Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatteförvaltningens organisation

Skatteförvaltningens enheter opererar på ett ekonomiskt sunt sätt och samarbetar effektivt med de andra enheterna. Utgångspunkten och det centrala målet för all verksamhet och allt samarbete är kundinriktning, riktighet och enhetlighet.

Beskattningsenheten säkrar beskattningens effektivitet, funktionssäkerhet, kvalitet och enhetlighet. Enheten ansvarar för vår kärnverksamhet, det vill säga för att verkställa beskattningen samt ge kunderna handledning och rådgivning. Det finns sakkunniga inom beskattningens alla olika delområden på enheten.

Kundrelationsenheten styr och leder den kundinriktade verksamheten på hela Skatteförvaltningens nivå. Kundrelationsenheten ansvarar för planeringen av handledningen och övervakningen. Enheten bygger upp sin kundförståelse och utvecklar kundlösningar tillsammans med den övriga organisationen. För detta ändamål gör enheten exempelvis utredningar och intervjuer som anknyter till kundgrupper eller olika slag av fenomen. På kundrelationsenheten finns också sakkunniga som specialiserat sig på kontroll av skatterisker.

Produkthanteringsenhetens uppgift är att se till att våra datasystem är effektiva och funktionssäkra samt att utveckla lösningar för våra kunders behov så att det ska vara så lätt och smidigt som möjligt för dem att sköta skatteärenden. Enheten ansvarar för till exempel tjänsten MinSkatt och dess funktioner.

Förvaltningsenheten ansvarar för uppgifter som hänför sig till personal, ekonomi och allmän förvaltning.

Stabs- och rättsenheten ansvarar för stabsuppgifter, såsom för planering och uppföljning av Skatteförvaltningens verksamhet och ekonomi, samt för förberedandet och föredragandet av generaldirektörens beslut.

Kommunikationsenheten ansvarar för Skatteförvaltningens kommunikationsstrategi, den allmänna utvecklingen, styrningen och koordineringen av kommunikationen, innehållet i det visuella utseendet och andra gemensamma kommunikationsuppgifter, webbtjänster och språktjänster.

Enheten för intern revision bedömer om Skatteförvaltningens interna revision är tillräcklig genom att granska alla Skatteförvaltningens funktioner.

Enheten för utredning av grå ekonomi producerar information om grå ekonomi och utarbetar utredningar om företag och samfund för andra myndigheter.

Inkomstregisterenhet driver inkomstregistret och är ansvarig myndighet.

Enheten för bevakning av skattetagarnas rätt bevakar skattetagarnas rätt vid beskattningen och vid sådant ändringssökande som gäller beskattningen.

Organ som fungerar oberoende av Skatteförvaltningen är centralskattenämnden, som meddelar förhandsavgöranden samt skatterättelsenämnden, som behandlar begäran om omprövningar.

Sidan har senast uppdaterats 1.4.2024