Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Postbeskrivningar av inkomstskattedeklarationer

För elektroniska inkomstskattedeklarationer har man utarbetat följande dokument:

1. Elektroniska deklarationer och anmälningar, allmän beskrivning (pdf) (4.6.2024)
2. Tillåtna blankettkombinationer för elektroniska inkomstskattedeklarationer (xlsx)
3. Namngivning av bifogade filer (pdf) (11.1.2024)
4. Ändringarna av elektronisk inkomstskattedeklaration för 2020 (xlsx), 2021 (xlsx), 2022 (xlsx), 2023 (xlsx), 2024 (xlsx) (6.2.2024)
5. Blankettspecifika postbeskrivningar för elektronisk inkomstskattedeklaration:

Namn Postbeskrivning
/år
(pdf)
Blankett
/anvisning
Grupp I Företag och samfund
Huvudblankett 4, 6, 6B, 6C, 6U
Skattedeklaration för fastighetssamfund (4) 2024
2023
2022
2021 
4
Skattedeklaration; samfälld förmån, statlig inrättning, kommun, församling o.d. (6) 2024
2023
2022
2021
6
Skattedeklaration för näringsverksamhet, samfund (6B) 2024 (22.1.2024)
2023
2022
2021 
6B
Skattedeklaration för förening och stiftelse (6C) 2024
2023
2022
2021 
6C
Skattedeklaration för näringsverksamhet, utländskt samfund (6U) 2024 (22.1.2024)
2023 (17.2.2023)
2022
2021
6U
Bilageblanketter (med hänsyn även tabellen tillåtna blankettkombinationer)
Specifikation av samfunds resultat från personlig förvärvskälla (7A) 2024
2023
2022
2021
7A
Specifikation av samfundets och den samfällda förmånens resultat från jordbrukets förvärvskälla (7M) 2024
2023
2022
2021
7M
Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av samfund (8A) 2024
2023 (6.2.2023)
2022
2021
8A
Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen (12A) 2024
2023
2022
2021
12A
Förteckning på fastigheter som hör till samfundets anläggningstillgångar (18) 2024
2023
2022
2021
18
Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (62)

2024
2023
2022
2021 (25.1.2022)

62
Utredning om koncernförhållanden samt om de samfund där ägarandelen är minst 10% (65) 2024
2023
2022
2021
65
Utredning av koncernförhållanden för skatteredovisning (66) 2024
2023
2022
2021
66
Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (67) slopas för 2023
2022
2021
67
Temporärt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet - fakturor för underentreprenad (67A) 2024
2023
 
Allmänt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (67Y) 2024 (4.6.2024)
2023
 
Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning (70) 2024
2023
2022
2021
70
Skattefria överlåtelsevinster och överlåtelseförluster som inte kan dras av i beskattningen (71A) 2024
2023
2022
2021
71A
Skattepliktiga överlåtelsevinster samt i beskattningen avdragbara överlåtelseförluster (71B) 2024
2023
2022 (14.2.2022)
2021
71B
Specifikation av dividendinkomster och övriga poster av vinstutdelningsnatur (73) 2024
2023
2022
2021
73
Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund (74) 2024
2023
2022
2021
74
Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands (75) 2024
2023
2022
2021
75
Uträkning av resultatet från näringsverksamhet (77) 2024
2023
2022
2021
77
Utredning om internprissättning (78) 2024
2023
2022
2021
78
Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (79) 2024
2023
2022
2021
79
Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (79A) 2024
2023
2022
2021
79A
Redogörelse för nettoränteutgifter i näringsverksamheten (81) 2024
2023
2022 (3.2.2022)
2021
81
Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter för jordbruk (EVPH) 2024
2023
2022
2021
3311
Tilläggsförklaringar (SELVI) 2024
2023
2022
2021
 
