Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Försäljning av julgranar

Inkomsten från försäljning av julgranar och andra julträd utgör skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk om du odlat träden på din egen mark.

Inkomsterna av julträdförsäljning ska tas upp som inkomst i skogsbruksanteckningarna för det år då du har fått pengarna på ditt konto. Deklarera försäljningsinkomsterna på skattedeklarationen för skogsbruk i punkten Försäljningar av brännved och julgranar.

Du kan dra av kostnaderna i beskattningen

Du kan dra av kostnaderna för förvärvande av försäljningsinkomst från skogsbrukets kapitalinkomster. Dra av utgifterna under det år då du har betalat dem.

När du börjar odla julgranar är det naturligt att du under flera års tid endast har utgifter för verksamheten och inte alls några inkomster. Om hela skogsbruksresultatet under dessa år uppvisar förlust, dras skogsbrukets förlustresultat av från övriga eventuella kapitalinkomster, exempelvis från hyresinkomster eller överlåtelsevinster. Om resultatet av hela kapitalinkomstslaget uppvisar förlust, dras den återstående förlusten av som underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna. Läs mer om underskottsgottgörelse.

När kan leveransarbetets värde dras av från försäljningsinkomsterna?

Om du säljer julträd direkt till hushåll, är det inte fråga om sådan virkesförsäljning som kan jämställas med leveransförsäljning. Då kan du inte från dina försäljningsinkomster dra av värdet på ditt eget arbete (värdet på leveransarbete) som du utfört i anknytning till fällning och transport av julträden.

Om du säljer större mängder julgranar till en partiaffär eller förmedlare enligt ett köpeavtal som ingåtts på förhand, kan det uppstå värde på leveransarbetet för dig. Värdet på leveransarbetet beskattas som din förvärvsinkomst, men det kan å andra sidan dras av från försäljningsinkomsterna.

Läs mer i den detaljerade anvisningen Leveransarbete i beskattningen 

Anmäl dig som momsskyldig om dina försäljningsinkomster överstiger 15 000 euro

På samma sätt som annat skogsbruk är julträdsproduktion sådan primärproduktion som avses i mervärdesskattelagen. Om dina inkomster av virkesförsäljning (sammanlagt med dina övriga momspliktiga försäljningar) överstiger 15 000 euro under kalenderåret, ska du anmäla sig till registret över momsskyldiga. Du kan också frivilligt ansöka om att bli momsskyldig även om dina inkomster av virkesförsäljning understiger 15 000 euro.

Om du odlar julgranar på arrendemark

Om du inte själv äger gårdsbruksmark utan odlar julgranar på arrendemark, betraktas julträdsodlingen som näringsverksamhet.

Om du har egen gårdsbruksmark och därtill odlar julgranar på arrendemark, beskattas försäljningsinkomsterna av dessa julgranar som jordbruksinkomst. Deklarera dessa inkomster på skattedeklarationen för jordbruk.

Sidan har senast uppdaterats 7.11.2022