Vero.fi har förnyats. Läs mer om förnyelsen.

Dödsboets hyresinkomster och skatter

När dödsboet hyr ut exempelvis en bostadsaktie utgör hyresinkomsterna inkomst för dödsboet.

Dödsboet ska

  1. ansöka om förskottsskatt på hyresinkomsterna
  2. betala förskottsskatt enligt beslutet
  3. följande vår försäkra sig om att uppgifterna om hyresinkomsterna är rätt i dödsboets förhandsifyllda skattedeklaration.

De flesta dödsbon kan ansöka om förskottsskatt och ange uppgifter i den förhandsifyllda skattedeklarationen endast på pappersblanketter. I MinSkatt kan ett dödsbo sköta ärenden endast när dödsboet har ett FO-nummer och ombudet en Suomi.fi-fullmakt.

Fyll i blanketterna i dödsboets namn. Om dödsboet inte har gett en person fullmakt att agera som sitt ombud behövs det på blanketterna en underskrift av alla delägare i dödsboet. Skicka blanketterna till adressen som nämns på blanketten.

Så här ansöker du om förskottsskatt

På pappersblanketten för ansökan om förskottsskatt ska du fylla i alla de inkomster och avdrag som dödsboet har. Ange personbeteckningen eller FO-numret på varje sida av blanketten.

Dessutom ska du fylla i den rätta blanketten för hyresinkomsterna och skicka den med ansökan om förskottsskatt:

Ange hyresinkomsterna på den förhandsifyllda skattedeklarationen

Om uppgifterna om hyresinkomsterna inte visas färdigt i den förhandsifyllda skattedeklarationen för dödsboet följande vår eller om de är felaktiga, ska du deklarera eller korrigera uppgifterna på pappersblanketter.

Ange hyresinkomsterna på skattedeklarationen

Anvisningar till att sköta ärenden på pappersblanketter – förhandsifylld skattedeklaration

Om äganderätten överförs från dödsboet till en arvinge

Det påverkar deklarationen av hyresinkomsterna och beskattningen av dem om dödsboet skiftas men hyreskontraktet fortsätter.

Om äganderätten till objektet som är uthyrt överförs från dödsboet till en arvinge ska ni göra så här:

  1. Dödsboet deklarerar ändringarna i hyresinkomsterna och ansöker om att få förskottsskatten avlyft. Dessa ändringar går att göra fram till att beskattningen slutförs och med motsvarande blanketter som dödsboet ursprungligen ansökte om förskottsskatt och deklarerade hyresinkomster. Det finns länkar till blankettsidorna i slutet av denna sida.
  2. Den nya ägaren deklarerar hyresinkomsterna i sin egen beskattning. Om du exempelvis har blivit ägare av en bostad genom arv ska du logga in i MinSkatt och ange uppgifterna om hyresinkomsterna i ansökan om skattekort och förskottsskatt. Du kan ta hjälp av anvisningen Så här deklarerar du hyresinkomsterna och betalar skatten

Korrigera uppgifterna senast på dödsboets förhandsifyllda skattedeklaration för det år då ändringarna i hyresinkomsterna har skett. På motsvarande sätt ska du försäkra dig om att uppgifterna om hyresinkomsterna av objektet som du blivit ägare till är rätt i din egen förhandsifyllda skattedeklaration.

Mer information

Anvisningar om förskottsskatt

Anvisningar om hyresinkomster

Sidan har senast uppdaterats 3.5.2024