Vero.fi on uudistunut. Lue lisää uudistuksesta.

Jätevero

Jäteveroa maksetaan kaatopaikalle toimitettavasta jätteestä. Verotuksella halutaan vaikuttaa siihen, että jätteiden hyödyntäminen lisääntyy ja kaatopaikalle sijoittaminen vähenee. Verovelvollisia ovat kaatopaikan pitäjät, joiden on rekisteröidyttävä Verohallinnolle.

Voit rekisteröityä jäteverovelvolliseksi OmaVerossa.

Näin rekisteröidyt valmisteverotuksessa

OmaVero

Jäteveroa pitää maksaa jätteistä, jotka sijoitetaan lopullisesti kaatopaikalle maan päälle tai maahan.

Verollisia ovat sekä yleisille että yksityisille kaatopaikoille toimitettavat jätelaissa tarkoitetut ja jäteverolain liitteenä olevassa verotaulukossa mainitut jätteet.

Veroa ei kanneta jätteestä, joka hyödynnetään kaatopaikalla jäteverolain 6 §:n mukaisesti.

Miten vero määräytyy?

Vero määräytyy jätteen painon perusteella ja se on sama jätteen laadusta riippumatta. Veroa maksetaan 70 euroa tonnilta vuonna 2022. Vuodesta 2023 alkaen veroa maksetaan 80 euroa tonnilta. 

Jäte punnitaan kaatopaikalle toimitettaessa. Niissä poikkeuksellisissa tapauksissa, joissa kaatopaikalla ei ole vaakaa, voidaan tarpeen mukaan käyttää kyseessä olevan jätteen keskimääräistä tilavuuspainoa veroa määrättäessä.

Kuka maksaa jäteveroa?

Jäteveroa maksaa kaatopaikan pitäjä. Kaatopaikan pitäjällä tarkoitetaan sitä, joka ylläpitää jäteverolain mukaista kaatopaikkaa. Käytännössä kaatopaikan pitämiseen on haettava ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa, jolloin verovelvollinen on ympäristöluvan haltija. Jäteverolaissa tarkoitetun välivarastoinnin enimmäisajan ylityttyä myös välivarastonpitäjää voidaan verottaa.

Kaatopaikan pitäjän on rekisteröidyttävä verovelvolliseksi ennen kaatopaikkatoiminnan aloittamista. Myös toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava Verohallinnolle.

Voit rekisteröityä jäteverovelvolliseksi tai ilmoittaa toiminnan lopettamisesta OmaVerossa.

Miten vero ilmoitetaan ja maksetaan?

Voit ilmoittaa ja maksaa jäteveron OmaVerossa. 

Siirry OmaVeroon

Miten valmisteveroilmoitus tehdään ja vero maksetaan?

Poikkeustapauksessa voit ilmoittaa ja maksaa myös paperilomakkeella.

Jätevero maksetaan verokausittain siitä jätteestä, joka verokauden aikana on toimitettu kaatopaikalle.

  • Verokaudet ovat tammi-maaliskuu, huhti-kesäkuu, heinä-syyskuu ja loka-joulukuu
  • Mikäli jätettä säilytetään väliaikaisella varastoimisalueella yli kolme vuotta, vero maksetaan kaikista alueella olevista jätteistä.
  • Veroilmoitus on annettava ja vero maksettava kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. 

Verovelvollisella on oikeus hakea palautusta kaatopaikalta pois viedystä jätteestä, josta on aiemmin maksettu jätevero.

Voit hakea jäteveron palautusta kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, johon hakujakso kuuluu.

Näin haet palautusta: Muut valmisteverot

Tilastoilmoitus

  • Verovelvollisen on annettava  erillinen tilastoilmoitus niistä kunakin verokautena kaatopaikalle toimitetuista jätelain 5 §:n 1 momentissa tarkoitetuista jätteistä, jotka eivät ole veronalaisia.
  • Tilastoilmoitus on annettava kultakin verokaudelta viimeistään verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä. 

Voit antaa tilastoilmoituksen OmaVerossa.

OmaVero

Lisätietoa

Sivu on viimeksi päivitetty 22.12.2022