Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Semesteraktie eller golfaktie

När du köper en vecko- eller tidsandelsaktie ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatt. Vecko- eller tidsandelsaktierna kan vara till exempel sådana semesteraktier i bostadsaktie- eller fastighetsaktiebolag som berättigar till besittningen av en specifik lägenhet vid separat fastställda tidpunkter, till exempel under vissa veckor.

Om du har köpt en golfaktie (en aktie i ett golfaktiebolag) ska du lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten.

1

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Om du har köpt en semesteraktie via en fastighetsmäklare lämnar mäklaren deklarationen i samband med köpet. Om du köper en semesteraktie i ett nybyggnadsobjekt ska du själv lämna deklarationen inom 2 månader från att äganderätten överförts. 

  • Om det finns flera köpare (exempelvis makar) ska alla köpare lämna en egen överlåtelseskattedeklaration.
  • Du behöver köpebrevet eller ett motsvarande avtal för deklarationen. 
  • Dokumenten behöver inte bifogas till deklarationen i alla situationer. Innan du skickar deklarationen i MinSkatt ser du om bilagorna behövs eller om det räcker med endast deklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Så här lämnar du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan också använda en pappersblankett. Köpebrevet behövs som bilaga till pappersblanketten.

2

Betala skatten

Betala överlåtelseskatten inom 2 månader från att köpebrevet eller ett motsvarande avtal undertecknats (eller när äganderätten till ett nybyggnadsobjekt överförts). Om du köper en semesteraktie via en fastighetsmäklare ska du betala skatten i samband med köpet. 

  • Om du betalar via MinSkatt överförs referensnumret och övriga betalningsuppgifter automatiskt rätt till betalningsunderlaget i nätbanken. MinSkatt beräknar skattebeloppet utifrån den överlåtelseskattedeklaration som du lämnat.
  • Om du betalar i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret och kontonumret
    • i MinSkatt: På ingångssidan ska du välja fliken Egna skatteslag. Gå till punkten Betalningssituation och välj länken Betalning av skatter. Du ser referensnumret för överlåtelseskatt och Skatteförvaltningens kontonummer under Överlåtelseskatt i punkten Andra betalningssätt. 
    • genom att ringa 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa)

Betala skatten med två decimalers noggrannhet. Om det finns flera köpare (exempelvis makar) betalar alla sin egen andel av skatten genom att använda sitt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Betalningen visas i MinSkatt inom 1–2 vardagar.

Utländsk köpare: så här får du referensnumret.

3

Du får ett intyg om överlåtelseskatt

Du får ett intyg om överlåtelseskatt till MinSkatt eller per post. Intyget visas i MinSkatt i regel inom cirka 2 vardagar från att du lämnat deklarationen och betalat skatten. Så här hittar du intyget i MinSkatt. Om du har lämnat överlåtelseskattedeklarationen på en pappersblankett visas intyget senare i MinSkatt.

När bostadsaktierna har köpts via en fastighetsmäklare får du intyget om den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i MinSkatt. 

Överlåtelseskatt på en semesteraktie eller golfaktie

På en semesteraktie eller golfaktie är skatten 1,5 procent av köpesumman eller värdet på ett motsvarande vederlag och av bolagslåneandelen. Om ett bindande köpebrev eller annat avtal har undertecknats före den 12 oktober 2023 är skatten 2 procent.

I det skuldfria priset ingår köpesumman och en eventuell bolagslåneandel. Skatten betalas alltså för det skuldfria priset, oavsett om du betalar hela den eventuella bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpslutet eller efter köpet som månatliga finansieringsvederlag.

Du kan ta hjälp av räknaren för överlåtelseskatt.

Exempel:År 2024 köper Tatu en semesteraktie vars försäljningspris är 20 000 euro. Aktierna belastas av en bolagslåneandel på 8 000 euro. Det skuldfria priset på semesteraktien är alltså 28 000 euro i säljannonsen. Överlåtelseskatten räknas ut på 28 000 euro. Överlåtelseskatten är 1,5 % x 28 000 euro = 420 euro. Det har ingen betydelse om Tatu betalar hela bolagslåneandelen på en gång vid tidpunkten för köpslutet eller så småningom som en del av bolagsvederlaget.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024