Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Vårt arbete är viktigt

Den finländska välfärden skapas tillsammans, och vi på Skatteförvaltningen har en viktig roll i detta arbete. Årligen samlar vi in skatteintäkter som vi ställer till samhällets förfogande. Vår uppgift är att genomföra beskattningen till rätt belopp och vid rätt tid i syftet att finansiera samhällets funktioner. Genom föregripande handledning, bra service och skattekontroll säkerställer vi att skatteintäkterna flyter in till så fulla belopp som möjligt.

Vi främjar en positiv förhållning till skatter bland annat genom att öka förståelsen för beskattningens samhälleliga betydelse. På basis av politiska beslut riktas skattemedlen till olika objekt inom den offentliga sektorns verksamhet. Vi förmedlar månatligen de skatter som flutit in till de aktörer som tillhandahåller samhällstjänster: staten, kommunerna, Folkpensionsanstalten, församlingarna och skogsvårdsföreningarna.

Vi är ett modernt IT-hus och en viktig del av vår verksamhet är att underlätta livet för kunderna. Vi är föregångare inom utveckling av kundbetjäning och kundupplevelser. Kontinuerlig utveckling, pilotprojekt och kompetenta sakkunniga är våra viktigaste framgångsfaktorer.

Skatteförvaltningen har cirka 5 000 kompetenta och engagerade medarbetare runt om i Finland. Vi trivs i arbetet och våra starka sidor är ett gott arbetsklimat och goda arbetsförhållanden samt intressanta, betydelsefulla och krävande arbetsuppgifter.

Skatteförvaltningens enheter

Skatteförvaltningens enheter opererar på ett ekonomiskt sunt sätt och samarbetar effektivt med de andra enheterna. Utgångspunkten och det centrala målet för all verksamhet och allt samarbete är kundinriktning, riktighet och enhetlighet.

Beskattningsenheten säkrar beskattningens effektivitet, funktionssäkerhet, kvalitet och enhetlighet. Enheten ansvarar för vår kärnverksamhet, det vill säga för att verkställa beskattningen samt ge kunderna handledning och rådgivning. Det finns sakkunniga inom beskattningens alla olika delområden på enheten.

Kundrelationsenheten styr och leder den kundinriktade verksamheten på hela Skatteförvaltningens nivå. Kundrelationsenheten ansvarar för planeringen av handledningen och övervakningen. Enheten bygger upp sin kundförståelse och utvecklar kundlösningar tillsammans med den övriga organisationen. För detta ändamål gör enheten exempelvis utredningar och intervjuer som anknyter till kundgrupper eller olika slag av fenomen. På kundrelationsenheten finns också sakkunniga som specialiserat sig på kontroll av skatterisker.

Produkthanteringsenhetens uppgift är att se till att våra datasystem är effektiva och funktionssäkra samt att utveckla lösningar för våra kunders behov så att det ska vara så lätt och smidigt som möjligt för dem att sköta skatteärenden. Enheten ansvarar för till exempel tjänsten MinSkatt och dess funktioner.

Förvaltningsenheten ansvarar för uppgifter som hänför sig till personal, ekonomi och allmän förvaltning.

Stabs- och rättsenheten ansvarar för stabsuppgifter, såsom för planering och uppföljning av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi, samt för förberedandet och föredragandet av generaldirektörens beslut.

Kommunikationsenheten ansvarar för Skatteförvaltningens kommunikationsstrategi, den allmänna utvecklingen, styrningen och koordineringen av kommunikationen, innehållet i det visuella utseendet och andra gemensamma kommunikationsuppgifter, webbtjänster och språktjänster.

Enheten för intern revision bedömer om Skatteförvaltningens interna revision är tillräcklig genom att granska alla Skatteförvaltningens funktioner.

Säkerhets- och riskhanteringsenheten ansvarar för ärenden som gäller Skatteförvaltningens säkerhet och riskhantering. Enheten följer säkerhetssituationen, övervakar säkerheten, datasäkerheten och användningen av datasystem samt förbereder sig för och reagerar på störningar i säkerheten.

Enheten för utredning av grå ekonomi producerar information om grå ekonomi och utarbetar utredningar om företag och samfund för andra myndigheter.

Inkomstregisterenhet driver inkomstregistret och är ansvarig myndighet.

Organ som fungerar oberoende av Skatteförvaltningen Centralskattenämnden, som meddelar förhandsavgöranden, Skatterättelsenämnden, som behandlar begäran om omprövningar samt Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt, som bevakar skattetagarnas rätt vid beskattningen och vid sådant ändringssökande som gäller beskattningen.

Sidan har senast uppdaterats 24.1.2023