Om överlåtelseskattedeklarationen eller betalningen blir försenad

Om du deklarerar eller betalar överlåtelseskatt för sent blir du tvungen att betala dröjsmålspåföljder. En försenad lagfartsansökan för en fastighet leder till dröjsmålsförhöjning.

Läs om tidsfristerna för att deklarera och betala överlåtelseskatt i olika situationer.

Deklarationen blir försenad: förseningsavgift eller skatteförhöjning

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen för sent leder det antingen till en förseningsavgift eller till en skatteförhöjning. De kan påföras för köp gjorda 1.11.2019 eller senare. Betalningens storlek beror på hur mycket försenad överlåtelseskattedeklarationer har blivit.

Överlåtelseskattedeklarationen är högst 60 dagar försenad

Du blir tvungen att betala en förseningsavgift om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen högst 60 dagar efter utsatt datum. Vi skickar ett beslut om förseningsavgiften. Beslutet innehåller anvisningar för betalning.

Beloppet på förseningsavgiften är

  • 50 euro för privatpersoner och dödsbon
  • 100 euro för andra skattskyldiga och för dem som ansvarar för skatten (såsom för aktiebolag).

Exempelvis om en fastighetsmäklare är verksam som rörelseidkare eller yrkesutövare är förseningsavgiften 50 euro. Om det är fråga om ett aktiebolag är förseningsavgiften 100 euro.

Du blir tvungen att betala förseningsavgift även om du självmant korrigerar din tidigare deklaration till din egen nackdel högst 60 dagar för sent.

Exempel: Joakim har köpt aktier 1.9 som berättigar till besittning av lägenhet nr 1 i ett bostadsaktiebolag. Aktiernas köpesumma är 200 000 euro. Joakim lämnar överlåtelseskattedeklarationen i MinSkatt inom utsatt tid, det vill säga senast 1.11. I december märker Joakim att han inte har deklarerat bolagslåneandelen på 150 000 euro som räknas in i vederlaget. Joakim lämnar en rättelsedeklaration genast när han har upptäckt felet, det vill säga inom 60 dagar från det utsatta datumet för skattedeklarationen. Joakim påförs en förseningsavgift på 50 euro.

Överlåtelseskattedeklarationen är över 60 dagar försenad

Du blir tvungen att betala skatteförhöjning om

  • du inte alls har lämnat någon överlåtelseskattedeklaration
  • du lämnar överlåtelseskattedeklarationen över 60 dagar för sent
  • du korrigerar överlåtelseskattedeklarationen först efter en utredningsbegäran från Skatteförvaltningen
  • du korrigerar överlåtelseskattedeklarationen självmant till din egen nackdel över 60 dagar för sent.

Du kan också bli tvungen att betala skatteförhöjning om överlåtelseskattedeklarationen innehåller brister eller fel.

Skatteförhöjningen är i regel 10 %. Förhöjningen kan också vara lägre (2 % eller 5 %) eller högre (15–50 %). Försummelsens art påverkar skatteförhöjningsbeloppet.

Skatteförhöjningen är dock alltid minst

  • 75 euro för privatpersoner och dödsbon
  • 150 euro för andra skattskyldiga och för dem som ansvarar för skatten.

Du får alltid ett hörandebrev om en skatteförhöjning innan den påförs.

Betalningen blir försenad: dröjsmålsränta

Om du inte betalar överlåtelseskatten inom utsatt tid, måste du betala dröjsmålsränta. Dröjsmålsräntan är 7 % år 2021. Betala dröjsmålsräntan tillsammans med den försenade överlåtelseskatten. Om du betalar i MinSkatt finns dröjsmålsräntan färdigt inräknad i beloppet. Beloppet av dröjsmålsräntan kan du beräkna med ränteräknaren. 

Du blir tvungen att betala dröjsmålsränta även om du har sökt lagfart eller inskrivning av arrenderätten i tid men betalade överlåtelseskatten för sent.

Obs. Frågor om betalning av överlåtelseskatt besvaras på servicenumret för betalningar 029 497 027 (lna/msa). Övriga frågor som gäller överlåtelseskatt besvarar Skatteförvaltningen på servicenumret för överlåtelseskatt 029 497 003 (lna/msa).

Lagfarts- eller inskrivningsansökan för fastigheten är försenad: dröjsmålsförhöjning

Om du har köpt en fastighet men inte sökt lagfart eller ansökt om inskrivning av arrenderätt inom utsatt tid, blir du tvungen att betala dröjsmålsförhöjning. Överlåtelseskatten höjs med 20 procent för varje påbörjad sexmånadersperiod. Skatten kan dock högst fördubblas genom förhöjningen.

I MinSkatt kan du betala dröjsmålsförhöjningen på eget initiativ. Om du inte har betalat dröjsmålsförhöjningen på eget initiativ, påförs den i samband med den överlåtelseskatt som saknas eller alternativt skickar vi dig ett separat beslut om dröjsmålsförhöjningen.