Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Anvisningar till deklarering och betalning av överlåtelseskatt

Du kan deklarera överlåtelseskatten antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Företag och organisationer (till exempel aktiebolag) ska lämna överlåtelseskattedeklarationen elektroniskt i MinSkatt.

Du kan betala överlåtelseskatten via MinSkatt eller i din nätbank. Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du kan kontrollera dessa i MinSkatt eller per telefon.

Kontrollera deklarations-och betalningsanvisningarna för överlåtelseskatten enligt den egendom du köpt: 

Deklarations- och betalningstidsfristerna för överlåtelseskatten bestäms enligt den egendom du köpt

Anvisningar för fastighetsmäklare och värdepappershandlare 

Anvisningar om att betala överlåtelseskatten om köparen är utländsk

Vanliga frågor

När du betalar överlåtelseskatt behöver du ditt referensnummer för överlåtelseskatt för att betalningen ska riktas rätt.

 • Om du betalar överlåtelseskatten i MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken.
 • Om du betalar i nätbanken får du ditt referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer
  • i MinSkatt: På ingångssidan ska du välja fliken Egna skatteslag. Gå till punkten Betalningssituation och välj länken Betalning av skatter. Du ser referensnumret för överlåtelseskatt under Överlåtelseskatt i punkten Andra betalningssätt.
  • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa).

Se punkt 5 i den illustrerade anvisningen: Så här betalar du skatter i MinSkatt.

Kan fastighetsförmedlaren eller banken få mitt referensnummer?

Om du köper en aktielägenhet via en fastighetsmäklare ska du betala överlåtelseskatten i samband med köpet. Det lönar sig alltså att ta reda på referensnumret redan före köpslutet.

Fastighetsmäklaren eller banken kan också fråga kundens referensnummer och Skatteförvaltningens kontonummer per telefon på kundens vägnar. För att få referensnumret behöver fastighetsmäklaren eller banktjänstemannen kundens personbeteckning eller FO-nummer.

Om den programvara som fastighetsmäklaren eller banken använder har gränssnitt till Skatteförvaltningen kan hen i realtid be om referensnumret för överlåtelseskatt på kundens vägnar.

När du har deklarerat och betalat överlåtelseskatten i MinSkatt får du ett intyg om överlåtelseskatten i regel inom cirka 2 vardagar till MinSkatt. Du får också intyget om du har köpt din första bostad. 

När intyget är färdigt kan du öppna det via uppgifterna om överlåtelseskatt eller i postlådan. Om någon överlåtelseskatt inte visas på fliken Egna skatteslag ska du logga in i MinSkatt på nytt. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett ska du vänta på att intyget om överlåtelseskatt visas i MinSkatt. 

Obs. Intyget visas inte i MinSkatt om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen före november 2019. Läs mer: Jag tycker att jag har lämnat överlåtelseskattedeklarationen tidigare. Varför visas inte deklarationen eller betalningen i MinSkatt?

Gör så här 

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster).

 1. Se bild

  På ingångssidan ska du öppna fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Överlåtelseskatt och välj länken Visa uppgifterna om överlåtelseskatt. Om ingen överlåtelseskatt alls visas på fliken Egna skatteslag ska du logga in i MinSkatt på nytt.

 2. Se bild

  På sidan Överlåtelseskatt visas alla de överlåtelseskattedeklarationer som du lämnat. Välj den deklaration som hänför sig till intyget du behöver. Välj knappen Öppna deklaration.    

 3. Se bild

  Uppe på sidan ska du välja länken Visa intygen om överlåtelseskatt.

 4. Se bild

  När intyget är färdigt kan du öppna det via länken Öppna intyget (pdf). Om intyget ännu inte visas i MinSkatt ser du texten Intyget har ännu inte ankommit.

 5. Se bild

  Om du har begärt ett nytt intyg exempelvis efter att du korrigerat deklarationen hittar du intyget i punkten Övriga intyg om överlåtelseskatt. Välj intyget enligt ankomstdagen och öppna det genom att klicka på länken Öppna intyget (pdf).

