Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Deklarationsanvisning för skogsbruk (2C)

I denna anvisning redogörs för de uppgifter som skogsägaren ska lämna på skogsbrukets skattedeklaration. 

Lämna skattedeklarationen för skogsbruk om du under kalenderåret har haft skogsbruksinkomster, avdragsgilla utgifter eller uppföljningsuppgifter om skogsavdrag och reserveringar. Om du inte har något att deklarera behöver du inte lämna in skattedeklarationen för skogsbruk.

Lämna skattedeklarationen för skogsbruk (blankett 2C) senast den 29 februari 2024 förutom om

 • du också idkar jordbruk eller näringsverksamhet. Då ska du lämna skattedeklarationerna för skogsbruk, jordbruk och näringsverksamhet senast den 2 april 2024.
 • du är begränsat skattskyldig (bor permanent utomlands). Då ska du lämna skattedeklarationen för skogsbruk senast den 21 maj 2024.

Om du är momsskyldig kom även ihåg att lämna momsdeklarationen och betala momsen. I skattedeklarationen för skogsbruk deklareras inkomst av virkesförsäljning alltid utan moms.

Uppgifterna som deklareras ska grunda sig på skogsbrukets anteckningar.

Deklarera i MinSkatt

Deklarationen kan lämnas i MinSkatt fr.o.m. 12.1.2024.

Pappersblanketten 2C (Returadressen finns på första sidan av blanketten)

Allmänna instruktioner

Du kan logga in i MinSkatt och de övriga e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med ett mobilcertifikat.

Om du vill ge ett ombud (exempelvis en bokföringsbyrå) fullmakt att sköta dina skatteärenden ska du bevilja ombudet fullmakten på adressen suomi.fi/fullmakter. För att kunna lämna en skattedeklaration i MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Ett dödsbo eller en beskattningssammanslutning kan sköta ärenden elektroniskt om ombudet har en Suomi.fi-fullmakt.

Läs mer om vad fullmakterna omfattar och hur de används i olika e-tjänster.

Vi skickar inte längre en tom deklarationsblankett till skogsbruksidkare. Undantag från detta är dödsbon och beskattningssammanslutningar som fortfarande får blanketten per post i januari 2024.

Om du vill deklarera med en pappersblankett

 • skriv ut blanketten på blankettbeskrivningssidan.
 • beställ blanketten och returkuvertet på numret 029 497 031 (Blankettbeställningar, priset på samtalet msa/lna). Om du beställer blanketten per telefon, reservera tillräckligt med tid för postgången.

Ange namn och personbeteckning eller FO-nummer på båda sidor av blanketten i de punkter som reserverats för dessa uppgifter.

Ange namn och telefonnummer av den som ger tilläggsuppgifter i punkten i slutet av blanketten. En skattedeklaration ska alltid förses med datum och underskrift. Den kan undertecknas av skogsbruksidkaren själv eller dennes ombud.

Posta skattedeklarationen till adressen som står på blankettens framsida. Blanketten ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den utsatta dagen. Om du lämnar deklarationen till skattebyrån, kontrollera skattebyråernas öppettider.

Märk väl att punkterna på pappersblanketten är delvis i annan ordning och har andra rubriker än på MinSkatt och denna anvisning.

Makarna lämnar in en gemensam skattedeklaration för skogsbruk.

 • Skattedeklarationen syns i MinSkatt hos den av makarna som registrerats som momsskyldig primärproducent.
 • Om denna registrering saknas för båda makarna eller om båda makarna är momsskyldiga, visas deklarationen hos den av makarna som äger mer än 50 procent av skogsegendomen.
 • Om båda makarna äger jämna 50 %, visas skattedeklarationen i MinSkatt hos den make som är äldre.
 • Om makarna är begränsat skattskyldiga ( med andra ord bor i utlandet), ska de båda lämna in var sin skattedeklaration av de skogar som de äger ensam. För skogar som de äger tillsammans ska de lämna en skattedeklaration i egenskap av en beskattningssammanslutning.

Den ena av makarna kan också äga skog som inte hör till det gemensamma skogsbruket. Om maken varaktigt och självständigt förfogar över sina skogar kan hen lämna en separat skattedeklaration för dessa skogar. Den ena maken lämnar då skattedeklarationen för makarnas gemensamma skogsbruk.

Makarnas andelar av skogsegendomen visas i MinSkatt i skattedeklarationen för skogsbruk (2C) i punkten Bakgrundsuppgifter samt i pappersutskriften av den förhandsifyllda skattedeklarationen i punkten Skogsbruk.

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. Lämna en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration för skogssammanslutningens räkning. Obs!Lämna dessa skattedeklarationer i sammanslutningens namn och med sammanslutningens FO-nummer.

Sammanslutningen kan deklarera i MinSkatt endast om dess ombud har Suomi.fi-fullmakter. Om så inte är fallet, måste deklarationen lämnas in på papper.

I en beskattningssammanslutning beräknas inkomsterna och utgifterna separat för varje sammanslutning och inkomsterna fördelas för beskattningen som delägarnas inkomster. Skatteförvaltningen får uppgifterna om delägarnas ägarandelar av skogsmark direkt från Lantmäteriverket.

Om sammanslutningen är momsskyldig, kom också ihåg att lämna en momsdeklaration och betala momsen. Läs mer om momsdeklarationen för skogsbruk.

Ett dödsbo beskattas som en separat skattskyldig. Dödsboet fyller endast i en gemensam skogsskattedeklaration och momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar gemensamt för att skattedeklarationen lämnas.

Dödsboet kan deklarera i MinSkatt endast om det har ett FO-nummer och dess ombud har Suomi.fi-fullmakter. I annat fall måste deklarationen lämnas in på papper. 

