Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Du kommer för att arbeta i Finland – arbetsgivaren är inte finländsk

Längden av din vistelsetid i Finland påverkar beskattningen när du arbetar för en utländsk arbetsgivare. 

När du vistas i Finland utan avbrott i högst 6 månader är du begränsat skattskyldig. Om du har en utländsk arbetsgivare behöver du i regel inte betala skatter till Finland

 • för lön som du får av den utländska arbetsgivaren
 • för andra inkomster som du får från utlandet.

Eftersom din inkomst inte beskattas i Finland behöver du inte ansöka om förskottsskatt eller skattekort i Finland. Du behöver inte heller lämna en skattedeklaration till Finland av sådana inkomster som inte beskattas i Finland.  

Din hemviststat har i allmänhet rätt att beskatta också den inkomst som du har fått från Finland. När du får inkomster från Finland ska du komma ihåg att även deklarera dem i beskattningen i din hemviststat. 

Om du inte har ett A1-intyg från din hemviststat ska du dock betala sjuk- och pensionsförsäkringspremier till Finland om din inkomst är minst 800,02 euro i månaden 2024. Om din månadsinkomst är under 800,02 euro behöver du inte betala sjukförsäkringspremier till Finland.

När du ska arbeta på en byggarbetsplats ska du alltid komma ihåg att lämna nödvändiga anmälningar och deklarationer.

Om du har en utländsk arbetsgivare kan din lön beskattas i Finland i följande situationer:

När du vistas tillfälligt i Finland i över 6 månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet ska betala skatt till Finland för alla dina inkomster. Ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland kan dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du inte har förvärvat i Finland.

Även om du tillfälligt skulle lämna Finland exempelvis för en semester i ditt hemland avbryts inte tidsperioden på 6 månader.

Om din utländska arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland jämställs denne med en finländsk arbetsgivare. I detta fall fastställs skattesatsen för din lön progressivt på basis av dina årsinkomster. Detta innebär att ju mer lön du får desto större är skattebeloppet. Du får skatteavdrag på samma grunder som andra som är bosatta i Finland. Du behöver en finsk personbeteckning och du ska ha ett skattekort eller betala förskottsskatt.

Så här sköter du skatterna

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

2

ANSÖK OM SKATTEKORT ELLER FÖRSKOTTSSKATT

Fyll i blankett 5042r (Ansökan om skattekort, förskottsskatt eller skattenummer – person som bor eller har bott utomlands)

Du får antingen ett skattekort eller anvisningar för betalning av förskottsskatt från Skatteförvaltningen beroende på om företaget har ett fast driftställe i Finland och om företaget är i arbetsgivarregistret.

Om du inte betalar förskottsskatt måste du betala kvarskatt och eventuell kvarskatteränta.

Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz. A1-intyget anger att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat. Inga försäkringspremier uppbärs av dig när du har ett A1-intyg.

Om du inte har ett A1-intyg kan du bli tvungen att på din lön utöver skatt också betala pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som går till försäkringsanstalterna.

Om du är sjukförsäkrad på basis av arbete i Finland tar din arbetsgivare också ut sjukförsäkringspremien (sjukvårdspremie och dagpenningspremie) på din lön. Läs mer om sjukförsäkringspremien för arbetstagare som kommer till Finland.

Ytterligare information

3

BOKA TID PÅ SKATTEBYRÅN

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Ta med dig

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort)
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller ett visum i de fall ett sådant krävs
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifter om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet
 • en kopia på A1-intyget, ifall du har ett (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid genom att ringa servicenumret 029 497 010 (från utlandet +358 29 497 010).

Skatteförvaltningen ser till att dina skatteärenden blir rätt. Du får ett skattekort eller instruktioner för betalning av förskottsskatt från Skatteförvaltningen.

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning.

4

BETALA SKATTERNA

Skattekort: arbetsgivaren tar ut skatten på din lön

Om du får ett skattekort ska du ge det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren tar ut skatt på din lön enligt skattesatsen på skattekortet.

Förskottsskatt: betala skatterna själv

Om du betalar skatterna som förskottsskatt får du anvisningar för betalning från skattebyrån eller senare per post. Du ska betala skatterna i rater på Skatteförvaltningens konto under arbetsåret.

Du kan uppskatta skattebeloppet på förhand med skatteprocenträknaren

Exempel på skattesatser

Lämna skattedeklaration i Finland

När du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna in en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte returnera den. Du har fått det slutliga beskattningsbeslutet med skattedeklarationen.

Om skattedeklaration inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och deklarera uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter. Deklarera även de inkomster som du har från utlandet under din vistelse i Finland.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du på pappersblankett

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning för betalning av kvarskatter. Dessutom ingår även en anvisning för en eventuell begäran om omprövning.

Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna in en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här deklarerar du på pappersblankett

Deklarera även de inkomster som du får för ditt arbete i Finland efter att du har slutat arbeta i Finland. Du ska deklarera inkomsten och i regel också betala skatt på den till Finland. Sådan inkomst kan vara exempelvis

 • en optionsförmån som har tjänats in under den tid då du har arbetat i Finland
 • semesterpenning för arbete som utförts i Finland.

Ytterligare information om försäkringspremier

Ett skatteavtal inverkar inte på hur premier fastställs.

Information om försäkringspremier får du från:

Skatteavtalets inverkan på beskattningen

Finland kan inte alltid beskatta din lön oavsett om du vistas i Finland i över 6 månader. Om du vistas i Finland i högst 183 dagar, som är den period som är fastställd i skatteavtalet, beskattas din lön inte nödvändigtvis i Finland.

Om din arbetsgivare är ett utländskt offentligt samfund betalar du i regel skatt på din lön till din hemviststat. Offentliga samfund är exempelvis stater och kommuner. Dina övriga inkomster beskattas dock oftast i Finland.

När du slutar arbeta i Finland

När du flyttar från Finland

Läs mer på När du flyttar bort från Finland.

En utländsk arbetsgivare jämställs med en finländsk arbetsgivare om denne har ett fast driftställe i Finland. I detta fall betalar du skatt på din lön på samma sätt som på lön utbetalad av en finländsk arbetsgivare.

Om du är en utländsk uthyrd arbetstagare ska du läsa anvisningarna för utländska uthyrda arbetstagare.

Arbete på en byggarbetsplats eller ett varv?

Arbetstagaren: Arbete på en byggarbetsplats eller ett varv

Arbetsgivaren: Så här hjälper du arbetstagaren med skatteärenden för att arbetstagaren ska kunna börja arbeta på en byggarbetsplats.

Sidan har senast uppdaterats 11.6.2024