Du kan också göra så här

 1. Se bild

  Välj underfliken Kontakt

 2. Se bild

  Välj i punkten Beslut och brev länken Öppna besluten och breven. Lästa intyg i postlådan och i lagret arkiveras om ett år.

 3. Se bild

  Om du har fått flera intyg om överlåtelseskatt känner du igen dem från datumet för köpet. Datumet för köpet visas under Period. 

  Om du söker ett intyg för en viss dag, gör så här: Skriv datum för köpet (t.ex. 03.01.2021) i fältet Sök i innehållet och klicka på Enter.

Överlåtelsebeskattningen överfördes till MinSkatt den 8 november 2019. I MinSkatt visas

 • deklarationer som lämnats via MinSkatt
 • köp som deklarerats på den pappersblankett som publicerades den 1 november 2019. Deklarationer som lämnats på en pappersblankett visas i MinSkatt med en fördröjning.

Beträffande dessa nya deklarationer får du ett överlåtelseskatteintyg när både deklarationen och betalningen är hos Skatteförvaltningen. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om det är fråga om en bostadsaktie ska du visa disponenten intyget så att hen kan registrera ditt ägarskap i aktieboken.

Om bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. Om det är fråga om ett nybyggnadsobjekt ska köparen lämna överlåtelseskattedeklarationen själv och då finns också intyget i MinSkatt.

Gamla deklarationer

Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en gammal pappersblankett före november 2019 syns deklarationen inte i MinSkatt. Gör inte deklarationen på nytt. Om du behöver den gamla stämplade överlåtelseskattedeklarationen exempelvis för disponenten kan du kontakta servicenumret 029 497 003 (Överlåtelsebeskattning).

Deklarationer som lämnats i Lomake.fi visas inte i MinSkatt men bevaras i Mina e-tjänster i 2 år och kan skrivas ut därifrån i efterhand. Om det har gått över 2 år från att du skickade blanketten ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003.

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent kan det antingen leda till en förseningsavgift eller till skatteförhöjning. Om du inte betalar överlåtelseskatten inom utsatt tid, måste du betala dröjsmålsränta. Läs mer om dröjsmålspåföljder

Om du behöver korrigera de uppgifter som du angett ska du lämna en ersättande överlåtelseskattedeklaration antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Korrigera felen och fyll också i de övriga punkterna på nytt. Så här korrigerar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Om du deklarerar på en pappersblankett ska du komma ihåg att i början av blanketten markera punkten Ersättande överlåtelseskattedeklaration.

Observera att om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen först efter den utsatta tiden kan detta medföra att en förseningsavgift eller en skatteförhöjning påförs.

Om du redan har hunnit betala överlåtelseskatten kan du läsa ytterligare information om korrigeringen av deklarationen och betalningen.

Om du behöver korrigera uppgifter som du har lämnat före den 8 november 2019 ska du ringa Skatteförvaltningens servicenummer 029 497 003 (samtalspris, lna/msa).

Vid digitalt bostadsköp finns det inget traditionellt köpslut, utan parterna godkänner i egen takt köpebrevet med elektroniska underskrifter. Köpebrevet anses vara upprättat när den sista parten undertecknat det. Datumet för den sista underskriften ska anges i överlåtelseskattedeklarationen som datumet då köpebrevet eller annat överlåtelseavtal undertecknats.

Köpebrevet för en fastighet kan i vissa situationer göras elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten som upprätthålls av Lantmäteriverket. Köpebrevet uppkommer när parterna i köpet har godkänt köpebrevet med samma innehåll, det vill säga i praktiken när den sista elektroniska underskriften är gjord. Datumet för den sista underskriften ska anges i överlåtelseskattedeklarationen som datumet då köpebrevet eller annat överlåtelseavtal undertecknats.

Eftersom ansökan om lagfart eller inskrivning inleds automatiskt för köp som gjorts i Fastighetsöverlåtelsetjänsten och de utsatta dagarna för överlåtelseskattedeklarationen och betalningen slutar i samband med ansökan om lagfart eller inskrivning, ska deklarations- och betalningsförpliktelserna i praktiken skötas när överlåtelseavtalet ingås.

Ja, en överlåtelseskattedeklaration ska lämnas även om det är fråga om en sådan ändring av verksamhetsformen som bolaget anser vara helt eller delvis skattefri (ändring av verksamhetsformen enligt 24 § i inkomstskattelagen).

Om bolaget anser att överlåtelsen är skattefri helt och hållet ska noll euro antecknas som vederlag i överlåtelseskattedeklarationen. En redogörelse för den egendom som bolaget anser vara skattefri lämnas i en fritt formulerad separat bilaga. Om överlåtelsen är delvis skattefri ska endast den skattepliktiga andelen anges i överlåtelseskattedeklarationen och den skattefria andelen i den fritt formulerade separata bilagan. Förfarandet är detsamma för både värdepapper och fastigheter. Bolaget ska lämna överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt.

Om bolagets uppfattning om överlåtelsens skattefrihet visar sig vara felaktig på basis av avgörandet i inkomstbeskattningen ska bolaget korrigera uppgifterna genom att lämna en rättelsedeklaration (ersättande överlåtelseskattedeklaration). Bolaget kan också bli tvunget att betala påföljdsavgifter.

Med verksamhetsöverlåtelse avses ett arrangemang där ett aktiebolag överlåter antingen alla sina tillgångar, skulder och reserver eller de tillgångar, skulder och reserver som hör till en eller flera verksamhetsgrenar till ett aktiebolag som fortsätter verksamheten. Som vederlag får bolaget aktier i det bolag som fortsätter verksamheten. Det övertagande bolaget ska fortsätta den överförda verksamheten.

Överlåtelseskatt behöver inte betalas för verksamhetsöverlåtelsen om överlåtelsen är skattefri vid inkomstbeskattningen, dvs. att överlåtelsen uppfyller villkoren enligt 52 d § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet, och att verksamheten överförs till ett nytt bolag som bildas för att ta över verksamheten. Läs mer om villkoren för befrielse från överlåtelseskatt (punkt Verksamhetsöverlåtelse).

Det övertagande bolaget ska ansöka om befrielse från överlåtelseskatt

För att få skattefrihet ska det bolag som fortsätter verksamheten ansöka om befrielse från överlåtelseskatt hos Skatteförvaltningen. Ansökan lämnas i MinSkatt.

Om bolaget får ett beslut om befrielse från överlåtelseskatt innan den utsatta tiden för betalning av skatten löpt ut, behöver bolaget inte lämna en överlåtelseskattedeklaration om verksamhetsöverlåtelsen och inte heller betala skatten.

Om bolaget inte har ansökt om befrielse innan den utsatta tiden för överlåtelseskatten har löpt ut, ska bolaget lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten. Bolaget kan dock ansöka om återbäring av skatten i efterhand.

Kontrollera tidsfristerna för att deklarera och betala överlåtelseskatt enligt egendomsslag.

Välfärdsområdet eller HUS-sammanslutningen behöver inte betala överlåtelseskatt eller lämna en överlåtelseskattedeklaration när fastigheter eller värdepapper överlåts till dem i samband med social- och hälsovårdsreformen. Överlåtelsen är skattefri när den omfattas av bestämmelsen om skattefrihet i 51 § i lagen om genomförande (lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen).

Bestämmelsen om skattefrihet gäller HUS-sammanslutningen men inte andra välfärdssammanslutningar. Andra välfärdssammanslutningar ska med andra ord betala överlåtelseskatt och lämna överlåtelseskattedeklaration när fastigheter och värdepapper överlåts till dem i samband med social- och hälsovårdsreformen.

I övrigt gäller att när ett välfärdsområde, HUS-sammanslutningen eller någon annan välfärdssammanslutning annars skaffar fastigheter eller värdepapper, ska överlåtelseskatt betalas på anskaffningarna och överlåtelseskattedeklaration lämnas in.

Sidan har senast uppdaterats 1.2.2023