Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arvskifte och avslutande av dödsboet

Dödsboet kan skiftas (delas) när bouppteckningen är färdig. Ett dödsbo behöver visserligen inte skiftas inom någon utsatt tid. Delägarna i dödsboet kan bestämma att arvet inte skiftas eller att det endast skiftas delvis.

Arvet behöver inte skiftas om det finns endast en delägare i dödsboet. Då överförs egendomen till arvtagaren när arvlåtaren avlider.

Vem ärver egendomen efter en avliden?

Den avlidnes egendom skiftas mellan delägarna i dödsboet. Om den avlidne inte har haft ett testamente är det arvsordningen som bestämmer vilken arvsandel var och en får.

Arvsordningen:

 1. Barn. Om barnet har avlidit går arvet till barnbarnen och efter dem till barnbarnsbarnen.
 2. Efterlevande make. Änkan eller änklingen (den efterlevande makan eller maken) ärver sin make eller maka om de var gifta och den avlidne inte har egna bröstarvingar, det vill säga barn eller barnbarn.
 3. Föräldrarna. Om föräldrarna har avlidit går arvet till syskon och efter dem till syskonens barn.
 4. Mor- och farföräldrarna. Om mor- och farföräldrarna har avlidit går arvet till mostrar, morbröder, fastrar och farbröder. Efter dem går arvet till staten. Kusinerna hör alltså inte till arvingarna.

Hur skiftas arvet?

Till egendomen som ska skiftas hör de tillgångar som räknas upp i bouppteckningshandlingen.

Om den avlidne vid sin död var gift ska makarnas egendom avvittras före arvet kan skiftas. Avvittring behöver inte göras om makarna inte alls har giftorätt i varandras egendom.

Arvet skiftas i regel så att arvsandelarna för var och en bestäms först. Exempelvis om det finns tre arvingar i samma släktgren (såsom syskon) är arvsandelen för var och en 1/3. Med hjälp av arvsandelen beräknas hur stor varje arvinges andel är av värdet på hela dödsboet. Arvingarna får sin andel exempelvis som pengar eller fast egendom.

Upprätta en avvittrings- och arvskifteshandling

En avvittringshandling ska upprättas om avvittringen och en skifteshandling om arvskiftet. Det räcker med en gemensam handling om avvittringen och arvskiftet. En kopia av handlingarna ska skickas till Skatteförvaltningen.

Så här gör du arvskifteshandlingen och skickar den till Skatteförvaltningen

Om delägaren är minderårig eller under intressebevakning

Om det finns minderåriga bland delägarna i ett dödsbo eller en dödsbodelägare av annan orsak har en intressebevakare ska du ansöka om tillstånd för arvskiftet hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Även för partiellt arvskifte ska ett tillstånd ansökas.

I andra situationer behövs inget tillstånd för arvskifte från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Mer information om tillståndsansökan på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Överför arvet i ditt namn

När vi har fått arvskifteshandlingen uppdaterar vi utifrån den uppgifterna i Skatteförvaltningens register.

Kom ändå ihåg att försäkra dig om att den egendom som du har fått i arv är i ditt namn också i andra nödvändiga register.

Exempelvis:

Deklarera och betala överlåtelseskatt vid behov

Du ska deklarera och betala överlåtelseskatt efter ett arvskifte exempelvis när

 1. du får sådan egendom i ett arvskifte (t.ex. en fastighet) vars värde är större än den egendomspost som en annan arvinge fått (t.ex. besparingar på ett konto)
 2. du betalar en annan arvinge vederlag med dina egna pengar, alltså medel som inte är dödsboets.

Läs mer i anvisningen Överlåtelseskatt i samband med byteshandel, avvittring och arvskifte.

Deklarera och betala skatten på överlåtelsevinst vid behov

Överlåtelsevinst kan uppkomma för en arvtagare eller ett dödsbo. Överlåtelsevinsten ska anges i skattedeklarationen.

Dessa är typiska situationer:

 • Du säljer sådan egendom som du har fått i arv. Om försäljningspriset är högre än egendomens värde som fastställts vid arvsbeskattningen får du vinst av försäljningen. Du måste deklarera vinsten och uppgifterna om den sålda egendomen i den förhandsifyllda skattedeklarationen.
 • Dödsboet säljer egendom. Om försäljningspriset är högre än egendomens värde som fastställts vid arvsbeskattningen får dödsboet vinst av försäljningen. Vinsten och uppgifterna om den sålda egendomen ska anges i dödsboets förhandsifyllda skattedeklaration.

Även byte av egendom ska deklareras på motsvarande sätt.

En överlåtelseförlust uppstår om försäljningspriset är lägre än egendomens värde som har fastställts vid arvsbeskattningen. Skatteförvaltningen drar av förlusten från samma skatteårs överlåtelsevinster eller från andra kapitalinkomster om det inte uppstått överlåtelsevinster.

Lär mer om

Hur avslutas ett dödsbo?

Dödsboet upphör efter att

 1. boets tillgångar har skiftats
 2. en kopia av arvskifteshandlingen har skickats till Skatteförvaltningen
 3. skatteåret har gått ut och dödsboet inte längre har haft inkomster eller tillgångar under året.

Observera att vi inte skickar något separat meddelande om att vi avslutat dödsboet.

Så har skickar du kopian av arvskifteshandlingen till Skatteförvaltningen

Exempel: År 2023 har dödsboet fått hyresinkomster i januari–april. Tillgångarna i dödsboet har skiftats i slutet av juni och en kopia av arvskifteshandlingen har lämnats till Skatteförvaltningen i juli. Dödsboet får en förhandsifylld skattedeklaration ännu på våren 2024. Eftersom dödsboet inte längre har några inkomster eller tillgångar för 2024 avslutas dödsboet den 31 december 2024.

Sköt dödsboets sista skatteärenden

Efter att arvskifteshandlingen skickats ska dödsbodelägarna eller ombudet ännu sköta de sista skatteärenden som dödsboet kan ha.

Håll kontaktuppgifterna uppdaterade

Anmäl dödsboets kontonummer

Kontrollera den förhandsifyllda skattedeklarationen

Stryk dödsboet ur register

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024