Vero.fi har ett serviceavbrott onsdagen den 29 maj kl. 6–9. MinSkatt fungerar normalt.

Utgifts- och skadereserveringar

Du kan göra utgifts- och skadereserveringar från skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomster. Med hjälp av reserveringarna kan du överföra en del av inkomsterna från skogsbruket för utgifter under kommande år. Med andra ord beskattas reserveringsbeloppet först det år då du intäktsför det.

Reserveringar kan göras av personer, dödsbon och beskattningssammanslutningar som har bildats av dessa samt samfällda skogar (samfällda förmåner).

Utgiftsreserveringar görs från skogsbrukets kapitalinkomst

Om du får kapitalinkomster från skogsbruk under skatteåret kan du göra en utgiftsreservering för dessa med vilken du kan täcka utgifter under de följande åren. Utgiftsreserveringen får vara högst 15 % av skogsbrukets kapitalinkomst från vilken du först har dragit av skogsavdraget för skatteåret samt eventuellt värdet på leveransarbete.

Reserveringen ska användas, det vill säga antecknas som inkomst i skattedeklarationen, senast under det fjärde året från det att reserveringen gjordes (i de tidigare Uleåborgs och Lapplands län senast under det sjätte året från det att reserveringen gjordes).

Exempel. Olle fick 10 000 euro i inkomst av virkesförsäljning år 2023. Han gjorde ett skogsavdrag på 60 % x 10 000 euro = 6 000 euro. Olle kan år 2023 göra en utgiftsreservering på högst 600 euro (15 % x 4 000 euro = 600 euro). Han deklarerar den reservering han har gjort i punkten Utgiftsreservering i skattedeklarationen för år 2023.

År 2024 har Olle utgifter inom skogsbruket på 400 euro. År 2024 intäktsför han 400 euro av den reservering som han har gjort och antecknar detta i skattedeklarationens (2024) punkt Intäktsförda reserveringar. Han måste intäktsföra resterande 200 euro senast i skattedeklarationen för år 2027.

Anteckna det resterande reserveringsbeloppet i sin helhet som inkomst senast under det sista året av reserveringens användningsfrist, även om du inte skulle ha motsvarande årsutgifter och avdrag som hänför sig till skogsbruket. När du anger utgiftsreserveringen som inkomst beaktas den inte i grunden för beräkningen av det nya skogsavdraget eller utgiftsreserveringen.

Skadereserveringen görs från försäkrings- eller skadeersättningen

Du kan göra en skadereservering om du har fått försäkrings- eller skadeersättningar utifrån skogsskador. Uppskatta av försäkrings- eller skadeersättningen det belopp som du behöver för att förnya den skadade skogen. Ange detta belopp som skadereservering i skattedeklarationen för skogsbruk.

Ange skadereserveringen som inkomst i skattedeklarationen inom samma tidsramar som utgiftsreserveringen.

Anvisningarna för hur reserveringar görs och intäktsförs finns i deklarationsanvisningen för skattedeklarationen för skogsbruk.

Vanliga frågor

Ja, moms betalas på hela inkomsten av virkesförsäljning. Momsen är ett eget skatteslag och skogsavdrag eller utgiftsreserveringar i inkomstbeskattningen inverkar inte på hur momsen beräknas. Momsen behandlas alltså separat från inkomstskatten. Ange den moms du har fått från virkesförsäljning i sin helhet i punkten Skatt på inhemsk försäljning enligt skattesatserna i momsdeklarationen.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024