Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Återbäring av betald överlåtelseskatt

Om överlåtelseskatt har betalats ogrundat eller till ett för stort belopp, returnerar Skatteförvaltningen den överbetalda skatten. Det minsta beloppet som återbärs är 10 euro. Vi kan återbära överlåtelseskatten av följande orsaker:

 • Du har betalat skatt utan grund.
 • Köpet har hävts eller priset nedsatts.
 • Villkoren för en första bostad har uppfyllts först efter att skatten betalats.

Exempel: Janne köper en tomt och betalar överlåtelseskatt i samband med köpet. På tomten byggs ett egnahemshus som är Jannes första bostad. När den första bostaden tas i bruk kan Janne ansöka om återbäring av överlåtelseskatten på tomten.

Använd ansökan om återbäring av överlåtelseskatt när du har fullgjort överlåtelseskatteprestationen. Med prestation menas att du har betalat samma belopp som du angett i överlåtelseskattedeklarationen och att du har fått ett intyg om överlåtelseskatten. Om det är fråga om någon annan situation ska du läsa anvisningarna på sidan Fel i deklarationen och betalningen.

Lämna ansökan skriftligen och kom ihåg bilagorna

Du kan ansöka om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt.

Lämna din ansökan i MinSkatt

Så här ansöker du om återbäring av överlåtelseskatt i MinSkatt

Så här ansöker bolag om återbäring av överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt i MinSkatt

Man kan ansöka om återbäring av överlåtelseskatt även på pappersblanketten 6017r (Ansökan om återbäring av överlåtelseskatt)

Motivera i ansökan varför skatt ska återbäras. Bifoga alltid följande dokument till ansökan:

 • en kopia av överlåtelsehandlingen, till exempel ett köpebrev, ett bytesbrev, en avvittringshandling, en arvskifteshandling (vid fastighetsköp måste avtalet vara undertecknat av ett köpvittne)
 • kvittot på den betalda skatten om du inte då du betalade använde det kundspecifika referensnumret för överlåtelseskatt
 • övriga redogörelser som behövs.

Om det är fråga om köp av en nybyggnad (aktier i bostads- och fastighetsaktiebolag) ska du också bifoga en redogörelse för när äganderätten övergick till dig. Redogörelsen kan vara en kopia av det inflyttningsbrev som byggherren skickat eller ett kvitto på att den sista raten av köpesumman har betalats.

Om det är fråga om en fastighet ska du bifoga en kopia byggnadsmyndighetens protokoll över ibruktagande- eller slutsynen om den första bostaden är en nybyggnad.

Kom också ihåg fullmakten:

 • Om du agerar som ombud och ansöker om återbäring av överlåtelseskatt på en pappersblankett på någon annans vägnar, ska du till ansökan bifoga en kopia av den undertecknade fullmakten. Advokater och offentliga rättsbiträden behöver inte fullmakt. Om du sköter ärenden på någon annans vägnar i MinSkatt behöver du en Suomi.fi-fullmakt. 
 • Om den sökande är någon annan än den vars referensnummer för överlåtelseskatt använts vid betalningen av skatten eller vars personbeteckning eller FO-nummer angetts i meddelandefältet (betalats före november 2019), ska fullmakt bifogas.

Om du ansöker på papper, ska du skicka ansökan med bilagor till adressen på blanketten eller lämna den på någon skattebyrå.

När ska en ansökan göras?

Tidsfristerna för att lämna en ansökan om återbäring av överlåtelseskatt ändrades 1.1.2017. Tidsfristen bestäms utgående från om köpet eller överlåtelsen har skett före eller efter 1.1.2017.

Ansökan ska lämnas inom 1 år

 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad uppfylls först efter att skatten har betalats, ska ansökan om återbäring lämnas inom 1 år efter att villkoren uppfylldes.

Ansökan ska lämnas inom 3 år

 • Om överlåtelseskatt har betalats till ett för stort belopp eller utan grund ska ansökan lämnas inom 3 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började.
 • Om villkoren för skattefrihet av en första bostad var uppfyllda redan när skatten betalades och skatten därmed var ogrundad, ska ansökan lämnas inom 3 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började.

Ansökan ska lämnas inom 10 år

 • Om köpet har hävts eller köpesumman har sänkts ska ansökan lämnas inom 10 år från utgången av det år då överlåtelsen av fastigheten eller värdepappret ägde rum, eller då skattskyldigheten annars började.

