Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Puun ostajan velvollisuudet

Puun ostajan on yleensä toimitettava ennakonpidätys metsänomistajalle tai metsän haltijalle maksamastaan puukauppahinnasta. Puun ostajan pitää ilmoittaa ennakonpidätys ja antaa puukaupoista vuosi-ilmoitus Verohallinnolle. Ostajan on tärkeää varmistaa myyjältä, että myyjän ilmoittama Y-tunnus kuuluu sille, jolla on oikeus myydä puuta.

Millaisesta puukaupasta ennakonpidätys toimitetaan?

Puun ostajan ennakonpidätysvelvollisuus koskee sellaisia pysty-, hankinta- ja käteiskauppoja, joissa kaupan kohteena on jalostamaton puutavara. Jalostamatonta puutavaraa ovat muun muassa tukit, pylväät, kuitupuu, halot, pilkkeet tai hake, hakkuutähteet, kannot, muu metsäenergiapuu, joulukuuset ja tienviittakepit.

Ennakonpidätyksen määrä

 • Pystykaupoissa ennakonpidätys on 19 % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta.
 • Hankinta- ja käteiskaupoissa ennakonpidätys on 13 % arvonlisäverottomasta kauppahinnasta.

Jos puun myyjä esittää erityisesti puun myyntituloa varten annetun verokortin, ennakonpidätys on kuitenkin toimitettava verokortin ennakonpidätysprosentin mukaan.

Kuka ennakonpidätyksen toimittaa?

Normaalisti ennakonpidätyksen tekee puun ostaja. Ostajan on jokaisen puukaupan yhteydessä varmistettava, onko hänellä ennakonpidätysvelvollisuus vai ei.

Jos metsänomistaja on sopinut puun ostajan kanssa sellaisesta puukaupan rahoituspalvelusta, jossa puun myyntisaatava siirtyy pankille, pankilla on ennakonpidätysvelvollisuus niistä puun myyntisaatavan kauppahintasuorituksista, jotka pankki maksaa metsänomistajan tilille. Pankki toimittaa ennakonpidätyksen 19 %:n suuruisena.

Vastuu voi olla myös puukaupan välittäjällä

Metsänhoitoyhdistys tai muu vastaava toimija hoitaa ennakonpidätyksen, jos yhdistys toimii yhteismyynneissä puukaupan välittäjänä. Myös yhteismyynneissä ennakonpidätyksen toimittaa kuitenkin puun ostaja, jos ostaja maksaa kauppahinnan suoraan metsänomistajalle.

Jos yhteismyyntinä välitetyn hankintapalvelukaupan kauppahintaa ei ole eritelty kantorahaosuuteen ja kustannusten korvaushyvitykseen, ennakonpidätys tehdään koko kauppahinnasta ja ennakonpidätyksessä käytetään hankintakaupan ennakonpidätysprosenttia (13 %). Kun ennakonpidätys toimitetaan pelkästään puutavaran kantoraha-arvosta, ennakonpidätysprosentti on pystykaupan mukainen (19 %).

Kotitalouksien ei aina tarvitse toimittaa ennakonpidätystä

Kotitalouksien (eli yksityishenkilöiden tai kuolinpesien) ei yleensä tarvitse toimittaa ennakkopidätystä, jos ostetun puun määrä on vähäinen eikä puuta käytetä elinkeinotoiminnassa tai tulonhankkimistarkoituksessa.

Jos kuitenkin kotitalous on maksanut samalle puun myyjälle kalenterivuoden aikana erilaisia maksuja yhteensä yli 1 500 euroa, koko vuoden maksuista on toimitettava ennakonpidätys. Maksuilla tarkoitetaan tässä yhteydessä muun muassa puun myyntituloja, työkorvauksia ja palkkoja.

Keneltä ennakonpidätys on toimitettava?

Ennakonpidätys tehdään yleensä metsän omistajalle maksettavasta puukauppahinnasta.

Myyjänä puolisot yhdessä

Jos puukaupan kohteena olevan metsän omistavat puolisot yhdessä, puukauppa-asiakirjoissa voi käyttää myyjän tunnisteena puolisoiden yhteistä Y-tunnusta.

Jos puolisoilla ei ole yhteistä Y-tunnusta (puolisot eivät ole arvonlisäverovelvollisia), on kauppahinta ja maksuerät jaettava puolisoiden ilmoittamien omistusosuuksien mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa ennakonpidätys toimitetaan kummankin puolison osuudesta erikseen.

Arvonlisäverovelvollisuuden ja Y-tunnuksen voi tarkistaa YTJ-yrityshausta tai numerosta 029 497 004 (Yrittäjän tuloverotus, puhelun hinta pvm./mpm.).

Myyjänä kuolinpesä tai verotusyhtymä

Jos metsänomistajana ja myyjänä on kuolinpesä tai verotusyhtymä, ostaja maksaa puun kauppahinnan kuolinpesälle tai verotusyhtymälle, ei sen osakkaille. Ostajan on myös toimitettava puukauppasuorituksista ennakonpidätys.

Tällaisessa puukaupassa myyjän tunnisteena on käytettävä kuolinpesän tai verotusyhtymän omaa Y-tunnusta. Jos kuolinpesällä ei ole Y-tunnusta, kuolinpesän tunnisteena käytetään vainajan henkilötunnusta.

