Ska du köpa en fastighet? Glöm inte överlåtelseskatten och lagfarten eller inskrivningen

Deklarera och betala överlåtelseskatten och sök lagfart eller inskrivning om du köper exempelvis

  • en fastighet, t.ex. en tomt med eventuella byggnader – såsom ett egnahemshus – eller ett markområde med en eventuell sommarstuga
  • en skogs- eller åkerfastighet
  • en del av en fastighet, dvs ett outbrutet område eller en kvotdel
  • en byggnad på överförbar arrendemark (hyresrätt).

Du ska beräkna överlåtelseskattebeloppet själv och betala det självmant. Om det är oklart enligt vilket belopp du ska betala överlåtelseskatt kan du begära om utlåtande i MinSkatt eller på blanketten Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning (6020r).

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. Du ska ändå komma ihåg att lämna överlåtelseskattedeklarationen och söka lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket.

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan göra överlåtelseskattedeklarationen antingen i MinSkatt eller på en pappersblankett. Företag och organisationer, såsom aktiebolag, kan göra deklarationen endast i MinSkatt. Om du använder en bokföringsbyrå eller ett annat ombud ska du läsa mer om fullmakterna.

1

Beräkna skatten

Skatten är 4 % av köpesumman eller av en annan ersättning.

Du kan använda räknaren för överlåtelseskatt som hjälp

2

Deklarera

Lämna överlåtelseskattedeklarationen inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Du ska lämna en överlåtelseskattedeklaration om fastighetsköpet gjorts 1.11.2019 eller senare.

Om det finns flera köpare ska alla köpare göra en egen överlåtelseskattedeklaration. I samma deklarationen kan du inte ange uppgifter om andra köpare, såsom din make eller maka.

Deklarera i MinSkatt

Så här gör du en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Så här gör ett bolag en överlåtelseskattedeklaration i MinSkatt

Privatpersoner, öppna bolag och kommanditbolag kan lämna överlåtelseskattedeklarationen även på en pappersblankett.

Även om du köpte fastigheten via en fastighetsmäklare ska du själv lämna överlåtelseskattedeklarationen för fastigheten. 

Om överlåtelseskattedeklarationen blir försenad leder det antingen till en förseningsavgift eller en skatteförhöjning.

3

Betala skatten

Betala skatten inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Observera, att du för att betala behöver ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt. Du får referensnumret antingen i MinSkatt eller per telefon.

Betala i MinSkatt

Se betalningsanvisningar

4

Sök lagfart

Registrera äganderätten till fastigheten genom att söka lagfart eller ansök om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Du ska lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten innan du söker lagfart eller inskrivning. Du behöver inte bifoga intyget om överlåtelseskatt till lagfartsansökan. När både betalningen och deklarationen är framme hos Skatteförvaltningen överförs uppgiften om överlåtelseskatteprestationen automatiskt till Lantmäteriverket.

Vanliga frågor

Om du lämnar överlåtelseskattedeklarationen högst 60 dagar efter utsatt datum, måste du betala en förseningsavgift. Förseningsavgiften är

  • 50 euro för privatpersoner och dödsbon
  • 100 euro för andra skattskyldiga och för dem som ansvarar för skatten (såsom bolag och fastighetsmäklare).

Om du lämnar deklarationen över 60 dagar för sent medför detta att skatteförhöjning påförs. Läs mer om förseningsavgifter och skatteförhöjningar. 

Om du inte har sökt lagfart eller inskrivning av arrenderätten inom 6 månader, blir du tvungen att betala dröjsmålsförhöjning även om du betalat överlåtelseskatten och lämnat överlåtelseskattedeklarationen i tid.

Överlåtelseskatten höjs med 20 % för varje påbörjad period om 6 månader. Skatten kan dock högst fördubblas genom förhöjningen. Läs mer om dröjsmålsförhöjningen.

Om du har sökt lagfart eller inskrivning i tid, men inte har betalat överlåtelseskatten inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet, ska du utöver skatt även betala dröjsmålsränta (köp gjorda 1.11.2019 eller senare) eller skattetillägg (köp gjorda före 1.11.2019).

Beräkna beloppet på dröjsmålsräntan eller skattetillägget med räknaren.

Om den tidigare fastighetsägaren har försummat sin skyldighet att söka lagfart eller inskrivning, är det du som ansvarar för överlåtelseskatten på de eventuella tidigare överlåtelserna och för dröjsmålspåföljderna retroaktivt i 3 år. Ansvaret för skatterna gäller i 10 år om du skaffat fastigheten före 1.1.2017.

Du ansvarar inte för de tidigare skatterna om du köpt fastigheten genom exekutiv auktion.

Om den byggnad du har köpt står på en arrendetomt, kan det vara fråga om två olika situationer:

  1. En byggnad på överförbar arrendemark avser en byggnad som står exempelvis på en kommunägd arrendetomt och arrende- eller nyttjanderätten till marken kan överföras på en tredje person utan att fastighetsägaren hörs. Kontrollera i arrendeavtalet om arrenderätten är överförbar. När du skaffar arrenderätten och byggnaden ska du lämna överlåtelseskattedeklarationen, betala skatten (4%) och ansöka om inskrivning av den överförbara arrenderätten hos Lantmäteriverket.
  2. Du har enbart skaffat en byggnad men ingen mark eller överförbar arrenderätt. Läs mer om betalningen och deklarationen.

Du behöver inte nödvändigtvis betala överlåtelseskatt för en fastighet eller en andel av en fastighet som du får genom avvittring eller i arv. Men om du betalar för fastigheten med så kallade utomstående medel ska du ta reda på om du ska betala överlåtelseskatt. Läs mer i anvisningen Ägarbyten vid avvittring och den anknutna överlåtelsebeskattningen.

Ytterligare information finns även i: Arvskifte, överlåtelse av andel i dödsbo och förvärv genom testamente.

Om du köper mark eller en tomt och tänker bygga din första egna bostad på den, ska du först lämna en överlåtelseskattedeklaration, betala överlåtelseskatt och söka lagfart hos Lantmäteriverket.

Du kan ansöka om att få tillbaka den betalda skatten när byggnaden är färdig och den har godkänts för att tas i bruk. Ansök om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt eller på en pappersblankett.  Om alla villkor för befrielse från överlåtelseskatt uppfylls, återbär vi skatten till dig.

Krav som gäller byggnadsplatsen

Skattefriheten gäller för högst en tomt enligt planen. Om du har skaffat en byggnadsplats på ett icke-planlagt område, kan du bli befriad från skatt för en areal på högst 10 000 kvadratmeter. Denna begränsning gäller endast byggnadsplatsens skattefria maximistorlek. Som en skattefri byggnadsplats betraktas en byggnadsplats som utgör grund för beräkning av fastighetsskatten.

Överlåtelseskatt ska betalas på den köpesumma som hänför sig till något annat än en skattefri byggnadsplats, exempelvis skogsmark, åker eller en annan byggnadsplats. I det fallet ska du ge en välgrundad uppskattning av hur köpesumman fördelar sig.

Du kan även begära ett utlåtande av Skatteförvaltningen om hur mycket skatt du ska betala.

Läs mer om skattefrihet för första bostad vid fastighetsköp.

Glöm inte fastighetsskatten

Fastighetsskatten ska betalas av den som ägde fastigheten 1.1.2019.

Läs mer om fastighetsskatten