Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Dödsbo som idkar jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet

Om en person under sin levnadstid har idkat jordbruk eller skogsbruk eller näringsverksamhet som näringsidkare övergår verksamheten i dödsboets namn efter hens död. Så länge som dödsboet inte skiftas (delas) ansvarar delägarna tillsammans för dödsboets skatteärenden.

Dödsbodelägarna, alltså arvingarna, ansvarar för att inom utsatt tid och på eget initiativ lämna motsvarande skattedeklarationer som jordbruks-, skogsbruks- eller näringsidkaren har lämnat under sin levnadstid:

Skattedeklarationen för skogsbruk och momsdeklarationen för skogsbruk behöver visserligen inte lämnas om det inte finns något att deklarera för föregående år.

Skattedeklarationen för jordbruk och näringsverksamhet ska alltid lämnas även om ingen verksamhet förekommit. Den utsatta dagen för momsdeklarationen och betalningsdagen fastställs enligt företagets skatteperiod: den är antingen en månad, ett kvartal eller ett år.

Endast en skattedeklaration ska lämnas i dödsboets namn oavsett hur många delägare det finns i dödsboet.

Dödsboets skatteärenden i MinSkatt

Det går inte att komma åt en avliden persons skatteuppgifter via MinSkatt. När dödsboet redan färdigt har ett FO-nummer går det dock att sköta de skatteärenden i MinSkatt som gäller sådant jordbruk, skogsbruk och näringsverksamhet som har övergått till dödsboet. Dödsboet har samma FO-nummer som den avlidna personen hade under sin levnadstid.

 • För dödsboets elektroniska kommunikation ska dödsbodelägarna ge exempelvis en av delägarna en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt att sköta skatteärenden
 • Fullmaktshavaren (ombudet) behöver dessutom personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat för att logga in i MinSkatt. Dödsboets uppgifter visas i MinSkatt genom att efter inloggningen välja ”Sköt ärenden på ett företags vägnar”.

Så här lämnas skattedeklarationen när verksamheten fortsätter som förut

Beskattningen för dödsåret går till på samma sätt som om personen hade varit vid liv ända fram till utgången av året. Dödsboet lämnar skattedeklarationerna på våren året efter dödsåret.

Jordbruk: Efter att den andra av makarna har avlidit, tillämpas bestämmelserna om företagarmakar på dem ännu för dödsåret.

Näringsverksamhet: Efter att den andra av makarna har avlidit, tillämpas bestämmelserna om företagarmakar på dem ännu för dödsåret.

Gå till anvisningarna:

Jordbruksidkare

Skogsägare

Beskattning av rörelseidkare eller yrkesutövare

Skogsbruk: Dödsboet beskattas för den avlidnes skogar och änklingen eller änkan (den efterlevande maken eller makan) för sina egna skogar. Dödsboet och änklingen eller änkan lämnar alltså separat sina momsdeklarationer och skattedeklarationer för skogsbruk.

Om dödsboet och änklingen eller änkan äger skogar tillsammans, bildas det skogssammanslutningar som ägs av änklingen eller änkan och dödsboet så att det i varje sammanslutning endast finns lika stora ägarandelar. En skogssammanslutning bildas också om skogsbruksenheten i arvskiftet delas i kvotdelar till flera arvingar. I dessa fall lämnar sammanslutningen skattedeklarationen för skogsbruk och momsdeklarationen.

Gå till anvisningarna:

Skogsägare

Skogssammanslutning

Jordbruk: Om den avlidna ägde gårdsbruksenheten i sin helhet eller tillsammans med sin make eller maka ansvarar dödsboet för jordbrukets skatter. Dödsboet lämnar skattedeklarationen för jordbruket tills avvittring och arvskifte har förrättats. I denna situation skapas alltså ingen jordbrukssammanslutning.

En jordbrukssammanslutning bildas visserligen om det till jordbruket som bedrivits tillsammans med maken eller makan hänför sig tillgångar som änklingen eller änkan äger ensam, till exempel åkermark. Efter dödsåret bildas det i en sådan situation en jordbrukssammanslutning som änklingen eller änkan och dödsboet äger tillsammans och som lämnar en skattedeklaration för jordbruk som en sammanslutning.

En jordbruks- eller skogssammanslutning bildas också om gårdsbruksenheten i arvskiftet delas i kvotdelar till flera arvingar.

Gå till anvisningarna:

Jordbruksidkare

Jordbrukssammanslutning

Näringsverksamhet som dödsbo: Ett dödsbo som idkar näringsverksamhet ansvarar självständigt för skatterna i tre år efter arvlåtarens dödsår. Dödsboet lämnar i sitt eget namn varje år

 • skattedeklarationen för näringsverksamhet (blankett 5)
 • momsdeklarationerna enligt skatteperiod

Om dödsboet också idkar annan verksamhet än näringsverksamhet ska du också läsa anvisningarna om hur dödsboet lämnar skattedeklarationer för exempelvis hyresinkomster samt inkomster av jordbruk och skogsbruk.

Gå till anvisningarna:

Beskattning av rörelseidkare eller yrkesutövare

Dödsboets hyresinkomster och skatter

Näringsverksamhet som en oregistrerad näringssammanslutning idkar: Om den avlidna under sin levnadstid har idkat näringsverksamhet med sin make eller maka, kan dödsboet och änklingen eller änkan fortsätta med verksamheten också som en oregistrerad näringssammanslutning. Ägarförhållandena till företagsförmögenheten och andra omständigheter påverkar dock detta. Bestämmelser om företagarmakar tillämpas visserligen inte längre.

En oregistrerad näringssammanslutning lämnar en skattedeklaration för näringsverksamhet.

 • Resultatet av näringsverksamheten delas på basis av skattedeklarationen som inkomstandelar mellan delägarna i sammanslutningen, det vill säga mellan änkan eller änklingen och dödsboet.
 • Änkan eller änklingen och dödsboet betalar skatt på inkomsten enligt sina inkomstandelar.
 • En oregistrerad näringssammanslutning lämnar också momsdeklarationer enligt sin skatteperiod.

När arvtagaren eller änkan eller änklingen fortsätter med näringsverksamheten är det ofta ändamålsenligare att förrätta arvskifte eller ändra verksamhetsform än att bedriva verksamheten som oregistrerad näringssammanslutning. På så sätt är det möjligt att undvika oklarheter i fråga om rätt ägare och allokeringen av inkomsterna.

Gå till anvisningarna:

Beskattning av öppet bolag och kommanditbolag

Generationsväxling i arvssituationer (detaljerade skatteanvisning)

Om skattedeklarationen på grund av att en person avlidit inte har lämnats inom utsatt tid är det arvingarnas uppgift att se till att deklarationen ändå lämnas.

Skattedeklarationen ska lämnas även om tidsfristen gått ut. Om det inte går att använda e-tjänsten MinSkatt i en sådan situation, till exempel för att en Suomi.fi-fullmakt saknas, kan skattedeklarationen lämnas in på pappersblanketter.

Gå till anvisningarna:

Jordbruksidkare

Skogsägare

Beskattning av rörelseidkare eller yrkesutövare

När jordbruket, skogsbruket eller näringsverksamheten upphör

I allmänhet upphör dödsboets näringsverksamhet om boet lägger ner verksamheten när ingen tar över näringsverksamheten.

När dödsboet lägger ner näringsverksamheten eller slutar bedriva jordbruk eller momspliktig verksamhet

 • gör en nedläggningsanmälan
 • avregistrera dödsboet från Skatteförvaltningens register
 • lämna de sista skattedeklarationerna.

Observera att om endast den momspliktiga verksamheten upphör ska du avregistrera dödsboet från momsregistret.

När dödsboet inte skiftas får boet den förhandsifyllda skattedeklarationen även i fortsättningen.

Nedläggning av verksamhet – företag och organisationer

Så här avregistrerar du dig i MinSkatt från Skatteförvaltningens register

I allmänhet upphör dödsboets näringsverksamhet om boet lägger ner verksamheten när ingen tar över näringsverksamheten. Dödsboets näringsverksamhet kan också upphöra vid arvskifte eller i en situation där dödsboets egendom överförs till den enda arvtagaren utan arvskifte.

Använd följande anvisning i dessa situationer:

 • Dödsboet lägger ner näringsverksamheten eller den momspliktiga verksamheten och dödsboet skiftas.
 • Dödsboet slutar bedriva jordbruk eller skogsbruk eller momspliktig verksamhet.
  1. Gör en nedläggningsanmälan.
  2. Avregistrera dödsboet från Skatteförvaltningens register.
  3. Lämna en kopia av arvskifteshandlingen till Skatteförvaltningen.
  4. Lämna de sista skattedeklarationerna.

