Ska du köpa en fastighet? Glöm inte överlåtelseskatten och lagfarten eller inskrivningen

Betala överlåtelseskatten och ansök om lagfart eller inskrivning hos Lantmäteriverket, om du köper exempelvis

  • en fastighet, t.ex. en tomt med eventuella byggnader – såsom ett egnahemshus – eller ett markområde med en eventuell sommarstuga
  • en skogs- eller åkerfastighet
  • en del av en fastighet, dvs ett outbrutet område eller en kvotdel
  • en byggnad på överförbar arrendemark.

Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ. Om du inte är på det klara med vilket belopp överlåtelseskatten ska betalas på, kan du skriva en fritt formulerad begäran om utlåtande.

Om du köper din första egna bostad är du befriad från överlåtelseskatt om vissa villkor uppfylls. Men du måste i vilket fall som helst ansöka om lagfart eller inskrivning.

1

Beräkna skatten

Skatten är 4 % av köpesumman eller av en annan ersättning.

2

Betala skatten

Betala skatten inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

Se betalningsanvisningar

3

Ansök om lagfart

Registrera äganderätten till fastigheten genom att söka lagfart eller ansök om inskrivning av arrenderätten hos Lantmäteriverket inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet eller ett motsvarande avtal.

För ansökan om lagfart behöver du exempelvis kvittot på betalningen av överlåtelseskatten.

Vanliga frågor

Du ska själv beräkna överlåtelseskattens belopp och betala skatten på eget initiativ. Om du inte är på det klara med vilket belopp överlåtelseskatten ska betalas på, kan du skriva en fritt formulerad begäran om utlåtande.

Bifoga en kopia av köpebrevet eller motsvarande avtal och lämna övriga uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras. Utlåtandet ges först efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal har undertecknats. Köparna ska var för sig be om ett utlåtande. Se närmaste skattebyrå eller Skatteförvaltningens närmaste kontor dit du kan lämna in din begäran om utlåtande. Vi skickar utlåtandet till dig med posten.

Du behöver utlåtandet exempelvis om du skaffat en fastighet genom byteshandel. Vid behov ger Skatteförvaltningen ett utlåtande även om andra omständigheter som inverkar på skattebeloppet, exempelvis om du har skaffat en fastighet genom ett avvittrings- eller arvskiftesavtal och saken är oklar eller lämnar rum för tolkning.

Betala överlåtelseskatt enligt utlåtandet. Lämna Skatteförvaltningens utlåtande till Lantmäteriverket när du ansöker om lagfart eller inskrivning.

Om du inte ansöker om lagfart eller inskrivning av arrenderätten inom 6 månader, blir du tvungen att betala dröjsmålsförhöjning även om du betalat överlåtelseskatten i tid.

Överlåtelseskatten höjs med 20 % för varje påbörjad period om 6 månader. Skatten kan dock högst fördubblas genom förhöjningen. I sådana fall tar Skatteförvaltningen inte separat ut ett skattetillägg om betalningen av överlåtelseskatt är försenad.

Om du har ansökt om lagfart eller inskrivning i tid, men inte har betalat överlåtelseskatten inom 6 månader från det att du undertecknade köpebrevet, ska du betala både skatt och skattetillägg.
Du kan räkna ut skattetilläggets belopp med en räknare för uträkning av förseningsränta och skattetillägg.

Om den tidigare fastighetsägaren har försummat sin skyldighet att ansöka om lagfart eller inskrivning, är det du som ansvarar för överlåtelseskatten på de eventuella tidigare överlåtelserna och för dröjsmålspåföljderna retroaktivt i 3 år. Skatteansvaret gäller i 10 år om du skaffat fastigheten före 1.1.2017.

Du ansvarar inte för de tidigare skatterna om du köpt fastigheten genom exekutiv auktion.

Om den byggnad du har köpt står på en arrendetomt, kan det vara fråga om två olika situationer:

  1. En byggnad på överförbar arrendemark avser en byggnad som står exempelvis på en kommunägd arrendetomt och arrende- eller nyttjanderätten till marken kan överföras på en tredje person utan att fastighetsägaren hörs. Kontrollera i arrendeavtalet om arrenderätten är överförbar. När du skaffar en arrenderätt och en byggnad ska du ansöka om inskrivning av en överförbar arrenderätt hos Lantmäteriverket.
  2. Du har enbart skaffat en byggnad men ingen mark eller överförbar arrenderätt. Läs mer om betalningen och deklarationen.

Du behöver inte nödvändigtvis betala överlåtelseskatt för en fastighet eller en andel av en fastighet som du får genom avvittring eller i arv. Om du dock betalar för fastigheten med så kallade utomstående medel ska du ta reda på om du ska betala överlåtelseskatt. Läs mer i anvisningen Ägarbyten vid avvittring och den anknutna överlåtelsebeskattningen.

Ytterligare information finns även i: Arvskifte, överlåtelse av andel i dödsbo och förvärv genom testamente.

Nyckelord:

Sidan har senast uppdaterats 10.5.2017

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken