Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Dödsboet betalar den avlidna personens och dödsboets skatter

Delägarna i dödsboet ska sköta betalningen av den avlidna personens och dödsboets skatter. Dödsbodelägare är arvingar, universaltestamentstagare och änklingen eller änkan fram till avvittringen (uppdelningen) – på basis av sin giftorätt.

Tillgångarna i dödsboet kan skiftas (delas) och boet upplösas först efter att skulderna har tagits hand om. Läs mer om arvskifte och avslutande av dödsboet

Skatteskulder för arvlåtaren och dödsboet

Den avlidnes skulder är arvlåtarens egna skulder för hens livstid.

Dödsboets skulder är de betalningar och skulder som uppkommer efter arvlåtarens död.

  • Om det efter den avlidna personen, det vill säga arvlåtaren, har blivit obetalade skatter ska dödsbodelägarna betala dem med dödsboets medel. Observera att i vissa fall får dödsboet veta om en skatteåterbäring eller om ett skattebelopp som ska betalas för dödsåret först efter bouppteckningsförrättningen.
  • Dödsboets skatter är exempelvis inkomstskatter och fastighetsskatter för tiden efter arvlåtarens död. Inkomstskatt behöver betalas till exempel om dödsboet får avkastning av sin egendom eller säljer sin egendom. Om en fastighet blir i dödsboets besittning ska dödsboet också betala fastighetsskatt. Också dessa skatter kan betalas med dödsboets medel först efter att arvlåtarens skulder har betalats. Om dödsboet inte har tillräckligt med medel ska delägarna betala med egna medel.

Om dödsboet har medel endast till begravningskostnaderna är det fråga om ett medellöst dödsbo.

Om dödsboet har mera skulder än tillgångar är det fråga om ett överskuldsatt bo. Då har borgenärer rätt att få sin utdelning av tillgångarna i boet.

Som delägare i ett dödsbo kan du bli tvungen att betala arvlåtarens skatteskulder med dina egna medel endast i exceptionella situationer

Om dödsboet skiftas innan arvlåtarens skulder har betalats ansvarar varje dödsbodelägare för den avlidnes skulder i relation till sin andel av dödsboet. Ingen behöver dock ge borgenärerna mer än vad hen har fått ur boet.

Därför är det viktigt att säkra att delägarna har uppgifter om och har betalat arvlåtarens alla skatter innan dödsboet skiftas (delas).

Om dödsboet inte sköter sina ärenden kan arvlåtarens borgenärer ställa ersättningskrav.

Observera att varje delägare i boet ansvarar personligen för sin arvsskatt.

Sidan har senast uppdaterats 16.2.2024