Från utlandet till Finland för att arbeta för en finländsk arbetsgivare

Om du arbetar i Finland ska du vanligtvis betala skatt på din lön till Finland. Du behöver också ett finländskt skattekort för vilket du får en finländsk personbeteckning från magistraten eller skattebyrån. Du bör kontakta skattebyrån efter att du har kommit till Finland.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Gå till tjänsten

Webbtjänsten öppnade 8.3.2018 för dig som ska lämna in din skattedeklaration senast 3.4.2018 (rörelseidkare och yrkesutövare). För andra kunder öppnas webbtjänsten i slutet av mars.

Din lön från Finland beskattas i regel i Finland även om du vistas i landet endast en kort tid. Även en utländsk arbetsgivare som verkar i Finland och som har ett fast driftställe i Finland jämställs med en finländsk arbetsgivare. Vissa undantag gäller beskattningen av

Läs mer om hur du får en finländsk personbeteckning

Om du vistas högst sex månader i Finland betalar du källskatt

Om du vistas tillfälligt i Finland är du begränsat skattskyldig. En skatt på 35 procent, s.k. källskatt, tas ut på din lön. Du kan ansöka om ett källskattekort från Skatteförvaltningen. Kortet kan även innehålla en anteckning om källskatteavdrag, som uppgår till 510 euro i månaden eller 17 euro per dag.

För att din arbetsgivare ska kunna göra ett källskatteavdrag från din inkomst innan skatten tas ut, ska du ha ett källskattekort. Ge skattekortet i original till din arbetsgivare. Källskatten är den slutliga skatten, och därför behöver du inte lämna in någon skattedeklaration i Finland.

Exempel: Om du får 2 000 euro i lön per månad, är källskatten utan källskattekort 35 %, dvs. 700 euro. Om du har gett din arbetsgivare ett källskattekort med en anteckning om källskatteavdrag, tas 521,50 euro i skatt ((2 000 euro - 510 euro) x 35 %) ut på din lön. Observera att inte bara penninglönen utan även eventuella naturaförmåner såsom kostförmån och bostadsförmån räknas in i lönen.

Om du inte har intyg A1/E101, tar arbetsgivaren också försäkringspremier ut på din lön

Utöver skatt tar arbetsgivaren också ut pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremien på din lön. Om du arbetar i Finland minst 4 månader är du försäkrad i Finland och ska betala en sjukförsäkringspremie (sjukvårdspremie + dagpenningspremie).

Du får ytterligare information av Pensionsskyddscentralen (etk.fi) och Arbetslöshetsförsäkringsfonden (tvr.fi).

Om du har ett intyg A1/E101 från din hemviststat vilket visar att du omfattas av den sociala tryggheten i din hemviststat, tar arbetsgivaren inte ut några försäkringspremier.

Kom ihåg att deklarera inkomster från Finland i beskattningen i din hemviststat

Hemviststaten har vanligtvis rätt att beskatta personer för deras inkomster från hemviststaten och från utlandet. Kom ihåg att deklarera inkomsterna från Finland i beskattningen i din hemviststat. Arbetsgivaren ger dig ett intyg över din lön och den uttagna källskatten. Du kan behöva intyget i beskattningen i din hemviststat. Om din hemviststat beskattar dina utländska inkomster, undanröjer den också dubbelbeskattningen.

Du kan också begära progressiv beskattning

Om du bor i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en stat med vilken Finland har ingått ett skatteavtal, kan du yrka att dina inkomster beskattas progressivt i stället för att källbeskattas dvs. på samma sätt som hos de personer som vistas i Finland över 6 månader.

EES-stater är alla EU-stater samt Norge, Island och Liechtenstein.

I progressiv beskattning fastställs din skattesats enligt dina inkomster och avdrag under året. För en progressiv beskattning ska du hos Skatteförvaltningen ansöka om ett skattekort för begränsat skattskyldiga.

Uppge i ansökan alla dina förvärvsinkomster i Finland, förvärvsinkomster som beskattas i din hemviststat samt avdragen på inkomsterna. I Finland betalar du skatt endast på de inkomster du intjänat i Finland, men de skattepliktiga inkomster du intjänat i hemviststaten kan höja skatten på dina finska inkomster. Förvärvsinkomster som beskattas i hemviststaten är t.ex. löneinkomster, sociala förmåner (arbetslöshetsersättning, studiepenning) och pensioner.

Ta avdragen i beaktande

Du kan yrka avdrag för t.ex.

  • kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
  • utgifter för förvärv av inkomst
  • pensions-och arbetslöshetsförsäkringspremier
  • bolåneräntor

Om skattemyndigheten i din hemviststat inte kan specificera dina beskattningsbara inkomster för hela året och avdragen från dem vid den tidpunkt då du ansöker om progressiv beskattning, ska du till ansökan bifoga t.ex. ett lönebesked, ett intyg om arbetslöshetsdagpenning, ett beslut om pension eller annan tillförlitlig redogörelse för inkomsterna. Du kan också bifoga ett beskattningsintyg över den senast fastställda beskattningen i din hemviststat.

Du får en förhandsifylld skattedeklaration

Om du beskattas progressivt i Finland får du en förhandsifylld skattedeklaration året efter det då inkomsten intjänats. I den förhandsifyllda skattedeklarationen visas de inkomster och avdrag som utgör grunden för beskattningen samt beskattningens slutresultat. Du ska granska skattedeklarationen och eventuellt skicka den tillbaka med korrigeringar. Om du har skickat tillbaka skattedeklarationen med korrigeringar får du på hösten ett nytt beskattningsbeslut.

Om du t.ex. har arbetat i Finland i början av året och uppskattat slutårets löneinkomster i hemviststaten, granska skattedeklarationen och korrigera beloppet för de inkomster som du har fått i hemviststaten. Om du har uppskattat slutårets inkomster till ett för stort belopp kan du ha betalat för mycket skatt till Finland. Då får du ett korrigerat beskattningsbeslut där den eventuella skatteåterbäringen anges.

Om du har uppskattat slutårets inkomster till ett för litet belopp kan du ha betalat för litet skatt till Finland. Då får du ett korrigerat beskattningsbeslut där den eventuella kvarskatten anges.

Du kan uppskatta din skatteprocent i förväg. (skatt.fi/skatteprocentraknare)

Exempel: Om du får lön cirka 25 000 euro om året är din skattesats 15 % (utöver skattesatsen ska du eventuellt också betala pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier).

Om du inte har ansökt om progressiv beskattning för förskottsuppbörden och källskatt har tagits ut på din lön, kan du ansöka om progressiv beskattning också i efterhand genom att skicka tillbaka skattedeklarationen. Bifoga till skattedeklarationen en ansökan om progressiv beskattning.

Inkomstbeloppet påverkar skatteprocenten om du vistas över sex månader i Finland

Om du vistas över sex månader i Finland är du allmänt skattskyldig. Din skatteprocent fastställs progressivt på basis av dina årsinkomster. Ansök om ett vanligt skattekort från Skatteförvaltningen. För detta behöver du en finländsk personbeteckning. Ge skattekortet i original till din arbetsgivare.

Du kan uppskatta skattesatsen på förhand med skatteprocenträknaren. Förutom skatten tar arbetsgivaren ut en sjukförsäkringspremie (en sjukvårdspremie + en dagpenningspremie), en arbetslöshetsförsäkringspremie och en pensionsförsäkringspremie på din lön (totalt cirka 7-8 %) om du inte har intyg A1 eller E 101. Med dessa intyg kan du bevisa att du är försäkrad i ett annat land än Finland. I så fall tas det inte ut någon försäkringspremie på din lön.

Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration i Finland

Om du vistas över sex månader i Finland, ska du lämna in en skattedeklaration i Finland. Den finländska Skatteförvaltningen skickar en förhandsifylld skattedeklaration till dig i april under året efter arbetsåret. Om du får en skattedeklarationsblankett där uppgifterna om dina inkomster inte är färdigt ifyllda, ska du själv fylla i skattedeklarationen och skicka den till Skatteförvaltningen. Granska uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och korrigera felen eller lägg till de uppgifter som saknas. Deklarera även dina inkomster från utlandet under din vistelse i Finland. Om det inte finns några fel eller brister i din förhandsifyllda skattedeklaration, behöver du inte returnera den. Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna in en skattedeklaration på eget initiativ. Använd skattedeklarationsblanketten 3001r.

Om det finns något att korrigera i den förhandsifyllda skattedeklarationen, ska du underteckna och returnera skattedeklarationen till Skatteförvaltningen. Returadressen anges i skattedeklarationen. Senare på hösten får du ett nytt beskattningsbeslut, där det slutliga skattebeloppet anges. Vid behov får du anvisningar för betalning av restskatt. Dessutom ingår en anvisning för ett eventuellt rättelseyrkande.

I regel behöver du inte deklarera dina inkomster före du har flyttat till eller efter att du har flyttat från Finland. Du behöver inte heller betala skatt på dessa inkomster till Finland. Om du ändå får inkomster på basis av arbete i Finland efter att arbetet har upphört, är dessa inkomster i regel skattepliktiga i Finland. Sådan inkomst kan t.ex. vara en optionsförmån som har flutit in under den tid då du har arbetat i Finland.

När du flyttar från Finland

När du flyttar från Finland ska du göra en anmälan om adressändring till magistraten inom en vecka efter att du har flyttat. Du bör även särskilt meddela Skatteförvaltningen om att du har flyttat. Du kan även kontrollera med Skatteförvaltningen huruvida skattebeloppet för flyttningsåret förändras. Samtidigt kan du lämna uppgifter om de inkomster och utgifter som behövs för beskattningen av inkomsterna från arbete under sluttiden i Finland. Du ska även lämna in en skattedeklaration för flyttningsåret till Skatteförvaltningen. Kontrollera också gärna att Skatteförvaltningen i Finland har ditt rätta utländska bankkontonummer. Då får du en eventuell skatteåterbäring direkt på ditt konto.

SvarsBanken

Gå till Svarsbanken