Skattedeklaration för skogsbruk 2C

Du får skattedeklarationsblanketten för skogsbruk per post om du har ägt skog under skatteåret. Skattedeklarationen postas också till beskattningssammanslutningar och dödsbon. Skattedeklarationen för skogsbruk ska lämnas in enbart om du haft inkomster eller utgifter av skogsbruk eller uppgifter som anknyter till reserveringar och skogsavdrag.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt

Pappersblanketten 2C och deklarationsanvisningarna för den

Också sammanslutningar och dödsbon kan deklarera i MinSkatt om de har en Katso-kod. Läs mer om skattedeklarationen för sammanslutningar och dödsbon

De utsatta dagarna för skattedeklarationerna 2020 – tidtabellen har ändrats

 

1. SKATTEDEKLARATION FÖR SKOGSBRUK 

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk (blankett 2C) senast 2.3.2020 förutom om

  • du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet. Då ska du lämna in skattedeklarationerna för skogsbruk, jordbruk och näringsverksamhet senast 2.4.2020.
  • du är begränsat skattskyldig (t.ex. du bor utomlands). Då ska du lämna in skattedeklarationen för skogsbruk i maj samtidigt som den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar in din skattedeklaration eller lämnar in den som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

 

2. momsdeklaration

Du ska deklarera och betala moms senast 2.3.2020 om din skatteperiod är ett kalenderår.

Lämna in en momsdeklaration om du är införd i registret över momsskyldiga. Du behöver inte lämna en momsdeklaration om du inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver någon annan momspliktig verksamhet, såsom jordbruk eller näringsverksamhet.

Läs mera om momsdeklarationen för skogsägare.

3. EN FÖRHANDSIFYLLD SKATTEDEKLARATION FÖR DINA PERSONLIGA INKOMSTER

Om du endast idkar skogsbruk får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars–april 2020. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen antingen 5.5., 12.5. eller 19.5.2020. Datumet ser du i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

Om du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars 2020. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen 2.4.2020.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

4. FASTIGHETSUPPGIFTER

Kontrollera uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet och gör eventuella korrigeringar senast 5.5.2020.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2020. Fastighetsbeskattningsbeslutets layout ändras och fastighetsuppgifterna korrigeras på ett annat sätt än tidigare. Också förfallodagarna för att betala fastighetsskatten ändras.

Läs mer om fastighetsskatt

Deklarera i MinSkatt – du ser fjolårets utgiftsrester och reserveringar

I MinSkatt kan du nu lämna samtliga skattedeklarationer och uppge korrigeringar till fastighetsuppgifterna. Skattedeklarationen för 2019 har en ny egenskap i MinSkatt: bland annat utgiftsresterna som fastställts det föregående året, reserveringarna och uppgifterna om skogsavdrag är färdigt ifyllda i skattedeklarationsunderlaget. Det här underlättar inlämningen av skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du lämna in skattedeklarationen för skogsbruk

Skattedeklarationen för skogsbruk kan inte längre lämnas in på en webblankett i Lomake.fi. Vi skickar inte tryckta deklarationsanvisningar eller ett returkuvert med skattedeklarationsblanketten.

Skattedeklarationens uppgifter visas i MinSkatt

Om du har lämnat skattedeklarationen via någon annan kanal än MinSkatt (såsom Ilmoitin.fi eller på papper) visas uppgifterna senare i MinSkatt.

Om du har en påminnelse i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig och tas bort när deklarationen tas till behandling.

Skattedeklarationen för makar, sammanslutningar och dödsbon

Makarnas gemensamma deklarationsblankett för skogsbruk har skickats till den av makarna som har registrerats som momsskyldig primärproducent. Om ingendera maken är momsskyldig eller om båda makarna är momsskyldiga, har blanketten skickats till den make som äger över 50 procent av skogsegendomen. Om båda makarna äger jämna 50 % har blanketten skickats till den äldre maken.

Någondera av makarna kan också äga skog som inte hör till det gemensamma skogsbruket. Om hen varaktigt och självständigt förfogar över sina skogar kan hen lämna en egen skattedeklaration för dessa skogar. I deklarationsblankettens övre kant ska man då kryssa för punkten "Egen separat deklaration".

Om makarna är begränsat skattskyldiga, ska de båda lämna in var sin skattedeklaration av de skogar som de äger ensam. För skogar som de äger tillsammans ska de lämna en skattedeklaration i egenskap av en beskattningssammanslutning.

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 2.4.2020

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk, om du har inkomster eller utgifter som gäller skogsbruket och uppgifter om skogsavdrag och reserveringar som ska deklareras. Returnera skattedeklarationen för skogsbruk tillsammans med de övriga inkomstskattedeklarationerna senast 2.4.2020.

Deklarera momsuppgifter på nätet

Deklarera moms som gäller skogsbruk med samma momsdeklaration som moms för jordbruk och näringsverksamhet enligt din egen skatteperiod.

 

Lämna in skattedeklarationen för sammanslutningens skogsbruk senast 2.3.2020

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. Lämna en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration för sammanslutningens räkning. I en beskattningssammanslutning beräknas inkomsterna och utgifterna separat för varje sammanslutning och inkomsterna fördelas för beskattningen som delägarnas inkomster. Skatteförvaltningen får uppgifterna om delägarnas ägarandelar av skogsmark direkt från fastighetsregistret.

Deklarera momsuppgifter på nätet

Om sammanslutningen är momsskyldig ska momsdeklarationen lämnas i sammanslutningens namn. Om skatteperioden är ett kalenderår lämnas momsdeklarationen senast 2.3.2020. Momsen ska också betalas senast 2.3.2020.

En skogssammanslutning som idkar skogsbruk behöver inte längre lämna en momsdeklaration om den inte har något att deklarera (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att skogssammanslutningens skatteperiod är ett kalenderår och att den inte bedriver annan momspliktig verksamhet.

Lämna in skattedeklarationen för dödsboets skogsbruk senast 2.3.2020. Om din skatteperiod är ett kalenderår ska du deklarera och betala moms senast 2.3.2020.

Ett dödsbo beskattas som en separat skattskyldig. Dödsboet fyller endast i en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas in.

Så här loggar du in i e-tjänsterna

Skogsbruksidkare

Du kan logga in i e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om du vill befullmäktiga ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du bevilja ombudet behövliga behörigheter på adressen suomi.fi/fullmakter. I MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Katso-auktoriseringarna kan användas ända fram till slutet av 2020. Om du använder Katso-fullmakter ska du för MinSkatt bevilja ditt ombud Katso-behörigheten "MinSkatt för personer och företag".

Dödsbon och beskattningssammanslutningar

Dödsbon och beskattningssammanslutningar loggar in i e-tjänsterna med Katso-koder. En delägare kan inte lämna in en skattedeklaration med sina egna koder.

Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika e-tjänster.

Annat att observera för skogsägare

Deklarera överlåtelsevinster av skogsbruk på blankett 9

Deklarera försäljning av skogsfastighet samt maskiner och anordningar som hör till skogsbruk i MinSkatt eller med blankett 9 (Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust). Deklarera varje försäljning separat. Mer information om överlåtelsevinster av skogsbruk

Vad är ett skatteår?

Beskattningen verkställs för skatteåret. Skogbruksidkarnas skatteår utgörs alltid av ett kalenderår.

Skogsbruksidkarnas inkomster och utgifter under skatteåret fastställs enligt den s.k. kassaprincipen, dvs. enligt betalningstidpunkten. Enligt kassaprincipen hänförs inkomsterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har kunnat lyfta dem och utgifterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har betalat dem.

När slutförs beskattningen för skatteåret?

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik i fortsättningen och finns i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutar mellan juni och oktober. Slutdatumet för beskattningen kan uppskjutas om du korrigerar din skattedeklaration, om din maka/make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning.