Försäljning av bostad

Du kan sälja din stadigvarande bostad skattefritt om båda villkoren uppfylls:

  • Du har ägt bostaden i minst 2 år.
  • Du själv eller någon i din familj har utan avbrott bott stadigvarande i bostaden i minst 2 år under din ägartid. Till familjen anses höra make eller maka samt minderåriga barn.

Annars beskattas bostadens överlåtelsevinst, dvs. försäljningsvinst, som kapitalinkomst. Ifall du säljer bostaden med förlust kan du i första hand dra av förlusten i beskattningen av skatteårets överlåtelsevinster.

Även om du inte betalar skatt för försäljningen av din bostad ska du se till att uppgifterna om försäljningen syns i din förhandsifyllda skattedeklaration.

Kontrollera uppgifterna när du får din förhandsifyllda skattedeklaration. Om uppgifterna om försäljningen saknas i skattedeklarationen ska du lämna in dem antingen i tjänsten MinSkatt eller på blankett 9.

1. VÄNTA PÅ ATT SKATTEFÖRVALTNINGEN TAR KONTAKT

När du säljer bostaden får vi anmälan om försäljningen från överlåtelseskattedeklarationen eller Lantmäteriverket. Vi kontaktar dig och frågar om mera information för eventuell beräkning av förskottsskatt. Efter det skickar vi dig per post ett beslut om förskottsskatt samt giroblanketterna för betalning av skatten.

Vid behov kan du ansöka om förskottsskatt genom MinSkatt eller att lämna blankett 9  (uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust) till Skatteförvaltningen. Läs mer om förskottsskatter

2. KONTROLLERA

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen och korrigera den vid behov i MinSkatt.

Bostadens försäljningsvinst beskattas som försäljningsårets kapitalinkomst. Beskattningstidpunkten påverkas inte av köpeskillingens betalningstid.

Gör så här om du sålde bostaden med förlust:

  1. Skatteförvaltningen kontaktar dig och frågar om mera information. Du får en utredningsbegäran om överlåtelsevinsten per post.
  2. Kontrollera och korrigera vid behov uppgifterna i utredningsbegäran.
  3. Kontrollera ännu uppgifterna i skattedeklarationen på våren.

Hur dras förlusten av?

Förluster för bostadsförsäljningen får dras av både från överlåtelsevinster och övriga kapitalinkomster. Överlåtelseförluster får inte dras av från förvärvsinkomsterna.

Om du inte har kapitalinkomster alls under försäljningsåret eller om de är mindre än förlusterna som ska dras av, drar Skatteförvaltningen överlåtelseförlusterna av från dina kapitalinkomster under de följande 5 åren.

Överlåtelseförlusten uppstår det året under vilket ett bindande köp eller annat överlåtelseavtal har ingåtts.

Du får inte dra av förlusten från försäljning av din egen stadigvarande bostad om en motsvarande försäljningsvinst hade varit skattefri.

Överlåtelsevinsten beskattas enligt skattesatsen för kapitalinkomster

Säljaren betalar skatt för överlåtelsevinsten enligt skattesatsen för kapitalinkomster.

Skattesatserna för kapitalinkomster
upp till 30 000 euro 30 %
för den andel som överstiger 30 000 euro 34 %