Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ilma-alusten polttoaineiden veronpalautus

Yksityiskäytössä olevien ilma-alusten polttoaineesta pitää maksaa valmisteveroa ja huoltovarmuusmaksua, jos polttoaine on käytetty yksityiseen huvi-ilmailuun, esimerkiksi harrasteilmailuun. Sen sijaan esimerkiksi kaupalliseen lentotoimintaan tai viranomaislentoihin käytetty polttoaine on valmisteverotonta, eikä siitä tarvitse maksaa myöskään huoltovarmuusmaksua.

Ilma-alukset saavat siis käyttää polttoainetta verottomasti, jos ne kuljettavat esimerkiksi maksavia matkustajia, rahtia tai postia. Verotonta polttoainetta saa käyttää myös esimerkiksi tutkimus-, ilmakuvaus- ja laskuvarjohyppylentoihin sekä erilaisiin pelastus- ja valvontalentoihin.

Ilma-aluksia ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ylläpitämään ilma-alusrekisteriin tai vastaavaan rekisteriin merkityt lentokoneet, helikopterit ja autogirot, purje- ja moottoripurjelentokoneet, ilmaa kevyemmät ilma-alukset ja ultrakevyet lentokoneet.

Yleensä polttoaine ilma-aluksiin pitää ostaa verollisena, ja valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun palautusta voi hakea jälkikäteen Verohallinnolta. Palautusta voi saada lentobensiinistä, moottoribensiinistä, dieselöljystä, kevyestä polttoöljystä ja nestekaasusta. Palautusta voi hakea ilma-alusrekisteriin merkitty ilma-aluksen omistaja, haltija tai käyttäjä.

Lentopetroli sen sijaan toimitetaan ilmailukäyttöön valmisteverottomana. Jos lentopetrolia käytetään huvi-ilmailuun eli verolliseen tarkoitukseen, käytöstä pitää antaa veroilmoitus.

Hae valmisteverojen palautusta OmaVerossa

Voit käyttää myös paperista lomaketta. Paperista lomaketta voi käyttää, jos sähköinen ilmoittaminen on esimerkiksi teknisen esteen vuoksi mahdotonta.

Valmisteverotuksen lomakkeet

Milloin palautusta voi hakea?

Voit hakea polttoaineiden valmisteveron palautusta kerralla koko vuodelta tai erikseen tammi−kesäkuulta ja heinä−joulukuulta. Hae palautusta niistä polttoaineista, jotka on käytetty tänä aikana verottomaan käyttötarkoitukseen. Palautusta voi hakea, kun hakujakso on päättynyt.

Hakemus on tehtävä Verohallinnolle viimeistään kolmen vuoden kuluessa hakujakson päättymisestä. Palautuksen hakemisen määräaika alkaa hakujaksoa seuraavan kalenterivuoden alusta. Voit tehdä OmaVerossa kaikista aluksistasi yhden, yhteisen hakemuksen, mutta hakemuksessa on eriteltävä käytetyt polttoaineet ilma-aluksittain.

Käytetty polttoaine

Käytetty polttoainemäärä lasketaan lentoajan ja ilma-aluksen keskimääräisen kulutuksen perusteella: lentoaika x keskimääräinen kulutus = lennolla käytetty polttoaine. Näin laskettu polttoainemäärä ei kuitenkaan saa ylittää hankitun polttoaineen todellista määrää.   

Kaupallisia lentoaluksia voidaan käyttää osittain yksityisiin tarkoituksiin. Koska yksityiskäyttöön kuluneesta polttoaineesta ei voi saada valmisteveron palautusta, palautushakemuksessa pitää selvittää mahdollinen yksityisen huvi-ilmailun osuus.

Laskennassa käytettyjen lentoaikatietojen ja tietojen lentojen tarkoituksesta pitää perustua ilma-aluksen matkapäiväkirjaan tehtyihin merkintöihin.

Palautus maksetaan ainoastaan verollisena hankitusta polttoaineesta. Palautusta ei makseta ulkomailla ilma-alukseen tankatusta polttoaineesta.

Kuinka paljon palautusta voi saada?

Ilma-aluksessa käytetystä lentobensiinistä saa palautuksena maksetun valmisteveron ja huoltovarmuusmaksun. Muista polttoaineista kuin lentobensiinistä Verohallinto vahvistaa erikseen valmisteveron palautustason eli sen, kuinka paljon veroja ja huoltovarmuusmaksua palautetaan polttoainelitraa kohti. Palautustaso vahvistetaan puolivuosittain: tammi–kesäkuulta ja heinä–joulukuulta.

Palautuksen määrä lasketaan polttoaineen hankinta-ajankohdan veron ja huoltovarmuusmaksun tai palautustason perusteella. Palautuksen alaraja on 330 euroa: sitä pienempiä summia ei palauteta.

Jos veronpalautus osoittautuu myöhemmin aiheettomaksi, liikaa palautettu vero peritään takaisin oikaisemalla palautuspäätöstä ja määräämällä vero palautuksen saajan maksettavaksi.

Asiakirjat on säilytettävä kuusi vuotta

Veroviranomaisen pyynnöstä hakijan on esitettävä maksutositteet, sopimukset ja muut asiakirjat lentojen kaupallisuuden toteamiseksi, kopiot polttoaineen ostolaskuista tai muista toimitus- tai hankintatositteista sekä tiedot matkapäiväkirjan merkinnöistä. Viranomaisen toimeksiannosta tehdyistä lennoista on vaadittaessa esitettävä toimeksiantomääräys tai muu vastaava selvitys.

Edellä mainittu aineisto ja muut palautuksen perusteena olevat asiakirjat on säilytettävä kuuden kalenterivuoden ajan. Ilmailun harjoittajan on tarvittaessa annettava veroviranomaiselle muitakin ilma-aluksen käyttämiseen ja veron palauttamiseen liittyviä tietoja.

Ilmailussa käytettyjen polttoaineiden valmisteverotus

Sivu on viimeksi päivitetty 20.6.2022