Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Fastighetsskatt – kontrollera beskattningsbeslutet och betala skatten

Anvisningarna gäller privatpersoner, näringsidkare, öppna bolag och kommanditbolag samt dödsbon.

Anvisningarna för samfund

Gör så här när du får fastighetsbeskattningsbeslutet

1

Du får ett fastighetsbeskattningsbeslut i mars om du äger en fastighet 1.1.2023

Fastighetsbeskattningsbesluten och giroblanketterna finns i MinSkatt senast den 16 mars 2023. Per post kommer de fram i mars. Om det inte finns något att korrigera kan du tidsinställa betalningen i nätbanken eller beställa en e-faktura.

Fick du en utredning av de fastighetsuppgifter som används som grund för fastighetsbeskattningen?

2

Kontrollera uppgifterna i beslutet och korrigera dem vid behov

Kontrollera uppgifterna i beslutet. Om uppgifterna är rätt behöver du inte göra någonting.

På våren 2023 ska du på fastighetsskattedeklarationen ange ändringarna under året 2022. Korrigera uppgifterna som ändrats eller är felaktiga i MinSkatt eller med en pappersblankett senast den 9 maj 2023.

Uppgifterna kan inte korrigeras per telefon.

Gå till MinSkatt

Så här kontrollerar och korrigerar du fastighetsskatteuppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du på papper

3

Betala skatten

Skatten ska betalas av den som äger fastigheten den 1 januari 2023. Anvisningar om hur du betalar fastighetsskatt.

Största delen av fastighetsägarna har förfallodagarna för fastighetsskatten den 7 augusti 2023 och 6 oktober 2023. Om det kommer ändringar till det fastighetsbeskattningsbeslut som skickas på våren, flyttas förfallodagarna framåt i tiden.

Makar lämnar en gemensam deklaration

Om du äger fastigheten tillsammans med din make räcker en deklaration för makar.

Vanliga frågor

Fastighetsskatten kan stiga exempelvis om

  • kommunen har granskat och korrigerat uppgifterna om byggnaderna inom sitt område och anmält ändringarna till Skatteförvaltningen
  • kommunen har höjt fastighetsskattesatsen
  • Skatteförvaltningen har korrigerat felaktiga uppgifter om marken, exempelvis uppgifter i tomtplanen eller andra egenskaper
  • byggnadskostnadsindexet har gått upp.

Att byggnadskostnadsindexet gått upp betyder att det har blivit dyrare att bygga. Uppgången av byggnadskostnadsindexet höjer också det återanskaffningsvärde på byggnader på vilket fastighetsskatten på byggnader grundar sig. Värdena som används i fastighetsbeskattningen för 2023 har stigit med 9,4 procent från föregående år. Därför har också fastighetsskatten eventuellt stigit.

Läs mer om fastighetsskattesatserna

Deklarera inte fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen ännu på våren 2023. Vi får dem från Lantmäteriverket.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet först på våren 2024. I beslutet ingår även uppgifter om den fastighet du köpt. Då ska du kontrollera beslutet och korrigera uppgifterna vid behov.

Betalningsdagarna för fastighetsskatten är på hösten 2024.
Om det finns flera köpare (två eller fler) ska du kontrollera ägarandelarna i fastighetsbeskattningsbeslutet på våren 2024.

Du ansvarar för betalningen av fastighetsskatten eftersom du ägde fastigheten 1.1.2023.

Om du i köpebrevet kommit överens med säljaren om betalning av fastighetsskatten är det fråga om ett bilateralt avtal mellan er.

Anmäl inte de förändrade fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi får information om fastighetsförändringarna från Lantmäteriverket.

Om du fortfarande äger fastigheten är du som fastighetsägare fastighetsskattskyldig. Fastighetsbeskattningen för 2023 fastställs enligt situationen 1.1.2023.

Anmäl ändring av fastighetens användningsändamål till stadigvarande bostad på våren 2024.

Fastighetsbeskattningen för 2023 fastställs enligt situationen 1.1.2023. Om fastighetens användningsändamål ändras under 2023 inverkar det på fastighetsbeskattningen först 2023.

Vi kontrollerar med Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om fastigheten är i bostadsbruk. Glöm inte att göra adressändring.

Kontrollera vad som betraktas som en stadigvarande bostad om du äger andra bostäder.

Besluten om fastighetsskatt är i MinSkatt från och med 2020. Äldre fastighetsbeskattningsbeslut finns inte i MinSkatt.

I MinSkatt kan du också betala fastighetsskatten.

Sidan har senast uppdaterats 16.8.2023