Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Tupakkavero – mistä tuotteista veroa pitää maksaa ja kuinka paljon?

Tupakkatuotteiden valmistajat ja maahantuojat maksavat tupakkaveroa tuotteista, jotka valmistetaan Suomessa tai vastaanotetaan EU:sta tai sen ulkopuolelta. Vero täytyy maksaa, kun tuotteet tuodaan Suomeen tai luovutetaan kulutukseen niin sanotun väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä.

Kun tupakkatuote luovutetaan kulutukseen Suomessa, myyntipakkauksessa täytyy näkyä tuotteen vähittäismyyntihinta. Hinta vaikuttaa tupakkaveron määrään.

Verolliset tuotteet

Verollisia tuotteita ovat

 • savukkeet
 • sikarit ja pikkusikarit,myös silloin, kun ne on valmistettu osittain muusta kuin tupakasta
 • piippu- ja savuketupakka
 • savukepaperi,myös tullitariffin nimikkeeseen 4813 kuuluvat savukehylsyt
 • muu tuote, joka on valmistettu kokonaan tai osaksi tupakasta ja joka on tarkoitettu poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi
 • savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka, ns. kääretupakka
 • käsittelemätön raakatupakka, joka myydään vähittäiskaupassa suoraan kuluttajille
 • sikarit ja pikkusikarit, jotka on valmistettu osittain muusta kuin tupakasta
 • savukkeisiin sekä piippu- ja savuketupakkaan rinnastettavat tuotteet, jotka on kokonaan tai osittain valmistettu muusta kuin tupakasta, mutta jotka kuitenkin lain mukaan ovat tupakkatuotteita
 • sähkösavukenesteet (nikotiinipitoiset ja nikotiinittomat).
 • kuumennettavat tupakkatuotteet
 • nestemäiset savuttomat nikotiinituotteet
 • muut kuin nestemäiset savuttomat nikotiinituotteet; esim. nikotiinipussit

Kuinka paljon tupakkavero on?

Tupakkavero määräytyy tupakkaverotaulukon mukaan.

 • Veroa maksetaan tuotteen vähittäismyyntihinnan perusteella.
 • Veroa maksetaan lisäksi yksikköverona savukkeista, sikareista, pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta, savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta sekä muista kuin nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista.
 • Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta sekä muista kuin nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.
 • Sähkösavukenesteistä, kuumennettavista tupakkatuotteista ja nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista maksetaan ainoastaan yksikköveroa.
 • Muusta tupakkaa sisältävästä tuotteesta ja savukepaperista veroa maksetaan ainoastaan yksikköveroa vähittäismyyntihinnan perusteella.

Tupakkaveron määrä ja verotaulukko  

Esimerkki: Yritys tuo 1.1.2024 Suomeen 25 kg piipputupakkaa. Vähittäismyyntihinta on 10 000 euroa. Yksikköperustainen vero: 25 kg x 107,50 euroa/kg = 2 687,50 euroa. Vähittäismyyntihintaan perustuva vero: 10 000 euroa x 0,48 = 4 800 euroa. Veron määrä on yhteensä 7 487,50 euroa.

Tupakkaverotuksessa käytettäviä termejä

 • vähittäismyyntihinta: hinta, jolla yritys myy tuotetta asiakkailleen Suomessa ja joka sisältää kaikki hinnanlisät ja verot. Vähittäismyyntihinta on yrityksen vapaasti määriteltävissä.
 • yksikkövero: veron osa, joka lasketaan tuotteesta kappaleiden, kilogrammojen tai millilitrojen perusteella.
 • arvoperusteinen vero: veron osa, joka perustuu tuotteen vähittäismyyntihintaan.
 • vähimmäisvero: savukkeista, sikareista ja pikkusikareista, savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta sekä muista kuin nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista maksettava veron määrä on aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.
 • Verohallinnon vahvistama verotusarvo: vähittäismyyntihinnan painotettu keskiarvo tai keskimääräinen vähittäismyyntihinta. Verotusarvoa käytetään esimerkiksi muussa kuin kaupallisessa tuonnissa, jos vastaavia tuotteita ei ole Suomessa myynnissä. Tämä koskee yksityishenkilön maahantuomia tai tilaamia tuotteita.

Verottomat tuotteet

Valmisteveroa ei tarvitse maksaa esimerkiksi näistä tuotteista:

 • tupakkatuotteet, joista valmistetaan tupakkatuotteita
 • tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi
 • muut tupakkaa sisältävät tuotteet ja savukepaperit, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa kulutettavaksi muualla EU:ssa kuin Suomessa.

Valmisteveroa ei tarvitse maksaa, kun tuotteet

 • siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
 • asetetaan tullivarastointi- tai vientimenettelyyn
 • on tarkoitettu myytäväksi tai kulutettavaksi vesi- tai ilma-aluksella, joka on ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä (ns. muonitus eli alustoimitus)
 • luovutetaan muuhun verottomaan tarkoitukseen, esimerkiksi diplomaateille, konsuleille ja kansainvälisille järjestöille diplomaattisuhteen perusteella (ns. diplomaattimyynti).

Miten vero maksetaan?

Voit antaa ennakkoilmoituksen, ilmoittaa ja maksaa valmisteverot OmaVerossa.

