Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Skattedeklaration för skogsbruk 2C

Du får skattedeklarationsblanketten för skogsbruk per post om du har ägt skog under skatteåret. Skattedeklarationen postas också till beskattningssammanslutningar och dödsbon. 

Om du har tagit i bruk elektronisk kommunikation med myndigheterna, det vill säga Suomi.fi-meddelanden, kommer skattedeklarationen endast till MinSkatt. Du får information om det per e-post.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt

Pappersblanketten 2C och deklarationsanvisningarna för den (returadressen finns på första sidan av blanketten)

Beskattningssammanslutningar eller dödsbon kan lämna skattedeklarationen i MinSkatt om de har Suomi.fi-fullmakter. Läs mer om skattedeklarationen för sammanslutningar och dödsbon

Om du lämnar skattedeklarationen på papper ska du sända den till adressen på framsidan av blanketten. Observera att öppettiderna på skattebyråerna har begränsats på grund av coronasituationen och att vi inte rekommenderar besök på skattebyråerna. Kontrollera de avvikande öppettiderna på skattebyråerna

De utsatta dagarna för skattedeklarationerna 2022 

1. SKATTEDEKLARATION FÖR SKOGSBRUK 

Lämna skattedeklarationen för skogsbruk (blankett 2C) senast den 28 februari 2022 förutom om

 • du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet. Då ska du lämna skattedeklarationerna för skogsbruk, jordbruk och näringsverksamhet senast den 1 april 2022.
 • du är begränsat skattskyldig (bor permanent utomlands). Då ska du lämna skattedeklarationen för skogsbruk senast den 24 maj 2022.

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. En försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar skattedeklarationen eller lämnar den som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

Du behöver dock inte lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du inte har haft några skogsbruksinkomster, avdragbara utgifter eller uppföljningsuppgifter om skogsavdrag och reserveringar under året.

2. momsdeklaration

Du ska deklarera och betala moms senast 28.2.2022 om din skatteperiod är ett kalenderår.

Lämna in en momsdeklaration om du är införd i registret över momsskyldiga. Du behöver inte lämna en momsdeklaration om du inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver någon annan momspliktig verksamhet, såsom jordbruk eller näringsverksamhet.

Läs mera om momsdeklarationen för skogsägare.

3. EN FÖRHANDSIFYLLD SKATTEDEKLARATION FÖR DINA PERSONLIGA INKOMSTER

Om du endast idkar skogsbruk får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars–april 2022. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen antingen 10.5., 17.5. eller 24.5.2022. Datumet ser du i den förhandsifyllda skattedeklarationen och i MinSkatt.

Om du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet får du en förhandsifylld skattedeklaration för dina personliga inkomster i mars 2022. Den finns i MinSkatt redan 24.2.2022. Om du korrigerar skattedeklarationen är den sista inlämningsdagen 1.4.2022.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

4. FASTIGHETSUPPGIFTER

Kontrollera uppgifterna i fastighetsbeskattningsbeslutet och gör eventuella korrigeringar senast 10.5.2022.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2022. Läs mer om fastighetsskatt

Deklarera i MinSkatt – du ser fjolårets utgiftsrester och reserveringar

I MinSkatt kan du lämna samtliga skattedeklarationer och ange korrigeringar till fastighetsuppgifterna.

Exempelvis utgiftsrester som fastställts för det föregående året samt uppgifter om reserveringar och skogsavdrag visas färdigt i skattedeklarationsunderlaget i MinSkatt. Det här underlättar att lämna skattedeklarationen.

Deklarera i MinSkatt

Alternativt kan du lämna in skattedeklarationen för skogsbruk

Vi skickar inte tryckta deklarationsanvisningar eller ett returkuvert med skattedeklarationsblanketten.

Skattedeklarationens uppgifter visas i MinSkatt

Om du har lämnat skattedeklarationen via någon annan kanal än MinSkatt (såsom Ilmoitin.fi eller på papper) visas uppgifterna senare i MinSkatt.

Om du har en påminnelse i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig och tas bort när deklarationen tas till behandling.

Skattedeklarationen för makar, sammanslutningar och dödsbon

Makarnas gemensamma deklarationsblankett för skogsbruk har skickats till den av makarna som har registrerats som momsskyldig primärproducent.

Någondera maken kan också äga skog som inte hör till det gemensamma skogsbruket. Om hen varaktigt och självständigt förfogar över sina skogar kan hen lämna en egen skattedeklaration för dessa skogar. Då ska hen i MinSkatt välja Ja i punkten Egen separat deklaration eller kryssa för respektive punkt i den övre kanten av pappersblanketten.