Om dödsbon är momsskyldig, kom också ihåg att lämna en momsdeklaration och betala momsen: Läs mer om momsdeklarationen för skogsbruk.

Skogsägaren har i regel både ägande- och besittningsrätt till skogen.

Om besittningsrätten till skogen ändå tilldelas någon annan än ägaren, har ägaren fortfarande rätt att äga skogsfastigheten men inte rätt att nyttja avkastningen från skogen. Den som innehar besittningsrätten till en skog har däremot rätt att erhålla avkastningen från skogen och enligt den idka virkeshandel.

Om du har besittningsrätt till skog är du skattskyldig för skogsbruk. Lämna skattedeklarationen för skogsbruk senast  29.2.2024. Observera dock att du inte kan få skogsavdrag på skogsbrukets kapitalinkomster eller skogsgåvoavdrag.

Om du är momsskyldig ska du också lämna en momsdeklaration och betala momsen senast 29.2.2024.

Om du har fått annan inkomst än egentlig skogsbruksinkomst av skogen, gå till sidan med ytterligare information om beskattningen och deklareringen av sådana inkomster.

Andra inkomster än skogsbruksinkomster är till exempel

 • hyresinkomst av markområdet som vind- eller solkraftverket använder och influensområdesersättning eller andra ersättningar
 • inkomst från åkerarrende
 • inkomst från försäljning av grus eller annat jordmaterial
 • försäljningsinkomster från vidareförädlat virke
 • ersättning för kolsänka.

Också inkomst av åkerarrende är jordbruksinkomst. Hur deklarerar jag inkomster av åkerarrende i MinSkatt?

Om du vill kan du skriva ut anvisningen via länken Skriv ut i slutet av sidan eller med snabbkommandot ctrl+p. Då öppnas alla textfält automatiskt och de kommer med i utskriften.

Du kan också göra sökningar i anvisningen med sökfunktionen ctrl+f. Kommandot öppnar alla textfält, så du inte behöver öppna vart och ett av dem separat. 

Skattedeklarationens uppgifter

I denna anvisning är punkterna i deklarationen i samma ordning som i MinSkatt. Motsvarande punkter finns på pappersblanketten, men deras ordning och rubriker kan vara delvis olika.

MinSkatt räknar ihop de siffror du skriver in när du fyller i skattedeklarationen.

Om du använder en pappersblankett, räkna ihop siffrorna på varje rad och anteckna summan i kolumnen längst till höger. Räkna beloppen för skogsbrukets nettokapitalinkomst eller förlustbringande kapitalinkomst på blankettens framsida.

 • Privatperson:

  Logga in i MinSkatt. Välj länken Sköt egna skattärenden.

 • Du är först på fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Inkomstskatt för personer.

  Välj i punkten Skatteår 2023 länken Lämna en skattedeklaration för skogsbruk.

 • Om det på sidan inte finns en direkt länk till skattedeklarationen för skogsbruk ska du i punkten Skatteår 2023 välja länken Skattedeklarationer och beskattningsuppgifter.

 • Försäkra dig om att du har valt det rätta året. Välj därefter länken Skattedeklaration för skogsbruk.

 • Sammanslutning: 

  Logga in i MinSkatt. Välj länken Sköt ärenden på ett företags vägnar. 

  Obs. Om du lämnar in sammanslutningens skattedeklaration i MinSkatt ska du ha en Suomi.fi-fullmakt för att kunna sköta ärendet elektroniskt.

 • Du är på fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Inkomstskatt för sammanslutningar.

  Välj i punkten Skatteår 2023 länken Lämna en skattedeklaration för skogsbruk (2C).

 • Om det på sidan inte finns en direkt länk till skattedeklarationen för skogsbruk ska du i punkten Skatteår 2023 välja länken Visa uppgifterna om inkomstskatt för en sammanslutning.

 • Välj därefter länken Deklarera, som finns på kortet Skatteåret 2023. Välj på nytt länken Deklarera.

Bakgrundsuppgifter

I MinSkatt, punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas dina egna kontaktuppgifter, om Skatteförvaltningen har dem. Om någon annan lämnar ytterligare information om ansökan, ska du ange kontaktuppgifterna till den personen.

Om du deklarerar på papper, ange den skattskyldiges namn och personbeteckning eller FO-nummer på blankettens framsida. I slutet av blanketten ska du ange uppgifterna på den person som kan ge ytterligare information om skattedeklarationen.

Inkomster

 • Om du har haft skogsbruksinkomster ska du deklarera dem här. Välj först Ja i behövliga punkter i MinSkatt och fyll därefter i uppgifterna om inkomsterna.
 • Om du inte har några skogsbruksinkomster att deklarera ska du välja punkten Jag lämnar inte uppgifter i fasen Inkomster i MinSkatt. Gå till fasen Utgifter och reserveringar.

Ange i denna punkt inkomsterna från virkesförsäljning under skatteåret och specificera dem enligt:

 • inkomster av rotförsäljning
 • inkomster av leverans- och kontantförsäljning
 • inkomster av brännved och julträd som sålts direkt till hushåll.

Ange alltid försäljningsinkomsterna utan momsens andel. Du ska inte dra av den förskottsinnehållning som virkesköparen verkställt från försäljningsinkomsten.

Vad utgör inkomst av virkesförsäljning?

Du har inkomst av virkesförsäljning om du från egen skog säljer

 • stockar, träpålar eller massaved
 • vedklabbar, småved, flis eller annat energivirke från skog
 • julgranar, prydnadskvistar eller dylikt.

Som inkomst av virkesförsäljning räknas också alla pristillägg (exempelvis bonusar) som du har fått i form av pengar eller pengarnas värde. Om du har kommit överens med ett bolag som köper virke om en sådan finansieringstjänst för virkeshandel där virkesförsäljningsfordran överförs till banken, utgör den köpesumma av virkesförsäljningsfordran som banken betalat till dig inkomst av rotförsäljning.

Om du säljer virke från tomten (t.ex. från sommarstugan) utgör inkomsten från detta inte kapitalinkomst av skogsbruk utan övrig kapitalinkomst. Ange inkomsten av virkesförsäljning från tomten i din personliga förhandsifyllda skattedeklaration i punkten Övriga kapitalinkomster.

Exempel: En momsskyldig skogsägare Sam har 20.12.2022 ingått ett avverkningsavtal, dvs. en rotförsäljning, med ett skogsbolag. Skogsbolaget har betalat köpesumman i januari 2023. I betalningsverifikationen har summan specificerats enligt följande:

Inkomst av virkesförsäljning        10 000 e
Mervärdesskatt (24 %)               + 2 400 e
Förskottsinnehållning (19 %)       - 1 900 e
Betalas                                         10 500 e

Sam anger 10 000 euro i rotförsäljningsinkomst i punkten Rotförsäljningar. Han antecknar inte momsens andel (2 400 euro) i skattedeklarationen utan separat i skogsbrukets anteckningar. Mervärdesskatten räknar Sam med i momspliktiga försäljningar för kalenderåret 2023 och deklarerar den på momsdeklarationen.

Förskottsinnehållning behöver inte allas deklareras i skattedeklarationen för skogsbruk eftersom Skatteförvaltningen får uppgifterna direkt av virkesköparna. I samband med virkesförsäljningen verkställer skogsbolaget förskottsinnehållningen som vid denna rotförsäljning är 19 % av virkesköpesumman (före moms). Förskottsinnehållningen räknas Sam till godo i beskattningen och uppgifterna om den visas i beskattningsbeslutet.

Mer information

Ange i denna punkt 

 • försäkringsersättningar som du har fått på grund av skogsskada. Dra inte av den förskottsinnehållning som försäkringsbolaget har verkställt från ersättningen.
 • ersättningar som du fått för älgskador och andra eventuella skadeersättningar som hänför sig till skogsbruket
 • understöd för skogsbruk som betalats in på ditt konto under året. Exempelvis Kemerastöd (understöd som har fåtts med stöd av lagen om finansiering av hållbart skogsbruk) och stöd för beskogning av impedimentmark utgör skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk och de ska deklareras på denna punkt. Stöden ska deklareras i skattedeklarationen för skogsbruk, även om de senare skulle synas i din förhandsifyllda skattedeklaration, på utskriften i punkten Övriga uppgifter. 

Ange värdet av det virke som du har tagit från din egen skog enligt vad det har använts till:

 • jordbruksverksamhet
 • näringsverksamhet
 • privat bruk, om virket har använts för uppförande eller reparation av byggnader.

Foga till anteckningarna en redogörelse för användningen av virket och dess värde.

Brännved för uppvärmning av bostadshus och gagnvirke från egen skog är skattefria

Om du från din egen skog tar brännved för uppvärmning av din bostadsbyggnad eller någon annan byggnad som hör till ditt privathushåll, eller gagnvirke för eget bruk, är dess värde skattefritt. Ange inte värdet av sådant virke i skattedeklarationen för skogsbruk.

När du från din egen skog tar virke för att bygga och reparera produktionsbyggnader inom jordbruket eller näringsverksamheten, tillämpas i beskattningen så kallad tyst kvittning. Detta betyder att virkets värde inte antecknas som inkomst av skogsbruk, men det kan inte heller dras av i beskattningen av jordbruk eller näringsverksamhet.

Har du överlåtit avverkningsrätten till någon annan?

Om du överlåter avverkningsrätten till skogen utan mark och får ingen ersättning för den, utgör en sådan överlåtelse utan vederlag skattepliktigt uttag för eget bruk. Ange virkets rotprisvärde i punkten Värdet på virke som privathushållet använt. 

Om du under tidigare år har gjort utgifts- eller skadereserveringar ska du i denna punkt ange det belopp som intäktsförs för skatteåret. Om du deklarerar på papper ange intäktsföringen av reserveringarna i punkt 6.1.

Intäktsföring betyder att de utgifts- eller skadereserveringar som du tidigare har gjort räknas som din kapitalinkomst från skogsbruket det år då du intäktsför reserveringen. Du kan intäktsföra en tidigare gjord reservering antingen i sin helhet eller bara delvis och använda resten av reserveringen senare. Ange som avdrag de utgifter som reserveringen är avsedd att täcka. 

Du kan kontrollera tidigare gjorda reserveringar i dina anteckningar eller i fasen Utgifter och reserveringar i MinSkatt.

Obs. När du intäktsför tidigare gjorda reserveringar, kom ihåg att korrigera återstoden av reserveringen i MinSkatt i fasen Utgifter och reserveringar. Korrigera beloppet för det är eller de år då reserveringen ursprungligen gjordes.

Om du deklarerar på papper, specificera de återstående reserveringarnas uppföljningsuppgifter på blankettens sida 2, del IV Reserveringar som inte intäktsförts.

När ska man intäktsföra reserveringarna?

Reserveringarnas syfte är att täcka utgifter som förvärvet av skogsbrukets kapitalinkomster medför under följande år. Reserveringarna ska intäktsföras under de fyra skatteåren som följer det år under vilket reserveringen gjordes (reserveringarna för skogar som finns i före detta Uleåborgs och Lapplands län ska intäktsföras under följande sex skatteåren).

Anteckna det resterande reserveringsbeloppet i sin helhet som inkomst senast under det sista året av reserveringens användningsfrist, även om motsvarande årsutgifter och avdrag som hänför sig till skogsbruket då inte hade funnits.

Du kan inte göra ett nytt skogsavdrag eller en ny utgiftsreservering på basis av en reservering som ska beaktas som intäkt.

