Skogsavdrag

Med ett skogsavdrag dra du av en del av anskaffningsutgiften för skogen i beskattningen av kapitalinkomsterna av skogsbruket.
Skogsavdraget tillämpas enbart på skog som förvärvats mot vederlag 1.1.1993 eller därefter.

Beloppet av skogsavdraget

Rätten till skogsavdrag grundar sig på anskaffningsutgiften för skog. Anskaffningsutgiften för skog är skogens (mark och trädbestånd) andel av köpesumman eller annat vederlag för fastighet eller areal. Ett vederlagsfritt förvärv (exempelvis en gåva eller ett arv) berättigar inte till skogsavdrag.

Maximibeloppet av den skogsägarspecifika rätten till skogsavdrag (skogsavdragsgrunden) uppgår till 60 % av anskaffningsutgiften för skogen. Det årliga skogsavdraget ska uppgå till minst 1 500 euro.

Under skatteåret fastställs omfattningen av den rätt till skogsavdrag som står till skogsägarens förfogande genom att de skogsavdrag som under tidigare år dragits av från skogsavdragsgrunden dras av för de skogar som ägdes i slutet av året och berättigade till skogsavdrag. Beloppet av utnyttjat skogsavdrag som eventuellt tidigare lagts till skattepliktiga överlåtelsevinster av skog minskar å sin sida beloppet av det utnyttjade skogsavdraget som ska dras av.

Exempel: Det totala anskaffningspriset på en skogsfastighet som Mia köpte år 2016 var 100 000 euro. Maximibeloppet av skogsavdraget (skogsavdragsgrunden) på den aktuella skogsfastigheten blir således 60 000 euro (100 000 euro x 60 %). Mia får skogsbruksinkomster enbart från den aktuella skogsfastigheten.

År 2016 uppgick Mias skattepliktiga kapitalinkomster av skogsbruket till 1 000 euro. Minimibeloppet av det skogsavdrag som kan dras av under skatteåret ska vara minst 1 500 euro, och därför kan Mia inte över huvud taget dra av något skogsavdrag från skogsbruksinkomsterna under 2011. Mias skogsavdragsgrund, som uppgår till 60 000 euro, förblir helt och hållet oanvänd.

År 2017 uppgår Mias skattepliktiga kapitalinkomster av skogsbruket till 20 000 euro. Från kapitalinkomsterna av skogsbruket under skatteåret drar Mia av maximibeloppet av skogsavdraget. Beloppet av Mias avdragna skogsavdrag är således 12 000 euro (20 000 euro x 60 %). Under de kommande åren står en skogsavdragsgrund om 48 000 euro (60 000 euro - 12 000 euro) till Mias förfogande.

Vem kan göra skogsavdrag?

Enbart en fysisk person, ett dödsbo och en beskattningssammanslutning som har bildats av dessa samt en samfälld förmån har rätt till skogsavdrag. Ett samfund eller en näringssammanslutning kan inte göra skogsavdrag.

Skogsavdrag ska krävas

Skatteförvaltningen gör inte skogsavdrag på tjänstens vägnar, dvs. en skogsägare ska själv kräva skogsavdrag. Du kan kräva avdrag med skattedeklarationsblanketten för skogsbruk 2C. En beskattningssammanslutning ska kräva skogsavdrag med beskattningssammanslutningens skattedeklaration för skogsbruk. Du kan kräva skogsavdrag redan från och med det år då skogen förvärvas.

Skogsavdrag beviljas enbart på den skattepliktiga kapitalinkomst av skogsbruk som skogen genererar och enligt vilken rätten till skogsavdrag har  uppkommit. Till anteckningarna om skogsbruket bifogar skogsägaren en utredning av hur inkomsterna från virkesförsäljningen hänför sig till den skog på vilken skogsavdraget har gjorts.

Skogsavdrag och överlåtelse av skogsfastighet

Den del av skogsavdraget som inte har använts övergår till den nya skogsägaren när äganderätten till fastigheten övergår genom ett vederlagsfritt förvärv (till exempel i gåva eller arv). Den oanvända delen av skogsavdragsgrunden övergår också då skogsavdragsskogen ansluts till en samfälld skog som ska grundas eller som redan existerar. Rätten till skogsavdrag kan då användas av den samfällda skogen.

När överlåtelsevinsten på skogen beräknas i samband med överlåtelser mot vederlag, ska det totala beloppet av de avdragna skogsavdragen läggas till överlåtelsevinsten. Tillägget görs också till en överlåtelsevinst som har beräknats enligt den presumtiva anskaffningsutgiften. Det totala beloppet av de skogsavdrag som läggs till kan uppgå till högst 60 % av anskaffningsutgiften för den skog som ska överlåtas. Gjorda skogsavdrag läggs också till överlåtelseförluster.

Till överlåtelsevinsten eller -förlusten på en skogsfastighet läggs inte det avdragna skogsavdraget, om

  • den överlåtna skogsfastigheten inte har ingått i systemet med skogsavdrag
  • den överlåtna skogsfastigheten har erhållits utan vederlag och rätt till överföring av skogsavdrag
  • skogsfastigheten överlåts helt utan vederlag
  • överlåtelsevinsten på skogsfastigheten är helt skattefri.