Bilskatt

Skatteförvaltningen svarar för uppbörden av bilskatt i Finland i regel för alla fordon som registreras eller tas i bruk här för första gången. Fordon som omfattas är person- och paketbilar, bussar (egenmassa är mindre än 1 875 kilogram), motorcyklar samt andra fordon i kategori L (t.ex. terränghjulingar).

Bilskatten ska betalas innan fordonet registreras och tas i bruk i Finland. Ett undantag utgör vissa situationer med tillfällig skattefri användning.

Bilskatt tas ut enligt samma principer oavsett från vilket område fordonet har importerats. I beskattningen tillämpas samma skatteprocent för fordon som ska betraktas som likadana och som importeras från EES-området och andra områden. På fordon som importeras från områden utanför EU uppbär Tullen dessutom tull och importmoms. 

Bilskatt på begagnade fordon

Då det gäller ett begagnat fordon som du för in till eller köper i Finland och som inte har registrerats i Finland ska du lämna in en bilskattedeklaration och betala bilskatt. Om du använder ett fordon innan det har beskattats och registrerats i Finland, ska du först lämna in anmälan om ibruktagandet till Skatteförvaltningen.

Bilskattedeklarationen inklusive bilagorna ska lämnas in inom fem dagar efter att anmälan om ibruktagande har lämnats in. När du har fått bilbeskattningsbeslutet ska du betala bilskatten. Först efter detta kan fordonet registreras i Finland. Trafiksäkerhetsverket (www.trafi.fi) svarar för registreringen, och i praktiken registreras ett fordon på en besiktningsplats i Finland.

Bilskatt på nya fordon

Om du själv för in ett fordon till Finland, ska du anmäla ditt fordon för beskattning, betala skatt och registrera fordonet. Om du använder ett fordon innan det har beskattats och registrerats i Finland, ska du först lämna in anmälan om ibruktagande till Skatteförvaltningen.

Om du i Finland har köpt ett nytt fordon som registrerats före överlåtelsen, behöver du inte själv betala bilskatten. I detta fall ser återförsäljaren till att bilskatten uppbärs av kunden och redovisas till Skatteförvaltningen.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken