Skattedeklaration för skogsbruk 2C

Du får skattedeklarationsblanketten för skogsbruk per post om du har ägt skog under skatteåret. Skattedeklarationen postas också till beskattningssammanslutningar och dödsbon. Skattedeklarationen för skogsbruk ska lämnas in enbart om du haft inkomster eller utgifter av skogsbruk eller uppgifter som anknyter till reserveringar och skogsavdrag.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt

Pappersblanketten 2C och deklarationsanvisningarna för den (returadressen finns på första sidan av blanketten)

Beskattningssammanslutningar eller dödsbon kan lämna skattedeklarationen i MinSkatt om de har Suomi.fi-fullmakter. Läs mer om skattedeklarationen för sammanslutningar och dödsbon

De utsatta dagarna för skattedeklarationerna 2021 

1. SKATTEDEKLARATION FÖR SKOGSBRUK 

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk (blankett 2C) senast 1.3.2021 förutom om

  • du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet. Då ska du lämna in skattedeklarationerna för skogsbruk, jordbruk och näringsverksamhet senast 1.4.2021.
  • du är begränsat skattskyldig (du bor permanent utomlands). Då ska du lämna in skattedeklarationen för skogsbruk i maj samtidigt som den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen.Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar in din skattedeklaration eller lämnar in den som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

2. momsdeklaration

Du ska deklarera och betala moms senast 1.3.2021 om din skatteperiod är ett kalenderår.

Lämna in en momsdeklaration om du är införd i registret över momsskyldiga. Du behöver inte lämna en momsdeklaration om du inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver någon annan momspliktig verksamhet, såsom jordbruk eller näringsverksamhet.

Läs mera om momsdeklarationen för skogsägare.

3. EN FÖRHANDSIFYLLD SKATTEDEKLARATION FÖR DINA PERSONLIGA INKOMSTER

Om du endast idkar skogsbruk får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars–april 2021. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen antingen 4.5., 11.5. eller 18.5.2021. Datumet ser du i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

Om du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars 2021. Den finns i MinSkatt redan 25.2.2021. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen 1.4.2021.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

4. FASTIGHETSUPPGIFTER

Kontrollera uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet och gör eventuella korrigeringar senast 4.5.2021.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2021. Läs mer om fastighetsskatt

Om du lämnar skattedeklarationen på papper ska du sända den till adressen på framsidan av blanketten. Observera att öppettiderna på skattebyråerna har begränsats på grund av coronasituationen och att vi inte rekommenderar besök på skattebyråerna. Kontrollera de avvikande öppettiderna på skattebyråerna

Deklarera i MinSkatt – du ser fjolårets utgiftsrester och reserveringar

I MinSkatt kan du lämna samtliga skattedeklarationer och ange korrigeringar till fastighetsuppgifterna.

Exempelvis utgiftsrester som fastställts för det föregående året samt uppgifter om reserveringar och skogsavdrag visas färdigt i skattedeklarationsunderlaget i MinSkatt. Det här underlättar att lämna skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du lämna in skattedeklarationen för skogsbruk

Vi skickar inte tryckta deklarationsanvisningar eller ett returkuvert med skattedeklarationsblanketten.

Skattedeklarationens uppgifter visas i MinSkatt

Om du har lämnat skattedeklarationen via någon annan kanal än MinSkatt (såsom Ilmoitin.fi eller på papper) visas uppgifterna senare i MinSkatt.

Om du har en påminnelse i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig och tas bort när deklarationen tas till behandling.

Skattedeklarationen för makar, sammanslutningar och dödsbon

Makarnas gemensamma deklarationsblankett för skogsbruk har skickats till den av makarna som har registrerats som momsskyldig primärproducent.

Någondera maken kan också äga skog som inte hör till det gemensamma skogsbruket. Om hen varaktigt och självständigt förfogar över sina skogar kan hen lämna en egen skattedeklaration för dessa skogar. Då ska hen i MinSkatt välja Ja i punkten Egen separat deklaration eller kryssa för respektive punkt i den övre kanten av pappersblanketten.

Om makarna är begränsat skattskyldiga, ska de båda lämna in var sin skattedeklaration av de skogar som de äger ensam. För skogar som de äger tillsammans ska de lämna en skattedeklaration i egenskap av en beskattningssammanslutning.

