Köparen av en bostadsaktie – lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala skatten

När du köper sådana aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag som berättigar till besittning av exempelvis en höghus- eller radhuslägenhet ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten. 

Köpare av första bostad: läs anvisningarna här

Köpare av nybyggnadsobjekt: läs anvisningarna här

1

Lämna deklarationen

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Om du köper en bostad via en fastighetsmäklare lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen på dina vägnar.

 • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
 • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. Du kan också behöva ett disponentintyg.
 • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om det behövs bilagor eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Så här lämnar bolag och andra organisationer överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett. Köpebrevet behövs som bilaga till pappersblanketten.

2

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats. Om du köper en aktielägenhet via en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet. 

 • Om du betalar i MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
 • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret
 • i MinSkatt: Så här kontrollerar du kontonumret och referensnumret för överlåtelseskatt
 • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa).

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Avrunda skattebeloppet till närmaste cent enligt de normala avrundningsreglerna. Om det exakta skattebeloppet exempelvis är 345,67890 euro, ska du betala 345,68 euro i skatt.

Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Utländsk köpare: så här får du referensnumret.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett intyg om överlåtelseskatt till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från inlämningen av deklarationen och betalningen av skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

När bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. 

Om husbolagets aktiebok redan är i det elektroniska bostadsdatasystemet överförs uppgiften om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten automatiskt till registret och intyget behöver inte visas för disponenten. Fråga disponenten om husbolaget hör till bostadsdatasystemet.

Om aktieboken ännu inte är införd i bostadsdatasystemet ska du visa disponenten överlåtelseskatteintyget. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före den 1 november 2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg. Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för registreringen av ditt ägarskap.

4

Ge disponenten ett intyg om överlåtelseskatt

Visa upp den andra av följande dokument för disponenten för registrering i aktieboken:

 • det intyg om överlåtelseskatt som du får när du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten (köp utan fastighetsmäklare). Du får intyget per post och kan också skriva ut det i MinSkatt.
 • den mottagningsbekräftelse på överlåtelseskattedeklaration som du fått av fastighetsmäklaren.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före 1.11.2019 duger också den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen som intyg. Fråga disponenten vilka andra dokument du behöver för att registrera ditt ägarskap.

Överlåtelseskattebeloppet på en bostadsaktie

Skatten är 2 % av köpesumman på bostadsaktien (och på eventuella andra ersättningar) samt av bolagslåneandelen. I det skuldfria priset ingår köpesumman och den eventuella bolagslåneandelen. Skatten betalas alltså på det skuldfria priset, oavsett om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpslutet eller efter köpet som månatliga finansieringsvederlag.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp.

Exempel: Sanna köper en bostadsaktie vars försäljningspris är 60 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 20 000 euro. Det skuldfria priset på bostaden är alltså 80 000 euro i säljannonsen. Överlåtelseskatten beräknas på 80 000 euro. Överlåtelseskatten är 2 % x 80 000 euro = 1 600 euro. Det har ingen betydelse om Sanna betalar hela bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpslutet eller så småningom som en del av bolagsvederlaget.

Vanliga frågor

När du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten i MinSkatt får du ett överlåtelseskatteintyg i allmänhet inom cirka 2 vardagar till postlådan i MinSkatt. Du får också intyget när du har köpt din första bostad.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett ska du vänta på att intyget om överlåtelseskatt visas i MinSkatt.

Obs. Intyget visas inte i MinSkatt om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före november 2019. Läs mer: Jag tycker att jag har lämnat överlåtelseskattedeklarationen tidigare. Varför visas inte deklarationen eller betalningen i MinSkatt?

Så här hittar du intyget på överlåtelseskatt i postlådan i MinSkatt

 1. Då du är inloggad i MinSkatt ska du från ingångssidan välja Postlåda. I punkten Beslut och brev visas de nyaste inkomna intygen om överlåtelseskatt.

 2. När fliken Postlåda är öppnad ska du välja Visa alla. Du får fram alla beslut och brev som du har fått till MinSkatt.

 3. Om du har fått flera intyg om överlåtelseskatt känner du igen dem från datumet för köpet. Datumet för köpet visas under Period.

  Välj Filtrera och skriv datumet för köpet i textfältet (till exempel 12.12.2019) och tryck på nytt på Filtrera (eller på enter) så hittar du de intyg om överlåtelseskatt som anknyter till dagen i fråga.

Överlåtelsebeskattningen överfördes till MinSkatt den 8 november 2019. I MinSkatt visas

 • deklarationer som lämnats via MinSkatt
 • köp som deklarerats på den pappersblankett som publicerades den 1 november 2019. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning.

Beträffande dessa nya deklarationer får du ett överlåtelseskatteintyg när både deklarationen och betalningen är hos Skatteförvaltningen. Så här hittar du intyget i MinSkattOm det är fråga om en bostadsaktie ska du visa disponenten intyget så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. Om det är fråga om ett nybyggnadsobjekt ska köparen lämna överlåtelseskattedeklarationen själv och då finns också intyget i MinSkatt.

Gamla deklarationer

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett före november 2019 syns deklarationen inte i MinSkatt. Gör inte deklarationen på nytt. Om du behöver den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen exempelvis för disponenten kan du kontakta servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Deklarationer som lämnats i Lomake.fi visas inte i MinSkatt men bevaras i Mina e-tjänster i 2 år och kan skrivas ut därifrån i efterhand. Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003.

Om en bilplats eller ett lagerutrymme ingår i bostadsköpet, ska du också komma ihåg att även betala överlåtelseskatten på bilplatsen eller lagerutrymmet och lämna en deklaration av dessa om de besitts med aktier som är separata från bostadslägenheten. Du ska betala överlåtelseskatt på bilplatsen eller lagerutrymmet även om bostadsaktien är en första bostad som är befriad från överlåtelseskatt.

Om köpesumman på bilplatsen eller ett annat utrymme specificerats i avtalet, ska du även specificera priserna i överlåtelseskattedeklarationen.

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i regel betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller köp som gjorts via en fastighetsmäklare ska skatten betalas i samband med att avtalet undertecknas, det vill säga i praktiken vid köpslutet. Tidsfristerna är samma även om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul.

Om inlösningsrätten används ska inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. Den ursprungliga köparen kan i detta fall efteråt ansöka om återbäring av den betalda överlåtelseskatten.

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent kan det antingen leda till en förseningsavgift eller till skatteförhöjning. Om du inte betalar överlåtelseskatten inom utsatt tid, måste du betala dröjsmålsränta. Läs mer om dröjsmålspåföljder

Om du behöver korrigera de uppgifter som du angett ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt. Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att i början av blanketten markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen först efter den utsatta tiden kan detta medföra att en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påförs.

Om du redan har hunnit betala överlåtelseskatten kan du läsa ytterligare information om korrigeringen av deklarationen och betalningen.

Om du behöver korrigera uppgifter som du har lämnat före den 8 november 2019 ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003 (samtalspris, lna/msa).

Vid digitalt bostadsköp finns det inget traditionellt köpslut, utan parterna godkänner i egen takt köpebrevet med elektroniska underskrifter. Köpebrevet anses vara upprättat när den sista parten undertecknat det. Datumet för den sista underskriften ska anges i överlåtelseskattedeklarationen som datumet då köpebrevet eller annat överlåtelseavtal undertecknats.

En del av husbolagen har redan överfört sin aktiebok till det nya bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller.

Förnyelsen påverkar inte deklareringen och betalningen av överlåtelseskatt. Om husbolaget redan är i bostadsdatasystemet överförs uppgiften om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten automatiskt till Lantmäteriverket och då behöver du inte separat ge disponenten intyget. Uppgiften om huruvida husbolaget är i bostadsdatasystemet får du av disponenten.

Läs mer om bostadsdatasystemet.