Nedläggning av verksamhet – företag och organisationer

Så här avregistrerar du dig i MinSkatt från Skatteförvaltningens register

Arvskifte och avslutande av dödsboet

Vanliga frågor

Skattedeklaration för jordbruk

Deklarera exempelvis

 • inkomsterna av jordbruket, till exempel av försäljning av odlingsprodukter
 • utgifterna för jordbruket, till exempel för anskaffning av gödsel och frön
 • jordbrukets tillgångar och skulder
 • hyresinkomsterna av gårdsbruksenheten, till exempel av uthyrning av en åker eller ett område för vindkraft

Kom ihåg! Dödsboet är anteckningsskyldigt, det vill säga anteckningar ska föras över inkomsterna av och utgifterna för jordbruket.

Skattedeklaration för skogsbruk

Deklarera exempelvis

 • inkomsterna av skogsbruket, till exempel inkomster av virkesförsäljning
 • utgifterna för skogsbruket, till exempel resekostnader för skogsbruket
 • uppföljningsuppgifterna om skogsavdrag och reserveringar

Kom ihåg!

 • Dödsboet är anteckningsskyldigt, det vill säga anteckningar ska föras över inkomsterna av och utgifterna för skogsbruket.
 • I dokument som gäller virkesförsäljning används dödsboets FO-nummer om dödsboet är momsskyldigt.

Skattedeklaration för näringsverksamhet

Deklarera exempelvis

 • inkomsterna av näringsverksamhet, till exempel försäljning av produkter
 • utgifterna för näringsverksamheten, till exempel varor och tjänster som skaffats för näringsverksamheten
 • näringsverksamhetens tillgångar och skulder

Kom ihåg! Lämna alltid skattedeklarationen för näringsverksamhet – även om du inte haft någon verksamhet.

Momsdeklaration

Deklarera exempelvis

 • momsen, till exempel på virkesförsäljning och annan försäljningsinkomst
 • den moms som kan avdras, alltså den som ingår i varor och tjänster som köpts för skogsbrukets rörelseverksamhet eller näringsverksamheten.

Observera att personliga beskattningsärenden som gäller den avlidna personen, änklingen eller änkan eller en arvinge inte hör till dödsboets skattedeklaration för jordbruk, skogsbruk eller näringsverksamhet och inte heller till momsdeklarationen.

När dödsboet har avvittrats, alltså änklingens eller änkans andel av gårdsbruksenheten eller skogen har skilts åt från dödsboets andel, bildar änklingen eller änkan och dödsboet en beskattningssammanslutning (jordbrukssammanslutning eller skogssammanslutning).

Beskattningssammanslutningen ansvarar för inkomsterna av jordbruket och skogsbruket och för skattedeklarationerna. Om änklingen eller änkan efter avvittringen meddelar att hen använder besittningsrätten till jordbrukets eller skogsbrukets alla tillgångar beskattas hen för inkomsterna av jordbruket eller skogsbruket.

Obs! När dödsboet har avvittrats ska du komma ihåg att skicka en kopia av avvittrings- och arvskifteshandlingen till Skatteförvaltningen. Läs anvisningen: Arvskifte – lämna en kopia av skifteshandlingen till Skatteförvaltningen

Beskattningen av ett dödsbo för inkomst av näringsverksamhet upphör vid arvskiftet.

 • Dödsboet betalar skatt för de inkomster som det har fått fram till arvskiftet.
 • Efter arvskiftet ansvarar de för skatterna som får näringsverksamheten i arv.

Vid avvittring görs på motsvarande sätt:

 • Överlåtaren av egendomen betalar skatt för de inkomster som personen har fått av den enskilda rörelsen eller en del av den fram till tidpunkten för avvittringen.
 • Efter avvittringen ansvarar den för skatterna som har fått egendomen i avvittringen.

Om den privata rörelsens tillgångar överförs från tillgångarna i samband med arvskiftet kan det skapas uttag för privat bruk. Läs närmare om definitionen av dem och skattepåföljderna i den detaljerade skatteanvisning som gäller tagande av egendom i privat bruk.

Delägarna i dödsboet ska betala den avlidna personens och dödsboets skatter. Det är bra att komma ihåg att arvskiftet inte retroaktivt påverkar skatter som fastställts eller fastställs för näringsverksamheten. Dödsbodelägare ansvarar tillsammans för de skatter som gäller näringsverksamhet som bedrivits medan dödsboet fanns.

Gå till anvisningarna:

Betalning av dödsboets skatter

Arvskifte och upphörande av dödsboet

Uttag av tillgångar i privat bruk eller överföring av tillgångar till en annan förvärvskälla

Obs! När avvittring eller arvskifte har gjorts i dödsboet ska du komma ihåg att skicka en kopia av avvittrings- eller arvskifteshandlingen till Skatteförvaltningen. Läs mer i anvisningen Arvskifte – lämna en kopia av skifteshandlingen till Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 28.5.2024