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 1.4.2021

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk, om du har inkomster eller utgifter som gäller skogsbruket och uppgifter om skogsavdrag och reserveringar som ska deklareras. Returnera skattedeklarationen för skogsbruk tillsammans med de övriga inkomstskattedeklarationerna senast 1.4.2021.

Deklarera momsuppgifter på nätet

Deklarera moms som gäller skogsbruk med samma momsdeklaration som moms för jordbruk och näringsverksamhet enligt din egen skatteperiod.

 

Lämna in skattedeklarationen för sammanslutningens skogsbruk senast 1.3.2021

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. Lämna en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration för skogssammanslutningens räkning. Sammanslutningen kan deklarera i MinSkatt om den har Suomi.fi-fullmakter. 

I en beskattningssammanslutning beräknas inkomsterna och utgifterna separat för varje sammanslutning och inkomsterna fördelas för beskattningen som delägarnas inkomster. Skatteförvaltningen får uppgifterna om delägarnas ägarandelar av skogsmark direkt från fastighetsregistret.

Deklarera och betala momsen 

Om sammanslutningen är momsskyldig ska momsdeklarationen lämnas i sammanslutningens namn. Om skatteperioden är ett kalenderår lämnas momsdeklarationen senast 1.3.2021. Momsen ska också betalas senast 1.3.2021.

En skogssammanslutning som idkar skogsbruk behöver inte längre lämna en momsdeklaration om den inte har något att deklarera (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att skogssammanslutningens skatteperiod är ett kalenderår och att den inte bedriver annan momspliktig verksamhet.

Läs mer om hur man deklarerar och betalar momsen

Lämna in dödsboets skattedeklaration skogsbruk senast 1.3.2021. Om sammanslutningen är momsskyldig och skatteperioden är ett kalenderår ska du deklarera och betala moms senast 1.3.2021. Läs mer om hur man deklarerar och betalar momsen.

Dödsboet kan deklarera i MinSkatt endast om det har Suomi.fi-fullmakter.

Ett dödsbo beskattas som en separat skattskyldig. Dödsboet fyller endast i en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas in.

Skogsägande innefattar i regel både ägande- och besittningsrätt till skogen. Om besittningsrätten ändå tilldelas någon annan än ägaren, har ägaren fortfarande rätt att äga en skogsfastighet men inte rätt att nyttja avkastningen av fastigheten. Den som innehar besittningsrätten till en skog har rätt att erhålla avkastningen från skogen och enligt det idka virkeshandel.

Som innehavare av besittningsrätten betraktas du därför som skattskyldig för skogsbruket. Lämna skattedeklarationen för skogsbruk senast 1.3.2021. Observera att du dock inte har möjlighet till skogsavdrag eller skogsgåvoavdrag i beskattningen av skogsbrukets kapitalinkomster.

Om du är momsskyldig ska du också lämna en momsdeklaration i MinSkatt senast 1.3.2021.

Så här loggar du in i e-tjänsterna

Skogsbruksidkare

Du kan logga in i e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om du vill befullmäktiga ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du bevilja ombudet behövliga behörigheter på adressen suomi.fi/fullmakter. I MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Dödsbon och beskattningssammanslutningar

Dödsbon och beskattningssammanslutningar loggar in i e-tjänsterna antingen med Suomi.fi-fullmakter. En delägare kan inte lämna en skattedeklaration med sina egna koder.

Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika e-tjänster.

Annat att observera för skogsägare

Deklarera överlåtelsevinster av skogsbruk på blankett 9

Deklarera försäljning av skogsfastighet samt maskiner och anordningar som hör till skogsbruk i MinSkatt eller med blankett 9 (Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust). Deklarera varje försäljning separat. Mer information om överlåtelsevinster av skogsbruk

Vad är ett skatteår?

Beskattningen verkställs för skatteåret. Skogbruksidkarnas skatteår utgörs alltid av ett kalenderår.

Skogsbruksidkarnas inkomster och utgifter under skatteåret fastställs enligt den s.k. kassaprincipen, dvs. enligt betalningstidpunkten. Enligt kassaprincipen hänförs inkomsterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har kunnat lyfta dem och utgifterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har betalat dem.

När slutförs beskattningen för skatteåret?

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik och finns i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutar mellan juni och oktober. Slutdatumet för beskattningen kan uppskjutas om du korrigerar din skattedeklaration, om din maka/make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning.