Så här lämnar du in en överlåtelseskattedeklaration

Dessa anvisningar gäller köpare av en fastighet eller aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag. Dessa aktier är exempelvis en aktielägenhet i ett höghus eller i ett radhus, en affärslokal, en bilplats, ett lager eller en semesteraktie.

Se övriga anvisningar:

Du behöver inte betala överlåtelseskatt om skattebeloppet understiger 10 euro eller du köper din första bostad. Överlåtelseskattedeklaration ska dock alltid lämnas.

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan göra överlåtelseskattedeklarationen antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett.

Företag och organisationer, såsom aktiebolag, kan göra deklarationen endast i MinSkatt. Om du använder en bokföringsbyrå eller ett annat ombud ska du läsa mer om fullmakterna.

Fastighetsmäklarna lämnar överlåtelseskattedeklarationen antingen i Lomake.fi eller via gränssnittet. De köp mäklarna har förmedlat kan inte deklareras i MinSkatt eller på en pappersblankett. Även deklarationens tidsfrist för fastighetsmäklarna skiljer sig från tidsfristen för andra kunder. Läs anvisningarna för fastighetsmäklare och för att fylla i webblanketten

Kom ihåg tidsfristerna för deklarationen

Tidsfristen för överlåtelseskattedeklarationen beror på den egendom som du har skaffat.

Om du har skaffat exempelvis en bostadsaktielägenhet, ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration inom 2 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Om du använder en fastighetsmäklare lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen på dina vägnar.

Om du har köpt ett nybyggnadsobjekt, ska du deklarera inom 2 månader från det att äganderätten till bostaden övergick till dig. Detta gäller även om du anlitat en fastighetsmäklare.

Vid fastighetsköp ska du lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 6 månader från att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Obs. Du behöver inte lämna en överlåtelseskattedeklaration för fastighetsköp som gjorts före 1.11.2019. Det räcker med att du betalar skatten och söker lagfart eller inskrivning av hyresrätten hos Lantmäteriverket.

Kontrollera tidsfristen för överlåtelseskattedeklarationen i olika situationer.

Observera att om deklarationen blir försenad leder det i regel till förseningsavgift eller skatteförhöjning.

Deklarera i MinSkatt

När du fyller i deklarationen behöver du uppgifter om följande:

 • köpebrevet eller ett motsvarande avtal
 • för nybyggnadsobjekt det inflyttningsbrev som byggherren skickat eller kvittot på att den sista raten av köpesumman är betald
 • vid köp av en bostadsaktielägenhet kan du också behöva ett disponentintyg.

Om du deklarerar i MinSkatt behöver du i alla situationer inte bifoga dessa dokument till deklarationen. Innan du skickar deklarationen ser du om bilagorna behövs eller om det räcker med endast deklarationen.

Om det finns flera köpare ska alla köpare göra en egen överlåtelseskattedeklaration. I samma deklaration kan du inte ange uppgifter om andra köpare, såsom din make eller maka.

Deklarera i MinSkatt

Så här gör du en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Så här gör ett bolag en överlåtelsskattedeklaration i MinSkatt

Om du vill kan du spara deklarationen som halvfärdig och fortsätta med att fylla i den senare.

Deklaration på pappersblankett – kom ihåg bilagorna

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan lämna överlåtelseskattedeklarationen även på en pappersblankett. Blankettsidorna innehåller ifyllningsanvisningar.

Skicka med pappersblanketten

 • en kopia av det undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal (det behöver du emellertid inte göra om du har skaffat en fastighet, en kvotdel, ett outbrutet område eller en arrenderätt som ska inskrivas)
 • när det gäller nybyggnadsobjekt ett kvitto på betalningen av den sista raten av köpesumman eller en kopia av inflyttningsbrevet från byggherren. 

På en blankett kan du lämna uppgifter om endast en köpare. Alla köpare, till exempel makar, ska alltså lämna sin egen deklaration.

Posta överlåtelseskattedeklarationen till adressen på blanketten eller lämna den på någon skattebyrå.

Du får ett intyg om överlåtelseskatt i MinSkatt och per post

Du får ett intyg om överlåtelseskatt i MinSkatt när både deklarationen och betalningen har registrerats i vårt datasystem. Du får alltså inte intyget genast utan det kommer till MinSkatt i regel inom 2 vardagar efter att du betalat. Vi skickar beslutet även per post.

Intyget finns i MinSkatt som pdf-fil nere på sidan på fliken Postlåda i punkten Beslut och brev. Se den illustrerade anvisningen.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget på överlåtelseskatteprestationen av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt.

Om det är fråga om en bostadsaktielägenhet ska du visa upp intyget för disponenten så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Hur korrigerar jag överlåtelseskattedeklarationen?

Om du behöver korrigera de uppgifter som du angett ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller på pappersblankett. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt.

Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration

Om du deklarerar på pappersblanketten ska du komma ihåg att i början av blanketten markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

Om du redan har hunnit betala överlåtelseskatten ska du läsa ytterligare information om att korrigera deklarationen och betalningen.

Vanliga frågor

När du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten i MinSkatt får du ett intyg om överlåtelseskatt i regel inom cirka 2 vardagar till postlådan i MinSkatt. Du får också intyget när du har köpt din första bostad.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett ska du vänta på att intyget om överlåtelseskatt visas i MinSkatt.

Obs. Intyget kommer inte till MinSkatt om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före november 2019.

Så här hittar du intyget på överlåtelseskatt i postlådan i MinSkatt

 1. Då du är inloggad i MinSkatt ska du från ingångssidan välja Postlåda. I punkten Beslut och brev visas de nyaste inkomna intygen om överlåtelseskatt.

 2. När fliken Postlåda är öppnad ska du välja Visa alla. Du får fram alla beslut och brev som du har fått till MinSkatt.

 3. Om du har fått flera intyg om överlåtelseskatt känner du igen dem från datumet för köpet. Datumet för köpet visas under Period.

  Välj Filtrera och skriv datumet för köpet i textfältet (till exempel 12.12.2019) och tryck på nytt på Filtrera (eller på enter) så hittar du de intyg om överlåtelseskatt som anknyter till dagen i fråga.

Överlåtelsebeskattningen överfördes till MinSkatt 8.11.2019. I MinSkatt visas

 • deklarationer som lämnats via MinSkatt
 • köp som deklarerats på den pappersblankett som publicerades 1.11.2019. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning.

Beträffande dessa nya deklarationer får du ett intyg om överlåtelseskatt när både deklarationen och betalningen är hos Skatteförvaltningen. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om det är fråga om en bostadsaktie ska du visa upp intyget för disponenten så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget på överlåtelseskatteprestationen av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. Om det är fråga om ett nybyggnadsobjekt ska köparen lämna överlåtelseskattedeklarationen själv och då finns också intyget i MinSkatt.

Gamla deklarationer

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett före november 2019 syns deklarationen inte i MinSkatt. Gör inte deklarationen på nytt. Om du behöver den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen exempelvis för disponenten kan du kontakta servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Deklarationer som lämnats i Lomake.fi visas inte i MinSkatt men bevaras i Mina e-tjänster i 2 år och kan skrivas ut därifrån i efterhand. Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003.

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt ser du din sända deklaration i punkten Åtgärder som du vidtagit.

Om du har skickat en blankett på nätet får du den från tjänsten Sparade blanketter (lomake.fi). Blanketten sparas i webbtjänsten i 2 år.

Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 023 (samtalspriset lna/msa).

Om du köper aktier i ett bostads- eller fastighetsaktiebolag via en fastighetsmäklare, lämnar mäklaren överlåtelseskattedeklarationen till Skatteförvaltningen på dina vägnar i samband med köpet. Deklarationen är ett intyg på att du har betalat överlåtelseskatten eller att du är köpare av första bostad. Du får av fastighetsmäklaren ditt eget exemplar av den mottagningsbekräftelse som Skatteförvaltningen skickat. 

Om du köper ett nybyggnadsobjekt eller en fastighet ska du själv ta hand om att lämna överlåtelseskattedeklarationen.

Överlåtelseskatten på bostadsaktier måste i allmänhet betalas inom 2 månader efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. När det gäller de köp som en fastighetsmäklare anlitats till måste skatten i allmänhet betalas i samband med att avtalet undertecknas, det vill säga vid köpslutet. I fortsättningen är tidsfristerna de samma även om bolagsordningen innehåller en inlösningsklausul.

Om inlösningsrätten används ska inlösaren betala skatten och lämna deklarationen inom 2 månader från inlösen. Den ursprunglig köparen kan i detta fall ansöka om återbäring av den inbetalda överlåtelseskatten. Om någon löser in aktierna i enlighet med bolagsordningen är mäklaren inte ansvarig för skatten eftersom hen inte varit förmedlare vid inlösen.

Ja – en överlåtelseskattedeklaration ska lämnas även om det är fråga om en sådan ändring av verksamhetsformen som bolaget anser vara helt eller delvis skattefri (ändring av verksamhetsformen enligt 24 § i inkomstskattelagen).

Om bolaget anser att överlåtelsen helt och hållet är skattefri ska noll euro antecknas som vederlag i överlåtelseskattedeklarationen. En redogörelse för den egendom som bolaget anser vara skattefri lämnas i en fritt formulerad separat bilaga. Om överlåtelsen är delvis skattefri ska endast den skattepliktiga andelen anges i överlåtelseskattedeklarationen och den skattefria andelen anges i den separata bilagan. Förfarandet är detsamma för både värdepapper och fastigheter. Bolaget ska lämna överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt.

Om bolagets uppfattning om överlåtelsens skattefrihet visar sig vara felaktig på basis av avgörandet i inkomstbeskattningen ska bolaget korrigera uppgifterna genom att lämna en rättelsedeklaration (ersättande överlåtelseskattedeklaration). Bolaget kan också bli tvunget att betala påföljdsavgifter.