Exempel. Astrid gjorde år 2020 en utgiftsreservering på 1 000 euro från skogsbrukets kapitalinkomster för utgifter under kommande år.

År 2023 har Astrid utgifter inom skogsbruket på 800 euro. Hon beslutar att år 2023 intäktsföra 800 euro av den reservering som hon gjorde år 2023 och antecknar detta i skattedeklarationens punkt Intäktsförda reserveringar.

I punkten Utgifter och reserveringar korrigerar Astrid för år 2020 den återstående reserveringen på 200 euro. Hon måste intäktsföra resterande 200 euro senast i skattedeklarationen för år 2024 även om hon inte har ett motsvarande belopp av utgifter som ska dras av.

Grundläggande information om utgifts- och skadereserveringar

Läs mer i den detaljerade anvisningen: Reserveringar i beskattningen av kapitalinkomster från skogsbruk

Ange i denna punkt poster som betraktas som kapitalinkomst från skogsbruk men inte antecknas i någon av punkterna ovan. Sådana kan exempelvis vara betalningskrediteringar eller återbetalningar som hänför sig till utgifter som du dragit av under tidigare skatteår.

Om du deklarerar på pappersblankett ange dessa inkomster i punkt 6.2.

Ange i denna punkt sådana utgifter för annan verksamhet än skogsbruk som ingår i utgifterna för skogsbruk i dina anteckningar.

Om du lämnar skattedeklarationen in på papper ska du lämna dessa uppgifter i punkt 10.

Utgifter för annan verksamhet bildas, då du använder maskiner som skaffats för skogsbruket eller tillgodogör dig arbetsinsatsen av personer som anställts för skogsbruket

 • i jordbruket
 • i näringsverksamheten
 • inom privathushållet, till exempel för att hugga brännved.

Ange under dessa punkter den del av utgifterna som ingår i skogsbrukets anteckningar som årliga utgifter eller avskrivningar, även om utgifterna hänför sig till annat än skogsbruk. Den här delen av utgifterna kan inte dras av i skogsbrukets beskattning, utan den intäktförs, med andra ord antecknas som inkomst.

Utgifter och reserveringar

 • Om du har haft utgifter eller reserveringar som gäller skogsbruket ska du deklarera dem här. Välj Ja i behövliga punkter i MinSkatt och ange därefter uppgifterna.
 • Om du inte har några utgifter eller reserveringar som gäller skogsbruket, ska du välja punkten Jag lämnar inte uppgifter i fasen Utgifter och reserveringar. Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.
 • Om du är momsskyldig ska du ange utgifterna utan moms. Lämna momsdeklarationen separat.
 • Om du inte är momsskyldig ska du ange utgifterna inklusive moms.

Ange här årliga utgifter som anknyter till skogsbruket. Om du deklarerar på papper ange årsutgifterna i punkt 7.

Årsutgifter är till exempel

 • avlöningsutgifter
 • resekostnader inom skogsbruket (du kan dra av 0,30 euro/km för resor inom skogsbruket med egen bil år 2023).
 • övriga årsutgifter, såsom
  • skogsförsäkringspremier som betalats under skatteåret
  • egna och familjemedlemmars obligatoriska pensions-, olycksfalls- och grupplivförsäkringspremier som hänför sig till skogsbruket
  • skogsvårdsföreningarnas medlems- och serviceavgifter
  • kostnader för skogsförnyelse, såsom kostnader för anskaffning av plantor och för plantering 
  • utgifter för sådana maskiner och anläggningar vars ekonomiska anskaffningsutgift är högst 600 euro eller vars brukstid är högst 3 år.
   • Deklarera inte här anskaffningsutgifter för maskiner som har kostat mer än 600 euro och vars användningstid är längre än 3 år. Dra av anskaffningsutgifterna för sådana maskiner under Avskrivningar.
  • utgifter för förnödenheter inom skogsbruket samt bränslen och smörjmedel
  • frivilliga säljfrämjande avgifter som i samband med virkesköp betalats till Finlands Skogsstiftelse
  • prestationer som betalats till entreprenören för avverkning, jordbearbetning, skogsgödsling, vård av plantbestånd och övriga skogsvårdsarbeten
  • utgifter för underhåll av skogsvägar och -diken
  • vägavgifter och bruksavgifter till väglaget för en enskild väg för skogsbrukets del
  • avdrag för arbetsrum (läs mer: Skatteförvaltningens anvisning för harmonisering av beskattningen vid beskattningen för 2023, punkt 2.1)
  • prenumerationsavgifter för facktidningar inom skogsbruk
  • kostnader som banken debiterat för handel med virkesförsäljningsfordran och eventuell andel av köpesumman som återbetalats till banken
  • expeditionsavgifter som hänför sig till skulder inom skogsbruket, kreditreserveringsprovisioner och dylika accessoriska kostnader för lån.

Ange inte här räntan på ett lån som anknyter till skogsbruket. Deklarera räntan i din personliga förhandsifyllda skattedeklaration i form av ränta på skuld för inkomstens förvärvande, om den inte redan är färdigt ifylld i skattedeklarationen.

Vilka lönekostnader kan jag dra av?

Du kan dra av alla sådana kostnader för anställning av utomstående arbetstagare som hänför sig till skogsbruket. Avdragbara är också exempelvis försäkringspremier och andra lönebikostnader.

Du kan inte dra av lön som du har betalat till din make eller till ditt barn som under skatteåret har fyllt högst 14 år. Du kan dra av lön som betalats till andra familjemedlemmar, om ersättningen för arbetet inte överstiger det belopp som skulle ha betalats en anställd utanför familjen för samma arbete.

Resekostnader inom skogsbruket

Om du drar av resekostnader för skogsbruk ska du bifoga en redogörelse för dem till dina anteckningar. Du kan dra av 0,30 euro/km för resor inom skogsbruket med egen bil år 2023.