Ansökan om samfunds förskottskatt / ändring (VSYENN) 2024
2023
2022
2021
 
Grupp II Rörelseidkare och yrkesutövare, jordbruksidkare och skogsägare, sammanslutningar och bolag
Huvudblankett 2, 2C, 2Y, 5, 6A, 7K
Skattedeklaration för jordbruk (2) 2023
2022
2021
2020
2
Skattedeklaration för skogsbruk (2C) 2023
2022
2021
2020
2C
Skattedeklaration för jordbruk, samtliga gårdsbruksenheter (2Y) 2023
2022
2021
2020
2Y
Skattedeklaration för näringsverksamhet rörelseidkare eller yrkesutövare (5) 2023
2022
2021
2020
5
Skattedeklaration för näringsverksamhet näringssammanslutning (6A) 2023
2022
2021 (2.2.2022)
2020
6A
Hyresinkomster, fastigheter (7K) 2023
2022
2021
2020
7K
Bilageblanketter (med hänsyn även tabellen tillåtna blankettkombinationer)
Specifikation av resultatet inom näringsverksamhetens personliga förvärvskälla (7B) 2023
2022
2021
2020
7B
Specifikation av resultatet inom jordbrukets personliga förvärvskälla (7C) 2023
2022
2021
2020
7C
Hyresinkomster, fastigheter (7K) 2023
2022
2021
2020
7K
Förteckning på värdepapper och värdeandelar som ägs av en näringssammanslutning, rörelseidkare eller yrkesutövare (8B) 2023
2022
2021
2020
8B
Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust av värdepapper och värdeandelar (9A) 2023
2022
2021
2020
9A
Utredning av avskrivningar som inte dragits av i beskattningen (12A) 2023
2022
2021
2020
12A
Förteckning på näringssammanslutningens och rörelseidkarens eller yrkesutövarens fastigheter som hör till anläggningstillgångar (18B)

2023
2022
2021
2020

18B
Kapitalfondssammanslutningens specifikation av inkomstandelar från sammanslutningar (37) 2023
2022
2021
 
Specifikation av reserveringar, upp- och nedskrivningar samt avskrivningar av förslitning underkastade anläggningstillgångar (62) 2023
2022
2021 (25.1.2022)
2020
62
Tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (67) slopas för 2023
2022
2021
67
Temporärt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet - fakturor för underentreprenad (67A) 2023  
Allmänt tilläggsavdrag för forsknings- och utvecklingsverksamhet (67Y) 2023  
Yrkande om undanröjande av dubbelbeskattning (70) 2023
2022
2021
2020
70
Specifikation av dividender och räntor på andelskapitalet som mottagits av en näringssammanslutning (73B) 2023
2022
2021
2020
73B
Uträkning av inkomstandel i ett utländskt bassamfund (74) 2023
2022
2021
2020
74
Uträkning av resultatet från ett fast driftställe utomlands (75) 2023
2022
2021
2020
75
Yrkande om utbildningsavdrag inom näringsverksamhet (79) 2023
2022
2021
2020
79
Yrkande om utbildningsavdrag inom jordbruk (79A) 2023
2022
2021
2020
79A
Redogörelse för nettoränteutgifter i näringsverksamheten (81) 2023
2022
2021
2020 (17.3.2020)
81
Ansökan om återbäring av punktskatt på energiprodukter för jordbruk (EVPH) 2023
2022
2021
2020 
3311

Tilläggsoption för upprätthållande av postbeskrivningar

Skatteförvaltningen har i form av databas skapat posterna som behövs vid upprätthållande av inkomstskattedeklarationen.  Skatteförvaltningen förutsätter inte att den här egenskapen ska användas i programmet, men den kan underlätta upprätthållandet.  Programvarans leverantör får fritt välja om han vill använda egenskapen eller inte. 

Postbeskrivningar Ms Access 2024 (zip) (6.2.2024)
(Spara databasen på hårddisken och öppna den på din egen dator.)
Postbeskrivningar som Excel -tabeller 2024 (xlsx) (6.2.2024)


Postbeskrivningar Ms Access 2023 (zip) (27.9.2023)
(Spara databasen på hårddisken och öppna den på din egen dator.) 
Postbeskrivningar som Excel -tabeller 2023 (xlsx) (27.9.2023)

Postbeskrivningar Ms Access 2022 (zip) (28.9.2022)
(Spara databasen på hårddisken och öppna den på din egen dator.) 
Postbeskrivningar som Excel -tabeller 2022 (xlsx) (28.9.2022)

Postbeskrivningar Ms Access 2021 (zip) (5.10.2021) 
(Spara databasen på hårddisken och öppna den på din egen dator.) 
Postbeskrivningar som Excel -tabeller 2021 (xlsx) (5.10.2021)

Båda filerna innehåller inkomstbeskattningens samtliga fältuppgifter. För att databasen ska kunna användas, behöver man MS Access 2000 eller en nyare version. Tabellen har sparats i MS Excel-format.

Tilläggsinformation om postbeskrivningarna och tidigare års postbeskrivningar får du genom att skicka e-post till adressen ohjelmistotalot(a)vero.fi.

Sidan har senast uppdaterats 3.6.2024