Anskaffning av enbart byggnad

Du kan köpa enbart en byggnad eller konstruktion utan att det ingår någon mark eller överförbar arrenderätt i köpet. Betala överlåtelseskatten på köpesumman (eller på en annan ersättning). Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ.

Om du köper en kolonistuga eller sommarhydda skaffar du enbart själva byggnaden. Du har även rätt att arrendera den jordlott på vilken byggnaden står. I detta fall betalar du överlåtelseskatt endast på den del av köpesumman som hänför sig till byggnaden, dvs. på byggnadens verkliga värde. Anteckna byggnadens värde separat i köpebrevet. Läs mer om hur en byggnads värde bestäms.

1

Beräkna skatten

Skatten är 4 % av köpesumman (eller av en annan ersättning).

Skatten på en kolonistuga eller sommarhydda är 4 % av byggnadens värde.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

2

Betala skatten

Betala skatten inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Se betalningsanvisningar

3

Deklarera

Lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Deklarera på pappersblankett

Med den undertecknade blanketten ska du skicka

  • ett kvitto på att skatten är betald
  • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande undertecknat avtal
  • när det gäller kolonistugor och sommarhyddor även säljarens och köparens redogörelse för byggnadens värde, om det inte specificerats i köpebrevet.

Sök närmaste skattebyrå där du kan lämna in blanketten. Företagskund: Om du vill skicka blanketten med posten, se företagsskattecentralernas kontaktuppgifter. När vi har behandlat din deklaration postar vi den till dig.

Du behöver inte ansöka om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket.

Hur bestäms en byggnads värde?

En byggnads värde bestäms till dess verkliga värde vid överlåtelsen, dvs. tidpunkten för försäljningen. Med verkligt värde avses egendomens sannolika överlåtelsepris. Om du betalar ett så kallat överpris för en byggnad, ingår också det i beräkningsgrunden för överlåtelseskatten.

I köpebrevet ska byggnadens värde specificeras separat. När kunden har fört fram ett värde på byggnaden, kontrollerar Skatteförvaltningen det i enlighet med sina värderingsgrunder. När värdet på en byggnad bestäms, beaktar man bland annat dess ålder, storlek, skick och utrustningsnivå. Om köpesumman omfattar lösöret, ska även dess mängd och art specificeras.