Du ska föra körjournal över användningen av egen bil inom skogsbruket. Anteckna i körjournalen tidpunkten i början och i slutet av körningen, rutten, resans ändamål samt antalet kilometer. Spara körjournalen som bilaga till skatteanteckningarna för skogsbruket.

Du kan inte göra avdrag av dagtraktamenten på basis av resor till din skogslägenhet även om levnadskostnaderna hade varit större än vanligt på grund av resan. Däremot får du under vissa förutsättningar göra avdrag av dagtraktamente för resor inom skogsbruk om de gäller resor för annat ändamål än resor till egen skog (t.ex. resor till kurser). Anteckna i skogsbrukets anteckningar förutsättningarna för dagtraktamentet och räkna in avdraget av dagtraktamentet i punkten Resekostnader i skattedeklarationen.

Läs mer om resekostnader inom skogsbruket

Ange i denna punkt leveransarbete som du eller din familjemedlem utfört. Om virkesdrivningen som anknyter till leveransförsäljningen har utförts av en utomstående part, till exempel en skogsvårdsförening, ska du inte ange kostnaderna för drivningen här, utan i punkten Övriga årsutgifter.

Om du deklarerar på en pappersblankett, specificera uppgifterna om leveransarbetet skilt för varje arbetstagare på blankettens sida 2.

Redogör för uppgifterna om leveransarbetet i anteckningarna och i skattedeklarationen för det skatteår under vilket leveransarbetet har utförts.

Ange uppgifterna om varje arbetstagare separat. Värdet av leveransarbete utgör beskattningsbar förvärvsinkomst för den som utför arbetet.

 • Välj i MinSkatt knappen Lägg till ny och ange uppgifterna om den som utfört leveransarbetet.
 • Specificera virkesmängderna i enlighet med hur många kubikmeter virke den som utfört leveransarbetet har upparbetat och transporterat.
 • Beräkna värdet på leveransarbetet enligt virkesslag för hela den upparbetade och transporterade virkesmängden och ange leveransarbetets sammanlagda värde. Om du inte har någon annan utredning om leveransarbetets värde kan du använda priserna i tabellen nedan i skattedeklarationen för 2023.

Värdet av leveransarbete enligt virkesslag 2023

Virkesslag Upparbetning euro/m3 Transport euro/m3
Tallstockar 6,19 2,43
Tallmassaved 14,30 2,51
Granstockar 7,99 2,46
Granmassaved 14,96 2,66
Björkstockar 5,90 2,79
Björkmassaved 13,23 2,93
Energivirke (helträd) 8,82 4,57
Ved och klabbar 29,98 2,93
Flisning 4,68 -
Flis - 2,93

Leveransarbetets skattepliktiga värde

Beräkna vid behov leveransarbetets skattepliktiga värde för varje sådan arbetare som deltagit i leveransarbete som överskrider det skattefria beloppet. Värdet av leveransarbete är skattefritt upp till 125 m3. Om den upparbetade virkesmängden understiger gränsen behöver det skattepliktiga värdet på leveransarbetet inte anges.

Räkna ut det skattepliktiga värdet genom att multiplicera leveransarbetets värde med koefficienten som beräknats enligt formeln nedan. Räkna ut koefficienten separat för upparbetat och transporterat virke, om mängderna är olika stora.

Koefficient =  upparbetats och/eller transporterats m3 – 125m3
                          upparbetats och/eller transporterats m3                  

När du har angett uppgifterna om en arbetstagare ska du välja knappen OK i MinSkatt. Vid behov kan du lägga till uppgifterna om en ny leveransarbetstagare genom att välja knappen Lägg till ny. 

Hur leveransarbetet fördelas mellan leveransförsäljning och försäljning av brännved och julgranar

När du har angett uppgifterna om varje leveransarbetstagare räknar MinSkatt ihop värden på leveransarbete. Rulla sedan sidan i MinSkatt nedåt. 

Ange vilken del av det sammanlagda värdet på leveransarbetet som hänför sig till

 • leveransförsäljning
 • försäljning av brännved och julgranar.

Om du under skatteåret inte har fått betalningar av leveransförsäljning och du endast uppger skattepliktigt leveransarbete behöver du inte fylla i fälten "Värdet av leveransarbete inom leveransförsäljning" och "Värdet av leveransarbete inom försäljning av brännved och julgranar". Ange i detta fall värdet av leveransarbete som avdrag från dina kapitalinkomster för skogsbruk för det år då du får inkomster av leveransförsäljning.

Leveransarbetets värde dras av från inkomsten av leveransförsäljningen

Om du under skatteåret har fått leveransförsäljningsinkomst får du dra av leveransarbetets värde från den. Med andra ord kan leveransarbetets värde inte vara större än motsvarande inkomst av virkesförsäljning.

 • Om du deklarerar i MinSkatt överförs det sammanlagda värdet av de leveransarbeten som olika parter utfört automatiskt till ett avdrag från leveransförsäljningsinkomsten.
 • Om du deklarerar på en pappersblankett ska du räkna ihop värdet på leveransarbetet för alla som deltagit i punkt 13. Anteckna detta belopp som avdrag från leveransförsäljningsinkomsten på sidan 1 i punkt 2 på blanketten. Ange separat värdet på leveransarbete som hänför sig till leveransförsäljningsinkomsten i punkt 2.1 och värdet på leveransarbete som hänför sig till försäljning av brännved och julgranar i punkt 2.2.

Om du ännu inte har fått betalningar av virkesköparen under året då leveransarbetet utfördes ska du dra av värdet på leveransarbetet från skogsbrukets kapitalinkomst först under det skatteår då du får betalningar av köparen för virkesförsäljningen.

