Utgifter som dras av som avskrivningar

Investeringar som hänför sig till skogsbruk dras av som avskrivningar i inkomstbeskattningen. Typiska investeringar är t.ex. anläggningskostnader för skogsväg eller en traktor som behövs för drivning av träd.

Skogsbrukets årsutgifter hänför sig enbart till ett visst år och de dras av under det skatteår då avgiften har betalats. Däremot ska anskaffningsutgifterna för investeringar med lång verkningstid dras av genom avskrivningsmetoden.

Avskrivningar görs exempelvis på maskiner och byggnader

Anskaffningsutgifterna för sådana investeringar inom skogsbruket vars sannolika ekonomiska användningstid är mer än tre år dras av som avskrivningar. Som avskrivningar dras av t.ex.

 • anskaffningsutgifter för skogsbrukets anläggningstillgångar, såsom för maskiner och materiel samt för byggnader och konstruktioner
 • utgifter för byggande av skogsvägar
 • utgifter för skogsdikning.

Avskrivningarna görs varje år på utgiftsresten av anskaffningsutgiften.

Exempel: En maskin som sommaren 2017 anskaffades för skogbruket kostade 5 000 euro. I anteckningarna för skatteåret 2017 kan du göra en avskrivning om 25 %, dvs. 1 250 euro på maskinen. Resterande 3 750 euro utgör utgiftsrest, på vilken följande skatteårs avskrivning räknas.

De högsta avskrivningsprocenten

 • Maskiner och anläggningar 25 %
 • Skogsvägar och -diken 15 %
 • Byggnader 10 %

Avskrivningar börjar under ibruktagningsåret

Anskaffningsutgifterna för anläggningstillgångar inom skogsbruket avskrivs alltid per nyttighet dvs. i anteckningarna tas upp avskrivningar separat på varje maskin eller byggnad. Utred i anteckningarna den oavskrivna anskaffningsutgiften, avskrivningens storlek för skatteåret samt utgiftsrest efter avskrivningen separat för varje nyttighet.

Du kan börja göra avskrivningar under det år då nyttigheten tas i bruk. En utgiftsrest om högst 200 euro avskrivs på en gång.

Om du har överlåtit en nyttighet under skatteåret, kan du inte längre göra några avskrivningar på den för året i fråga. Anmäl överlåtelsevinsten eller -förlusten på överlåtna maskiner eller byggnader på blankett 9.

Om en maskin som hör till skogsbruksinventarierna används i privathushållet (exempelvis för huggning av brännved för eget bruk), ska privatbrukets andel av de avskrivningar och driftskostnader som tagits upp som avdrag i skogsbeskattningen räknas som intäkt.

Snöskoter, terränghjuling och traktor

Om man i skogsbruket använder snöskoter, terränghjuling eller traktor avdras kostnaderna för dessa fordon i regel till den del de använts i skogsbruket per användningstimme av totalkostnaderna. Kostnaderna kan i brist på annan utredning uppskattas till

 • 14 € per användningstimme för snöskoter och terränghjuling
 • 11 € per användningstimme för traktor.

Snöskoter, terränghjuling eller traktor räknas till skogsbruksinventarier endast i undantagsfall. Då förutsätts att maskinen huvudsakligen (minst 50 %) och kontinuerligt används i skogsbruket. En dylik situation kan uppstå i skogsbruket närmast då du regelbundet varje år själv utför ett stort antal sådana leverans- och skogsvårdsarbeten som maskinen används i. Maskinen måste vara av sådan typ att den lämpar sig för användningsändamålet och dessutom förutsätts tillräckligt med maskineffekt. Man ska dessutom ha tillgång till (t.ex. släpvagn, lastare eller dylik) extrautrustning som behövs i skogsarbetet. I dessa fall ska man också ha en utredning om användningstimmarna och privatanvändningens andel av kostnader och avskrivningar ska inkomstföras årligen.

Om du hugger brännved för eget bruk

Om du hugger brännved för eget bruk kan du inte dra av kostnader för huggning och transport av ved från kapitalinkomsterna från skogsbruket eftersom motsvarande inkomst är skattefri. Om du använder en skogsmaskinför drivning av ved för privathushållet, betraktas detta inte som användning inom skogsbruket när man utreder om maskinen ska räknas som skogsbruksinventarier eller inte. Då får driftskostnaderna för maskinen inte till någon del dras av från kapitalinkomsterna från skogsbruket.

Användningstimmarna i anteckningarna

Om snöskoter, terränghjuling eller traktor används inom skogsbruket förutsätts att man bland anteckningarna har en pålitlig utredning om användningstimmarna och -ändamålet. Skatteförvaltningen kan vid behov begära utredningen till påseende. Skriv i utredningen uppgifter om arbeten gärna enligt varje beståndsfigur.

Läs mer: Avdrag för anskaffningsutgiften för maskiner som används för förvärvande av kapitalinkomst av skogsbruk 

Skogsbruksbyggnader

En byggnad betraktas som skogsbruksbyggnad endast om den huvudsakligen används inom skogsbruket. Till skogsbruksbyggnader hör t.ex.

 • byggnader som är avsedda för förvaring av skogsbruksmaskiner
 • byggnader för torkning och lagring av virke som man avser att sälja
 • skogsarbetarnas raststugor.

Som användning inom skogsbruket betraktas inte lagring av virke för eget privatbruk eller förvaring av sådana maskiner som inte hör till skogsbruksinventarierna. Byggnader som skogsägaren använder för boende eller fritid anses inte vara skogsbruksbyggnader, även om de används för inkvartering i samband med skogsarbete.

Om en skogsbruksbyggnad används också för andra ändamål

Om en skogsbruksbyggnad används delvis också för andra ändamål ska en motsvarande del avskrivningarna och kostnaderna intäktsföras i skogsbruksbeskattningen. Om en del av en byggnad som ingår i jordbruket eller näringsverksamheten används också inom skogsbruket, får skogsbrukets andel av kostnaderna och avskrivningarna dras av som skogsbrukskostnad. En motsvarande intäktsföring ska då göras i jordbruks- eller näringsbeskattningen.

Om skogsbruksbyggnaden har byggts av virke från egen skog tillämpas på virkets värde en så kallad tyst kvittning. Rotpriset på träd räknas då inte som inkomst och virkets värde dras inte heller av som utgift för byggnaden.

Moms och beräkning av avskrivningar

Om du är momsskyldig ska du använda anskaffningsutgiften för investering utan moms som grund till beräkning av avskrivningar i inkomstbeskattningen. Momsens andel dras av separat på momsdeklarationen. Om du inte är momsskyldig ska du börja skriva av från anskaffningsutgiften inklusive moms.

I momsbeskattningen avdras endast den andel av anskaffningens momsbelopp som hänför sig till den skattepliktiga verksamheten. Om du exempelvis uppskattar att av användningen av en terränghjuling som köpts för skogsbruket hänför sig 20 % till privathushållet, ska du i momsbeskattningen avdra endast 80 % av momsen på anskaffningsutgiften för terränghjuling och på kommande driftskostnader.

Nyckelord: