Tjänsten MinSkatt är stängd fram till tisdagen den 24 november klockan 9. Läs mer om driftsavbrottet.

Skogsägare: kom ihåg att deklarera och betala moms

Lämna momsdeklarationen om du är införd i registret över momsskyldiga.

Momsdeklarationen behöver dock inte lämnas om du inte har något att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av). Förutsättningen är att din skatteperiod är ett kalenderår och att du inte bedriver annan momspliktig verksamhet, såsom jordbruk eller näringsverksamhet. Arrenderar du också åkermark? Se anvisningarna 

Du ska deklarera och betala moms senast 2.3.2020 om din skatteperiod är ett kalenderår.

Vi sänder inga blanketter eller giroblanketter per post för momsen, utan du ska deklarera och betala den självmant.

Deklarera och betala i MinSkatt

När du deklarerar i MinSkatt får du genast information om att din deklaration har kommit fram.

Om du betalar via MinSkatt går betalningen genast från ditt konto. Du kan inte ändra betalningsdagen i MinSkatt.

Du kan också betala momsen i din nätbank, då du på förhand kan ställa in en viss dag för betalningen. För att betala i nätbanken behöver du Skatteförvaltningens kontonummer och referensnumret för skatter på eget initiativ.

Varifrån får jag betalningsuppgifterna för momsen?

Kontrollera betalningsuppgifterna (kontonumret och referensnumret) i MinSkatt efter att du har lämnat din momsdeklaration. Om du har bevarat betalningsuppgifterna från ifjol kan du använda dem. Du får uppgifter för betalning även på servicenumret 029 497 027 (Betalningar, samtalspris lna/msa).

Observera att du inte ser Skatteförvaltningens kontonummer eller referensnumret för skatter på eget initiativ på skatt.fi.

Deklarera och betala i MinSkatt

Så här lämnar du en momsdeklaration för skogsägare i MinSkatt

Anvisningar för betalning och referensnummer

Så här korrigerar du din deklaration

Andra sätt att deklarera

Du kan även anmäla momsen som en fil som har skapats av ett antecknings- eller bokföringsprogram (ilmoitin.fi). 

Momsdeklarationen ska lämnas elektroniskt. Du kan endast deklarera på en pappersblankett Deklaration av skatter på eget initiativ av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder).

Vanliga frågor

Du behöver inte lämna en momsdeklaration om du uppfyller alla dessa villkor:

  • du bedriver skogsbruk
  • du har inget att deklarera för skatteåret (t.ex. virkesförsäljning eller moms som ska dras av).
  • din skatteperiod utgörs av ett kalenderår
  • du bedriver ingen annan momspliktig verksamhet.

Om du lämnar momsdeklarationen för sent ska du betala en förseningsavgift.

Läs mer om hur förseningsavgiften för skatter som betalas på eget initiativ bestäms.

Ja det ska du, om du har ansökt om att bli momsskyldig för överlåtelse av nyttjanderätt till en fastighet.

Om du inte har ansökt om att bli momsskyldig för åkerarrende är arrendet momsfritt. När du endast bedriver skogsbruk och momsfritt åkerarrende behöver du inte lämna en momsdeklaration, om du inte har virkesförsäljning under året i fråga eller annat att deklarera.

Om du inte har ansökt om att bli momsskyldig för åkerarrende får du inte heller dra av momserna på de kostnader som anknyter till arrendet.

Deklarera åkerarrendet som jordbruksinkomst på inkomstskattedeklaration 2 eller 2Y (sammanslutning).

Om du utöver skogsbruk också idkar jordbruk eller arbetar som rörelseidkare eller yrkesutövare ska du deklarera all moms på samma momsdeklaration.

När du deklarerar för en sammanslutning ska du lämna momsdeklarationen i sammanslutningens namn och med sammanslutningens FO-nummer.

OBS. Katso-koder kan inte användas efter den 1 januari 2021. Sammanslutningar behöver Suomi.fi-fullmakter för att kunna använda e-tjänsterna. Läs mer om fullmakterna

 

Dödsboet har samma FO-nummer som den avlidne hade under sin livstid. Nätbankkodernas giltighet upphör dock och därmed behöver dödsboet en Suomi.fi-fullmakt för att deklarera elektroniskt. Katso-koder kan inte användas efter den 1 januari 2021. Läs mer om fullmakterna

Om dödsboet lämnar skattedeklarationen på papper behöver den person som lämnar deklarationen en fullmakt för skatteärenden från dödsboets övriga delägare.

Mer information

Anmäl dig som momsskyldig

Om din omsättning överstiger 10 000 euro per räkenskapsperiod ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. Du kan också ansöka om att bli momsskyldig även om din omsättning understiger 10 000 euro.

Mer information om registreringen

En jordbruksidkare eller skogsägare är som primärproducent berättigad till en skatteperiod på ett kalenderår vid momsbeskattningen oberoende av omsättningens storlek. Detta gäller personer, dödsbon och sammanslutningar som inte bedriver annan momspliktig verksamhet än jord- eller skogsbruk.

Du kan dock ansöka om en valfri skatteperiod vars längd är ett kalenderkvartal eller en kalendermånad. Läs mer: Så här ansöker du om valfri skatteperiod.

Nedläggning av momspliktigt verksamhet

Om din skatteperiod för moms är ett år och du lägger ned verksamheten mitt i skatteperioden upphör skatteperioden på nedläggningsdagen. Lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den 12:e dagen i den andra månaden efter den månad som verksamheten lades ned. Det betyder att momsdeklarationen för nedläggningsåret ska lämnas och momsen betalas tidigare än vanligt.

Exempel: Om verksamheten upphör 30.4.2020 ska du deklarera och betala momsen senast 12.6.2020.