Skogsbrukets utgifter

En skogsägare kan från kapitalinkomsterna dra av de utgifter som hänför sig till skogsbruket.

De årliga utgifterna dras av enligt kassaprincipen under det skatteår då betalningen har skett. Anskaffningsutgifter för långfristiga investeringar dras av som avskrivningar. Läs mer om avskrivningar.

Om du är momsskyldig, deklarera utgifterna alltid utan moms som avdrag i inkomstbeskattningen. Deklarera momsbeloppet separat som avdrag i momsdeklarationen. Om du inte är momsskyldig anteckna utgifterna för inkomstbeskattningen inklusive eventuell moms.

Årliga utgifter

Årliga utgifter som hänför sig till skogsbruket omfattar exempelvis

  • skogsvårdsföreningarnas medlemsavgifter och serviceavgifter
  • prestationer som betalats till entreprenören för avverkning, jordbearbetning, skogsgödsling, vård av plantbestånd och övriga skogsvårdsarbeten
  • utgifter för underhåll av skogsvägar och -diken
  • anskaffningsutgifter för utrustning som behövs vid skogsbruksarbete
  • prenumerationsavgifter för facktidningar inom skogsbruk
  • avlöningsutgifter jämte lönebikostnader som hänför sig till skogsbruket
  • bidrag som i samband med virkesköp betalts till Finlands Skogsstiftelse

Mer information om resekostnader inom skogsbruket.

Skuldräntor som hänför sig till skogsbruk

Ränteutgifter som hänför sig till skogsbruket dras inte av som skogsbrukets årliga utgifter. Deklarera räntor på skulder som hänför sig till skogsbruk som räntor på skulder för inkomstens förvärvande på din egen förhandsifyllda skattedeklaration. Delägaren i en sammanslutning som bedriver skogsbruk deklarerar räntorna på sin andel av skogsbrukslånet på sin egen förhandsifyllda skattedeklaration.

Expeditionsavgifter och övriga låneutgifter på skogsbrukets skulder dras dock av som utgifter för inkomstens förvärvande som hänför sig till skogsbrukets kapitalinkomster. Deklarera de årligen som avdrag med skogsbrukets skattedeklarationsblankett 2C.