Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Maakaasun ja biokaasun valmistevero

Huom. Katso ohje Biokaasun kestävyyden osoittaminen 2024–2025 

Maakaasun ja biokaasun valmistevero maksetaan kulutukseen luovutettaessa. Kulutukseen luovutuksella tarkoitetaan kaasun siirtoa pois verottomasta maakaasuverkosta, verottomasta varastosta tai biokaasun tuottajalta joko loppukäyttäjälle tai verolliseen jakeluverkkoon.

Kaasun loppukäyttäjä, joka on oikeutettu käyttämään kaasua verottomasti, voi hakeutua maakaasun rekisteröidyksi käyttäjäksi. Tällainen loppukäyttäjä hankkii kaasun suoraan verottomasta kaasuverkosta, verottomasta varastosta tai biokaasun tuottajalta.  

Tällöin rekisteröitynyt käyttäjä ilmoittaa suoraan kuukausittaisella veroilmoituksella, paljonko on käyttänyt maa- ja biokaasua verollisesti ja verottomasti. Jos loppukäyttäjä on muu kuin valtuutettu varastonpitäjä tai kaasun rekisteröity käyttäjä, hänen pitää hakea valmisteveron palautusta.

Jos siirtoverkon kautta hankittua biokaasua myydään jakeluverkossa, kaasujen myyjien (shippereiden ja vähittäismyyjien) pitää toimittaa verotusta varten tiedot kaasujen koostumuksesta kullekin verovelvolliselle. Tiedot pitää toimittaa mahdollisimman pian verokauden päättymisen jälkeen. Mikäli verovelvollinen yritys ei saa tietoja ajoissa, yritys joutuu ilmoittamaan ja maksamaan veron kaikesta biokaasusta maakaasun verotason mukaan.

Biokaasun tuottajien, pientuottajien ja käyttäjien sekä maakaasun jakeluverkon haltijoiden pitää rekisteröityä verovelvollisiksi

Kaikkien biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä riippumatta tuotantotavasta. Muun muassa kaatopaikkakaasun tuottajien ja biokaasua tuottavien mädättämöiden pitää rekisteröityä verovelvollisiksi.

Biokaasun tuottajien on rekisteröidyttävä verovelvollisiksi OmaVerossa ennen toiminnan aloittamista. Tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun tuottajaksi, jos biokaasun tuotanto on yli 1 GWh kalenterivuodessa.

Jos biokaasun tuotanto on enintään 1 GWh kalenterivuodessa, tuottajan on rekisteröidyttävä biokaasun pientuottajaksi. Tuotantoraja on laitoskohtainen. Biokaasun pientuottajan kaasu on verotonta paikallisessa käytössä. Pientuottajan ei myöskään tarvitse osoittaa kaasun kestävyyttä.

Maakaasun jakeluverkon haltijat voivat rekisteröityä verovelvollisiksi. Rekisteröityminen on vapaaehtoista. Rekisteröinti mahdollistaa maa- ja biokaasun vastaanottamisen ja toimittamisen verottomana.

Voit rekisteröityä verovelvolliseksi OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Näin teet valmisteverotuksen rekisteröinti-ilmoituksen OmaVerossa

Biokaasu on valmisteveron alainen polttoaine – kestävällä biokaasulla alempi verotaso

Biokaasu on ollut valmisteveron alainen polttoaine vuoden 2022 alusta lähtien. Vuoden 2023 alusta lähtien kestävälle biokaasulle, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa työkoneissa, on alempi verotaso.

Kestävällä biokaasulla tarkoitetaan sellaista biokaasua, joka täyttää biopolttoaineista ja bionesteistä annetussa laissa (393/2013) säädetyt kestävyyskriteerit. Käytännössä biokaasun tuottajalla pitää olla Energiaviraston hyväksymä kestävyysjärjestelmä, jotta kaasu voidaan luokitella kestäväksi. 

Biokaasun kestävyyden osoittaminen 2024–2025 

Biokaasua voidaan pitää verotuksessa kestävänä vuoden 2024 alusta alkaen, jos kaikki nämä kriteerit täyttyvät:  

  • biokaasun tuottaja hakee kestävyysjärjestelmän hyväksymistä Energiavirastolta 31.12.2025 mennessä  
  • biokaasun tuottaja pystyy osoittamaan, että sillä on ollut käytössä asianmukaiset menettelyt kestävyyskriteereiden täyttymisen varmistamiseksi  
  • erä on luotettavasti kirjattu ainetaseeseen.  

Vuosina 20242025 tuottaja voi ilmoittaa tuottamansa biokaasun kestävänä jätettyään hakemuksen Energiavirastolle. Ennen hakemuksen jättämistä biokaasu on ilmoitettava ei-kestävänä biokaasuna tuoteryhmän 5 tai 8 mukaisella verotasolla. Hakemuksen jätettyään tuottaja voi oikaista verotustaan OmaVerossa vuoden 2024 alusta alkaen. 

Kun olet saanut päätöksen hyväksytystä kestävyysjärjestelmästä ja jos päätös vaikuttaa jo antamiisi veroilmoituksiin, tee oikaisuilmoitus eli korvaava veroilmoitus OmaVerossa. 

Lue ohjeet virheen korjaamiseen  

Kestävä biokaasu on valtiontukea – tuensaajien pitää rekisteröityä  

Lämmityksessä, työkoneissa ja kiinteästi asennetuissa työkoneissa käytetyn kestävän biokaasun alempi verotaso on käyttäjälleen valtiontukea. Valtiontuen saajien on rekisteröidyttävä valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin OmaVerossa.  Lue lisää valtiontuista 

Valtiontukea ei voida myöntää yritykselle, joka katsotaan on EU:n valtiontukisäännösten mukaan vaikeuksissa oleva yritys. Jos yrityksen vaikeuksissa olon kriteerien täyttyminen huomataan vasta jälkikäteen, on saatu valtiontuki maksettava takaisin. Lue lisää yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaisista valtiontuista.  

Valtiontukea on mahdollista saada suoraan alempana verotasona tai veronpalautuksena. Jos yritys tietää, että se on ollut taloudellisissa vaikeuksissa tukea saadessaan - ja siten saaneensa tukea perusteetta - sen pitää toimia näin:  

  • Tukea suoraan alempana verotasona saaneen yrityksen pitää antaa veroilmoitukset OmaVerossa ja maksaa vero verotasojen erotuksen suuruisena.  
  • Jos yritys on saanut tukea veronpalautuksena, sen pitää hakea oikaisua palautuspäätökseen ja maksaa saatu palautus takaisin.  

Kestävän biokaasun jakelijoiden pitää myös ilmoittaa toimitusten määrät ja vastaanottajat

Kun kestävää biokaasua toimitetaan käytettäväksi lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa, jakelijoiden pitää ilmoittaa biokaasun toimitusten määrät ja vastaanottajat. Myös sen, joka luovuttaa alemmin verotettua biokaasua edelleen muille tuensaajille, on annettava näitä luovutuksia koskevat tiedot.

Ilmoita kestävän biokaasun luovutustiedot OmaVerossa. Jos teet ilmoituksen ensimmäistä kertaa, löydät sen kohdasta Tuki-ilmoitukset > Biokaasun luovutustietojen ilmoitus.

Kirjaudu OmaVeroon

Miten luovutustiedot annetaan?

Kestävä biokaasu täyttää Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetussa laissa säädetyt kestävyyskriteerit.

H = biokaasu, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa

T = jätteistä, tähteistä, lignoselluloosasta ja syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta valmistetut biopolttoaineet

R = kestävyyskriteerit täyttävät biopolttoaineet

Lisätiedot:

Sivu on viimeksi päivitetty 9.4.2024