Återbäring av betald överlåtelseskatt

Om överlåtelseskatt har betalats ogrundat eller till ett för stort belopp, återbär Skatteförvaltningen den överbetalda skatten. Det minsta beloppet som återbärs är 5 euro. Återbäring ska sökas skriftligen.

Skatteförvaltningen kan återbära överlåtelseskatt av följande orsaker:

 • Du har betalat skatt utan grund.
 • Köpet har hävts eller priset sänkts.
 • Förutsättningarna för en första bostad har uppfyllts först efter att skatten har betalats.

Exempel: Janne köper en tomt och betalar överlåtelseskatt i samband med köpet. På tomten byggs ett egnahemshus som är Jannes första bostad. När den första bostaden tas i bruk kan Janne ansöka om återbäring av överlåtelseskatten på tomten.

Lämna ansökan skriftligen och kom ihåg bilagorna

Ansök om återbäring av överlåtelseskatt med blankett 6017r (Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt). Ansökan kan också vara fritt formulerad. Det går inte att ansöka om återbäring i MinSkatt.

Motivera i ansökan varför skatt ska återbäras.

Bifoga följande dokument till ansökan:

 • en kopia av överlåtelsehandlingen (t.ex. köpebrev, bytesbrev, avvittringshandling, arvskiftesinstrument)
 • en kopia av kvittot på att överlåtelseskatten har betalats
 • andra behövliga redogörelser.

I följande situationer behövs även andra bilagor:

Överlåtelse av värdepapper:

 • en kopia av överlåtelseskattedeklarationen.

Överlåtelse av en fastighet:

 • en kopia av intyget över lagfart eller registrering
 • en kopia av protokollet från byggnadsmyndighetens ibruktagnings- eller slutsyn om den första bostaden är en nybyggnad.

Kom också ihåg fullmakten:

 • Om du agerar som ombud och ansöker om återbäring av överlåtelseskatt för en annans räkning, ska du bifoga en kopia av den undertecknade fullmakten till ansökan. Advokater och offentliga rättsbiträden behöver inte fullmakt.
 • Om den sökande är någon annan än den vars personbeteckning eller FO-nummer angetts i meddelandefältet vid betalningen, ska fullmakt bifogas.

Ansökan om återbäring kan lämnas in till vilket som helst av Skatteförvaltningens kontor. Se skattebyråernas kontaktuppgifter

När ska ansökan lämnas in?

Tidsfristerna för att lämna in en ansökan om återbäring av överlåtelseskatt ändrades 1.1.2017. Tidsfristen bestäms utgående från om köpet eller överlåtelsen har skett före eller efter 1.1.2017.

Ansökan ska lämnas inom 5 år

 • Om skatt har betalats till ett för stort belopp eller utan grund ska ansökan lämnas inom 5 år från utgången av det kalenderår under vilket skatten betalades.
 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad uppfylldes redan vid betalningstidpunkten ska ansökan lämnas inom 5 år från utgången av det kalenderår under vilket skatten betalades.

  Ansökan ska lämnas inom 10 år

 • Om köpet har hävts eller köpesumman har sänkts ska ansökan lämnas inom 10 år från utgången av det kalenderår under vilket skatten har betalats.
 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad uppfylls först efter att skatten betalatsska ansökan lämnas inom 10 år efter att villkoren uppfylldes.

Ansökan ska lämnas inom 1 år

 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad uppfylls först efter att skatten har betalats, ska ansökan om återbäring lämnas inom 1 år efter att villkoren uppfylldes.

Ansökan ska lämnas inom 3 år

 • Om överlåtelseskatt har betalats till ett för stort belopp eller utan grund ska ansökan lämnas inom 3 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började.
 • Om villkoren för skattefrihet av en första bostad var uppfyllda redan när skatten betalades och skatten därmed var ogrundad, ska ansökan lämnas inom 3 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började.

Ansökan ska lämnas inom 10 år

 • Om köpet har hävts eller köpesumman har sänkts ska ansökan lämnas inom 10 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började.

Du får ett beslut om återbäring av överlåtelseskatten

Skatteförvaltningen skickar ett beslut om återbäringen där återbäringsbeloppet meddelas. Skatteförvaltningen betalar återbäringen inom cirka 3 veckor från beslutets datum.

Ränta betalas på återbäringen

På den skatt som återbärs betalas ränta från och med betalningsdagen till och med återbäringsdagen.

Återbäringsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Återbäringsräntan är dock alltid minst 0,5 %. Ränteprocenten justeras årligen. Räntan för år 2019 är 0,5 %.

Återbäringen betalas in på bankkonto eller genom betalningsanvisning

Skatteförvaltningen betalar in återbäringen av överlåtelseskatten direkt på mottagarens bankkonto om Skatteförvaltningen känner till kontonumret. Du kan kontrollera dit kontonummer i MinSkatt (skatt.fi/minskatt). 

Om Skatteförvaltningen inte känner till mottagarens kontonummer betalas återbäringen via OP i form av en betalningsanvisning. En skatteåterbäring på under 15 euro betalas som en betalningsanvisning endast på kundens begäran. Du får en avi om betalningsanvisningen till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. För att få betalningsanvisningen, måste din adress finnas i Finland.

När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du lösa in skatteåterbäringen på en andelsbank inom OP-gruppen som erbjuder kassatjänster. Du ska lösa in återbäringen inom 28 dagar från datumet i betalningsavin. Närmare instruktioner finns i den betalningsavi som banken skickar till dig. Andelsbankerna tar ut en inlösningsavgift enligt sina servicetariffer.

Du får skatteåterbäringen cirka en vecka tidigare om den betalas in på ditt bankkonto och inte genom en betalningsanvisning.

Obs. Om du har frågor om hur återbäringen av överlåtelseskatten betalas kan du kontakta Skatteförvaltningens servicenummer för betalningar 029 497 027. Om din fråga gäller beskattningsbeslutet om överlåtelseskatt kontaktar du skattebyrån. Kontaktuppgifterna finns på beskattningsbeslutet.

Ändring får sökas i återbäringsbeslutet

Du får söka ändring i Skatteförvaltningens återbäringsbeslut. Sättet och tidsfristen för ändringssökande beror på om beslutet har fattats före eller efter 1.1.2017.

Om beslutet på återbäringsansökan har fattats före 1.1.2017, får ändring sökas genom besvär direkt hos förvaltningsdomstolen.

Besvärstiden är 30 dagar från delfåendet av beslutet. Mottagaren anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen efter det att beslutet lämnats till posten för befordran.

Om beslutet på återbäringsansökan har fattats 1.1.2017 eller senare, får ändring sökas genom en begäran om omprövning till skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för begäran om omprövning är 3 år från skatteårets utgång, dock minst 60 dagar från att den skattskyldige fick del av beslutet. Med skatteår avses det kalenderår under vilket en fastighet eller ett värdepapper har överlåtits eller skattskyldigheten annars har börjat.

Exempel: Om köpet görs 1.2.2019 kan omprövning av beslutet på återbäringsansökan sökas senast 2.1.2023 (31.12.2022 är lördag). Om återbäring söks först mot slutet av 2022 och beslutet om återbäring meddelas först efter ingången av 2023, är tidsfristen för begäran om omprövning dock 60 dagar från delfåendet av beslutet. 

Besvär till förvaltningsdomstolen

Om du är missnöjd med skatterättelsenämndens beslut kan du anföra besvär över beslutet hos förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från att du fick del av skatterättelsenämndens beslut.