Om makarna är begränsat skattskyldiga, ska de båda lämna in var sin skattedeklaration av de skogar som de äger ensam. För skogar som de äger tillsammans ska de lämna en skattedeklaration i egenskap av en beskattningssammanslutning.

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk senast 1.4.2022

Lämna in skattedeklarationen för skogsbruk, om du har inkomster eller utgifter som gäller skogsbruket och uppgifter om skogsavdrag och reserveringar som ska deklareras. Returnera skattedeklarationen för skogsbruk tillsammans med de övriga inkomstskattedeklarationerna senast 1.4.2022.

Deklarera momsuppgifter på nätet

Deklarera moms som gäller skogsbruk med samma momsdeklaration som moms för jordbruk och näringsverksamhet enligt din egen skatteperiod.

Lämna in skattedeklarationen för sammanslutningens skogsbruk senast 28.2.2022

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. Lämna en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration för skogssammanslutningens räkning.

Obs.! Sammanslutningen kan deklarera i MinSkatt om den har Suomi.fi-fullmakter. Det går inte längre att använda Katso-koder och Katso-auktoriseringar. 

I en beskattningssammanslutning beräknas inkomsterna och utgifterna separat för varje sammanslutning och inkomsterna fördelas för beskattningen som delägarnas inkomster. Skatteförvaltningen får uppgifterna om delägarnas ägarandelar av skogsmark direkt från fastighetsregistret.

Deklarera och betala momsen 

Om sammanslutningen är momsskyldig ska momsdeklarationen lämnas i sammanslutningens namn. Om skatteperioden är ett kalenderår lämnas momsdeklarationen senast 28.2.2022. Momsen ska också betalas senast 28.2.2022.

En skogssammanslutning som idkar skogsbruk behöver inte längre lämna en momsdeklaration om den inte har något att deklarera (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att skogssammanslutningens skatteperiod är ett kalenderår och att den inte bedriver annan momspliktig verksamhet.

Läs mer om hur man deklarerar och betalar momsen

Lämna in dödsboets skattedeklaration skogsbruk senast 28.2.2022. Om sammanslutningen är momsskyldig och skatteperioden är ett kalenderår ska du deklarera och betala moms senast 28.2.2022. Läs mer om hur man deklarerar och betalar momsen.

Dödsboet kan deklarera i MinSkatt endast om det har Suomi.fi-fullmakter. Det går inte längre att använda Katso-koder och Katso-auktoriseringar. 

Ett dödsbo beskattas som en separat skattskyldig. Dödsboet fyller endast i en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas in.

Skogsägande innefattar i regel både ägande- och besittningsrätt till skogen. Om besittningsrätten ändå tilldelas någon annan än ägaren, har ägaren fortfarande rätt att äga en skogsfastighet men inte rätt att nyttja avkastningen av fastigheten. Den som innehar besittningsrätten till en skog har rätt att erhålla avkastningen från skogen och enligt det idka virkeshandel.

Som innehavare av besittningsrätten betraktas du därför som skattskyldig för skogsbruket. Lämna skattedeklarationen för skogsbruk senast 28.2.2022. Observera att du dock inte har möjlighet till skogsavdrag eller skogsgåvoavdrag i beskattningen av skogsbrukets kapitalinkomster.

Om du är momsskyldig ska du också lämna en momsdeklaration i MinSkatt senast 28.2.2022.

Så här loggar du in i e-tjänsterna

Skogsbruksidkare

Du kan logga in i e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om du vill befullmäktiga ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du bevilja ombudet behövliga behörigheter på adressen suomi.fi/fullmakter. I MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Dödsbon och beskattningssammanslutningar

Dödsbon och beskattningssammanslutningar loggar in i e-tjänsterna antingen med Suomi.fi-fullmakter. En delägare kan inte lämna en skattedeklaration med sina egna koder.

Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika e-tjänster.

Annat att observera för skogsägare

Deklarera överlåtelsevinster av skogsbruk på blankett 9

Deklarera försäljning av skogsfastighet samt maskiner och anordningar som hör till skogsbruk i MinSkatt eller med blankett 9 (Uträkning av överlåtelsevinst eller -förlust). Deklarera varje försäljning separat. Mer information om överlåtelsevinster av skogsbruk

Vad är ett skatteår?

Beskattningen verkställs för skatteåret. Skogbruksidkarnas skatteår utgörs alltid av ett kalenderår.

Skogsbruksidkarnas inkomster och utgifter under skatteåret fastställs enligt den s.k. kassaprincipen, dvs. enligt betalningstidpunkten. Enligt kassaprincipen hänförs inkomsterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har kunnat lyfta dem och utgifterna till det kalenderår då jordbruksidkaren har betalat dem.

När slutförs beskattningen för skatteåret?

Slutdatumet för beskattningen är kundspecifik och finns i beskattningsbeslutet. Beskattningen slutar mellan juni och oktober. Slutdatumet för beskattningen kan uppskjutas om du korrigerar din skattedeklaration, om din maka/make korrigerar sin skattedeklaration eller om Skatteförvaltningen från något annat håll får in uppgifter som påverkar din beskattning. 

Vanliga frågor

På grund av en tillfällig störning gick det inte att identifiera sig i Nordeas tjänster 28.2–1.3. Därför kunde du inte heller logga in med Nordeas bankkoder i MinSkatt.

Lämna de deklarationer som fattas så snart som möjligt när nätbankskoderna fungerar igen.

Om du lämnar momsdeklarationen för sent ska du betala en förseningsavgift.

Läs mer om hur förseningsavgiften för skatter som betalas på eget initiativ bestäms.

Inkomst av åkerarrende är jordbruksinkomst. Om du äger åker och har arrenderat ut den ska du deklarera arrendeinkomsten i skattedeklarationen för jordbruk.

Om exempelvis ett dödsbo eller en sammanslutning med FO-nummer äger åkern ska du lämna skattedeklarationen för jordbruk i deras namn. I det här fallet behöver du Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda e-tjänsterna.

Läs mer: Ska jag lämna en momsdeklaration för åkerarrende?

Så här hittar du skattedeklarationen för jordbruk

 1. Se bild

  Du är på fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Inkomstskatt för personer – eller Inkomstskatt för sammanslutningar om du lämnar skattedeklarationen i jordbrukssammanslutningens namn.

  Välj i punkten Skatteår 2021 länken Lämna en skattedeklaration för jordbruk.

 2. Se bild

  Obs! Privatperson: Om det på sidan inte finns en direkt länk till skattedeklarationen för jordbruk, ska du i punkten Skatteår 2021 välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 3. Se bild

  Kontrollera att du har valt det rätta året. Välj därefter länken Skattedeklarationen för jordbruk.

Så här deklarerar du inkomster av åkerarrende

 1. Se bild

  Skattedeklarationen består av 5 faser. Du ser dem i fasstigen som finns uppe på sidan.

  Bakgrundsinformation

  Kontrollera att dina uppgifter stämmer.

 2. Se bild

  Inkomster

  Välj punkten Jag lämnar uppgifter i fasen Inkomster. Rulla därefter neråt på sidan.

 3. Se bild

  Gå till punkten Momsfria stöd och ersättningar samt övriga momsfria inkomster (bland annat inkomster av åkerarrende). Välj Ja i denna punkt.

  Ange inkomsten av åkerarrande i punkten Övriga momsfria inkomster.

 4. Se bild

  Utgifter och reserveringar

  Om du har jordbruksutgifter, ska du lämna uppgifterna i denna fas. Välj Ja i den rätta punkten och ange uppgifterna.

  Om du inte har jordbruksutgifter, ska du välja Jag lämnar inte uppgifter i fasen Utgifter och reserveringar.

 5. Se bild

  Uträkning av förmögenhet

  Kontrollera i denna fas att uppgifterna i uträkningen av förmögenhet stämmer.

 6. Se bild

  Förhandsgranska och skicka

  Kontrollera uppgifterna. Vid behov kan du korrigera uppgifterna via länken Redigera.

  När alla uppgifter är rätt kan du skicka skattedeklarationen.

Ja det ska du, om du har ansökt om att bli momsskyldig för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet.

Om du inte har ansökt om att bli momsskyldig för åkerarrende är arrendet momsfritt. När du endast bedriver skogsbruk och momsfritt åkerarrende behöver du inte lämna en momsdeklaration, om du inte har virkesförsäljning under året i fråga eller annat att deklarera.

Om du inte har ansökt om att bli momsskyldig för åkerarrende får du inte heller dra av momserna på de kostnader som anknyter till arrendet.

Deklarera åkerarrendet som jordbruksinkomst på inkomstskattedeklaration 2 eller 2Y (sammanslutning).

Du ska inte deklarera inkomster av försäljningen av marksubstanser från en jord- eller skogsbruksenhet på skattedeklarationen för jordbruk eller skogsbruk. Du ska deklarera den som övrig kapitalinkomst i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt eller på blankett 50B (Kapitalinkomster och avdrag från dem) i punkt ”3 Pensioner som utgör kapitalinkomst, betalningar enligt avtal om långsiktigt sparande och övriga kapitalinkomster”. Deklarera avdrag som hänför sig till försäljningsinkomsterna på motsvarande sätt i punkten ”Övriga utgifter för förvärvande av kapitalinkomst”.

Obs! Jordbrukssammanslutningar och skogssammanslutningar ska deklarera försäljningsinkomsterna på sammanslutningens skattedeklaration för jordbruk 2Y.