Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skogssammanslutning

Med beskattningssammanslutning avses en sammanslutning som två eller flera personer bildat för att använda eller hyra ut en fastighet eller odla dess mark. Beroende på verksamhetens natur kallas beskattningssammanslutningarna antingen jordbruks-, fastighets- eller skogssammanslutningar.

Beskattningssammanslutningens skattedeklarationen för skogsbruk 2023 

Lämna in skattedeklarationen för sammanslutningens skogsbruk senast 29.2.2024. Du kan deklarera på sammanslutningens vägnar i MinSkatt om du har en Suomi.fi-fullmakt

Gå till MinSkatt

Se deklarationsanvisning

Pappersblankett 2C

Lämna en gemensam skogsskattedeklaration (blankett 2C) och momsdeklaration för sammanslutningens räkning. Deklarationer ska lämnas i sammanslutningens namn och FO-nummer.

Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. 

Moms

Om sammanslutningen är momsskyldig  och skatteperioden är ett kalenderår ska momsdeklarationen lämnas och momsen betalas senast 29.2.2024. Läs mer om  skogsägarens momsdeklaration.

Marksubstansinkomster

Deklarera skogssammanslutningens marksubstansinkomster, såsom inkomster från försäljningen av grus, lera, torv och mylla, som annan kapitalinkomst på jordbrukssammanslutningens skattedeklaration 2Y senast den 29.2.2024. Deklarationen kan lämnas i MinSkatt eller på pappersblankett. Deklarera på samma gång även de utgifter som hänför sig till dessa inkomster. 

Vad är en skogssammanslutning?

Det uppstår en skogssammanslutning då minst två personer äger skog tillsammans. En skogssammanslutning bildas exempelvis när barn och föräldrar eller syskon äger skog tillsammans. Skatteförvaltningen bildar en skogssammanslutning när en skogsfastighet ägs på detta sätt. Samma ägare bildar en skogssammanslutning för de till lika delar ägda skogslägenheternas del.

Exempel: Anssi och Bertta äger tillsammans till lika delar fyra skogsbrukslägenheter i olika kommuner. Det är fråga om en skogssammanslutning. Då Anssi dessutom tillsammans med Martin äger en skogsbrukslägenhet till lika delar bildar denna en annan skogssammanslutning. Anssi är därmed delägare i två olika skogssammanslutningar och kan utöver dessa även äga andra skogsbrukslägenheter ensam eller tillsammans med sin maka/make.

Makar äger skog tillsammans

Det bildas ingen skogssammanslutning av ett skogsbruk som makar idkar tillsammans men skogsbruksinkomsten beskattas på samma sätt som inkomst av en sammanslutning.

Inkomst och förlust av skogsbruket fördelas mellan delägarna

En skogssammanslutning är inte en särskild skattskyldig, och för en skogssammanslutning fastställs ingen förlust som senare kan dras av från sammanslutningens inkomster. Sammanslutningen är endast en beräkningsenhet som används i beskattningen.

Skogssammanslutningen lämnar en inkomstskattedeklaration för sitt skogsbruk på blankett 2C. Skattedeklarationen lämnas i sammanslutningens namn och med sammanslutningens FO-nummer.

Nettokapitalinkomst eller förlustbringande kapitalinkomst av skogssammanslutningens skogsbruk fördelas mellan delägarna i beskattningsberäkningen i förhållande till deras ägarandelar.

Företagaravdrag och skogsgåvoavdrag för delägare

Företagaravdraget och skogsgåvoavdraget behandlas inte i sammanslutningens beskattning. Dessa avdrag görs för varje sammanslutningsdelägare när helheten av hens kapitalinkomster av skogsbruk beräknas.

Sammanslutningens räntor och skulder till delägarna

Skulder som tagits för att finansiera verksamheten i en skogssammanslutning samt räntor på dessa skulder utgör inte sammanslutningens räntor och skulder. Sammanslutningen får inte dra av räntor från sina inkomster. Delägarna drar av räntorna från sina kapitalinkomster som ränta på skuld för förvärvande av inkomst i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Skulder som tagits för att skaffa tillgångar till sammanslutningen behandlas som personliga skulder för respektive delägare. Delägarnas skulder som hänför sig till sammanslutningen är inte nödvändigtvis lika stora.

Ersättningar som betalats till en delägare i en skogssammanslutning

En skogssammanslutning kan även till delägarna betala ut lön och skattefria resekostnadsersättningar. För att ersättningar som betalas ut till en delägare ska vara skattefria måste de allmänna förutsättningarna för skattefrihet uppfyllas. Ersättningar kan således betalas ut exempelvis när en delägare gör en resa till ett särskilt arbetsställe.

Den skog som hör till sammanslutningen är inte ett särskilt arbetsställe för delägaren. Sammanslutningen kan således inte betala skattefria resekostnadsersättningar till delägare för resor till denna skog.

Mervärdesbeskattning

En skogssammanslutning kan också vara momsskyldig för sin verksamhet. Momsdeklarationen ska lämnas i sammanslutningens namn. Läs mer om momsbeskattning och momsdeklaration.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024