Reserveringar

En reservering kan göras på skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomst. Med reserveringar överförs en del av inkomsten för att täcka utgifter som kommer att uppstå under kommande år.

Utgiftsreservering

En fysisk person, ett dödsbo och en beskattningssammanslutning som dessa har bildat samt en samfälld förmån kan låta bli att anteckna en del av den beskattningsbara kapitalinkomsten av skogsbruket som inkomst under skatteåret. Den inkomst som inte antecknas blir en utgiftsreservering. En utgiftsreservering kan uppgå till högst 15 procent av skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomst minskat med skogsavdraget. Utgiftsreserveringen ska anmälas med skattedeklarationsblanketten för skogsbruk 2C.

Utgiftsreserveringen är avsedd att användas för att täcka de utgifter som orsakats av kapitalinkomsternas förvärvande. Syftet med förfarandet med utgiftsreservering är att förbättra synkroniseringen av de erhållna inkomsterna och i synnerhet kostnaderna för förnyelse av skogen.

Skogsägaren ska i Uleåborgs och Lapplands län anteckna den delvis eller helt oanvända utgiftsreserveringen som kapitalinkomst av skogsbruket senast det sjätte året efter att utgiftsreserveringen har gjorts och i resten av Finland senast det fjärde året efter att utgiftsreserveringen har gjorts. Utgiftsreserveringen antecknas som kapitalinkomst av skogsbruket oavsett om de årsutgifter och/eller avskrivningar som hänför sig till skogsbruket motsvarar beloppet av utgiftsreserveringen.

Den utgiftsreservering som antecknas som inkomst beaktas inte i beräkningsgrunden för skogsavdraget eller utgiftsreserveringen.

Skadereservering

På den försäkrings- eller skadeersättning som utbetalats till följd av en skogsskada och som räknats som kapitalinkomst av skogsbruk kan skogsägaren göra en skadereservering på motsvarande sätt som en utgiftsreservering. Som inkomst under skatteåret antecknas inte det belopp som behövs för förnyelse av den förstörda skogen. Tiderna för anteckningen av användningen och inkomsten av skadereserveringen är de samma som i fråga om utgiftsreserveringen. Skadereserveringen ska anmälas med skattedeklarationsblanketten för skogsbruk 2C.

Nyckelord: