Anmälningar om byggande – personkunder

Hushåll måste lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om alla byggarbeten som kräver bygglov. Uppgifterna ska alltid lämnas före slutsynen, som förrättas av en byggnadsinspektör. Om byggnaden tas i bruk före den egentliga slutsynen måste uppgifterna även lämnas före ibruktagningssynen.

Video: Anmälningar om byggande

Anmälningar om byggande
 

Uppgifter ska lämnas endast om arbetet kräver bygglov

Lämna uppgifterna endast om byggarbeten som kräver ett bygglov. Arbeten som kräver åtgärdstillstånd eller rivningslov behöver alltså inte anmälas. Bygglov beviljas av kommunens byggnadstillsynsmyndighet. Du får ytterligare information om arbeten som kräver bygglov på kommunen.

Lämna uppgifter också om ett arbete som anknyter till reparation av aktielägenheter, om du själv beställt arbetet.

Om du är byggherre tillsammans med en annan person, t.ex. din make, ska du bara lämna en anmälan för byggobjektet.

Ingen nedre gräns i euro

Även om arbetets värde i euro är litet ska hushåll lämna anmälan, om arbetet kräver bygglov.

Lämna anmälan om byggande

Arbetets utförare och prestationerna ska anmälas.

För anmälan behöver du veta följande:

  • namn och personbeteckning
  • uppgifter om byggobjektet (t.ex. fastighetsbeteckning eller bostadsaktiebolagets FO-nummer)
  • namn och FO-nummer för företaget som utfört arbetet
  • namn och personbeteckning för en arbetstagare som du anställt själv
  • prestationer som du betalat till företag eller löner som du betalat till dina anställda
  • datum då arbetet inletts och avslutats

Byggt själv eller med talko

Om du har gjort hela byggarbetet själv eller med talko, lämna uppgifterna om byggobjektet samt en uppgift om att du inte betalat några prestationer. Du behöver inte ange talkoarbetarnas namn.

Byggarbetena har slutförts före 1.7.2014 men slutsynen förrättas först därefter

Ange endast byggobjektets uppgifter.  Om byggarbeten har utförts både före och efter ingången av juli, lämna anmälan om byggande endast för arbeten som har utförts efter 1.7.2014.

Se en närmare förteckning över uppgifterna.(3 § Skyldighet att lämna uppgifter för en fysisk person som verkar som byggherre)

Använd webblankett

Fyll i anmälan om byggande på webbtjänsten lomake.fi. Webblanketten handleder dig att fylla i uppgifterna. Logga in i tjänsten med dina personliga nätbankkoder eller ett chipförsett personkort. Du kan också lämna in anmälan med en pappersblankett som du kan skriva ut.

Uppvisa intyget för byggnadstillsynsmyndigheten

Efter att du har lämnat uppgifterna får du av Skatteförvaltningen ett intyg över att du lämnat in uppgifterna. Skatteförvaltningen skickar intyget utan en särskild begäran. Lämna uppgifterna i god tid så att du ska hinna få intyget före slutsynen. Uppvisa intyget för byggnadstillsynsmyndigheten vid slutsynen.

Om slutsynen sker i etapper lämna uppgifterna före varje slutsyn. Du behöver dock inte återigen lämna samma uppgifter som du redan lämnat utan endast de uppgifter som anknyter till den nya slutsynen.

Byggnadsinspektören informerar Skatteförvaltningen i det fall att något intyg inte uppvisats. En försummelseavgift kan påföras om skyldigheten att lämna uppgifter försummas.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken