Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Tupakkavero – mistä tuotteista veroa pitää maksaa ja kuinka paljon?

Tupakkatuotteiden valmistajat ja maahantuojat maksavat tupakkaveroa tuotteista, jotka valmistetaan Suomessa tai vastaanotetaan EU:sta tai sen ulkopuolelta. Vero täytyy maksaa, kun tuotteet tuodaan Suomeen tai luovutetaan kulutukseen niin sanotun väliaikaisen verottomuuden järjestelmästä.

Kun tupakkatuote luovutetaan kulutukseen Suomessa, myyntipakkauksessa täytyy näkyä tuotteen vähittäismyyntihinta. Hinta vaikuttaa tupakkaveron määrään.

Verolliset tuotteet

Verollisia tuotteita ovat

 • savukkeet
 • sikarit ja pikkusikarit,myös silloin, kun ne on valmistettu osittain muusta kuin tupakasta
 • piippu- ja savuketupakka
 • savukepaperi
 • muu tuote, joka on valmistettu kokonaan tai osaksi tupakasta ja joka on tarkoitettu poltettavaksi, sieraimiin vedettäväksi, imeskeltäväksi tai pureskeltavaksi
 • savukkeiksi käärittävä hienoksi leikattu tupakka, ns. kääretupakka
 • käsittelemätön raakatupakka, joka myydään vähittäiskaupassa suoraan kuluttajille
 • sikarit ja pikkusikarit, jotka on valmistettu osittain muusta kuin tupakasta
 • savukkeisiin sekä piippu- ja savuketupakkaan rinnastettavat tuotteet, jotka on kokonaan tai osittain valmistettu muusta kuin tupakasta, mutta jotka kuitenkin lain mukaan ovat tupakkatuotteita
 • sähkösavukenesteet (nikotiinipitoiset ja nikotiinittomat).
 • kuumennettavat tupakkatuotteet

Kuinka paljon tupakkavero on?

Tupakkavero määräytyy tupakkaverotaulukon mukaan.

 • Veroa maksetaan tuotteen vähittäismyyntihinnan perusteella.
 • Veroa maksetaan lisäksi yksikköverona savukkeista, sikareista ja pikkusikareista, piippu- ja savuketupakasta sekä hienoksi leikatusta tupakasta, joka kääritään savukkeiksi.
 • Savukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta veron määrä on kuitenkin aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.
 • Sähkösavukenesteestä maksetaan ainoastaan yksikköveroa.
 • Muusta tupakkaa sisältävästä tuotteesta ja savukepaperista veroa maksetaan vähittäismyyntihinnan perusteella

Tupakkaveron määrä ja verotaulukko  

Esimerkki: Yritys tuo 1.7.2022 Suomeen 25 kg piipputupakkaa. Vähittäismyyntihinta on 10 000 euroa. Yksikköperustainen vero: 25 kg x 91,50 euroa/kg = 2287,50 euroa. Vähittäismyyntihintaan perustuva vero: 10 000 euroa x 0,48 = 4 800 euroa. Veron määrä on yhteensä 7 087,50 euroa.

Tupakkaverotuksessa käytettäviä termejä

 • vähittäismyyntihinta: hinta, jolla yritys myy tuotetta asiakkailleen Suomessa ja joka sisältää kaikki hinnanlisät ja verot. Vähittäismyyntihinta on yrityksen vapaasti määriteltävissä.
 • yksikkövero: veron osa, joka lasketaan tuotteesta kappaleiden, kilogrammojen tai millilitrojen perusteella.
 • arvoperusteinen vero: veron osa, joka perustuu tuotteen vähittäismyyntihintaan.
 • vähimmäisvero: savukkeista, sikareista ja pikkusikareista sekä savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta suoritettava veron määrä on aina vähintään verotaulukon mukainen vähimmäisvero.

Verottomat tuotteet

Valmisteveroa ei tarvitse maksaa esimerkiksi näistä tuotteista:

 • tupakkatuotteet, joista valmistetaan tupakkatuotteita
 • tupakkatuotteet, jotka on luovutettu viranomaisille näytteiksi
 • muut tupakkaa sisältävät tuotteet ja savukepaperit, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa kulutettavaksi muualla EU:ssa kuin Suomessa.