Näin ilmoitat ja maksat tupakkaveron 

Ennakkoilmoittaminen ja kertaluonteinen vakuus valmisteverotuksessa - yritykset

Siirry OmaVeroon

Voit antaa veroilmoituksen myös paperisella lomakkeella. Ilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain, jos siihen on erityinen syy. Erityisenä syynä pidetään tilanteita, joissa ei kohtuudella voida edellyttää sähköisen veroilmoituksen antamista. Tällaisesta tilanteesta on kyse esimerkiksi silloin, kun sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Erityistä syytä ei tarvitse ilmoittaa Verohallintoon.

Valmisteveron veroilmoituslomakkeet

Savuttomista nikotiinituotteista maksetaan tupakkaveroa

Tupakkaverolakiin lisätään 1.1.2024 alkaen uudet tuoteryhmät: nestemäiset ja muut kuin nestemäiset savuttomat nikotiinituotteet. Nämä kattavat ns. nikotiinipussit ja markkinoille mahdollisesti myöhemmin tulevat vastaavat tuotteet.   

Savuttomalla nikotiinituotteella tarkoitetaan suussa tai nenän kautta käytettäväksi tarkoitettua tuotetta, joka ei sisällä tupakkaa ja johon on lisätty nikotiinia. Savuttomia nikotiinituotteita, joihin sovelletaan lääkelakia, ei pidetä tupakkatuotteina.

Savuttomista nikotiinituotteista pitää maksaa tupakkaveroa 1.1.2024 alkaen.

Huom. Tupakkavero pitää maksaa muista kuin nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista myös silloin, jos ne on tuotu maahan 9.10.2023 jälkeen ja niitä on myynnissä vielä 1.7.2024 tai sen jälkeen. Vero koskee verottomuusjärjestelmän ulkopuolella olevia tuotteita. Valmisteverovelvollinen on tällaisissa tapauksissa myyjä, jonka hallussa tuotteet ovat 1.7.2024. Vero ilmoitetaan ja maksetaan verokauden 7/2024 tupakkaverojen maksamisen yhteydessä.

Nikotiinituotteiden veron määrä

Tupakkavero määräytyy tupakkaverotaulukon mukaan.

Muista kuin nestemäisistä tuotteista maksetaan arvoveroa, joka on 10 prosenttia tuotteen vähittäismyyntihinnasta sekä yksikköveroa, joka on 10 senttiä grammalta vuonna 2024.  Veron määrä on aina vähintään 14 senttiä grammalta.  

Nestemäisistä savuttomista nikotiinituotteista maksetaan ainoastaan yksikköveroa, joka on 30 senttiä millilitralta vuonna 2024.

Valmistajan ja maahantuojan valmisteverolupa

Tuotteiden valmistaja tai maahantuoja tarvitsee Verohallinnon myöntämän valmisteveroluvan toimiakseen väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä ja säännöllisenä verovelvollisena valmisteverotuksessa.

Voit jättää lupahakemuksen OmaVerossa. Siirry OmaVeroon

Jos valmisteverolupaa ei ole

Maahantuojat, valmistajat ja myyjät, joilla ei ole valmisteverolupaa, ovat satunnaisesti verovelvollisia kaikista 1.1.2024 alkaen vastaanottamistaan tai valmistamistaan tuotteista. Myyjä maksaa tupakkaveron esimerkiksi silloin, kun myy 1.7.2024 jälkeen 9.10.– 31.12.2023 maahantuotuja savuttomia nikotiinituotteita, joista ei ole vielä maksettu veroa.   

Pakkauksissa pitää olla hintatiedot

Muiden kuin nestemäisten savuttomien nikotiinituotteiden pakkauksissa pitää olla näkyvillä hintatiedot, kuten muissakin tupakkatuotteissa. Tämä koskee myös 9.10.2023 – 31.12.2023 maahantuotuja tai Suomessa valmistettuja muita kuin nestemäisiä savuttomia nikotiinituotteita, jotka tulevat verollisiksi 1.7.2024.

Sähkösavukenesteet ovat verollisia

Sähkösavukenesteistä pitää maksaa tupakkaveroa. Veroa maksetaan tuotteista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sähkösavukkeissa joko sellaisenaan tai sekoitettuina muihin nesteisiin.

Veroa maksetaan nikotiinillisista ja nikotiinittomista valmisnesteistä, pohjanesteistä (esimerkiksi propyleeniglykoli ja kasvisglyseroli tai näiden yhdistelmä) sekä makunesteistä.

Nikotiinittomista pohja- ja makunesteistä maksetaan vero, jos ne on tarkoitettu käytettäväksi sähkösavukenesteinä.

Tupakkavero määräytyy tupakkaverotaulukon mukaan. Sähkösavukenesteistä maksetaan veroa 30 senttiä millilitralta.

Sähkösavukenesteistä, savuttomista nikotiinituotteista ja savukepaperista on annettava ennakkoilmoitus

Kansallisten valmisteverojen alaisten, toisessa EU:n jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen tuotteiden tuonnista on annettava Verohallinnolle ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee esimerkiksi savukepaperin ja sähkösavukenesteiden sekä savuttomien nikotiinituotteiden satunnaista maahantuontia tai vastaanottamista.

Voit antaa ennakkoilmoituksen ja maksaa veron OmaVerossa.

Ennakkoilmoittaminen ja kertaluonteinen vakuus

Siirry OmaVeroon

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 22.3.2024