Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Energiaintensiivisen yrityksen valmisteverojen palautus

Teollisuudessa toimivat yritykset voivat hakea valmisteveron palautusta maksamistaan energiaveroista. Palautukseen vaaditaan, että valmisteverojen määrä on riittävän suuri, kun sitä verrataan yrityksen jalostusarvoon. Esimerkiksi vuoden 2020 valmisteveroista palautuksen saa, jos yrityksen valmisteverot ovat tilikauden aikana enemmän kuin 0,5 % yrityksen jalostusarvosta. Valmisteveroihin lasketaan sekä yrityksen itse maksamat että yrityksen hankkimien tuotteiden hintaan sisältyneet valmisteverot. Jalostusarvolla tarkoitetaan yrityksen tilikaudelta vahvistetun tilinpäätöksen mukaista liikevoiton (tai liiketappion), poistojen ja arvonalentumisten sekä henkilöstökulujen yhteismäärää.

Palautusta voi saada teollisuudessa käytetystä veroluokan II sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, polttoturpeesta, mäntyöljystä sekä sellaisesta nestekaasusta, kevyestä ja raskaasta polttoöljystä ja biopolttoöljystä sekä muusta kuin kestävyyskriteerit täyttävästä biokaasusta, joka on käytetty muuna kuin moottoripolttoaineena.

Energiaintensiivisten yritysten veronpalautus koskee ainoastaan valmisteveroja. Palautushakemukseen ei siis saa sisältyä huoltovarmuusmaksuja.

Tilikaudelta 2020 palautus on 85 % valmisteverojen siitä osuudesta, joka ylittää 0,5 % yrityksen jalostusarvosta. Näin lasketusta veronpalautuksesta maksetaan kuitenkin vain 50 000 euroa ylittävä osuus.

Yritys voi ottaa maksamissaan valmisteveroissa huomioon valmisteverot, jotka ovat sisältyneet yrityksen hankkimaan kaukolämpöön ja prosessihöyryyn.

Energiaintensiivisen yrityksen on haettava veronpalautusta Verohallinnolta. Voit hakea palautusta vasta sen jälkeen, kun yrityksen tilikausi on päättynyt. Tee hakemus kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Palautushakemusta ei voi tehdä toimiala- tai toimipaikkakohtaisesti, vaan koko yhtiön on tehtävä yksi hakemus.

Lue lisää: Energiaintensiivisen yrityksen veronpalautus

Hae valmisteverojen palautusta OmaVerossa

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Mitä on teollinen tuotanto?

Teollisella tuotannolla tarkoitetaan toimintaa, joka kuuluu Tilastokeskuksen toimialaluokituksen (TOL 2008) pääluokkaan C (teollisuus) tai B (kaivostoiminta ja louhinta). Lisäksi teollisen tuotannon veronpalautusta voi saada ammattimaisesta kasvihuoneviljelystä. Tarkista toimialaluokitukset Tilastokeskuksen sivuilta

Teollisuutta on myös pääluokan E alaluokkaan 38320 (lajiteltujen materiaalien kierrätys) kuuluva toiminta.

Teollisuuden määritelmä koskee vain alemman sähköveroluokan ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautuksia. Määritelmä ei koske muita verotukia.

Energiaintensiivisen yrityksen veronpalautus on valtiontukea – tiedot merkitään valmisteverotuksen valtiontukirekisteriin

Energiaintensiivisen yrityksen veronpalautus on valtiontukea. Verohallinto merkitsee tuen saajan eli palautuksen hakijan valmisteverotuksen valtiontukirekisteriin. Voit tarkistaa yrityksesi tukitiedot OmaVerosta. Osa valtiontuen tiedoista on julkisia.

Huomaa, että valtiontukea saa myöntää ainoastaan yrityksille, jotka eivät ole yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaan taloudellisissa vaikeuksissa. Jos yritys on taloudellisissa vaikeuksissa, tukea ei myönnetä ja mahdollisesti jo myönnetty tuki peritään takaisin.

Lue lisää: Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Veronpalautukseen on tulossa muutoksia

Energiaintensiivisen yrityksen veronpalautuksen ehdot kiristyvät lähivuosina, ja vuoden 2025 valmisteveroista ei voi enää saada energiaintensiivisen yrityksen veronpalautusta. Lisäksi sähköveroa ei enää oteta huomioon vuoden 2021 valmisteveroissa, kun palautusta lasketaan.

Eri vuosina veronpalautuksen edellytyksenä on, että yrityksen valmisteverot ovat:

  • vuonna 2020: yli 0,5 prosenttia yrityksen jalostusarvosta – palautus on 85 prosenttia tämän rajan ylittävistä valmisteveroista
  • vuonna 2021: yli 1,0 prosenttia yrityksen jalostusarvosta – palautus on 85 prosenttia tämän rajan ylittävistä valmisteveroista
  • vuonna 2022: yli 1,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta – palautus on 85 prosenttia tämän rajan ylittävistä valmisteveroista
  • vuonna 2023: yli 3,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta – palautus on 85 prosenttia tämän rajan ylittävistä valmisteveroista
  • vuonna 2024: yli 3,7 prosenttia yrityksen jalostusarvosta – palautus on 45 prosenttia tämän rajan ylittävistä valmisteveroista.

Jos yrityksen tilikausi jakaantuu kahdelle eri kalenterivuodelle, valmisteverojen palautus lasketaan kahdessa osassa.

Esimerkki 1: Yrityksen tilikausi on 1.1.2021–31.12.2021 ja jalostusarvo 8 000 000 euroa. Yritys on maksanut energiaveroja 1 200 000 euroa vuonna 2021.

Palautus lasketaan vuoden 2021 lukujen perusteella: (1 200 000 – 8 000 000 e x 1,0 %) x 85 % – 50 000 e = 902 000 e. Yritys saa siis palautusta yhteensä 902 000 euroa.

Esimerkki 2: Yrityksen tilikausi on 1.4.2020–31.3.2021 ja jalostusarvo 8 000 000 euroa. Yritys on maksanut energiaveroja 900 000 euroa vuonna 2020 ja 300 000 euroa vuonna 2021. Palautus lasketaan kahdessa osassa: (900 000 e – 9 kk / 12 kk x 8 000 000 e x 0,5 %) x 85 % + (300 000 e – 3 kk / 12 kk x 8 000 000 e x 1 %) x 85 % – 50 000 e = (870 000 e x 85 % + 280 000 e x 85 %) – 50 000 e = 927 500 e.

Yritys saa siis palautusta 739 500 euroa vuoden 2020 perusteella ja 238 000 euroa vuoden 2021 perusteella. Palautuksesta vähennetään 50 000 euron omavastuu, eli palautusta maksetaan yhteensä 927 500 euroa.

Sivu on viimeksi päivitetty 16.6.2022