Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Kaivosmineraalivero

Kaivosmineraalivero otetaan käyttöön 1.1.2024. Kaivosmineraalivero on uusi vero, jonka tarkoituksena on korvata uusiutumattomien luonnonvarojen käyttöä Suomen valtiolle.

Veroa maksetaan Suomessa louhituista, kaivoslaissa tarkoitetuista kaivosmineraaleista, pois lukien kullanhuuhdonnan yhteydessä löydetyt kaivosmineraalit.

Kaivostoiminnan harjoittajien pitää rekisteröityä

Kaivostoiminnan harjoittajien pitää rekisteröityä Verohallinnolle ennen kaivosmineraaliveron alaisen toiminnan aloittamista. Kuitenkin niiden, jotka harjoittavat kaivostoimintaa 1.1.2024, pitää rekisteröityä viimeistään 1.3.2024.

Rekisteriin pitää ilmoittaa kaikki kaivokset, joissa on kaivosmineraaliveron alaista toimintaa. Myös tietojen muuttumisesta tai toiminnan lopettamisesta pitää ilmoittaa Verohallinnolle.  

Voit rekisteröityä kaivostoiminnan harjoittajaksi 20.11.2023 alkaen.

Rekisteröidy OmaVerossa

Kenen pitää maksaa kaivosmineraaliveroa?

Kaivosmineraaliveroa pitää maksaa sen, joka on louhinut kaivosmineraalin ja jolta edellytetään kaivoslainsäädännössä tarkoitettua lupaa kaivostoiminnan harjoittamiseen. Vero koskee toimijoita, joilla on tai pitäisi olla tällainen lupa. Verovelvollinen on tyypillisesti kaivosyhtiö, jolla on Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) myöntämä lupa.

Kaivosmineraalin louhinut toimija on aina verovelvollinen, paitsi silloin, kun lupa siirretään toiselle toimijalle ennen kuin metallimalmi toimitetaan rikastettavaksi. Tällöin siirron saajan pitää maksaa kaivosmineraaliveroa.

Miten ja milloin kaivosmineraalivero maksetaan?

Kaivostoiminnan harjoittaja antaa veroilmoituksen ja maksaa veron oma-aloitteisesti kultakin kalenterivuoden mittaiselta verokaudelta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun yleisenä eräpäivänä. Tiedot annetaan OmaVerossa kaivoskohtaisesti.

Esimerkki: Verokauden 2024 veroilmoitus annetaan ja vero maksetaan viimeistään 12.3.2025.

Kaivostoiminnan harjoittajaksi rekisteröityneen toimijan on annettava veroilmoitus myös verokaudelta, jolla ei ole ollut toimintaa.

Siiry OmaVeroon

Metallimalmien vero

Metallimalmeja ovat hopea, koboltti, kromi, kulta, kupari, litium, lyijy, nikkeli, palladium, platina, sinkki ja uraani. Metallimalmit on lueteltu kaivosmineraaliverolain liitteessä.

Metallimalmien vero määräytyy kaivosmineraalin sisältämän metallin määrän ja verotusarvon perusteella. Vero määräytyy sen ajankohdan perusteella, jona verovelvollinen toimittaa kaivosmineraalin ensimmäistä kertaa rikastettavaksi. Vero maksetaan kaikista rikastukseen toimitetuista metallimalmeista.

Metallimalmien vero on 0,6 % kaivosmineraalin sisältämän metallin verotusarvosta.

Metallimalmien verotusarvo perustuu muun muassa metallien kansainvälisiin markkinahintoihin. Hintatiedoista säädetään valtioneuvoston asetuksella. Verohallinto vahvistaa metallimalmien verotusarvot kutakin vuotta varten kalenterivuoden alussa edellisen vuoden hintatietojen perusteella.  Verohallinnon päätös kaivosmineraalien verotusarvoista julkaistaan vero.fi:ssä viimeistään helmikuun ensimmäisenä päivänä. 

Muiden kaivosmineraalien vero 

Muiden kuin metallimalmien vero määräytyy louhintamäärän perusteella. Vero määräytyy sen ajankohdan perusteella, jolloin kaivosmineraali louhitaan.

Muiden kaivosmineraalien vero on 0,20 euroa tonnilta malmia tai hyötykiveä.

Muita kaivosmineraaleja kuin metallimalmeja ovat:

  • alkuaineista: aktinium, alumiini, antimoni, arseeni, barium, beryllium, boori, cesium, elohopea, fluori, fosfori, gallium, germanium, hafnium, indium, iridium, kadmium, kalium, kalsium, lantanoidit, magnesium, mangaani, molybdeeni, natrium, niobi, osmium, radium, rauta, renium, rikki, rodium, rubidium, rutenium, seleeni, skandium, strontium, tallium, tantaali, telluuri, tina, titaani, torium, vanadiini, vismutti, volframi, yttrium ja zirkonium ja näitä alkuaineita sisältävät mineraalit
  • mineraaleista: andalusiitti, apatiitti, asbestimineraalit, baryytti, bauksiitti, bentoniitti, berylli, dolomiitti, flogopiitti, fluoriitti, grafiitti, granaatti, ilmeniitti, kalsiitti, kaoliini, korundi, kvartsi, kyaniitti, leusiitti, maasälpä, magnesiitti, muskoviitti, nefeliini, oliviini, pyrofylliitti, rutiili, sillimaniitti, skapoliitti, talkki, timantti, vermikuliitti, wollastoniitti ja muut jalokivet
  • kivilajeista: marmori ja vuolukivi

Vero maksetaan myös sellaisesta louhitusta malmista tai hyötykivestä, joka sisältää edellä mainittuja muita kaivosmineraaleja ja joka toimitetaan rikastettavaksi. Tällöin malmin tai hyötykiven sisältämien metallien (hopea, koboltti, kromi, kulta, kupari, litium, lyijy, nikkeli, palladium, platina, sinkki ja/tai uraani) määrät vähennetään louhitusta malmin tai hyötykiven määrästä.

Kaivostoimintaluvan siirtäminen

Jos toimija siirtää luvan kaivostoiminnan harjoittamiseen toiselle toimijalle, siirron saajan pitää maksaa kaivosmineraaliveroa. Veroa maksetaan sellaisista aiempien luvanhaltijoiden louhimista metallimalmeista, jotka toimitetaan ensimmäisen kerran rikastettavaksi luvan siirron jälkeen.

Siirron saajan on myös rekisteröidyttävä Verohallinnolle ennen louhinnan aloittamista tai rikastukseen toimittamista. Aiemman luvanhaltijan on puolestaan tehtävä ilmoitus rekisteritietojensa muuttumisesta.

Veron tuotto menee kunnille ja valtiolle

Kaivosten sijaintikuntien osuus kaivosmineraaliveron tuotosta on 60 prosenttia ja valtion osuus 40 prosenttia. Verotuotto tilitetään niille kunnille, joissa kaivokset sijaitsevat.

Jos kaivos sijaitsee useamman kuin yhden kunnan alueella, osuus jaetaan pinta-alojen suhteessa. Sijaintikunta ja pinta-ala määräytyvät kaivoslainsäädännössä tarkoitetun lainvoimaisen luvan mukaan. Tilityksessä ei huomioida kaivoksen apualueen pinta-alaa.  

Lue lisää:

Sivu on viimeksi päivitetty 29.1.2024