Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Behöver du ett utlåtande om överlåtelseskatten på en fastighet?

Du ska räkna ut överlåtelseskattebeloppet själv och betala det på eget initiativ. Om det är oklart på vilket belopp du ska betala överlåtelseskatten, kan du begära utlåtande antingen i MinSkatt eller på blanketten Begäran om utlåtande för lagfart och inskrivning (6020r).

Begär utlåtande i MinSkatt

Bifoga en kopia av köpebrevet eller ett motsvarande avtal. Vid fastighetsköp måste avtalet vara undertecknat av ett köpvittne med undantag för de köp som gjorts i den elektroniska Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Bifoga till din begäran om utlåtande även kopior av andra eventuella handlingar som gäller överlåtelsen.

Observera att ett utlåtande ges först efter att köpebrevet eller ett motsvarande avtal (exempelvis ett avvittringsavtal) har undertecknats. Varje köpare ska göra en separat utlåtandebegäran.

Om du använder pappersblanketten ska du posta den med bilagorna till adressen på blankettens framsida.

När vi har handlagt din utlåtandebegäran postar vi utlåtandet till dig. Du hittar utlåtandet också i MinSkatt.

I vilka situationer behövs ett utlåtande?

Du behöver ett utlåtande exempelvis när du har skaffat en fastighet genom byteshandel eller när samägandet av en fastighet upplöses genom att byta olika kvotdelar av fastigheterna med varandra. Du kan behöva ett utlåtande också när du har fått en fastighet vid avvittring eller arvskifte och du har använt utomstående medel.

Skatteförvaltningen ger ett utlåtande om det skattebelopp som ska betalas för den fastighet som du har fått. Om ärendet lämnar rum för tolkning eller är oklart är det bra att begära Skatteförvaltningens utlåtande. Om din begäran om utlåtande gäller det gängse värdet ska du i ansökan ange din motiverade synpunkt på det gängse värdet.

Lämna överlåtelseskattedeklarationen och betala överlåtelseskatten enligt utlåtandet. Ange i din begäran om du vill att utlåtandet också förmedlas till Lantmäteriverket. Då behöver du inte bifoga utlåtandet till lagfarts- eller inskrivningsansökan.

Sidan har senast uppdaterats 16.11.2020