Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ennakkoratkaisuhakemus – yritykset ja yhteisöt

Yritykset ja yhteisöt voivat saada verokysymyksiinsä ennakkoratkaisun Verohallinnolta. Ennakkoratkaisu on sitova päätös siitä, miten Verohallinto ratkaisee yksittäisen veroasian. Hakemus on vapaamuotoinen, mutta se on tehtävä kirjallisesti. Päätös on maksullinen.

Joissain tapauksissa yritys tai yhteisö voi käydä ennakollisen keskustelun Verohallinnon kanssa ennakkoratkaisun hakemisen sijasta. Lue tarkemmin, minkälaisiin tilanteisiin ennakollinen keskustelu soveltuu.

Mihin veroasiaan voi hakea ennakkoratkaisua?

Ennakkoratkaisua voi hakea vain yrityksen tai yhteisön omaa verotusta koskevaan asiaan. Yleisluontoisiin kysymyksiin ei voi saada sitovaa ennakkoratkaisua.

Tuloverotukseen ja arvonlisäverotukseen voi hakea ennakkoratkaisua esimerkiksi, kun kyse on lain soveltamisesta hakijan (yrityksen) yksittäiseen liiketoimeen. Arvonlisäverotukseen voi hakea myös kirjallista ohjausta, joka on maksutonta.

Valmisteverotukseen voi hakea ennakkoratkaisua tuotteesta maksettavasta valmisteverosta tai toiminnan veronalaisuudesta. Ennakkoratkaisu voidaan antaa vain hakijalle, joka ilmoittaa ja maksaa valmisteveroa. Ennakkoratkaisua ei siis anneta esimerkiksi tuotteen loppukäyttäjälle, joka on maksanut valmisteveron osana tuotteen ostohintaa ja hakee veronpalautusta. Valmisteverotusta koskevaa ennakkoratkaisua voi hakea myös silloin, kun verotus toimitetaan tullia koskevien säännösten mukaan. Tällöin hakemus osoitetaan kuitenkin Tullille.

Autoverotusta varten voi hakea ennakkoratkaisua siitä, miten autoverolakia sovelletaan ajoneuvon verotukseen, kuten autoveron määrään tai ajoneuvon verotusarvoon. Katso tarkempi hakuohje autoveron ennakkoratkaisuun.

Ennakkoratkaisua voi hakea myös muista verolajeista, kuten varainsiirtoverosta, kiinteistöverosta, ennakkoperinnästä ja työnantajan sairausvakuutusmaksusta tai vakuutusmaksuverosta.

Toimi näin, kun haet ennakkoratkaisua

1

Tee hakemus

Tee hakemus OmaVerossa. Esitä hakemuksessa mahdollisimman tarkkaan se verotusta tai liiketointa koskeva kysymys, johon haet sitovaa päätöstä. Ilmoita hakemuksessa myös kaikki asiaan vaikuttavat seikat ja selvitykset liitteineen. Jos hakemus koskee sopimukseen tai muuhun asiakirjaan liittyvien kysymysten tulkintaa verotuksessasi, liitä hakemukseen jäljennös kyseisestä asiakirjasta.

Tee tuloverotusta koskeva hakemus ennen veroilmoituksen viimeistä palautuspäivää. Vaikka olisit saanut veroilmoituksen antamisaikaan lykkäystä, se ei siirrä hakemuksen määräaikaa.

Jos hakemuksesi liittyy muuhun verolajiin kuin tuloveroon, hae ennakkoratkaisua ennen kuin sinun pitää ilmoittaa tai maksaa vero tai ennen kuin sinun pitää toimittaa ennakonpidätys.

Tee hakemus OmaVerossa

Näin haet ennakkoratkaisua OmaVerossa

Näin haet kirjallista ohjausta arvonlisäverotukseen OmaVerossa

Jos et voi tehdä hakemusta OmaVerossa, tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus. Liitä hakemuksen kansilehdeksi erillinen Saatelomake ennakkoratkaisu-, poikkeuslupa- tai ohjauspyyntöhakemukseen (7300) ja lähetä ennakkoratkaisuhakemus ja saatelomake osoitteeseen, joka on lomakkeen etusivulla.

