Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anmäl adressen till dödsboets kontaktperson

Det går från första början att i bouppteckningshandlingen eller i MinSkatt anmäla dödsboets postadress samtidigt som bouppteckningshandlingen skickas. Efter detta ska delägarna i dödsboet själv se till att dödsboets adressuppgifter är uppdaterade i Skatteförvaltningens uppgifter.

Om dödsboets kontaktperson gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som gäller hens personliga adress, uppdateras dödsboets adressuppgifter nödvändigtvis inte hos Skatteförvaltningen via den.

Så här gör du dödsboets adressändring till Skatteförvaltningen

Fullmakten är utfärdad år 2016 eller senare:

Dödsboets adressuppgifter uppdateras samtidigt som du lämnar flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Kunden behöver alltså inte separat anmäla dödsboets adressändring till Skatteförvaltningen.

Läs mer om fullmakten att sköta dödsboets skatteärenden

Fullmakten är utfärdad före 2016:

Ring vårt servicenummer 029 497 003 (Personkunders inkomstbeskattning, samtalspris msa/lna).

Du kan anmäla adressen till en delägare i dödsboet som dödsboets adress samtidigt som du skickar bouppteckningshandlingen i MinSkatt. Anmäl adressen i punkten Uppgifter om delägaren som är dödsboets kontaktperson.

I andra situationer kan du anmäla dödsboets adress skriftligt antingen per post eller på skattebyrån. Adressändringen kan inte anmälas per telefon eller på nätet.

Du kan ändra dödsboets adressuppgifter när din situation är någon av följande:

  • du har en skriftlig anmälan om adressändringen som alla delägare har undertecknat
  • du är boutredare och har domstolens beslut om att du har förordnats som boutredare
  • du är testamentsexekutor och testamentet har vunnit laga kraft eller tiden för klander av testamentet har gått ut.

Så här anmäler du en ny adress

  1. Anmäl adressändringen med blanketten Fullmakt för dödsboets skatteärenden
  2. Ange den nya adressen i punkten Fullmaktsinnehavarens uppgifter.
  3. Om du endast vill anmäla den nya adressen ska du markera punkten Adressändring.
  4. Be om underskrift på blanketten av alla delägare i dödsboet.

Observera att det med samma blankett också går att ge en sådan fullmakt att sköta dödsboets skatteärenden som är i kraft tills vidare. Som ombud kan du sköta dödsboets skatteärenden självständigt och behöver inte en separat fullmakt av alla delägare för varje enskilt ärende. Läs mer om fullmakten att sköta dödsboets skatteärenden

Om du gör adressändringen direkt på en skattebyrå kan du kontrollera skattebyråernas kontaktuppgifter

Till vilken adress skickas dödsboets skattepost?

När dödsboet inte har ett ombud:

Skickar vi skatteposten till den adress som kontaktpersonen angett i bouppteckningshandlingen när den lämnats till Skatteförvaltningen.

När dödsboet har ett ombud:

Skickar vi all skattepost till ombudets adress.

När du är den enda delägaren i dödsboet:

Skickar vi all skattepost till din adress.

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023