Valmisteveroa ei tarvitse maksaa, kun tuotteet

 • siirretään väliaikaisen verottomuuden järjestelmässä
 • asetetaan tullivarastointi- tai vientimenettelyyn
 • on tarkoitettu myytäväksi tai kulutettavaksi vesi- tai ilma-aluksella, joka on ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä (ns. muonitus eli alustoimitus)
 • luovutetaan muuhun verottomaan tarkoitukseen, esimerkiksi diplomaateille, konsuleille ja kansainvälisille järjestöille diplomaattisuhteen perusteella (ns. diplomaattimyynti).

Miten vero maksetaan?

Voit antaa ennakkoilmoituksen, ilmoittaa ja maksaa valmisteverot OmaVerossa.

Näin ilmoitat ja maksat tupakkaveron 

Ennakkoilmoittaminen ja kertaluonteinen vakuus valmisteverotuksessa - yritykset

Siirry OmaVeroon

Voit antaa veroilmoituksen myös paperisella lomakkeella. Ilmoituksen voi antaa paperilomakkeella vain, jos siihen on erityinen syy. Erityisenä syynä pidetään tilanteita, joissa ei kohtuudella voida edellyttää sähköisen veroilmoituksen antamista. Tällaisesta tilanteesta on kyse esimerkiksi silloin, kun sähköinen ilmoittaminen on teknisen esteen vuoksi mahdotonta. Erityistä syytä ei tarvitse ilmoittaa Verohallintoon.

Valmisteveron veroilmoituslomakkeet

Sähkösavukenesteet ovat verollisia

Sähkösavukenesteistä pitää maksaa tupakkaveroa. Veroa maksetaan tuotteista, jotka on tarkoitettu käytettäväksi sähkösavukkeissa joko sellaisenaan tai sekoitettuina muihin nesteisiin.

Veroa maksetaan nikotiinillisista ja nikotiinittomista valmisnesteistä, pohjanesteistä (esimerkiksi propyleeniglykoli ja kasvisglyseroli tai näiden yhdistelmä) sekä makunesteistä.

Nikotiinittomista pohja- ja makunesteistä maksetaan vero, jos ne on tarkoitettu käytettäväksi sähkösavukenesteinä.

Tupakkavero määräytyy tupakkaverotaulukon mukaan. Sähkösavukenesteistä maksetaan veroa 0,30 euroa/millilitra.

Myös sähkösavukenesteistä ja savukepaperista on annettava ennakkoilmoitus

Kansallisten valmisteverojen alaisten, toisessa EU:n jäsenvaltiossa kulutukseen luovutettujen tuotteiden tuonnista on annettava Verohallinnolle ennakkoilmoitus. Ennakkoilmoitusvelvollisuus koskee esimerkiksi savukepaperin ja sähkösavukenesteiden satunnaista maahantuontia tai vastaanottamista.

Voit antaa ennakkoilmoituksen ja maksaa veron OmaVerossa.

Siirry OmaVeroon

Lisätietoa

Verohallinnon päätös kulutukseen luovutetuista tupakkatuotteista Euroopan komissiolle toimitettavia tilastoja varten annettavista tiedoista

Inventaarioerojen käsittely valmisteverotuksessa

Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista 1.3.2023 - toistaiseksi

Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuodun muun tupakkaa sisältävän tuotteen verotusarvosta  1.1.2023 -

Verohallinnon päätös sääntöjen vastaisesti tai muuta kuin kaupallista myyntiä varten maahantuotujen tupakkatuotteiden verotusarvoista
(Voimassa 1.3.2021 - alkaen. Vanhat päätökset saat näkyviin päätöksen versiohistoriasta.)

Tupakkatuotteiden verotusarvot ei-kaupallisessa maahantuonnissa (Verohallinnon päätökset)

(Savukkeiden, sikareiden ja pikkusikareiden, piippu- ja savuketupakan, savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan sekä savukepaperin verotusarvo vahvistetaan erikseen ja muun tupakkaa sisältävän tuotteen erikseen 1.3.2018 lukien)

Tiedot ennen 1.7.2017 määrättyjä verotusarvoja (THT- Tullin tiedotuksia)

Sivu on viimeksi päivitetty 27.2.2023