Ansökan ska lämnas inom 5 år

 • Om skatt har betalats till ett för stort belopp eller utan grund ska ansökan lämnas inom 5 år från utgången av det kalenderår under vilket skatten betalades.
 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad uppfylldes redan vid betalningstidpunkten ska ansökan lämnas inom 5 år från utgången av det kalenderår under vilket skatten betalades.

  Ansökan ska lämnas inom 10 år

 • Om köpet har hävts eller köpesumman har sänkts ska ansökan lämnas inom 10 år från utgången av det kalenderår under vilket skatten har betalats.
 • Om villkoren för skattefrihet för en första bostad uppfylls först efter att skatten betalatsska ansökan lämnas inom 10 år efter att villkoren uppfylldes.

Du får ett beslut om återbäring av överlåtelseskatten

Du får ett beslut av Skatteförvaltningen i vilket det belopp av överlåtelseskatt som återbärs meddelas. Beslutet visas också i MinSkatt. Vi betalar återbäringen inom cirka en vecka från beslutets datum.

Krediteringsränta betalas på återbäringar

På den skatt som återbärs betalas krediteringsränta från och med dagen efter betalningsdagen till och med återbäringsdagen.

Krediteringsräntan är den referensränta som fastställts av Finlands Bank minus 2 procentenheter. Krediteringsräntan är dock alltid minst 0,5 %. Ränteprocenten justeras årligen. Räntan för 2023 är 0,5 %.

Krediteringsränta betalas dock inte på en sådan betalning av överlåtelseskatt för vilken vi inte har fått en motsvarande överlåtelseskattedeklaration och som senare återbetalas till kunden.

Återbäringen betalas in på bankkonto eller som betalningsanvisning

Om Skatteförvaltningen inte har återbäringsmottagarens kontonummer, betalas återbäringen ut i form av en betalningsanvisning, det vill säga en penningförsändelse via Nordea. Om återbäringen underskrider 15 euro betalas den i form av en betalningsanvisning endast på kundens begäran.

Du får en avi om betalningsanvisningen från Nordea till den adress som finns i Skatteförvaltningens uppgifter. För att få en betalningsanvisning måste du ha en adress i Finland.

När du har fått avin om betalningsanvisningen kan du lösa in skatteåterbäringen på ett av Nordeas kontor som erbjuder kassatjänster i Finland. Du ska lösa in betalningsanvisningen inom 28 dagar från datumet i betalningsavin. Närmare instruktioner finns i avin från banken. Ta helst med avin när du löser in din återbäring.

Löser du inte in betalningsanvisningen inom 28 dagar, returneras beloppet till Skatteförvaltningen. Därefter får du ett brev med en kontonummerförfrågan. När du har uppgett ditt kontonummer i MinSkatt betalas återbäringen in på ditt konto inom ungefär en vecka.

Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Obs. Om du har frågor om hur återbäringen av överlåtelseskatten betalas kan du kontakta Skatteförvaltningens servicenummer för betalningar 497 497 027. Om din fråga gäller beskattningsbeslutet om överlåtelseskatt ska du kontakta skattebyrån. Kontaktuppgifterna finns på beskattningsbeslutet.

Ändring får sökas i återbäringsbeslutet

Du kan söka ändring i Skatteförvaltningens återbäringsbeslut. Anvisningarna nedan gäller de beslut som Skatteförvaltningen har fattat efter 1.1.2017. Tidsfristen för att söka ändring i tidigare beslut har redan gått ut.

Om beslutet på återbäringsansökan har fattats 1.1.2017 eller senare, kan du begära omprövning av det beslut som gäller ansökan om återbäring med en omprövningsbegäran till skatterättelsenämnden.

Tidsfristen för att lämna en begäran om omprövning är 3 år från skatteårets utgång, dock alltid minst 60 dagar från att den skattskyldige fick del av beslutet. Med skatteår avses det kalenderår under vilket en fastighet eller ett värdepapper har överlåtits eller skattskyldigheten annars har börjat.

Exempel: Om köpet gjorts 1.2.2020 kan omprövning av beslutet på återbäringsansökan begäras senast 1.1.2024 (31.12.2023 är en söndag). Om återbäring söks först mot slutet av 2023 och beslutet om återbäring meddelas först efter ingången av 2024, är tidsfristen för en omprövningsbegäran dock 60 dagar från delfåendet av beslutet.

Besvär till förvaltningsdomstolen

Om du är missnöjd med skatterättelsenämndens beslut kan du anföra besvär över beslutet hos förvaltningsdomstolen inom 60 dagar från att du fick del av skatterättelsenämndens beslut.

Se förvaltningsdomstolarnas adresser (Rättsportalen.fi)

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023