Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmoita valmisteveron tukitiedot Verohallinnolle

Valmisteverotuksessa on mahdollista saada valtiontukea veronpalautuksina tai alempina verotasoina. Tukea saavien yritysten pitää toimittaa tiedot valtiontuesta ja toiminnastaan Verohallinnolle. Avoimuusvelvoitteen eli tietojen julkaisuvelvoitteen noudattaminen on yksi edellytys sille, että tuki voidaan hyväksyä.

Ilmoitusvelvollisuus koskee yrityksiä, joille on myönnetty:

 • energiaintensiivisen yrityksen tukea
 • teollisuuden alempi sähkövero (taso II)
 • tukea yhdistetylle sähkön ja lämmön tuotannolle
 • konesalien sähköveron alennusta
 • lämpöpumppujen ja sähkökattiloiden alempi sähkövero (taso II )
 • tukea kestävän biokaasun käytölle lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa.

Kestävä biokaasu täyttää Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetussa laissa säädetyt kestävyyskriteerit.

H = biokaasu, joka käytetään lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa

T = jätteistä, tähteistä, lignoselluloosasta ja syötäväksi kelpaamattomasta selluloosasta valmistetut biopolttoaineet

R = kestävyyskriteerit täyttävät biopolttoaineet

Miten tuensaaja antaa tiedot Verohallinnolle?

Verohallinto myöntää valtiontuen suoraan valmisteverotuksen yhteydessä tai palautushakemuksen perusteella. Yrityksellä on siten kaksi vaihtoehtoista tapaa ilmoittaa tuensaajan tiedot Verohallinnolle:

Lue lisää sähköveron palautuksista

Milloin pelkkä hakemus riittää?

Jos yritys toimittaa veronpalautushakemuksen Verohallinnolle, se riittää tuensaajatietojen ilmoittamiseen. Muuta ei tarvitse tehdä. Tämä koskee muun muassa yhdistettyä sähkön- ja lämmöntuotantoa.

Kenen pitää rekisteröityä tuensaajarekisteriin?

Yrityksen pitää rekisteröityä tuensaajaksi, jos yritykselle ei makseta tukea veronpalautuksena, vaan se saa tuen suoraan verotuksen yhteydessä alempana verotasona.

Miten yritys rekisteröityy OmaVerossa?

Yritys rekisteröityy Valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin (VATU) OmaVerossa.

Kirjaudu OmaVeroon

Kirjautuminen vaatii Suomi.fi-tunnistautumisen.

Sähkö II:n luovutustiedot pitää ilmoittaa

Sähköverkon haltijoiden, sähköntuottajien ja verottomien sähkövarastonpitäjien pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle tiedot niistä yrityksistä, joille ne ovat luovuttaneet alemman veroluokan II sähköä. Myös omaan teolliseen toimintaan käytetty sähkö pitää ilmoittaa.

Sen, joka luovuttaa alemman veroluokan II sähköä edelleen muille toimijoille käytettäväksi II-veroluokan tarkoitukseen, pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle näitä luovutuksia koskevat tiedot.

Tiedot pitää toimittaa kalenterivuoden päätyttyä helmikuun loppuun mennessä.

Ilmoita alemman veroluokan sähköä saaneista yhtiöistä

 • yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • yritykselle luovutetut kilowattitunnit.
 • tieto siitä, onko kyse sähkön luovutuksesta vai edelleen luovutuksesta.
 • tieto siitä, käytettiinkö sähkö
  • teollisessa toiminnassa
  • konesalitoiminnassa
  • lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa tai geotermisten lämpölaitosten kiertovesipumpuissa.

Kokoa tiedot excel-taulukkoon ja tallenna se csv-muodossa. Lataa csv-tiedosto valmisteverotuksen tuensaajarekisteriin OmaVerossa.

Ohje sähkön luovutustietojen ilmoittamisesta

Myös kestävän biokaasun luovutustiedot on annettava 

Kestävän biokaasun tuottajien, siirto- tai jakeluverkon haltijoiden, valtuutettujen varastonpitäjien tai muiden verovelvollisten pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle tiedot niistä yrityksistä, joille ne ovat luovuttaneet alemman veroluokan biokaasua.

Myös omaan käyttöön lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa käytetty biokaasu pitää ilmoittaa.

Sen, joka luovuttaa kestävää biokaasua, jonka verokanta on alennettu, edelleen muille tahoille käytettäväksi lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa, pitää kerran vuodessa ilmoittaa Verohallinnolle näitä luovutuksia koskevat tiedot.

Kestävän biokaasun käyttäjän on ilmoitettava seuraavat tiedot jokaisesta yrityksestä, joille biokaasua on luovutettu käytettäväksi lämmityksessä, työkoneissa tai kiinteästi asennetuissa moottoreissa:

 • Yrityksen nimi
 • Y-tunnus
 • Luovutetun kestävyyskriteerit täyttävän biokaasun määrä megawattitunteina
 • Kestävän biokaasun tyyppi (H R tai H T)
 • Biokaasun luovutuksen tyyppi (biokaasun luovutus tai edelleen luovutus).

Tiedot pitää toimittaa kalenterivuoden päätyttyä helmikuun loppuun mennessä.

Ilmoita kestävän biokaasun luovutustiedot OmaVerossa. Jos teet ilmoituksen ensimmäistä kertaa, löydät sen kohdasta Tuki-ilmoitukset > Biokaasun luovutustietojen ilmoitus.

Kirjaudu OmaVeroon

Taloudellisissa vaikeuksissa olevia yrityksiä ei voida tukea

Tukea ei voida myöntää taloudellisissa vaikeuksissa oleville yrityksille. Säännösten vastaisesti myönnetty tuki voidaan periä korkoineen takaisin tukea saaneilta yrityksiltä.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

Mitä valtiontukien avoimuusvelvoite tarkoittaa?

Avoimuusvelvoite tarkoittaa, että EU-jäsenmailla on velvollisuus julkaista tietoja myöntämistään valtiontuista. Julkaisemisen tarkoituksena on lisätä valtiontukien avoimuutta.

Jäsenvaltioiden on julkaistava yrityksille 1.7.2023 tai sen jälkeen myönnettyjen, yli 100 000 euron tukien tiedot. Sitä aiemmin myönnettyjen tukien tiedot pitää julkaista, jos tuet ovat olleet yli 500 000 euroa.

Verohallinto huolehtii siitä, että tiedot sen myöntämistä tuista julkaistaan.

Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen alaiset valtiontuet valmisteverotuksessa

 

Sivu on viimeksi päivitetty 28.8.2023