Huomaa! Sisäpiiritietoja sisältävää hakemusta et voi tehdä OmaVerossa, joten tee vapaamuotoinen kirjallinen hakemus ja lähetä se postitse. Saatteen lomakesivulla on oma palautusosoite sisäpiiritietoja sisältävälle hakemukselle. Lue lisää sisäpiiritietojen käsittelystä.

2

Hakemuksen käsittely

Käsittelemme hakemuksen mahdollisimman pian sen jälkeen, kun kaikki tarvittavat selvitykset ja asiakirjat ovat saapuneet Verohallintoon. Pystymme käsittelemään hakemuksesi nopeammin, kun toimitat tarvittavat selvitykset jo hakemuksessa.

Voit tarvittaessa täydentää hakemusta. Verohallinto voi myös pyytää sinua täydentämään hakemusta.

Hakija voi käsittelyn aikana peruuttaa hakemuksen kirjallisesti. Verohallinto tekee peruutuksesta kirjallisen päätöksen, josta peritään käsittelymaksu.

Voit seurata ennakkoratkaisuhakemuksen käsittelyn tilannetta OmaVerossa: Valitse välilehti Toiminnot ja sen jälkeen kohdasta Ilmoitusten ja hakemusten tila linkki Ennakkoratkaisuhakemusten käsittelytilanne.

3

Saat päätöksen ja laskun

Kun hakemuksesi on käsitelty, saat siitä kirjallisen päätöksen.

Saat päätöksen hakemuksessa ilmoittamaasi osoitteeseen tai osoitteeseen, jonka olet aiemmin ilmoittanut Verohallinnolle. Näet päätöksen myös OmaVerossa.

Saat laskun ennakkoratkaisun maksamista varten erikseen. Katso ennakkoratkaisujen hinnasto.

4

Vaadi päätöksen soveltamista

Kun olet saanut päätöksen, sinun pitää erikseen vaatia, että Verohallinto noudattaa ennakkoratkaisua verotuksessa. Voit esittää vaatimuksesi vapaamuotoisesti, esimerkiksi merkitä asian veroilmoitukseen tai lisätä liitteeksi ennakkoratkaisupäätöksen.

Valmisteverotuksessa ennakkoratkaisua noudatetaan ilman vaatimustasi.

Huomioi päätöksen voimassaoloaika.

5

Päätöksen voimassaolo

Tuloverotusta koskeva ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi. Ennakkoratkaisu on voimassa enintään sen verovuoden ajan, joka päättyy päätöksen antamista seuraavan kalenterivuoden aikana.

Jos ennakkoratkaisu koskee muuta verolajia kuin tuloverotusta, päätös voi olla voimassa edellä mainitusta poiketen.

Jos ennakkoratkaisu koskee kustannusten korvausta tai luontoisedun arvostusta, päätös annetaan aina vain kuluvalle vuodelle.

Ennakkoratkaisun maksullisuus

Jokainen ennakkoratkaisuhakemukseen annettu päätös on maksullinen. Hakemuksesta peritään päätösmaksu, käsittelymaksu tai molemmat.

Jos hakemukseen annetaan useita ennakkoratkaisuja, jotka liittyvät samaan asiakokonaisuuteen, jokaisesta ennakkoratkaisusta peritään puolet hinnaston mukaisesta maksusta. Jos ennakkoratkaisuhakemuksessa pyydetään päätöstä usean hakijan verotukseen, jokaisen hakijan asia käsitellään omana hakemuksenaan.

Käsittelymaksu peritään myös silloin, kun

  • asiassa päätetään olla antamatta ratkaisua
  • asia jätetään tutkimatta
  • asiakas peruuttaa hakemuksensa
  • hakemuksen kysymys on yleisluontoinen, eikä siihen siksi voi antaa sitovaa ennakkoratkaisua
  • hakemus on niin puutteellinen, että siihen joudutaan pyytämään vähäistä enemmän lisäselvitystä

Lue lisää Verohallinnon suoritteiden maksullisuudesta 


Lue tarkemmin ennakkoratkaisun hakemisesta, kun kyseessä on

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2022