Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Ett dödsbo som jordbruks- eller skogsbruksidkare

Om en person under sin livstid har idkat jordbruk eller skogsbruk övergår verksamheten i dödsboets namn efter hens död. Så länge som dödsboet inte skiftas ansvarar delägarna tillsammans för dödsboets skatteärenden.

Dödsbodelägarna (arvingarna) ansvarar för att inom utsatt tid och på eget initiativ lämna motsvarande skattedeklarationer som jordbruks- eller skogsbruksidkaren har lämnat under sin levnadstid:

Skattedeklarationen för skogsbruk och momsdeklarationen för skogsbruk behöver visserligen inte lämnas om det inte finns något att deklarera för föregående år.

Endast en skattedeklaration ska lämnas i dödsboets namn oavsett hur många delägare det finns i dödsboet.

Dödsboets skatteärenden i MinSkatt

Det går inte att komma åt en avliden persons skatteuppgifter via MinSkatt. När dödsboet redan färdigt har ett FO-nummer går det dock att sköta de skatteärenden i MinSkatt som gäller sådant jordbruk och skogsbruk som övergått till dödsboet. Dödsboet har samma FO-nummer som den avlidna personen hade under sin livstid.

 • För dödsboets elektroniska kommunikation ska dödsbodelägarna ge exempelvis en av delägarna en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden. Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden
 • Fullmaktshavaren (ombudet) behöver dessutom personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat för att logga in i MinSkatt. Dödsboets uppgifter visas i MinSkatt när du efter att ha loggat in väljer ”Agera på ett företags vägnar”.

Så här lämnas skattedeklarationen när verksamheten fortsätter som förut

Beskattningen för dödsåret går till på samma sätt som om personen hade varit vid liv ända till utgången av året. Dödsboet lämnar skattedeklarationerna på våren året efter dödsåret.

Jordbruk: Efter att den andra av makarna avlidit, tillämpas bestämmelserna om företagarmakar på dem ännu för dödsåret.

Gå till anvisningarna:

Jordbruksidkare

Skogsägare

Skogsbruk: Dödsboet beskattas för den avlidnes skogar och änklingen eller änkan (den efterlevande maken eller makan) för hens egna skogar. Dödsboet och änklingen eller änkan lämnar alltså separat sina skattedeklarationer för skogsbruk och momsdeklarationer.

Om dödsboet och änklingen eller änkan äger skogar tillsammans, bildas det skogssammanslutningar som ägs av änklingen eller änkan och dödsboet så att det i varje skogssammanslutning endast finns lika stora ägarandelar. En skogssammanslutning bildas också om skogsbruksenheten i arvskiftet delas i kvotdelar till flera arvingar. I dessa fall lämnar sammanslutningen skattedeklarationen för skogsbruk och momsdeklarationen.

Gå till anvisningarna:

Skogsägare

Skogssammanslutning

Jordbruk: Om den avlidna ägde gårdsbruksenheten i sin helhet eller tillsammans med sin make eller maka ansvarar dödsboet för jordbrukets skatter. Dödsboet lämnar skattedeklarationen för jordbruket tills avvittring och arvskifte har förrättats. I denna situation skapas alltså ingen jordbrukssammanslutning.

En jordbrukssammanslutning bildas visserligen om det till jordbruket som bedrivits tillsammans med maken eller makan hänför sig tillgångar som änklingen eller änkan äger ensam, till exempel åkermark. Efter dödsåret bildas det i en sådan situation en jordbrukssammanslutning som änklingen eller änkan och dödsboet äger tillsammans och som lämnar en skattedeklaration för jordbruk som sammanslutning.

En jordbruks- eller skogssammanslutning bildas också om gårdsbruksenheten i arvskiftet delas i kvotdelar till flera arvingar.

Gå till anvisningarna:

Jordbruksidkare

Jordbrukssammanslutning

Om skattedeklarationen på grund av att en person avlidit inte har lämnats inom utsatt tid är det arvingarnas uppgift att se till att deklarationen ändå lämnas.

Skattedeklarationen ska lämnas även om tidsfristen gått ut. Om det inte går att använda e-tjänsten MinSkatt i en sådan situation, till exempel för att en Suomi.fi-fullmakt saknas, kan skattedeklarationen lämnas in på pappersblanketter.

Gå till anvisningarna:

Jordbruksidkare

Skogsägare

När jord- eller skogsbruket upphör

När dödsboet slutar bedriva jordbruk eller den momspliktiga verksamheten

 • gör en nedläggningsanmälan
 • avregistrera dödsboet från Skatteförvaltningens register
 • lämna de sista skattedeklarationerna.

Observera att om endast den momspliktiga verksamheten upphör ska du avregistrera dödsboet från momsregistret.

När dödsboet inte skiftas får boet den förhandsifyllda skattedeklarationen även i fortsättningen.

Nedläggning av verksamhet – företag och organisationer

Så här avregistrerar du dig i MinSkatt från Skatteförvaltningens register

När dödsboet slutar bedriva jordbruk eller skogsbruk eller den momspliktiga verksamheten

 • gör en nedläggningsanmälan
 • avregistrera dödsboet från Skatteförvaltningens register
 • lämna en kopia av arvskifteshandlingen till Skatteförvaltningen
 • lämna de sista skattedeklarationerna.

Nedläggning av verksamhet – företag och organisationer

Så här avregistrerar du dig i MinSkatt från Skatteförvaltningens register

Arvskifte och avslutande av dödsboet

Vanliga frågor

Skattedeklaration för jordbruk

Deklarera exempelvis

 • inkomsterna av jordbruket, till exempel av försäljningen av odlingsprodukter
 • utgifterna för jordbruket, till exempel för anskaffningen av gödsel och frön
 • jordbrukets tillgångar och skulder
 • hyresinkomsterna av gårdsbruksenheten, till exempel av uthyrningen av en åker eller ett område för vindkraft

Kom ihåg!

Dödsboet är anteckningsskyldigt, det vill säga anteckningar ska föras över inkomsterna av och utgifterna för jordbruket.

Skattedeklaration för skogsbruk

Deklarera exempelvis

 • inkomsterna av skogsbruket, till exempel inkomsterna av virkesförsäljning
 • utgifterna för skogsbruket, till exempel resekostnaderna för skogsbruket
 • uppföljningsuppgifterna om skogsavdrag och reserveringar

Kom ihåg!

Dödsboet är anteckningsskyldigt, det vill säga anteckningar ska föras över inkomsterna av och utgifterna för skogsbruket.

I dokument som gäller virkesförsäljning används dödsboets FO-nummer om dödsboet är momsskyldigt.

Momsdeklaration

Deklarera exempelvis

 • momsen exempelvis på virkesförsäljning
 • den moms som kan avdras, alltså som ingår i varor och tjänster som köpts för skogsbrukets rörelseverksamhet

Observera att personliga beskattningsärenden som gäller den avlidna personen, änklingen eller änkan eller en arvinge inte hör till dödsboets skattedeklaration för jordbruk eller skogsbruk och inte heller till momsdeklarationen.

När dödsboet har avvittrats, alltså änklingens eller änkans andel av gårdsbruksenheten eller skogen har skilts åt från dödsboets andel, bildar änklingen eller änkan och dödsboet en beskattningssammanslutning (jordbrukssammanslutning eller skogssammanslutning).

Beskattningssammanslutningen ansvarar för inkomsterna av jordbruket och skogsbruket och för skattedeklarationerna. Om änklingen eller änkan efter avvittringen meddelar att hen använder besittningsrätten till jordbrukets eller skogsbrukets alla tillgångar beskattas hen för inkomsterna av jordbruket eller skogsbruket.

Obs! När dödsboet har avvittrats ska du komma ihåg att skicka en kopia av avvittrings- och arvskifteshandlingen till Skatteförvaltningen. Läs anvisningen: Arvskifte – lämna en kopia av skifteshandlingen till Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023