Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Att dra av bilkostnader inom jordbruket

Bilkostnader som anknyter till jordbruksidkandet kan dras av från jordbrukets resultat. Bilkostnaderna dras av antingen i bokföringen eller i form av ett tilläggsavdrag. En körjournal eller någon annan tillförlitlig utredning behövs.

Bil i jordbrukets förvärvskälla

En bil hör till jordbrukets förvärvskälla, om mer än 50 procent av de totala körningarna hänför sig till jordbruket. I detta fall ska du i bokföringen och anteckningarna registrera alla bilkostnader, inklusive bränsle, service och bilavskrivningarna. Körjournalen, där alla körningar har antecknats, används för att reda ut fördelningen av bilkostnaderna i jordbrukets kostnader och kostnader för uppehälle.

Den andel av bilkostnaderna som anknyter till jordbruket erhålls då bilkostnaderna och -avskrivningarna divideras med de totala körkilometrarna och resultatet multipliceras med körningarna som anknyter till jordbruket. De privata körningarnas andel som erhålls inkluderas i jordbrukets resultat.

Körjournal

Anteckna i körjournalen det totala antalet kilometer som du har kört under året. Därutöver ska du om körningarna utreda:

  • tidpunkten när körningen har börjat och slutat
  • avfärds- och ankomstplats samt eventuell rutt
  • körsträckans längd
  • ändamålet med körningen.

Om du inte har fört körjournal kan avdrag av bilkostnader godkännas enligt någon annan pålitlig utredning. Om det inte finns någon annan utredning uppskattar Skatteförvaltningen de privata körningarnas andel. Observera att resor mellan bostaden och gården utgör privata körningar. Du kan dra av dem som resor mellan bostaden och arbetsplatsen genom att korrigera din förhandsifyllda skattedeklaration. Kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen deklareras antingen i MinSkatt eller på blankett 1A.

Om under hälften av körningarna permanent hänför sig till jordbruket ska bilen i anteckningarna bortskrivas från jordbrukets inventarier och utgifterna avdras som användning av privathushållets bil inom jordbruket.

Privat bil i jordbrukets användning

Om högst 50 % av körningarna med bilen anknyter till jordbruket eller det är fråga om makens/makans bil, hör bilen till privathushållet. Då kan du dra av kostnaderna för bil i form av ett s.k. tilläggsavdrag i skattedeklarationen för jordbruk.

Om du inte har dragit av kostnader för bil i anteckningarna, är beloppet av tilläggsavdrag maximibeloppet av den skattefria kilometerersättningen: multiplicera antalet kilometer som körts i jordbruket med beloppet av den skattefria kilometerersättningen (53 cent per kilometer år 2023).

Om du redan har dragit av kostnader för bil i anteckningarna, är tilläggsavdraget det sammanlagda beloppet av den skattefria kilometerersättningen – faktiska kostnader som dragits av i anteckningarna.

Tilläggsavdraget får man också i en situation då en bil som hör till näringsverksamhetens förvärvskälla används för körningar inom jordbruket. I detta fall får de kostnader som anknyter till jordbrukets körningar inte dras av från näringsverksamhetens resultat.

Förutsättningen för tilläggsavdraget är att det finns en tillförlitlig utredning av jordbrukets körningar. Om det inte finns någon tillförlitlig utredning, kan bilkostnaderna inte dras av från jordbrukets resultat.

En privat bil som används av en beskattningssammanslutning eller ett dödsbo

Om en delägare i en sammanslutning eller ett dödsbo har använt sin egen bil för körningar inom jordbruket, kan sammanslutningen eller dödsboet utbetala skattefria kostnadsersättningar till delägaren. I detta fall antecknas ersättningarna som löneutgifter i sammanslutningens eller dödsboets bokföring. För delägaren utgör inkomsterna skattefri inkomst. Till en änka som är delägare i dödsboet kan dödsboet inte utbetala lön, och således inte heller skattefria kostnadsersättningar.

Om sammanslutningen eller dödsboet inte har utbetalat ersättningar till en delägare i sammanslutningen eller dödsboet, och delägaren har använt sin privata bil inom jordbruket, kan sammanslutningen eller dödsboet dra kostnaderna av antingen enligt de verkliga kostnaderna eller vid avsaknad av annan utredning enligt 0,30 euro/km år 2023. En änka som är delägare i ett dödsbo utgör ett undantag. Om änkan använder sin privata bil i jordbruket som bedrivs av dödsboet, görs avdraget i beskattningen av dödsboet enligt punkten ”Privat bil i jordbrukets användning”.

Observera att resor mellan bostaden och separata gårdsbruksenheter är privata körningar. Sammanslutningsdelägaren drar av kostnaderna för resor mellan bostaden och gårdsbruksenheten som kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen i samband med sin förhandsifyllda skattedeklaration.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024