Anmälan om byggande – hushåll

Anmälan om byggande ska lämnas för alla arbeten som kräver ett byggnadslov. Det finns ingen nedre gräns i euro när det gäller att lämna uppgifter. Anmäla även arbeten vars värde i euro är litet om de kräver byggnadslov.

Ändringar i anmälan

Anmälan om byggande ändras vid ingången av november. Läs mer

Gör så här:

1

Ta reda på om arbetet kräver byggnadslov

Anmälan om byggande ska lämnas för alla arbeten som kräver ett byggnadslov. Arbeten som kräver åtgärdstillstånd eller rivningslov behöver inte anmälas. Du får ytterligare information om arbeten som kräver byggnadslov på kommunen.

2

Lämna en anmälan om byggande

Spara alla avtal och betalda fakturor. Du behöver dem för din anmälan om byggande.

Lämna anmälan minst två veckor i förväg för att få ett intyg över de anmälda uppgifterna i god tid före inflyttnings- eller slutsynen.

Inflyttningssynen kallas också ibruktagningssyn.

Obs! Inför inflyttningssynen ska du i din anmälan om byggande lämna uppgifter om alla fakturor som du dittills har betalat. Inför slutsynen ska du lämna alla de uppgifter som du ännu inte anmält i samband med inflyttningssynen.

Om du bygger tillsammans med en annan person, t.ex. din make, behöver bara en enda anmälan lämnas för byggobjektet.

Lämna en anmälan om byggande

Anvisningar för anmälan

Du kan mellanspara blanketten som halvfärdig och fortsätta att fylla i den senare. Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas Mina e-tjänster (lomake.fi). Uppgifterna sparas i webbtjänsten i 12 månader.

Du kan också lämna in anmälan med en pappersblankett som du kan skriva ut.

3

Visa upp intyget för byggnadsinspektören.

När du har lämnat uppgifterna får du ett intyg över detta hem med posten. Visa upp intyget för byggnadsinspektören vid inflyttnings- och slutsynen.

Intyget gäller i tre månader. Du kan använda ett gällande intyg vid flera syner om det mellan synerna inte tillkommit nya uppgifter som ska anmälas.

Läs våra anvisningar för att få reda på om du har rätt till hushållsavdrag för renovering

Närmare information om fastighetsskatten

Vanliga frågor

Om du har utfört hela byggarbetet själv eller om det har gjorts som talkoarbete ska du lämna en anmälan om byggande. 

I anmälan om byggande ska du lämna

• uppgifter om byggobjektet

• uppgift om att inga prestationer har betalats.

Du behöver inte ange talkoarbetarnas namn.

Om du har betalat en eller flera personer arbetsersättning eller lön, ska du ange prestationerna i entreprenörs- och/eller arbetstagaruppgifterna i anmälan om byggande. I så fall ska du inte ange andelen av ditt eget arbete eller talkoarbetet.

Avtalet avgör den saken. Också muntliga överenskommelser är avtal.

Om du avtalat om både arbetet och materialet i samma avtal ska du ange bådadera. Detta kan vara fallet om du exempelvis avtalar om köp av nya färdigmonterade fönster.

Om ett avtal har ingåtts exempelvis med en timmerman om endast arbetet ska du anmäla detta arbete.  Senare kan material behöva levereras till byggarbetsplatsen, och du köper materialet via samma timmerman. Då är det fråga om två separata avtal, så du behöver inte anmäla materalet även om företagaren fakturerar för det.

Ja. Alla arbeten som kräver byggnadslov anmäls, också planering.

Om gårdsarbetena omfattas av byggnadslovet ska du ange dem i anmälan om byggande, precis som andra arbeten.

Om gårdsarbetena utförs efter inflyttningssynen ska du före slutsynen anmäla de fakturerade arbeten som du inte har anmält i samband med inflyttningssynen.

Skatteförvaltningen samlar in entreprenad- och arbetstagaruppgifter och utnyttjar dem vid bekämpningen av grå ekonomi. Läs mer om bekämpningen av grå ekonomi.