Valmisteverojen palautukset – tilanteet, joissa käytetään yleistä palautushakemusta

Valmisteveroista voi tietyin edellytyksin saada palautusta. Valmisteveron palautusta voi hakea muun muassa diplomaattien hankkimista tuotteista sekä sellaisista tuotteista, jotka on toimitettu toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuolelle.


Hae palautusta OmaVerossa

Käytä valmisteverojen yleistä palautushakemusta (Valmisteveron palautushakemus) silloin, jos verottomuuden peruste on jokin seuraavista:

  • valmisteverollisten tuotteiden palautus verottomaan varastoon
  • valmisteverollisten tuotteiden tuhoutuminen tai menettäminen
  • moottoribensiinin hiilivetyjen talteenotto
  • kaatopaikalta pois viety verollinen jäte.

Samaan hakemukseen ei voi yhdistää eri verolajeja. Tee siis jokaisesta verolajista oma palautushakemus.

Huomaa, että useimmille sähkö- ja polttoaineverolain mukaisille palautuksille on kokonaan omat hakemuksensa ja menettelynsä.

Jos olet hakemassa palautusta näistä veroista, lue eri verojen ja tilanteiden omat ohjeet:

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Milloin palautusta pitää hakea?

Voit hakea valmisteveron palautusta kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon hakujakso kuuluu.

Voit hakea palautusta joko kalenterikuukauden tai kalenterivuoden jaksolta. Jäteveron hakujakso voi kuitenkin olla neljännesvuosi (tammikuu-maaliskuu, huhtikuu-kesäkuu, heinäkuu-syyskuu tai lokakuu-joulukuu) tai kalenterivuosi. Tee jokaisesta hakujaksosta oma erillinen hakemus.

Myös jokaisesta valmisteverosta on tehtävä oma hakemus. Voit kuitenkin yhdistää samaan hakemukseen useita eri palautusperusteita, jos hakemus koskee vain yhtä valmisteveroa ja yhtä hakujaksoa.

Palautuksen perusteet

Palautushakemuksen voi tehdä seuraavilla perusteilla:

Tuotteet on palautettu verottomaan varastoon

Valtuutettu varastonpitäjä voi hakea veronpalautusta, jos kulutukseen luovutettuja tuotteita palautetaan samaan verottomaan varastoon, mistä ne on luovutettu kulutukseen. Tällä perusteella ei kuitenkaan voi saada palautusta sellaisista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai jotka on lopullisesti menetetty vanhentumisen, haihtumisen tai näihin verrattavan, tuotteen ominaisuuksiin liittyvän syyn vuoksi.

Tuotteet on luovutettu (esimerkiksi myyty) diplomaateille tai kansainvälisille järjestöille

Valmisteveron palautusta voi hakea, jos verollisia tuotteita on luovutettu esimerkiksi diplomaattien käyttöön diplomaatti- tai konsulisuhteen perusteella tai muille valmisteverotuslain 18 §:ssä mainituille kansainvälisille toimijoille.

Moottoribensiinistä on otettu talteen hiilivetyjä verottomassa varastossa

Valtuutettu varastonpitäjä voi hakea polttoaineveron palautusta sillä perusteella, että moottoribensiinistä tai sitä korvaavista tuotteista on otettu talteen hiilivetyjä.

Palautuksen edellytyksenä on, että talteen otetut hiilivedyt nesteytetään bensiiniksi verottomassa varastossa.

Jos talteenotto ja nesteytys tehdään pelkästään hakijan omassa verottomassa varastossa, palautukseen oikeuttava määrä on 0,07 tilavuusprosenttia kulutukseen luovutetusta moottoribensiinistä ja sitä korvaavista tuotteista. Jos osa hiilivedyistä otetaan tämän lisäksi talteen jakeluasemalla, palautukseen oikeuttava määrä on 0,14 tilavuusprosenttia.

Talteenotetuista hiilivedyistä palautus maksetaan aina tuoteryhmän 10 (moottoribensiini) mukaisesti.

Tuotteet ovat tuhoutuneet tai ne on menetetty

Valtuutettu varastonpitäjä tai rekisteröity vastaanottaja voi hakea valmisteveron palautusta sellaisista kulutukseen luovutetuista tuotteista, jotka ovat täydellisesti tuhoutuneet tai jotka on lopullisesti menetetty ennalta arvaamattoman tapahtuman tai ylivoimaisen esteen takia.

Palautusta ei voi tehdä sellaisista tuotteista, joiden tuhoutuminen tai menettäminen on johtunut tuotteiden luonteesta, esimerkiksi tuote on haihtunut tai vanhentunut.

Palautusta voi saada ainoastaan sellaisista tuotteista, joiden täydellinen tuhoutuminen tai lopullinen menettäminen voidaan luotettavasti osoittaa. Jos tuotteet eivät ole jo kokonaan tuhoutuneet, ne pitää hävittää Tullin tai Verohallinnon valvonnassa tai muuten näiden viranomaisten hyväksymällä tavalla.

Tuotteet on toimitettu toiseen EU-jäsenmaahan

Jos tuotteista on maksettu valmistevero Suomeen mutta tuotteet on lähetetty kaupallisessa tarkoituksessa toiseen EU-maahan, tuotteiden lähettäjä voi hakea valmisteveron palautusta.

Palautuksen edellytyksenä on, että tuotteiden siirrossa on noudatettu tarvittavia menettelyjä, muun muassa käytetty yksinkertaistettua saateasiakirjaa kulutukseen luovutetuille tuotteille, jos ne ovat EU:ssa yhdenmukaistetun valmisteveron alaisia. Hakijan pitää myös pystyä luotettavasti osoittamaan, että tuotteista on maksettu valmistevero toisessa EU-maassa.

Tuotteet on viety EU:n ulkopuolelle

Jos tuotteista on maksettu valmistevero Suomeen mutta ne viedään EU:n ulkopuolelle, valmisteveroista voi tällä perusteella hakea palautusta. Palautushakemuksen perusteluissa pitää ilmoittaa viennin tunnus.

Jäte on viety pois kaatopaikalta

Kaatopaikan pitäjä voi hakea jäteveron palautusta, jos jäte on viety pois kaatopaikalta.

Muu peruste

Jos haet palautusta jollakin muulla perusteella, selvitä perusteet hakemuksessa. Palautuksen perusteena voi olla esimerkiksi alustoimitus (eli muonitus).

Muuta huomioon otettavaa

Kun haet valmisteveron palautusta, hakemuksessa pitää kertoa, milloin tuotteen valmistevero on määräytynyt. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä ajankohtaa, jolloin valmistevero on maksettu. Jos ajankohtaa ei voi selvittää, voit ilmoittaa sen sijaan tuotteen hankinta-ajankohdan.