Kun myyjä asuu pysyvästi ulkomailla

Jos metsänomistaja (luonnollinen henkilö, ulkomainen kuolinpesä tai ulkomainen yhteisö) asuu pysyvästi ulkomailla, metsänomistaja on Suomessa rajoitetusti verovelvollinen. Myös rajoitetusti verovelvollisille maksetuista puukauppasuorituksista toimitetaan ennakonpidätys normaaliin tapaan.

Tilanteet, joissa ennakonpidätystä ei toimiteta

Ennakonpidätystä ei tarvitse toimittaa seuraavissa tapauksissa:

 • Puun myyjänä on yleisesti verovelvollinen
  • yhteisö (esimerkiksi valtio, kunta, seurakunta, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys tai säätiö)
  • yhteismetsä tai muu yhteisetuus
  • avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö
  • muu sellainen toimija, joka harjoittaa puutavaran välittämistä elinkeinotoimintana.
 • Puukaupan kokonaishinta on korkeintaan 100 euroa. Kun puun myyjinä ovat puolisot, 100 euron rajaa sovelletaan kumpaankin puolisoon erikseen.
 • Metsänomistajalta ostetaan jalostettuja puutuotteita (esimerkiksi sahattuja lankkuja tai lautoja). Jalostettujen puutuotteiden myyntitulot verotetaan myyjän elinkeinotulona tai maatalouden tulona.

Ennakonpidätykseen liittyy myös muita velvollisuuksia

Ennakonpidätysvelvollisuus tuo mukanaan myös muita velvoitteita. Puun ostajan on ilmoitettava ennakonpidätykset ja tilitettävä ne Verohallinnolle. Lisäksi ostajan on annettava Verohallinnolle puun ostajan vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana tekemistään puukaupoista. Puun myyjälle ostajan on annettava tosite puukaupasta.

Ilmoita ja tilitä ennakonpidätykset Verohallinnolle

Kun toimit puun ostajana, sinun on ilmoitettava ja tilitettävä ennakonpidätykset puun myyntitulosta Verohallinnolle.

Ilmoita ja maksa puun myyntitulon ennakonpidätys oman verokautesi mukaan.

Yleensä ennakonpidätyksen verokausi on kalenterikuukausi. Silloin ilmoituksen ja maksun määräpäivä on verokautta seuraavan kuukauden 12. päivä.

Voit ilmoittaa tiedot neljänneskalenterivuosittain vain, jos olet saanut Verohallinnolta erillisen ilmoituksen tai päätöksen pidemmästä verokaudesta. Ilmoita ja maksa ennakonpidätys siinä tapauksessa verokautta seuraavan toisen kuukauden 12. päivänä (esimerkiksi ensimmäisen vuosineljänneksen ilmoitus (tammi-maaliskuu) on annettava viimeistään 12.5.).

Anna tosite puun myyjälle

Anna puun myyjälle tosite puukaupasta. Tosite voi olla erillinen kuitti. Tositteeksi riittää myös se, että puukauppa-asiakirjoissa on eritelty tiedot maksetuista kauppahinnoista, arvonlisäveron osuuksista sekä toimitetuista ennakonpidätyksistä. Anna tosite myyjälle viimeistään kauppahinnan maksuvuotta seuraavan tammikuun 15. päivänä.

Anna myös vuosi-ilmoitus

Ilmoita vuosi-ilmoituksella ne puukaupat, joista olet toimittanut ennakonpidätyksen. Jos puukaupat kuitenkin liittyvät elinkeinotoimintaan, ilmoita kaikki puukaupat – myös ne, joista ennakonpidätystä ei ole toimitettu.

Anna puun myyjän koko kalenterivuoden tiedot yhdellä vuosi-ilmoituksella. Maksetuista suorituksista annetaan siis Verohallinnolle vuosittain vain yksi myyjäkohtainen erittely suorituslajia kohti.

Esimerkki. Teet pystykaupan huhtikuussa 2022 ja maksat ennakkomaksun puun myyjälle heti kaupanteon jälkeen. Marraskuussa puiden korjuun jälkeen maksat loppumaksun. Sinun on annettava vuosi-ilmoitus, jossa ilmoitat yhteenlaskettuna sekä huhtikuussa että marraskuussa myyjälle maksamasi suoritukset.

Vuosi-ilmoituksen perusteella ennakonpidätys luetaan lopullisessa verotuksessa puun myyjän hyväksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että myyjän tunnistetiedot on merkitty oikein puukaupan asiakirjoihin.

Anna puun ostajan vuosi-ilmoitus (lomake 7807) kalenterivuoden aikana maksamistasi puukauppasuorituksista seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä. Voit antaa ilmoituksen joko kirjanpito-ohjelman muodostamana tiedostona, verkkolomakkeella tai paperilomakkeella.

Arvonlisävero puukaupoissa

Puukaupasta sovitaan myyjän ja ostajan välillä arvonlisäverottomin yksikköhinnoin. Jos puun myyjä on arvonlisäverovelvollinen, ostajan on maksettava sovitun kauppahinnan päälle lisäksi arvonlisäveron osuus.

Ostaja voi tarkistaa myyjän arvonlisäverovelvollisuuden Ytj-yrityshausta (www.ytj.fi) tai numerosta  029 497 004 (Yrittäjän tuloverotus, puhelun hinta pvm./mpm.).

Sivu on viimeksi päivitetty 1.1.2023