Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Valmisteverojen palautukset – tilanteet, joissa käytetään yleistä palautushakemusta

Valmisteveroista voi tietyin edellytyksin saada palautusta. Valmisteveron palautusta voi hakea muun muassa diplomaattien hankkimista tuotteista sekä sellaisista tuotteista, jotka on toimitettu toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuolelle.

Hae palautusta OmaVerossa

Käytä valmisteverojen yleistä palautushakemusta (Valmisteveron palautushakemus) silloin, jos verottomuuden peruste on jokin seuraavista:

 • valmisteverollisten tuotteiden palautus verottomaan varastoon
 • valmisteverollisten tuotteiden tuhoutuminen tai menettäminen
 • tuotteet on toimitettu toiseen EU-maahan tai viety EU:n ulkopuolelle
 • tuotteet ovat diplomaattien hankkimia
 • kestävää biokaasua on käytetty lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa (voit hakea biokaasusta palautusta vuodesta 2022 alkaen)
 • moottoribensiinin hiilivetyjen talteenotto
 • kaatopaikalta pois viety verollinen jäte.

Samaan hakemukseen ei voi yhdistää eri verolajeja. Tee siis jokaisesta verolajista oma palautushakemus.

Huomaa, että useimmille sähkö- ja polttoaineverolain mukaisille palautuksille on kokonaan omat hakemuksensa ja menettelynsä.

Jos olet hakemassa palautusta näistä veroista, lue eri verojen ja tilanteiden omat ohjeet:

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Valmisteveron palautushakemus (1457) 

Milloin palautusta pitää hakea?

Voit hakea valmisteveron palautusta kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon hakujakso kuuluu.

Voit hakea palautusta voi hakea koko vuoden, puolen vuoden, neljännesvuoden tai kuukauden jaksolta. Hakujakson pituus riippuu valitusta verolajista ja palautuksen perusteesta. Tee jokaisesta hakujaksosta oma erillinen hakemus.

Myös jokaisesta valmisteverosta on tehtävä oma hakemus. Voit kuitenkin yhdistää samaan hakemukseen useita eri palautusperusteita, jos hakemus koskee vain yhtä valmisteveroa ja yhtä hakujaksoa.

Palautuksen perusteet

Palautushakemuksen voi tehdä seuraavilla perusteilla:

Tuotteet on palautettu verottomaan varastoon

Valtuutettu varastonpitäjä voi hakea veronpalautusta, jos kulutukseen luovutettuja tuotteita palautetaan samaan verottomaan varastoon, mistä ne on luovutettu kulutukseen. Tällä perusteella ei kuitenkaan voi saada palautusta sellaisista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai jotka on lopullisesti menetetty vanhentumisen, haihtumisen tai näihin verrattavan, tuotteen ominaisuuksiin liittyvän syyn vuoksi.

Tuotteet on luovutettu (esimerkiksi myyty) diplomaateille tai kansainvälisille järjestöille

Valmisteveron palautusta voi hakea, jos verollisia tuotteita on luovutettu esimerkiksi diplomaattien käyttöön diplomaatti- tai konsulisuhteen perusteella tai muille valmisteverotuslain 18 §:ssä mainituille kansainvälisille toimijoille.

Moottoribensiinistä on otettu talteen hiilivetyjä verottomassa varastossa

Valtuutettu varastonpitäjä voi hakea polttoaineveron palautusta sillä perusteella, että moottoribensiinistä tai sitä korvaavista tuotteista on otettu talteen hiilivetyjä.

Palautuksen edellytyksenä on, että talteen otetut hiilivedyt nesteytetään bensiiniksi verottomassa varastossa.

Jos talteenotto ja nesteytys tehdään pelkästään hakijan omassa verottomassa varastossa, palautukseen oikeuttava määrä on 0,07 tilavuusprosenttia kulutukseen luovutetusta moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista. Jos osa hiilivedyistä otetaan tämän lisäksi talteen jakeluasemalla, palautukseen oikeuttava määrä on 0,14 tilavuusprosenttia.

Talteenotetuista hiilivedyistä palautus maksetaan aina tuoteryhmän 10 (moottoribensiini) mukaisesti.

Kestävää biokaasua on käytetty lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa  

Jos kestävää biokaasua on käytetty lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa verollisena, voit hakea maksetun veron palautuksena takaisin vuodelta 2022.

Tuotteet ovat tuhoutuneet tai ne on menetetty

Valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja voi hakea valmisteveron palautusta sellaisista kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai jotka on lopullisesti menetetty ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen takia.

Palautusta ei voi tehdä sellaisista tuotteista, joiden tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta, esimerkiksi tuote on haihtunut tai vanhentunut.

Palautusta voi saada ainoastaan sellaisista tuotteista, joiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen voidaan luotettavasti osoittaa. Jos tuotteet eivät ole jo kokonaan tuhoutuneet, ne pitää hävittää Tullin tai Verohallinnon valvonnassa tai muuten näiden viranomaisten hyväksymällä tavalla.

Tuotteet on toimitettu toiseen EU-jäsenmaahan

Jos tuotteista on maksettu valmistevero Suomeen mutta tuotteet on lähetetty kaupallisessa tarkoituksessa toiseen EU-maahan, tuotteiden lähettäjä voi hakea valmisteveron palautusta.

Palautuksen edellytyksenä on 13.2.2023 asti, että tuotteiden siirrossa on noudatettu tarvittavia menettelyjä, muun muassa käytetty yksinkertaistettua saateasiakirjaa kulutukseen luovutetuille tuotteille, jos ne ovat EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia. Hakijan pitää myös pystyä luotettavasti osoittamaan, että tuotteista on maksettu valmistevero toisessa EU-maassa. 

