Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländsk köpare – så här deklarerar och betalar du överlåtelseskatt

Om du är en utländsk person och ska köpa exempelvis en bostad, affärsaktie eller annan egendom i Finland ska du registrera dig som kund hos Skatteförvaltningen före inköpet. Först efter det kan du lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala skatten.

Registreringen gäller både utländska personer och bolag. Med en utländsk person avses i denna anvisning en person som inte har en finsk personbeteckning eller ett företag som inte har ett FO-nummer.

Du kan själv be om att bli registrerad. Om du har gett en fastighetsmäklare eller ett annat ombud en fullmakt, kan hen också be om registreringen.

Gör så här

1

Registrera dig som kund hos Skatteförvaltningen

Efter registreringen får du ett eget referensnummer för överlåtelseskatt som du ska använda när du betalar överlåtelseskatten.

Vid registreringen får du också en konstgjord personbeteckning som du ska anteckna på överlåtelseskattedeklarationen. När ett företag registreras får det ett finskt FO-nummer som det antecknar på sin överlåtelseskattedeklaration.

Anvisningar om registrering

Lämna en fritt formulerad skriftlig ansökan om att du vill registrera dig som kund hos Skatteförvaltningen. Anteckna på ansökan

 • Orsaken till registreringsbegäran (t.ex. Deklaration och betalning av överlåtelseskatt)
 • Efternamn och alla förnamn på den som ska registreras
 • Adressuppgifterna i utlandet'
 • Födelsedatum
 • Kön
 • Medborgarskap
 • Utländsk personbeteckning.

Bifoga även en kopia av passet. Om du sköter ärenden på någon annans vägnar ska du bifoga fullmakten.

 • Lämna ansökan för behandling på ett av Skatteförvaltningens kontor.
 • Alternativt kan du skicka din ansökan per post till adressen Södra Finlands skattebyrå 2, ATH processansvarig, PB 30, 00052 SKATT.

Efter registreringen får du referensnumret för överlåtelseskatt för betalningen av skatten antingen på skattebyrån eller efteråt per post. Om någon annan lämnat registreringsbegäran på dina vägnar, till exempel ett ombud, ges referensnumret till personen som lämnat registreringsbegäran.

Det utländska bolaget ska först ansöka om ett finskt FO-nummer med en etableringsanmälan och bilageblankett enligt företagsform:

 • Aktiebolag och andra samfund gör etableringsanmälan på blankett Y1 och Skatteförvaltningens bilageblankett 6204
 • Sammanslutningar gör etableringsanmälan på blankett Y2 och Skatteförvaltningens bilageblankett 6204.

Etableringsanmälningarna och blankettanvisningarna för utländska företag finns på webbplatsen ytj.fi (Företags- och organisationsdatasystemet).

Vilka uppgifter behövs för registreringen?

På blanketten ska du fylla i minst dessa uppgifter när du registrerar dig som kund hos Skatteförvaltningen:

 • Företagets namn
 • Registreringsnummer (TIN, handelsregisternummer eller ett motsvarande utländskt nummer)
 • Hemviststat
 • Adress
 • Verksamhetsgren
 • Räkenskapsperiod
 • Personerna med firmateckningsrätt i bolaget.

Ange på Y-blanketten i punkten Tilläggsuppgifter att företaget behöver ett FO-nummer för att betala överlåtelseskatt.

Bilagor

 • Bifoga till Y-blanketten handelsregisterutdraget från företagets hemviststat och en översättning av utdraget till finska, svenska eller engelska.
 • Om inte företagets namn, hemviststat, verksamhetsgren, räkenskapsperiod och personerna med firmateckningsrätt framgår av handelsregisterutdraget ska företaget som bilaga lämna bolagsordningen, stiftelseurkunden eller ett motsvarande utdrag ur vilket dessa uppgifter framgår samt en översättning av utdraget till finska, svenska eller engelska.

Vart ska etableringsanmälan skickas?

 • Skicka etableringsanmälan per post till Patent- och registerstyrelsen till adressen:
  Patent- och registerstyrelsen (PRS) - Skatteförvaltningen
  Företagsdatasystemet
  PB 2000
  00231 HELSINGFORS
 • Du kan också sköta registreringen på Skatteförvaltningens kontor. Fyll färdigt i etableringsanmälan och ta med dig de ovanstående bilagorna. Vi skickar ansökan vidare för behandling. Det går alltså inte att få FO-numret genast på skattebyrån.

Om du fungerar som ombud för företaget vid registreringen och i överlåtelseskatteärenden ska bolaget ge dig en fullmakt. Fullmakten är fritt formulerad och ska vara undertecknad av en person som har rätt att företräda bolaget.

Hur får jag ett FO-nummer och referensnumret för överlåtelseskatt?

Vi skickar referensnumret för överlåtelseskatt och FO-numret per brev när FO-numret har skapats. FO-numret ska användas på överlåtelseskattedeklarationen.

2

Lämna överlåtelseskattedeklarationen

Privatpersoner

Lämna in överlåtelseskattedeklarationen på blanketten Överlåtelseskattedeklaration.

Aktiebolag eller annat samfund

Samfund ska i regel lämna överlåtelseskattedeklarationen i tjänsten minskatt. I undantagsfall kan ett utländskt samfund lämna deklarationen på pappersblanketten om det inte är möjligt att logga in i minskatt. Närmare uppgifter om fullmakterna som behövs vid elektronisk kommunikation.

Granska tidsfristerna för en överlåtelseskattedeklaration

3

Betala överlåtelseskatt

Vid betalningen behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och ditt eget referensnummer för överlåtelseskatt som du får när du har registrerat dig som kund hos Skatteförvaltningen. Om köpet görs via en fastighetsmäklare ska du ha referensnumret redan vid köpslutet.

Du kan fråga dina betalningsuppgifter genom att ringa numret 029 497 027 (Betalningar, samtalets pris lna/msa).

Granska tidsfristerna för betalningen av överlåtelseskatten

4

Du får ett intyg över överlåtelseskatt

Du får ett intyg över överlåtelseskatt per post. Intyget visas också i tjänsten minskatt.

Om du har köpt bostadsaktierna via en fastighetsmäklare får du intyget över den deklarerade och betalade överlåtelseskatten av mäklaren. Det intyg som mäklaren gett visas inte i minskatt.

Sidan har senast uppdaterats 13.10.2022