Postbeskrivningar av inkomstskattedeklarationer

För elektroniska inkomstskattedeklarationer har man utarbetat följande dokument:

1. Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning (pdf) (20.12.2019)
2. Tillåtna blankettkombinationer för elektroniska inkomstskattedeklarationer (xlsx) (7.2.2020)
3. Namngivning av bifogade filer (pdf) (24.9.2020)
4. Ändringarna av elektronisk inkomstskattedeklaration för 2017, 2018 (xlsx), 2019 (xlsx), 2020 (xlsx) (31.8.2020)
5. Blankettspecifika postbeskrivningar för elektronisk inkomstskattedeklaration:

Namn Postbeskrivning
/år
(pdf)
Blankett
/anvisning
Grupp I Företag och samfund
Huvudblankett 4, 6, 6B, 6C, 6U
Skattedeklaration för fastighetssamfund (4) 2020 (23.4.2020)
2019
2018
 (30.10.2018)
2017
 (30.11.2017)
4
Skattedeklaration; samfälld förmån, statlig inrättning, kommun, församling o.d. (6) 2020
2019
2018
 (30.10.2018)
2017
 (11.10.2017)
6
Skattedeklaration för näringsverksamhet, samfund (6B) 2020
2019
2018 (30.10.2018)
2017
 (12.10.2017)
6B
Skattedeklaration för förening och stiftelse (6C) 2020
2019
2018
 (21.3.2018)
2017
 (22.3.2018)
6C
Skattedeklaration för näringsverksamhet, utländskt samfund (6U) 2020
2019
2018 (30.10.2018)
2017
 (11.10.2017)
6U
Bilageblanketter (med hänsyn även tabellen tillåtna blankettkombinationer)
Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla (7A) 2020
2019 (30.7.2019)
2018
2017
 (12.10.2017)
7A
Specifikation av samfundets och den samfällda förmånens resultat från jordbrukets förvärvskälla (7M) 2020
2019
2018
2017
 (12.10.2017)
7M
Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund (8A) 2020 (18.8.2020)
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
8A
Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen (12A) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
12A
Förteckning på fastigheter som hör till samfundets anläggningstillgångar (18) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
18
Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (62) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
62
Utredning om koncernförhållanden samt om de samfund där ägarandelen är minst 10% (65) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
65
Utredning av koncernförhållanden för skatteredovisning (66) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
66
Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning (70) 2020
2019 (17.3.2020)
2017
 (12.10.2017)
2016
70
Skattefria överlåtelsevinster och överlåtelseförluster som inte kan dras av i beskattningen (71A) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
71A
Skattepliktiga överlåtelsevinster samt i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster (71B) 2020
2019
2018
 (6.6.2018)
2017
 (28.9.2017)
71B
Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur (73) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
73
Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund (74) 2020
2019
2018 (15.2.2018)
2017
 (12.10.2017)
74
Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands (75) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
75
Allmännyttiga föreningars och stiftelser fastigheter (76) slopas för 2017
2016
76
Uträkning av resultatet från näringsverksamhet (77) 2020
2019
2018

2017
 (12.10.2017)
77
Utredning om internprissättning (78) 2020
2019
2018
 (2.3.2018)
2017
 (12.10.2017)
78
Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (79) 2020
2019
2018
 (2.3.2018)
2017
 (12.10.2017)
79
Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (79A) 2020
2019
2018
 (2.3.2018)
2017
 (12.10.2017)
79A
Redogörelse för nettoränteutgifter i näringsverksamheten (81) 2020 (17.3.2020)
2019 (17.3.2020)
2018
2017
 (12.10.2017)
81
Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter för jordbruk (EVPH) 2020 
2019
 
Tilläggsförklaringar (SELVI) 2019
2018

2017
 (12.10.2017)
 
Ansökan om samfunds förskottskatt / ändring (VSYENN) 2020
2019 (10.6.2019)
2018 (25.1.2019)
2017
 
Grupp II Rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och skogsägare, sammanslutningar och bolag
Huvudblankett 2, 2C, 2Y, 36, 5, 6A, 7K
Skattedeklaration för jordbruk (2) 2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
 (24.1.2018)
2016
2
Skattedeklaration för skogsbruk (2C) 2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
 (24.11.2017)
2016
2C
Skattedeklaration för jordbruk, samtliga gårdsbruksenheter (2Y) 2020
2019
2018 (26.9.2018)
2Y
Utredning angående fastighetssammanslutningar och sammanslutningar som idkar jord- eller skogsbruk (36) Dataflödet tas ur bruk

2017
(10.10.2017)
2016
36
Skattedeklaration för näringsverksamhet rörelseidkare eller yrkesutövare (5) 2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
 (26.3.2018)
2016
5
Skattedeklaration för näringsverksamhet näringssammanslutning (6A) 2020
2019
2018 (17.12.2018)
2017
 (24.11.2017)
2016
6A
Hyresinkomster, fastigheter (7K) 2020
2019
2018
2017
 (11.10.2017)
2016
7K
Bilageblanketter (med hänsyn även tabellen tillåtna blankettkombinationer)
Specifikation av resultatet inom näringsverksamhetens personliga förvärvskälla (7B) 2020
2019
2018
2017
(10.10.2017)
2016
7B
Specifikation av resultatet inom jordbrukets personliga förvärvskälla (7C) 2020
2019
2018
2017
 (10.10.2017)
2016
7C
Hyresinkomster, fastigheter (7K) 2020
2019
2018
2017
 (11.10.2017)
2016
7K
Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av en näringssammanslutning, rörelseidkare eller yrkesutövare (8B) 2020
2019
2018
2017
(10.10.2017)
8B
Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar (9A) 2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
(10.10.2017)
2016
9A
Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen (12A) 2019
2018
2017
 (12.10.2017)
2016
12A
Förteckning på fastigheter som hör till samfundets anläggningstillgångar (18) 2019
2018

2017
 (12.10.2017)
18
Förteckning på näringssammanslutningens och rörelseidkarens eller yrkesutövarens fastigheter som hör till anläggningstillgångar (18B)

2020
2019
2018
2017
 (10.10.2017)
2016

18B
Utredning av delägare i en näringssammanslutning (35)
23.1.2017
Dataflödet tas ur bruk

2017
(10.10.2017)
2016
35
Utredning angående fastighetssammanslutningar och sammanslutningar som idkar jord- eller skogsbruk (36) Dataflödet tas ur bruk

2017
 (10.10.2017)
2016
36
Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (62) 2019
2018

2017
 (12.10.2017)
62
Utredning av koncernförhållanden för skatteredovisning (66) 2019
2018

2017
 (12.10.2017)
66
Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning hos näringssammanslutningar, rörelseidkare och yrkesutövare (70A) 2017 (10.10.2017) 70A
Specifikation av dividender och räntor på andelskapitalet som mottagits av en näringssammanslutning (73B) 2020
2019
2018 (26.9.2018)
2017
(24.1.2018)
73B
Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (79) 2019
2018
 (13.4.2018)
2017
 (12.10.2017)
79
Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (79A) 2019
2018
(2.3.2018)
2017
 (12.10.2017)
79A
Redogörelse för nettoränteutgifter i näringsverksamheten (81) 2020 (17.3.2020)
2019 (17.3.2020)
2018
2017
 (12.10.2017)
81

Det första dokumentet förklarar på allmän nivå inlämnandet av en inkomstskattedeklaration med hjälp av Tyvi-tjänsten.  Av det andra dokumentet framgår de blanketter som kan kombineras med huvuddeklarationsblanketterna. I det tredje dokumentet redogörs för namngivningsprinciperna för bilageblanketter. Det fjärde dokumentet är avsett för upprätthållande av postbeskrivningarnas årliga förändringar. Av det framgår enkelt och snabbt till exempel förändringarna som på grund av föreskrifter gjorts i beskrivningarna.

Tilläggsoption för upprätthållande av postbeskrivningar

Skatteförvaltningen har i form av databas skapat posterna som behövs vid upprätthållande av inkomstskattedeklarationen.  Skatteförvaltningen förutsätter inte att den här egenskapen ska användas i programmet, men den kan underlätta upprätthållandet.  Programvarans leverantör får fritt välja om han vill använda egenskapen eller inte. 

Postbeskrivningar Ms Access 2020 (zip) 27.1.2020 
(Spara databasen på hårddisken och öppna den på din egen dator.) 
Postbeskrivningar som Excel -tabeller 2020 (xlsx) 29.1.2020 

Postbeskrivningar Ms Access 2019 (zip) 29.1.2020 
(Spara databasen på hårddisken och öppna den på din egen dator.) 
Postbeskrivningar som Excel -tabeller 2019 (xlsx) 29.1.2020 

Postbeskrivningar Ms Access 2018 (zip) 2.5.2019
(Spara databasen på hårddisken och öppna den på din egen dator.)
Postbeskrivningar som Excel -tabeller 2018  2.5.2019

Postbeskrivningar Ms Access 2017 (zip) 19.10.2017
(Spara databasen på hårddisken och öppna den på din egen dator.)
Postbeskrivningar som Excel -tabeller 2017  19.10.2017

Båda filerna innehåller inkomstbeskattningens samtliga fältuppgifter. För att databasen ska kunna användas, behöver man MS Access 2000 eller en nyare version. Tabellen har sparats i MS Excel-format.

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(a)vero.fi.