Utlåtande om överlåtelseskatt på en fastighet

Du ska räkna ut överlåtelseskattebeloppet själv och betala det självmant. Om det är oklart enligt vilket belopp du ska betala överlåtelseskatt kan du begära utlåtande antingen i MinSkatt eller på blanketten Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning (6020r).

Gör begäran om utlåtande i MinSkatt

Bifoga en kopia av köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Vid fastighetsköp måste avtalet vara undertecknat av ett köpvittne. Bifoga till din begäran om utlåtande även kopior av andra eventuella handlingar som gäller överlåtelsen.

Observera att ett utlåtande ges först efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal (exempelvis ett avvittringsavtal) har undertecknats. Varje köpare ska göra en separat utlåtandebegäran.

Om du använder pappersblanketten ska du posta den med bilagorna till adressen på blankettens framsida.

När vi har handlagt din utlåtandebegäran postar vi utlåtandet till dig. Du hittar utlåtandet också i MinSkatt.

I vilka situationer behövs ett utlåtande?

Du behöver ett utlåtande exempelvis om du skaffat en fastighet genom byteshandel, via avvittring eller ett arvskifte där du har använt utomstående tillgångar eller när det gjorts avskiljande av egendom. Skatteförvaltningen ger ett utlåtande om det skattebelopp som ska betalas för den överlåtna fastigheten. Om ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart är det bra att be om Skatteförvaltningens utlåtande.

Betala överlåtelseskatten och lämna överlåtelseskattedeklarationen enligt utlåtandet. Ange i din ansökan om du vill att utlåtandet också förmedlas till Lantmäteriverket? Då behöver du inte bifoga utlåtandet till lagfarts- eller inskrivningsansökan.