Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här deklarerar du på papper - förhandsifylld skattedeklaration

Du kan korrigera uppgifterna i din förhandsifyllda skattedeklaration i MinSkatt. Om du inte kan deklarera på nätet kan du befullmäktiga en annan person att deklarera för dig i MinSkatt.

Om du deklarerar på papper ska du korrigera uppgifterna på de separata blanketter som nämns i skattedeklarationen vid respektive uppgift. Du ska inte korrigera på den A4-utskrift som du fick hem med posten. Det finns egna blanketter exempelvis för hushållsavdrag och hyresinkomster. Se alla skattedeklarationsblanketter.

Observera att blanketterna ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast den dag som antecknats i din skattedeklaration. Var ute i god tid för att undvika en eventuell förseningsavgift.

1

Hämta de blanketter som behövs

Du ser blankettens nummer i den punkten på skattedeklarationen som du ska korrigera. Så här får du blanketter:

2

Returnera blanketter till rätt adress

Blanketternas returadress är
Skatteförvaltningen
PB 700
00052 SKATT

Returnera blanketterna i första hand per post. 

Du kan beställa ett returkuvert i samband med blanketterna på servicenummret 029 497 031. Du kan också lämna in blanketterna i ett eget kuvert som du har hemma. Kom då ihåg att betala portot.

Du kan returnera flera personers blanketter i samma kuvert men då är det viktigt att se till att man på alla blanketter och dokument tydligt antecknar personbeteckning för den person vars uppgifter man lämnar.

Foga inte kvitton eller verifikationer till skattedeklarationen – vi kan be dem till påseende vid behov. Läs mer om kvitton och verificationer

3

Returnera blanketterna i tid

Hämta blanketterna i tid och reservera också tillräckligt med tid för postens gång. Om du returnerar för sent måste du eventuellt betala förseningsavgift.

Observera också:

  • Uppgifterna i datafälten läses optiskt så du ska fylla i uppgifterna noggrant innanför fälten. Häfta inte ihop blanketterna.
  • Använd endast sådana blanketter som du skrivit ut på skatt.fi eller hämtat på skattebyrån, inte kopior av dem. Kopiering kan försämra blankettens kvalitet så att den inte kan att läsas optiskt.
  • Kom ihåg att anteckna ditt namn och din personbeteckning tydligt på varje sida av blanketterna.

Använd dessa skattedeklarationsblanketter

1A Resekostnader – resor mellan bostaden och arbetsplatsen
1B Resekostnader – veckoslutsresor
1C Resekostnader – resor till en sekundär arbetsplats
1D Resekostnader – resor som dras av som utgifter för förvärvande av inkomst (t.ex. resor inom specialbranscher)
7H Hyresinkomster – aktielägenheter
7K Hyresinkomster – fastighet
7L Hyresinkomst – annan egendom
9 Annan överlåtelsevinst eller -förlust
9A Vinster och förluster från överlåtelse av värdepapper
10 Understöd
11 Förvärvsverksamhet
13 Utredning av delägarlån och av indelningen av dividender i förvärvs- och kapitalinkomster
14A Hushållsavdrag för arbetsersättning som betalats till företag
14B Hushållsavdrag – lön som betalats till en anställd
14C Hushållsavdrag - intyg från skattemyndigheten i företagets hemviststat
14D Elavdrag – hushållsavdrag för elenergikostnader 2023

16A Utredning av utlandsinkomster (förvärvsinkomst)
16B Utredning av utlandsinkomster (kapitalinkomster)
17 Ålandsbilaga
19 Avdrag för bostad på arbetsorten
50A Förvärvsinkomster och avdrag från dem
50B Kapitalinkomster och avdrag från dem

Yrkande om progressiv beskattning av förvärvsinkomster (6148r) om du bor i en stat inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat som Finland har ett skatteavtal med.

De uppgifter som har deklarerats på pappersblanketter syns senare i MinSkatt

Om du deklarerar på pappersblanketter syns uppgifterna senare också i MinSkatt. Du kan se uppgifterna i MinSkatt efter att blanketterna har kommit in till Skatteförvaltningen och uppgifterna har sparats. Detta kan ta några veckor.

Sidan har senast uppdaterats 19.2.2024