Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Virkesköparens skyldigheter

Virkesköpare ska i regel verkställa förskottsinnehållning på betalningen till skogsägaren eller skogens innehavare i samband med virkesköp. Virkesköparen ska deklarera förskottsinnehållningen och ge en årsanmälan till Skatteförvaltningen om virkesköp. Det är viktigt att köparen kontrollerar av säljaren att det FO-nummer som säljaren meddelat hör till den som har rätt att sälja virket.

På vilken typ av virkesköp verkställs förskottsinnehållning?

Virkesköparens skyldighet att verkställa förskottsinnehållning gäller rot-, leverans- och kontantköp där föremålet för försäljning är oförädlat virke. Oförädlat virke omfattar bland annat stockar, stolpar, massaved, vedklabbar, småved eller flis, avverkningsrester, stubbar, annat energivirke från skog, julgranar och vägkäppar.

Förskottsinnehållningens belopp

 • I rotförsäljningar är förskottsinnehållningen 19 % på den momsfria köpesumman.

 • Vid leverans- och kontantförsäljning är förskottsinnehållningen 13 % på den momsfria köpesumman.

Om virkesförsäljaren uppvisar ett skattekort som har utfärdats specifikt för inkomst från virkesförsäljning ska förskottsinnehållningen dock verkställas enligt den innehållningsprocent som antecknats på skattekortet.

Vem verkställer förskottsinnehållningen?

Normalt verkställs förskottsinnehållningen av virkesköparen. Köparen ska i samband med varje virkesaffär kontrollera om hen är skyldig att verkställa förskottsinnehållning eller inte.

Om skogsägaren har kommit överens med köparen om en sådan finansieringstjänst för virkesköpet där virkesförsäljningsfordran överförs till banken har banken i fråga om virkesförsäljningsfordran skyldighet att verkställa förskottsinnehållningen på de prestationer av köpesumman som banken betalar in på skogsägarens konto. Banken ska verkställa förskottsinnehållningen enligt 19 %.

Ansvaret kan också ligga hos förmedlaren av virkesköp

En skogsvårdsförening eller motsvarande aktör verkställer förskottsinnehållning om föreningen verkar som förmedlare av virkesköp vid gemensam virkeshandel. Också vid gemensam virkeshandel är det virkesköparen som verkställer förskottsinnehållningen om köparen betalar köpesumman direkt till skogsägaren.

Om köpesumman för en försäljning på basis av leveransförsäljningstjänst som förmedlats som gemensam försäljning inte har delats upp i rotprisets andel och i gottgörelse för kostnadsersättning ska förskottsinnehållningen verkställas på hela köpesumman enligt innehållningsprocenten för leveransköp (13 %). Då förskottsinnehållningen verkställs endast på virkets rotprisvärde ska förskottsinnehållningsprocenten för rotköp användas (19 %).

Hushåll behöver inte alltid verkställa förskottsinnehållning

Hushåll (dvs. privatpersoner och dödsbon) behöver i regel inte verkställa förskottsinnehållning om det köpta virkets mängd är liten och virket inte används för näringsverksamhet eller förvärv av inkomst.

Om ett hushåll ändå under kalenderåret har gjort olika betalningar till samma virkesförsäljare för sammanlagt över 1 500 euro måste förskottsinnehållning verkställas för hela årets betalningar. Med betalningar avses i detta sammanhang bland annat inkomst av virkesförsäljning, arbetsersättningar och löner.

Av vem ska förskottsinnehållningen verkställas?

Förskottsinnehållningen verkställs i allmänhet på virkespriset som betalas till skogsägaren.

Makar säljer tillsammans

Om makarna tillsammans äger den skog som är föremål för virkesaffären kan makarnas gemensamma FO-nummer användas för att identifiera säljaren i dokumenten för virkesaffärerna.

Om makarna saknar ett gemensamt FO-nummer (makarna är inte momsskyldiga) ska köpesumman och delbetalningarna fördelas enligt de ägarandelar som makarna meddelat. I så fall verkställs förskottsinnehållningen separat för vardera makens andel.

Momsskyldigheten och FO-numret kan kontrolleras i Företags- och organisationsdatasystemets företagssökning eller på telefonnumret 029 497 005 (Företagares inkomstbeskattning, samtalspriset är lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift).

Ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning säljer

Då säljaren är ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning ska köparen betala köpesumman för virket till dödsboet eller beskattningssammanslutningen, inte dess delägare. Köparen måste också verkställa förskottsinnehållningen för prestationer vid virkesköp.

Vid denna typ av virkesförsäljning ska dödsboets eller beskattningssammanslutningens eget FO-nummer användas för att identifiera säljaren. Om dödsboet inte har ett FO-nummer används den avlidnes personbeteckning för att identifiera dödsboet.

När säljaren bor permanent utomlands

Om skogsägaren bor permanent utomlands är hen begränsat skattskyldig i Finland. Begränsat skattskyldiga är förutom personer även utländska dödsbon och samfund med hemort och plats för ledningen utomlands.

Förskottsinnehållningen verkställs även på prestationer som har betalats till begränsat skattskyldiga i samband med virkesköp. Förskottsinnehållning ska verkställas oberoende av om säljaren är en fysisk person, ett utländskt dödsbo eller ett utländskt samfund.

Situationer där förskottsinnehållning inte ska verkställas

I följande fall behöver förskottsinnehållning inte verkställas:

 • Virkesförsäljaren är
  • ett allmänt skattskyldigt samfund (t.ex. staten, en kommun, en församling, ett aktiebolag, en förening eller en stiftelse)
  • en allmänt skattskyldig samfälld skog eller annan samfälld förmån
  • ett allmänt skattskyldigt öppet bolag eller kommanditbolag
  • en annan allmänt skattskyldig aktör, som idkar virkesförmedling som näringsverksamhet.
 • Virkesköpets totala summa är högst 100 euro. Då makar säljer virke tillämpas gränsen på 100 euro separat för vardera maken.
 • Skogsägaren säljer förädlat virke (till exempel sågade plankor eller brädor). Inkomster från försäljning av förädlat virke beskattas som säljarens näringsinkomst eller inkomst från jordbruket.

Andra skyldigheter hör också ihop med förskottsinnehållningen

Skyldigheten att verkställa förskottsinnehållning för också med sig andra skyldigheter. Virkesköparen måste deklarera förskottsinnehållningarna och redovisa dem till Skatteförvaltningen. Dessutom ska köparen lämna en årsanmälan till Skatteförvaltningen om sina virkesaffärer under kalenderåret. Köparen ska ge virkesförsäljaren ett verifikat över virkesförsäljningen.

Deklarera och redovisa förskottsinnehållningarna till Skatteförvaltningen

Om du är virkesköpare måste du deklarera och redovisa förskottsinnehållningarna till Skatteförvaltningen.

Deklarera och betala förskottsinnehållningen på inkomsten av virkesförsäljning enligt din egen skatteperiod.

Vanligtvis är skatteperioden för förskottsinnehållningen en kalendermånad. Den sista inlämningsdagen för deklarationen och betalningen är då den 12 dagen i den månad som följer på skatteperioden.

Du kan lämna uppgifterna kvartalsvis endast om du har fått ett separat meddelande eller beslut från Skatteförvaltningen om en längre deklarationsperiod. Deklarera och betala förskottsinnehållningen i så fall den 12 dagen i den andra månaden efter skatteperioden (exempelvis deklarationen för årskvartalet (januari-mars) ska lämnas senast 12.5).

Ge ett verifikat till virkesförsäljaren

Ge virkesförsäljaren ett verifikat över virkesköpet. Verifikatet kan vara ett separat kvitto. Som verifikat räcker också att det i virkesköpsdokumenten specificeras uppgifter om utbetalda köpesummor, momsandelar och de förskottsinnehållningar som verkställts. Ge verifikatet åt säljaren senast den 15 januari det år som följer på köpesummans utbetalningsår.

Lämna också in årsanmälan

Anmäl med årsanmälan de virkesköp för vilka du har verkställt förskottsinnehållning. Om virkesaffärerna dock anknyter till näringsverksamhet ska du anmäla alla virkesaffärer – också de virkesköp på vilka förskottsinnehållning inte har verkställts.

Lämna uppgifterna om virkesförsäljaren för hela kalenderåret i en enda årsanmälan. En säljarspecifik specifikation per prestationsslag lämnas till Skatteförvaltningen endast en gång om året.

Exempel. I april 2024 köper du virke på rot och betalar en förskottsbetalning till virkessäljaren genast efter köpet. Du betalar slutsumman av virkesköpet efter avverkningen i november. I januari 2025 ska du lämna en årsanmälan där du anger det sammanlagda beloppet av betalningarna till säljaren i april och november.

På basis av årsanmälan räknas förskottsinnehållningen virkesförsäljaren till godo i den slutgiltiga beskattningen. Därför är det viktigt att säljarens identifikationsuppgifter har antecknats korrekt i virkesköpets dokument.

Före utgången av januari följande år ska du lämna virkesköparens årsanmälan (blankett 7807r) om de virkesförsäljningsprestationer som du betalat under kalenderåret. Du kan lämna anmälan antingen som en fil som skapats i ett bokföringsprogram, i MinSkatt eller med en pappersblankett.

Moms

Om virkesköp avtalas mellan säljaren och köparen till momsfria enhetspriser. Om virkesförsäljaren är momsskyldig ska köparen förutom det överenskomna priset dessutom betala momsens andel.

Köparen kan kontrollera säljarens momsskyldighet i Företags- och organisationsdatasystemets företagssökning (www.ytj.fi) eller på telefonnumret 029 497 005 (Företagares inkomstbeskattning, samtalspriset är lokalnätsavgift/mobilsamtalsavgift).

Sidan har senast uppdaterats 23.1.2024