Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Näin rekisteröidyt verovelvolliseksi, tuensaajaksi tai pienvalmistajaksi valmisteverotuksessa

Tee rekisteröitymisilmoitus Verohallinnolle, jos harjoitat sellaista valmisteveron alaista toimintaa, josta on valmisteverotuslain mukaan rekisteröidyttävä verovelvolliseksi, tuensaajaksi, pienvalmistajaksi tai pientuottajaksi. Verohallinto antaa rekisteröinnistä valituskelpoisen päätöksen.

Jos yrityksen toiminta on säännöllistä, se voi rekisteröityä varmistetuksi vastaanottajaksi tai lähettäjäksi.

Voit tehdä rekisteröitymisilmoituksen Verohallinnon rekisteriin OmaVerossa.

Näin teet valmisteverotuksen rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa

Siirry OmaVeroon

Kenen pitää antaa rekisteröitymisilmoitus ja veroilmoitus?

Osan toimijoista on annettava Verohallinnolle vain rekisteröitymisilmoitus. Osan taas on rekisteröitymisen jälkeen annettava myös veroilmoitus jokaiselta verokaudelta. Lue lisää: 

Milloin rekisteröitymisilmoitus pitää antaa?

Rekisteröitymisilmoitus on tehtävä ennen kuin valmisteveron alainen toiminta alkaa.

Rekisteröinti viranomaisen aloitteesta

Rekisteröinti voidaan tehdä myös viranomaisen aloitteesta, jos valmisteverotuslaissa on säädetty velvollisuus rekisteröityä, eikä rekisteröitymisvelvollinen ole itse tehnyt rekisteröitymisilmoitusta.

Rekisteröinnin ajankohta

Verovelvolliset merkitään rekisteriin siitä lukien, kun valmisteveron alainen toiminta alkaa.

Tuensaajat ja pienvalmistajat merkitään rekisteriin siitä lähtien, kun tukeen oikeuttava toiminta alkaa. Tuensaajia ja pienvalmistajia ei kuitenkaan voida merkitä rekisteriin takautuvasti, vaan rekisteröinnin alkamispäivä voi olla aikaisintaan rekisteröintipäätöksen ajankohta.

Jos yrityksen toiminta muuttuu verokauden aikana

Jos rekisteröitymisilmoituksessa annetut tiedot muuttuvat tai rekisteröitymistä edellyttävä toiminta päättyy, siitä on ilmoitettava viipymättä Verohallinnolle. Ilmoitus on tehtävä heti, kun muutoksen tai lopettamisen ajankohta on tiedossa, mutta viimeistään sen verokauden aikana, kun toiminta on muuttunut tai loppunut.

Muutoksesta pitää ilmoittaa esimerkiksi silloin, jos sähköntuottaja alkaa rekisteröitymisen jälkeen harjoittaa toimintaa muussa kuin rekisteriin merkityssä voimalaitoksessa.

Verohallinto tekee muutokset rekisteröintiin tai poistaa verovelvollisen, tuensaajan,  pienvalmistajan tai pientuottajan rekisteristä siitä alkaen, kun rekisteröinnin edellytyksenä oleva toiminta on muuttunut tai päättynyt.

Myös kaasun rekisteröidyn käyttäjän on peruutettava rekisteröityminen, jos veroton käyttö loppuu. Kaasun rekisteröity käyttäjä poistetaan rekisteristä siitä lukien, kun poistoa koskeva pyyntö on tehty.

Sähkön ja biokaasun pientuottajan sekä polttoturpeen pienkäyttäjän kannattaa vuoden alussa arvioida toimintansa laajuus sekä se, mihin rooliin rekisteröityy.

Esimerkki 1: Voimalaitos on rekisteröitynyt sähkön pientuottajaksi. Voimalaitos päättää toimintansa kalenterivuoden aikana kokonaan. Verokausi päättyy toiminnan lopettamispäivään. Yrityksen pitää antaa verokauden veroilmoitus viimeistään sen kuukauden yleisenä eräpäivänä, joka on toinen kuukausi lopettamiskuukauden jälkeen. Esimerkiksi jos lopettamiskuukausi on maaliskuu, veroilmoitus pitää antaa toukokuun 12.päivänä.

Esimerkki 2: Jos voimalaitos on rekisteröitynyt sähkön pientuottajaksi. Jos toiminta muuttuu verokauden aikana niin, että sähköntuotanto kalenterivuoden aikana on enemmän kuin 800 000 kWh, voimalaitoksen pitää rekisteröityä sähköntuottajaksi. Verohallinto rekisteröi voimalaitoksen sähköntuottajaksi kalenterivuoden alusta. Yrityksen pitää antaa takautuvasti myös alkuvuoden verokausittaiset veroilmoitukset. Yritykselle tulee maksettavaksi myös myöhästymismaksua ja viivästyskorkoa.

Esimerkki 3: Voimalaitos on rekisteröitynyt sähköntuottajaksi. Toiminta muuttuu verokauden aikana niin, ettei pientuotannon raja 800 000 kWh ylity. Verohallinto rekisteröi voimalaitoksen sähkön pientuottajaksi kuluvan vuoden alusta alkaen. Yritys voi korjata alkuvuoden veroilmoitukset antamalla OmaVerossa korvaavat veroilmoitukset, ns. nollailmoitukset. Korjausten perusteella Verohallinto palauttaa voimalaitoksen liikaa maksamat verot.

Esimerkki 4: Turpeen käyttö lämmöntuotannossa.Voimalaitoksen pitää arvioida etukäteen rekisteröinnin yhteydessä, kuinka paljon polttoturvetta se käyttää kalenterivuoden aikana. Jos voimalaitos arvioi käyttävänsä turvetta lämmöntuotannossa yli 10 000 MWh kalenterivuoden aikana, voimalaitoksen pitää rekisteröityä kalenterivuoden alusta alkaen polttoturpeen rekisteröidyksi käyttäjäksi. Muussa tapauksessa laitoksen pitää rekisteröityä polttoturpeen pienkäyttäjäksi.  Jos turvetta käytetään enemmän kuin 10 000 MWh, rajan ylittävä osuus on verollista.

Voit ilmoittaa rekisteröintiin liittyvistä muutoksista OmaVerossa. OmaVerossa voit tarvittaessa myös korjata veroilmoituksia.

Syventävät ohjeet ja päätökset

Verohallinnon päätös valmisteverovelvolliseksi rekisteröitymisessä ilmoitettavista tiedoista

Energiaverotusohje

Jäteverotus

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Sivu on viimeksi päivitetty 20.6.2024