Nämä edellytykset ovat voimassa 13.2.2023 alkaen:

 • Palautuksen edellytyksenä on, että EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisten tuotteiden siirrossa on käytetty EMCS-järjestelmää. Palautusta voi hakea varmistettu tai väliaikaisesti varmistettu lähettäjä.  
 • Verohallinto myöntää palautuksen, kun vastaanottaja on antanut vastaanottoraportin EMCS-järjestelmässä.
 • Kun on kyse kansallisen valmisteveron alaisista tuotteista, esimerkiksi virvoitusjuomista, palautuksen hakijan pitää osoittaa tuotteet vastaanotetuiksi esimerkiksi vastaanottajan kuittaamalla rahtikirjalla.

Tuotteet on viety EU:n ulkopuolelle

Jos tuotteista on maksettu valmistevero Suomeen mutta ne viedään EU:n ulkopuolelle, valmisteveroista voi tällä perusteella hakea palautusta.

Jäte on viety pois kaatopaikalta

Kaatopaikan pitäjä voi hakea jäteveron palautusta, jos jäte on viety pois kaatopaikalta.

Muu peruste

Jos haet palautusta jollakin muulla perusteella, selvitä perusteet hakemuksessa. Palautuksen perusteena voi olla esimerkiksi alustoimitus (eli muonitus). Katso lista muista perusteista: 

Palautusta voi hakea seuraavissa tapauksissa:

 • Voimalaitoksen sähköntuotannon tai yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon omakäyttölaitteissa kulutettu sähkö
 • Verottomaan sähkövarastoon siirretty sähkö
 • Sähköisen raideliikenteen välittömään käyttöön toimitettu sähkö
 • Sähköverkkoon luovutettu sähkö
 • Sähköntuottajien voimalaitosverkkoon luovutettu sähkö
 • Polttoaine on myyty, luovutettu tai maahantuotu valtion varmuusvarastoon
 • Tupakkatuotteet on käytetty tupakkaverolaissa tarkoitettujen tuotteiden valmistukseen
 • Tupakkatuotteet on luovutettu viranomaisille näytteiksi

Virvoitusjuomat on käytetty:

 • virvoitusjuomien valmistukseen 
 • raaka-aineena muiden elintarvikkeiden teollisessa tuotannossa
 • lääkelaissa tarkoitettujen lääkkeiden valmistukseen
 • alkoholijuomien valmistukseen
 • kliinisten ravintovalmisteiden, äidinmaidonkorvikkeiden, vieroitusvalmisteiden, lasten ruokien, laihdutusvalmisteiden tai ravintolisien valmistukseen.

Alkoholi tai alkoholijuoma on käytetty:

 • alkoholiverolaissa mainittujen tuotteiden tai etikan valmistukseen
 • muiden tuotteiden valmistukseen, jos tuote ei sisällä nautittavissa olevaa alkoholia
 • tieteelliseen tutkimukseen ja opetukseen tai laboratoriotoiminnassa välttämättömiin kokeisiin ja analyyseihin

Tai: 

 • Alkoholia sisältävät aromiaineet on käytetty elintarvikkeiden tai enintään 1,2 tilavuusprosenttia etyylialkoholia sisältävien juomien valmistukseen 
 • Alkoholi tai alkoholijuoma, jotka sisältyvät lääkelaissa (395/1987) tarkoitettuihin lääkkeisiin, sekä tuotteet, joita käytetään lääkkeiden tai terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetussa laissa (629/2010) tarkoitettujen laitteiden ja tarvikkeiden valmistukseen
 •  Alkoholi tai alkoholijuoma, jotka sisältyvät sellaisiin täytettyihin tai muihin elintarvikkeisiin, joiden alkoholipitoisuus on enintään 8,5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa suklaata tai 5 litraa puhdasta alkoholia 100 kilogrammassa muuta elintarviketta
 • Alkoholi tai alkoholijuoma, jotka sisältyvät elintarvikelain (23/2006) 7 §:n ja 9 §:n 3 momentin nojalla annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa tarkoitettuihin ravintolisiin
 • Alkoholi tai alkoholijuoma on käytetty virvoitusjuomien valmistukseen
 • Alkoholi tai alkoholijuoma on toimitettu lääkelaissa tarkoitetuille apteekeille, erikoissairaanhoitolaissa (1062/1989) tarkoitetuille sairaaloille, kansanterveyslaissa (66/1972) tarkoitetuille terveyskeskuksille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin
 • Alkoholi tai alkoholijuoma on toimitettu yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa (152/1990) tarkoitetuille terveydenhuollon palvelujen tuottajille lääketieteellisiin tai lääkintätarkoituksiin
 •  Etämyynti toiseen jäsenvaltioon.

Pakkaukset sisältävät juomia, joiden verottomuudesta säädetään

 • valmisteverotuslaissa
 • alkoholiverolain 8 §:ssä
 • virvoitusjuomaverolain 1 §:n 3 momentissa ja 4 §:n 1 momentin 1 ja 3 - 5 kohdissa
 • virvoitusjuomaverolain 1 §:n 3 momentissa ja 4 §:n 1 momentin 1 - 5 kohdissa .

Muuta huomioon otettavaa

Kun haet valmisteveron palautusta, hakemuksessa pitää kertoa, milloin tuotteen valmistevero on määräytynyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä ajankohtaa, jolloin valmistevero on maksettu. Jos ajankohtaa ei voi selvittää, voit ilmoittaa sen sijaan tuotteen hankinta-ajankohdan.

Sivu on viimeksi päivitetty 13.2.2023