Det kan förekomma tillfälliga störningar i tjänsten mondagen den 22 april kl. 6.30–8.00 på grund av serviceåtgärder.

Ansökan om förlängd inlämningstid för skattedeklaration (3200r)

Med denna blankett kan personkunder, jord- eller skogsbruksidkare, rörelseidkare och yrkesutövare samt öppna bolag eller kommanditbolag ansöka om förlängd inlämningstid för skattedeklarationen. Förlängd inlämningstid kan sökas för inkomstskattedeklarationens
eller fastighetsskattedeklarationens deklarationsdel.

Ansökan ska göras innan skattedeklarationens inlämningstid slutar.

Ansök om förlängd inlämningstid i MinSkatt

Om du gör ansökan på pappersblanketten finns returadressen på framsidan av blanketten.


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 29.10.2018