Ska du köpa en aktielägenhet? Betala överlåtelseskatten och lämna en deklaration

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag vilka berättigar till besittning av exempelvis en höghus- eller radhuslägenhet ska du betala överlåtelseskatt och lämna en överlåtelseskattedeklaration. Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. I vilket fall som helst ska du lämna en deklaration.

1

Beräkna skatten

Skatten är 2 % av köpesumman (och eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen.

I det skuldfria priset ingår köpesumman och det eventuella bolagslånet.

Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, även om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpet.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

Exempel: Sanna köper en aktielägenhet vars försäljningspris är 60 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 20 000 euro. Det skuldfria priset i säljannonsen är alltså 80 000 euro. Överlåtelseskatten beräknas utifrån 80 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 80 000 euro = 1 600 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar bolagslånet på en gång vid köpet eller småningom som en del av bolagsvederlaget.

2

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Om du köper en aktielägenhet via en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du betala skatten inom 2 månader från det att äganderätten övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Se betalningsanvisningar

3

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal (köp utan fastighetsmäklare).

Om du köper en bostad via en fastighetsmäklare

  • får du ett eget exemplar av överlåtelseskattedeklarationen av mäklaren
  • lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat fastighetsmäklare.

Fyll i och skriva ut blanketten

Se deklarationsanvisningar

4

Lämna deklarationen till disponenten

Visa upp något av följande dokument för disponenten för registrering i aktieboken:

  • en utskrift av din elektroniska deklaration där Skatteförvaltningens mottagningsbekräftelse syns
  • den behandlade (och stämplade) deklarationen i pappersformat
  • deklarationen som du fått av fastighetsmäklaren.

Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt innehav.

Uppgifterna om aktielägenheter till ett nytt system
Bostadsaktiernas ägaruppgifter samlas i fortsättningen i det nya bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller. Samtidigt slopas aktiebrevet på papper.

Ändringen sker stegvis: Delägaruppgifter som gäller husbolag som grundas efter 1.1.2019 förs direkt i registret. Aktieböckerna som gäller gamla husbolag börjar överföras till bostadsdatasystemet från 1.5.2019. Förnyelsen påverkar inte deklarering och betalning av överlåtelseskatt. Läs mer om bostadsdatasystemet.

Vanliga frågor

Om en bilplats eller ett lagerutrymme ingår i bostadsköpet, ska du inte glömma att betala överlåtelseskatt och även deklarera bilplatsen.

Om köpesumman för bilplatsen eller ett annat utrymme specificerats i avtalet, ska du även specificera priserna i överlåtelseskattedeklarationen.

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i allmänhet betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller mäklarköp måste skatten i allmänhet betalas i samband med att avtalet undertecknas. Om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul kan den emellertid inverka på tidsfristen.

Om de sålda aktierna kan lösas in måste inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. I detta fall behöver den ursprungliga köparen inte betala skatten. Om den ursprungliga köparen redan har betalat överlåtelseskatten kan hen ansöka om återbäring av skatten.

Mäklarköp

  • Om ingen löser in aktierna: Köparen måste betala skatten genast efter att inlösningstiden gått ut. I detta fall är fastighetsmäklaren ansvarig för att se till att köparen betalar skatten. Mäklaren ska också lämna in överlåtelseskattedeklarationen. Om köparen betalar skatten omedelbart efter inlösningstidens utgång tar Skatteförvaltningen inte ut något skattetillägg.
  • Om någon löser in aktierna i enlighet med bolagsordningen: Inlösaren måste betala skatten och lämna in deklarationen inom 2 månader efter inlösen. I detta fall är mäklaren inte ansvarig för skatten eftersom hen inte varit förmedlare vid inlösen.