Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Utgifter som dras av som avskrivningar

Årsutgifter för skogsbruket riktas endast till ett visst år och dras av det skatteår då utgiften har betalats. Däremot används avskrivning för att dra av anskaffningsutgifter för långfristiga investeringar som fördelas på flera år. Typiska investeringar är exempelvis utgifter för anläggning av en skogsväg eller en traktor som behövs för drivning.

Avskrivningar görs exempelvis på maskiner och byggnader

Som avskrivningar får du dra av anskaffningsutgifter för skogsbruksinvesteringar vars sannolika ekonomiska användningstid är över tre år. Som avskrivning dras av exempelvis

 • anskaffningsutgifter för skogsbrukets anläggningstillgångar, såsom anskaffningsutgifter för maskiner och inventarier samt för byggnader och konstruktioner
 • anläggningsutgifter för skogsvägar
 • utgifter för skogsdikning

Anskaffningsutgifterna avdras årligen genom avskrivningar på utgiftsresten.

Exempel: En maskin som sommaren 2023 anskaffades för skogsbruket kostade 5 000 euro. I anteckningarna för skatteåret 2023 kan du göra en avskrivning för högst 25 %, dvs. 1 250 euro. Resterande 3 750 euro utgör utgiftsrest, på vilken följande skatteårs avskrivning beräknas.

Högsta avskrivningsprocent

 • Maskiner och anordningar 25 %
 • Utgifter för byggnad och grundlig förbättring av skogsvägar samt utgifter för skogsdikning, rensning av skogsdiken och kompletteringsdikning 15 %.
 • Byggnader 10 %

Avskrivningar inleds under ibruktagningsåret

Avskrivningarna på anskaffningsutgifterna för skogsbrukets anläggningstillgångar görs alltid per förnödenhet, dvs. i anteckningarna tas avskrivningar upp separat för varje maskin eller byggnad. Utred i anteckningarna den oavskrivna anskaffningsutgiften, avskrivningens storlek för skatteåret samt utgiftsresten efter avskrivningen separat för varje förnödenhet.

Avskrivningar inleds under det år då respektive förnödenhet tas i bruk. En utgiftsrest på högst 600 euro avskrivs på en gång.

Om förnödenheten har sålts under året kan det inte längre göras en avskrivning för det året. Deklarera överlåtelsevinster eller överlåtelseförluster för sålda (överlåtna) maskiner eller byggnader endera i MinSkatt eller på blankett 9 (Annan överlåtelsevinst eller -förlust).

Om en maskin som hör till skogsbruksinventarierna används för privat bruk (exempelvis för att göra brännved för eget bruk) ska du som intäkt beräkna privatbrukets andel av de avskrivningar och driftskostnader som bokförts som avdrag i skogsbeskattningen.

Snöskoter, terränghjuling och traktor

Om du använder en snöskoter, terränghjuling eller traktor i skogsbruket avdras kostnaderna för dessa fordon i regel till den del de använts i skogsbruket per körtimme av totalkostnaderna. Om det inte finns någon annan utredning av utgifterna, kan du som utgifter uppskatta

 • 15 e/körtimme för snöskoter och terränghjuling
 • 12 e/körtimme för traktor

En snöskoter, terränghjuling eller traktor kan endast i undantagsfall räknas till skogsbruksinventarier. Då förutsätts att maskinen huvudsakligen används (minst 50 procent) för skogsbruket.

Detta kan uppstå i skogsbruket närmast i de fall om du varje år regelbundet själv utför ett stort antal sådan leveransavverkning eller sådana skogsvårdsarbeten som maskinen används till. Maskinen ska lämpa sig för användningsändamålet och maskineffekten förutsätts vara tillräcklig. Du ska dessutom ha tillgång till den extrautrustning (t.ex. släpvagn, lastare eller dylik) för maskinen som behövs i skogsarbetet. Även i dessa fall ska du föra bok över körtimmarna, och därutöver årligen intäktsföra privata brukets andel av kostnader och avskrivningar.

Om du hugger brännved för eget bruk

Om du hugger brännved för eget bruk kan du inte dra av utgifter för huggning av brännved eller för transport av dem från kapitalinkomsterna av skogsbruk, eftersom motsvarande inkomst är skattefri. Om du använder skogsmaskinen för drivning av ved för privathushållet, betraktas detta inte som användning inom skogsbruket när det utreds om maskinen ska räknas i jordbruksinventarier eller inte. Då får du inte heller till någon del dra av driftskostnaderna för maskinen från kapitalinkomsterna av skogsbruket.

Körtimmarna ska föras i anteckningarna

Om en snöskoter, terränghjuling eller traktor används inom skogsbruket ska anteckningarna innehålla en pålitlig utredning om användningstimmarna och -ändamålet. Skatteförvaltningen kan vid behov be om din utredning för påseende. Anteckna gärna uppgifterna i utredningen om utförda arbeten enligt enskilda beståndsfigurer.

Läs mer om att dra av anskaffningsutgifterna för skogsbruksmaskiner

Skogsbruksbyggnader

En byggnad betraktas som skogsbruksbyggnad endast om den huvudsakligen används inom skogsbruket. Till skogsbruksbyggnader hör t.ex.

 • byggnader som är avsedda för förvaring av skogsbruksmaskiner
 • byggnader för torkning och lagring av virke som man avser att sälja
 • skogsarbetarnas raststugor.

Som användning inom skogsbruket betraktas inte lagring av virke för eget privatbruk eller förvaring av sådana maskiner som inte hör till skogsbruksinventarierna. Byggnader som skogsägaren använder för boende eller fritid anses inte vara skogsbruksbyggnader, även om de används för inkvartering i samband med skogsarbete.

Om en skogsbruksbyggnad används också för andra ändamål

Om en skogsbruksbyggnad används delvis också för andra ändamål ska en motsvarande del avskrivningarna och kostnaderna intäktsföras i skogsbruksbeskattningen. Om en del av en byggnad som ingår i jordbruket eller näringsverksamheten används också inom skogsbruket, får skogsbrukets andel av kostnaderna och avskrivningarna dras av som skogsbrukskostnad. En motsvarande intäktsföring ska då göras i jordbruks- eller näringsbeskattningen.

Om skogsbruksbyggnaden har byggts av virke från egen skog tillämpas på virkets värde en så kallad tyst kvittning. Rotpriset på träd räknas då inte som inkomst och virkets värde dras inte heller av som utgift för byggnaden.

Moms och beräkning av avskrivningar

Om du är momsskyldig ska du använda anskaffningsutgiften för investering utan moms som grund till beräkning av avskrivningar i inkomstbeskattningen. Momsens andel dras av separat på momsdeklarationen. Om du inte är momsskyldig ska du börja skriva av från anskaffningsutgiften inklusive moms.

I momsbeskattningen avdras endast den andel av anskaffningens momsbelopp som hänför sig till den skattepliktiga verksamheten. Om du exempelvis uppskattar att av användningen av en terränghjuling som köpts för skogsbruket hänför sig 20 % till privathushållet, ska du i momsbeskattningen avdra endast 80 % av momsen på anskaffningsutgiften för terränghjuling och på kommande driftskostnader.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024