Leveransarbete

Skogsavverkning som skogsägaren gör själv i samband med leveransförsäljning kallas leveransarbete.

Leveransarbetets värde dras av från virkesförsäljningsinkomsten vid beräkningen av skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomst. Leveransarbetets värde utgör dock samtidigt personlig förvärvsinkomst för den som utför arbetet.

Med leveransförsäljning avses ett virkesförsäljningssätt där skogsägaren förbinder sig att vid avtalad tidpunkt leverera de överenskomna virkesmängderna till överlåtelseplatsen. Skogsägaren svarar för att försäljningsvillkoren uppfylls samt för uttagskostnaderna. Virkesköparen betalar förutom virkespriset också ersättning för kostnader som orsakats av virkesuttaget till skogsägaren.

Leveransarbetet omfattar skogsägarens egen virkestillverkning och -transport i anslutning till leveransförsäljningen eller kontantförsäljningen. Den som utför leveransarbetet kan också vara skogsägarens make/maka eller ett barn som bor hemma och som året före skatteåret fyllt 14 år.

I fråga om dödsbon och beskattningssammanslutningar betraktas delägarna, inklusive familjemedlemmar, som utförare av leveransarbetet. Om avverkningen och transporten av det virke som har sålts i form av leveransarbete utförs av någon annan person, betraktas dessa delar av arbetet inte som leveransarbete.

Leveransarbetets värde

I pengar värderas leveransarbetet till det belopp som man för det aktuella arbetet vore tvungen att betala en anställd.

Leveransarbetets värde beräknas enligt virkesslag för hela den tillverkade och transporterade virkesmängden. Som beräkningsgrund används den lön som utbetalas på orten i fråga i enlighet med skogsbranschens kollektivavtal. Vid beräkningen av enhetstaxan beaktas också förhållandena för varje stämplingspost. Vid avsaknad av annan utredning används vid beräkningen av arbetets värde de genomsnittliga taxor som finns i anvisningen för ifyllande av skattedeklarationen 2C (3043r) och i Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen (punkt 4.1.10). 

Delvis skattefri förvärvsinkomst

Värdet av leveransarbetet utgör för den som utför arbetet skattepliktig förvärvsinkomst i den utsträckning mängden av det tillverkade eller transporterade virket under skatteåret överskrider 125 kubikmeter.

Leveransarbete upp till 125 m3 per år är skattefritt. Skattefriheten för leveransarbete tillämpas skilt för varje gårdsbruksenhet. Skattefriheten gäller gemensamt för företagarmakarna och de hemmaboende barn som året före skatteåret har fyllt 14 år och som deltagit i leveransarbetet Skattefriheten gäller likaså dödsbon och beskattningssammanslutningar.

Värderingsåret för leveransarbetets värde och skatteåret

Leveransförsäljningen och leveransarbetet i anslutning till denna kan fördelas över olika kalenderår. I detta fall ska omfattningen av det eventuella leveransarbetet redas ut för det år då virkesförsäljningsinkomsten beskattas som kapitalinkomst. Dessutom ska omfattningen av leveransarbetet redas ut för beskattning som förvärvsinkomst också för det år då leveransarbetet verkligen utförs.

Exempel: 

  • Sune Skogsägare utför ett leveransarbete år 2016. Först år 2017 genomför Sune en kontantförsäljning av virket och får betalning. År 2016 beskattas leveransarbetet i fråga om den skattepliktiga delen som förvärvsinkomst för Sune. Från virkesförsäljningspriset dras av värdet av det leveransarbete som genomfördes föregående år och den återstående delen beskattas som kapitalinkomst för Sune.
  • Stig Skogsägare genomför år 2016 en leveransförsäljning av virke och får en förhandsbetalning på försäljningen. Först år 2017 genomför Stig hela leveransförsäljningen. År 2017 får Stig slutbetalningen på virkesförsäljningen. Förhandsbetalningen på inkomsten av virkesförsäljningen år 2016 utgör i sin helhet kapitalinkomst för Stig. År 2017 betraktas inkomsten av virkesförsäljningen med avdrag för värdet av leveransarbetet som kapitalinkomst för Stig. Den skattepliktiga delen av leveransarbetet beskattas som förvärvsinkomst för Stig.
  • Sten Skogsägare genomför år 2016 en leveransförsäljning av virke och en del av leveransarbetet i anslutning till försäljningen. Sten får också en förhandsbetalning på virkesförsäljningen. År 2017 genomför Sten resten av leveransarbetet i anslutning till försäljningen och får slutbetalningen på köpesumman. Värdet av Stens leveransarbete i anslutning till virkesförsäljningen räknas för både år 2016 och år 2017. De skattepliktiga värdena av leveransarbetet beskattas åren 2016 och 2017 som förvärvsinkomst för Sten.Som kapitalinkomst för Sten beskattas den del av inkomsten av virkesförsäljningen som återstår efter att värdet av leveransarbetet har dragits av.

Utgifterna i anslutning till en leveransförsäljning dras av från kapitalinkomsterna

I det leveransförsäljningspris som har betalts av virkesköparen ingår ett så kallat leveranstillägg, dvs. en ersättning för de kostnader som virkesuttaget orsakar skogsägaren. Ersättningen för de kostnader som orsakats av leveransarbetet utgör för skogsägaren kapitalinkomst av skogsbruk. De verkliga kostnader som orsakats av leveransarbetet dras av i form av utgifter för inkomstens förvärvande som hänför sig till kapitalinkomsten av skogsbruk.

Om skogsägaren i samband med leveransförsäljningen lägger ut tillverkningen och/eller transporten av virket på entreprenad, dras ersättningarna till entreprenören eller den anställda personen av från kapitalinkomsten av skogsbruk som årsutgift. Värdet av leveransarbetet dras i detta fall inte längre av från kapitalinkomsten av skogsbruk.

Nyckelord:

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken