Fastighetsskatt

Anvisningarna gäller såväl personkunder som företags- och samfundskunder.

Du får fastighetsbeskattnings-
beslutet

Du får beslutet och giroblanketterna med posten i mars – spara dem!

Kontrollera uppgifterna i beslutet

Om det finns fel eller brister i uppgifterna

kan du korrigera fastighetsuppgifterna på nätet (skatt.fi/fastighetsuppgifter).

Betala skatten

Betalningsdagarna på hösten

Anmäl de här fastighetsändringarna

Den sista inlämningsdagen för korrigeringsanmälan anges i fastighetsbeskattningsbeslutets deklarationsdel som skickas hem till dig. Den är antingen 9.5.2017 eller 16.5.2017.

Den sista inlämningsdagen för samfund och samfällda förmåner är 2.5.2017.

Använd e-tjänster

kan du korrigera fastighetsuppgifterna på nätet (skatt.fi/fastighetsuppgifter).

Du kan även göra korrigeringarna med pappersblankett.

Se video om korrigering av fastighetsuppgifter  (www.youtube.com)

Makar lämnar en gemensam deklaration

Om du äger fastigheten tillsammans med din make räcker det att ni kompletterar och lämnar in den enas deklarationsdel.

Fastighetsskatten ska betalas av den som äger fastigheten 1.1.

Som ägare betraktas också en innehavare som är likställd med ägaren. Om marken och byggnaden tillhör olika ägare betalar markens ägare fastighetsskatten för marken medan byggnadens ägare betalar skatten för byggnaden.

Fastighetsskatten är en skatt som grundar sig på markens och byggnadernas värde och som Skatteförvaltningen redovisar till den kommun där fastigheten finns. Procentsatsen för fastighetsskatten fastställs av kommunen.

Om skattebeloppet underskrider 17 euro fastställer Skatteförvaltningen ingen fastighetsskatt och sänder inte heller något fastighetsbeskattningsbeslut.

Kontrollera byggnadsuppgifterna. Flera kommuner har granskat byggnaderna i området och anmält ändringar. Ändringar i byggnadsuppgifterna inverkar på fastighetsskatten.

Den kommunala fastighetsskatteprocentsatsen kan också ha ändrats sedan året innan.

Se: Fastighetsskatteprocenter för år 2017 (xls)

Anmäl inte fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi får dem från Lantmäteriverket.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet först på våren 2018. I beslutet ingår även uppgifter om den fastighet du köpt. Betalningsdagarna för fastighetsskatten är på hösten 2018.

Om det finns flera köpare (två eller fler) ska du kontrollera ägarandelarna i fastighetsbeskattningsbeslutet våren 2018.

Du ansvarar för betalningen av fastighetsskatten eftersom du ägde fastigheten 1.1.2017.

Om du i köpebrevet kommit överens med säljaren om betalning av fastighetsskatten är det fråga om ett bilateralt avtal mellan er.

Anmäl inte de förändrade fastighetsuppgifterna till Skatteförvaltningen. Vi får information om fastighetsförändringarna från Lantmäteriverket.

Om du fortfarande äger fastigheten är du som fastighetsägare fastighetsskattskyldig. Fastighetsbeskattningen för 2017 fastställs enligt situationen 1.1.2017.

Anmäl ändring av fastighetens användningsändamål till stadigvarande bostad på våren 2018.

Fastighetsbeskattningen för 2017 fastställs enligt situationen 1.1.2017. Om fastighetens användningsändamål ändras under 2017 inverkar det på fastighetsbeskattningen först 2018.

Vi kontrollerar med Befolkningsregistercentralen om fastigheten är i bostadsbruk. Glöm inte att göra adressändring.

Kontrollera vad som betraktas som en stadigvarande bostad om du äger andra bostäder.

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017