Mer information

Läs mer om leveransarbeten

Deklarera uppföljningsuppgifterna om skogsavdraget samt det skogsavdrag som du gjort under skatteåret. Redovisa detaljerade uppgifter om skogsavdraget i anteckningarna.

Du kan få skogsavdrag om du efter 1.1.1993 antingen har köpt eller på annat sätt förvärvat skog mot vederlag. Då kan du dra av en del av anskaffningsutgiften för skogen i beskattningen av kapitalinkomsterna av skogsbruket.

Uppföljning av skogsavdraget

Om du tidigare har gjort ett skogsavdrag finns i MinSkatt redan uppföljningsuppgifterna om skogsavdraget för det föregående skatteåret: skogsavdragsgrund, tidigare använt skogsavdrag samt beloppet av det skogsavdrag som står till förfogande.

Om du deklarerar på en pappersblankett, specificera uppföljningsuppgifterna om skogsavdraget på blankettens sida 2. Obs! Fyll i uppföljningsuppgifter om skogsavdraget även om du inte skulle utnyttja skogsavdragsrätten under skatteåret.

När du deklarerar uppgifter om skogsavdraget gör så här:

 • Anmäl skogsavdragsgrunden av alla sådana skogar som du ägde vid utgången av skatteåret och som berättigar dig till skogsavdrag.
  • Avdragets grund utgör 60 % av den del av fastighetens anskaffningsutgift som hänför sig till skogen. Om fastighetsköpet har omfattat också annan egendom utöver skog, uppskatta vid behov skogens andel av hela fastighetens anskaffningsutgift utgående från det gängse värdet på de olika egendomsposterna.
  • Om du har fått skog i arv eller som gåva och arvlåtaren eller gåvogivaren har haft outnyttjad skogsavdragsrätt, kan du dessutom från denna avdragsrätt föra över åt dig själv den del som motsvarar den mottagna skogsegendomen.
  • Kom ihåg att korrigera uppgifterna om skogsavdragsgrunden om du under skatteåret har köpt eller sålt skogsmark, eller om skogsmark tagits till annat bruk, till exempel som byggplats för ett vindkraftverk.
 • Tidigare använt skogsavdrag: Ange det sammanlagda beloppet av skogsavdrag som använts under tidigare år.
 • Beloppet av skogsavdrag som lagts till överlåtelsevinster: Om du har sålt skogsegendom efter år 2008 och det till överlåtelsevinsterna har lagts använt skogsavdrag ska du ange det sammanlagda beloppet av sådana skogsavdrag.
 • Beloppet av skogsavdrag som står till förfogande:
  • MinSkatt beräknar beloppet av det skogsavdrag som står till förfogande under skatteåret.
  • Om du deklarerar på papper ska du räkna ut beloppet så här: Dra av från det tidigare använda skogsavdraget (punkt 15) det skogsavdrag som intäktsförts i överlåtelsevinstbeskattningen (punkt 16) och dra av resultatet från grunden för skogsavdraget (punkt 14). Om resultatet av uträkningen är negativt kan du inte använda skogsavdrag under skatteåret. Ange då 0 i punkt 17.

Utnyttjandet av skogsavdraget under skatteåret

Deklarera skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomst av skogar som berättigar till skogsavdrag under skatteåret. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett ska du ange denna uppgift i punkt 18 i uppföljningstabellen för skogsavdrag.

Kapitalinkomst av skogsbruk utgörs av

 • försäljningsinkomster av virke
  • om du har inkomster av leveransförsäljning ska du dra av leveransarbetets värde från dem
 • försäkringsersättningar och älgskadeersättningar
 • understöd för skogsbruk
 • värdet av skattepliktigt virke som tagits från egen skog.

Deklarera skatteårets skogsavdrag.

 • Skogsavdraget får vara högst 60% av skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomst som du under skatteåret fått av skogar som berättigar till skogsavdrag.
 • Avdraget kan inte vara större än beloppet av det skogsavdrag som står till förfogande.
 • Avdraget ska dessutom uppgå till minst 1 500 euro. Du kan alltså göra skogsavdrag endast under sådana år då du har fått minst 2 500 euro i skattepliktig kapitalinkomst av skogsbruk av den skog som berättigar till skogsavdrag.
 • Om du deklarerar på en pappersblankett ska du överföra skogsavdraget som görs under skatteåret från punkt 19 i uppföljningstabellen till blankettens första sida, punkt 5.1.

Använt skogsavdrag sammanlagt

 • MinSkatt beräknar det totala beloppet av det skogsavdrag som du använt.
 • Om du deklarerar på papper ska du i punkt 20 räkna det totala beloppet av det skogsavdrag som du använt (= punkterna 15 + 19).

Mer information

Skogsavdrag (detaljerad anvisning)

Du kan göra en utgiftsreservering på skogsbrukets skattepliktiga kapitalinkomster. Med hjälp av reserveringen kan du överföra en del av inkomsterna från skogsbruket för att täcka kommande års utgifter. Reserveringen ska användas, det vill säga intäktsföras senast under det fjärde året från det att utgiftsreserveringen gjordes (i de tidigare Uleåborgs och Lapplands län senast under det sjätte året från det att utgiftsreserveringen gjordes).

Ange i denna punkt den utgiftsreservering som du gjort under skatteåret samt sådana utgiftsreserveringar från tidigare år som inte har intäktsförts vid skatteårets utgång. Anteckna alltid den del av reserveringarna som inte beaktats som intäkt vid det år under vilket reserveringen ursprungligen har gjorts.

Om du tidigare har deklarerat utgiftsreserveringar visas de reserveringar som inte har intäktsförts under tidigare år färdigt ifyllda i MinSkatt.

Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett, anteckna den utgiftsreservering som du gjort under skatteåret på blankettens sida 1, punkt 5.2. Ange reserveringarnas uppföljningsuppgifter på blankettens sida 2, del IV. Ange reserveringarnas uppföljningsuppgifter även om du inte skulle intäktsföra reserveringarna under skatteåret.

Obs! Om du har intäktsfört reserveringar som du gjort tidigare i fasen Inkomster, kom ihåg att korrigera beloppet av de återstående reserveringarna på motsvarande sätt.

Obs. Om du har intäktsfört reserveringar som du gjort tidigare på skattedeklarationen i fasen Inkomster, kom ihåg att korrigera beloppet av de återstående reserveringarna på motsvarande sätt i uppföljningstabellen för reserveringar. Uppgiften överförs inte automatiskt i MinSkatt.

Beloppet av utgiftsreservering som görs under skatteåret

Utgiftsreserveringen för skatteåret får vara högst 15% av skogsbrukets kapitalinkomst från vilken du först har dragit av skogsavdraget för skatteåret.

Exempel: Jan fick 10 000 euro i inkomst av virkesförsäljning under skatteåret. Han gjorde ett skogsavdrag på 60% x 10 000 euro = 6 000 euro. Jan kan under skatteåret göra en utgiftsreservering på högst 600 euro (15% x 4 000 euro = 600 euro).

Mer information

Ange i denna punkt den skadereservering som du gjort under skatteåret samt de skadereserveringar från tidigare år som inte hade intäktsförts vid skatteårets utgång. Anteckna alltid den del av reserveringarna som inte beaktats som intäkt vid det år under vilket reserveringen ursprungligen har gjorts.

Om du tidigare har deklarerat skadereserveringar visas tidigare års reserveringar som inte har intäktsförts färdigt införda i MinSkatt.

Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett ska du anteckna den skadereservering som du gjort under skatteåret på blankettens sida 1, punkt 5.3. Ange skadereserveringarnas uppföljningsuppgifter på blankettens sida 2, del IV. Ange reserveringarnas uppföljningsuppgifter även om du inte skulle intäktsföra reserveringarna under skatteåret.

Obs! Om du har intäktsfört reserveringar som du gjort tidigare i fasen Inkomster, kom ihåg att korrigera beloppet av de återstående reserveringarna på motsvarande sätt i uppföljningstabellen för reserveringar. Uppgiften överförs inte automatiskt i MinSkatt.

Beloppet av skadereservering som görs under skatteåret

Du kan göra en skadereservering utifrån en försäkrings- eller skadeersättning som du fått på grund av en skogsskada.

Reserveringen kan vara högst lika stor som kostnaderna för förnyelse av den skadade skogen. Vid behov kan du uppskatta förnyelsekostnaderna om de ännu inte är kända. Foga till anteckningarna en tillförlitlig utredning om beloppet på dessa förnyelseutgifter.

Exempel: Du får under skatteåret en försäkringsersättning på 5 000 euro på grund av en skogsskada. Skogsvårdsföreningen uppskattar att utgifterna för förnyelse av skogen på skadeområdet är 3 000 euro. Du kan göra en skadereservering på 3 000 euro under skatteåret.

Reserveringen ska användas senast under det fjärde året från det att skadereserveringen gjordes (i de tidigare Uleåborgs och Lapplands län senast under det sjätte året från det att utgiftsreserveringen gjordes).

Läs mer om användningen av reserveringar, det vill säga intäktsföring

Mer information

I denna punkt ska du som avskrivningar dra av anskaffningsutgifterna för sådana skogsbruksnyttigheter vars sannolika användningstid är över 3 år. Sådana nyttigheter är till exempel maskiner, byggnader och skogsvägar som används inom skogsbruket.

Börja avskrivningarna under det år då maskinen, byggnaden eller annan nyttighet tas i bruk. Om förnödenhetens anskaffningsutgift eller utgiftsrest är högst 600 euro, avskriv den på en gång. Med utgiftsrest avses den anskaffningsutgift som återstår efter avskrivningarna från tidigare år.

Ange avskrivningarna i grupper

Följ i skogsbrukets anteckningar utgiftsresterna för varje nyttighet. Ange på skattedeklarationen uppgifterna om avskrivningar i grupper:

 • avskrivningar på maskiner och anläggningar (avskrivning högst 25% per år)
 • avskrivningar på byggnader (avskrivning högst 10% per år)
 • avskrivningar på utgifter för byggande och ombyggnad av skogsvägar samt på utgifter för skogsdikning, rensning av skogsdiken och kompletteringsdikning (avskrivning högst 15% per år).

Om du deklarerar i MinSkatt, välj knappen Öppna specifikationen och ange de uppgifter som behövs.

Om du deklarerar på en pappersblankett, fyll i motsvarande uppgifter i avskrivningstabellen i punkt 8.

 • Med utgiftsrest 1.1.2023 avses anskaffningspriset minskat med avskrivningar som gjorts under tidigare år. Denna utgiftsrest som har fastställts för det föregående året visas färdigt införd i MinSkatt.
 • Ange också eventuella tillägg, det vill säga totalbeloppet av anskaffningsutgifterna för de nyttigheter som du anskaffat under skatteåret.
 • Ange överlåtelserna, det vill säga totalbeloppet av utgiftsresterna för de nyttigheter som du har sålt under skatteåret. Observera att om du har överlåtit en nyttighet under skatteåret kan du inte längre göra några avskrivningar på den. Ange förnödenhetens överlåtelsevinst eller -förlust också i din förhandsifyllda skattedeklaration antingen i MinSkatt eller på blankett 9 Överlåtelsevinst eller -förlust.
 • Ange skatteårets avskrivning i punkten Avskrivningar. MinSkatt beräknar automatiskt den största möjliga avskrivningen och föreslår den som avskrivningsbelopp.
 • När du har angett avskrivningarna för alla nyttigheter beräknar MinSkatt det totala beloppet av skatteårets avskrivningar i punkten Avskrivningar sammanlagt.
 • Om du deklarerar på en pappersblankett ska du beräkna Utgiftsrest i slutet av skatteåret: lägg tilläggen till utgiftsresten i början av skatteåret och dra av överlåtelser och avskrivningar från den.

Exempel: En maskin som under skatteåret anskaffades för skogsbruket kostade 5 000 euro. I anteckningarna för skatteåret kan man göra en avskrivning om 25 %, dvs. 1 250 euro på maskinen. Resterande 3 750 euro utgör utgiftsresten på vilken avskrivningen för det följande skatteåret beräknas.

Har du använt skogsbrukets maskiner i jordbruk, näringsverksamhet eller privathushåll?

Om du har använt en maskin som bokförts som redskap inom skogsbruket för annat än skogsbruksarbete ska du ange värdet på sådan användning

 • I fasen Inkomster i MinSkatt, i punkten "Utgifter för annan verksamhet som ska deklareras som inkomst och som ingår i skogsbrukets anteckningar"
 • på pappersblankett i punkt 10 Utgifter för annan verksamhet vilka ingår i skogsbrukets anteckningar.

Läs mer om avdrag för anskaffningsutgifter för skogsbruksmaskiner

Läs mer om avskrivningar 

Ange i denna punkt de utgifter som hänför sig till skogsbruket och som du har antecknat i jordbrukets anteckningar eller i näringsverksamhetens bokföring. Dra av en motsvarande rättelsepost från jordbrukets eller näringsverksamhetens utgifter. Om du lämnar skattedeklarationen på en pappersblankett, ange beloppet i punkt 9.

Exempel: En traktor som hör till jordbruksinventarierna har använts för skogsbruk. Om alla kostnader som hänför sig till den har dragits av i jordbrukets anteckningar ska skogsbrukets andel dras av från jordbrukets kostnader (dvs. intäktsföras). Överför andelen av utgifterna hit och dra av den som skogsbruksutgifter.

Så här kan du korrigera och skicka uppgifter

En halvfärdig skattedeklaration förvaras i MinSkatt i 3 månader.

Om du fortsätter att fylla i skattedeklarationen eller vill skicka en skattedeklaration som du sparat som halvfärdig, ska du börja med att hämta den halvfärdiga deklarationen.

 1. I sektionen Inkomstskatt för personer ska du välja punkten Skatteår 2023 och sedan länken Lämna en skattedeklaration för skogsbruk (2C).

 2. Du ser den halvfärdiga deklarationens uppgifter som underlag. Klicka på länken Redigera. Gå igenom de olika faserna av skattedeklarationen och fyll i uppgifterna som saknas.

  Gå sedan till fasen Förhandsgranska och skicka och välj Skicka i slutet av sidan.

Du kan korrigera deklarationen i MinSkatt eller på papper.

Så här korrigerar du deklarationen i MinSkatt

I MinSkatt kan du använda den tidigare deklarationen som grund, med andra ord behöver du inte fylla i alla uppgifter på nytt. Börja med att hämta deklarationen.

 1. I sektionen Inkomstskatt för personer under Skatteår 2023 väljer du länken Öppna skattedeklarationen för skogsbruk (2C).

 2. Du ser den tidigare deklarationens uppgifter som underlag. Välj länken Korrigera.

  Gå igenom de olika faserna i skattedeklarationen och fyll i uppgifterna som är nya eller som har ändrats.

  Gå sedan till fasen Förhandsgranska och skicka och välj Skicka i slutet av sidan.

Så här korrigerar du deklarationen på en pappersblankett

Om du korrigerar uppgifter i en tidigare lämnad deklaration ska du lämna en ny ersättande deklaration. Lämna alla de tidigare lämnade korrekta uppgifterna på nytt. Det räcker alltså inte att du bara korrigerar den felaktiga uppgiften eller lägger till en ny uppgift.

Annat att observera

Skulder och räntor som hänför sig till skogsbruk anges inte på skattedeklarationen för skogsbruk utan de syns i din personliga förhandsifyllda skattedeklaration som skuld för förvärvande av inkomst och ränta på skuld för förvärvande av inkomst.

Om det i uppgifterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen saknas skulder eller räntor eller uppgifterna behöver korrigeras, gör korrigeringarna i samband med din förhandsifyllda skattedeklaration. Du kan korrigera uppgifterna antingen i MinSkatt eller på blankett 50B, Kapitalinkomster och avdrag från dem. Läs deklarationsanvisningen för den förhandsifyllda skattedeklarationen.

En delägare i en beskattningssammanslutning ska deklarera på blankett 50B även de skulder och räntor som hänför sig till sammanslutningens skogsbruk.

Du får ett företagaravdrag på 5% från skogsbrukets kapitalinkomster. Avdraget kan beviljas fysiska personer och dödsbon. Avdraget beräknas utgående från skogsbrukets positiva nettoresultat. I detta nettoresultat av skogsbruk kan ingå också sådana kapitalinkomster av skogsbruk som du fått via beskattningssammanslutningar.

Skatteförvaltningen räknar avdraget för dig. Du behöver alltså inte beräkna och deklarera företagaravdraget i skogsbrukets skattedeklaration. Du ser beloppet av skogsbrukets företagaravdrag i ditt beskattningsbeslut som du får senare i samband med den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Läs mer om företagaravdraget.

Om du har fått skogsegendom som gåva kan du ha rätt till skogsgåvoavdrag. 

Deklarera uppgifterna om skogsgåvoavdrag i samband med din förhandsifyllda skattedeklaration antingen i MinSkatt eller på blankett 2L Skogsgåvoavdrag.

Läs mer om skogsgåvoavdrag och villkoren för det

Sidan har senast uppdaterats 29.2.2024