Skattedeklaration - jordbruksidkare

Du ska alltid lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2 eller 2Y) – också i det fallet att du inte haft någon verksamhet. Den sista inlämningsdagen står på skattedeklarationsblanketten.

Deklarera i MinSkatt

Om du lämnar skattedeklarationen på papper ska du sända den till adressen på framsidan av blanketten. Observera att öppettiderna på skattebyråerna har begränsats på grund av coronasituationen och att vi inte rekommenderar besök på skattebyråerna. Kontrollera de avvikande öppettiderna på skattebyråerna

De sista inlämningsdagarna för skattedeklarationer 2022

1. SKATTEDEKLARATION FÖR JORDBRUK

Lämna skattedeklarationen för jordbruk (blankett 2) senast 1.4.2022. Lämna senast 1.4 även andra inkomstskattedeklarationer, exempelvis skattedeklarationen för skogsbruk och kompletteringar till den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Jordbrukssammanslutningar lämnar sin skattedeklaration 2Y senast 28.2.2022.

Skattedeklarationsblanketterna skickas i slutet av januari. Observera att skattedeklarationen ska vara framme hos Skatteförvaltningen senast på den sista inlämningsdagen. En försenad skattedeklaration medför en förseningsavgift. Om du inte alls lämnar din skattedeklaration eller lämnar den som bristfällig kan detta medföra en skatteförhöjning.

2. momsdeklaration

Du ska deklarera och betala moms senast 28.2.2022 om din skatteperiod är ett kalenderår. Momsen ska också betalas på eget initiativ senast 28.2.2022.

Deklarera och betala momsen i MinSkatt

En jordbruksidkare ska alltid lämna en momsdeklaration om hen är införd i registret över momsskyldiga, även om det inte förekommit momspliktiga inköp eller försäljningar under kalenderåret. Om du äger skog ska du deklarera momsen för jord- och skogsbruk på samma momsdeklaration.

Du ska lämna in uppgifterna elektroniskt. Momsdeklarationen kan du lämna på en pappersblankett endast av särskilda skäl (t.ex. då det inte går att lämna deklarationen elektroniskt på grund av tekniska hinder). Använd då blanketten Deklaration av skatter på eget initiativ.

Läs mer om deklaration och betalning av moms.

3. ANSÖKAN OM ÅTERBÄRING AV PUNKTSKATT PÅ ENERGIPRODUKTER

Du ska ansöka om återbäring av punktskatt på energiprodukter senast 28.2.2022.

Ansökningsblanketten skickas inte längre på våren med skattedeklarationen för jordbruk.

Ansök om återbäring av punktskatt på energiprodukter i MinSkatt.

Alternativt kan du använda pappersblankett 3311.

Obs. Återbäringarna för skatteår 2021 betalas kundspecifikt på våren 2022, mellan mars och juli. Läs mer om återbäring av punktskatt på energiprodukter

4. FÖRHANDSIFYLLD SKATTEDEKLARATION

Kontrollera och korrigera den förhandsifyllda skattedeklarationen senast 1.4.2022.

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen för dina personliga inkomster i mars 2022. Kontrollera uppgifterna och komplettera dem vid behov antingen i MinSkatt eller på de blanketter som det hänvisas till på skattedeklarationen.

Läs mer om den förhandsifyllda skattedeklarationen.

5. FASTIGHETSUPPGIFTER

Kontrollera fastighetsuppgifterna och gör eventuella korrigeringar senast 10.5.2022.

Du får fastighetsbeskattningsbeslutet i mars 2022. Fastighetsbeskattningsbeslutets layout ändras och fastighetsuppgifterna korrigeras på ett annat sätt än tidigare. Också förfallodagarna för att betala fastighetsskatten ändras.

Läs mer om fastighetsskatt

Deklarera i MinSkatt – du ser fjolårets utgiftsrester och reserveringar

I MinSkatt kan du lämna samtliga skattedeklarationer och ange korrigeringar till fastighetsuppgifterna. I MinSkatt kan du också ansöka om återbäring av punktskatt på energiprodukter. Exempelvis utgiftsrester som fastställts för det föregående året samt uppgifter om reserveringar och skogsavdrag visas färdigt i skattedeklarationsunderlaget. Det här underlättar att lämna skattedeklarationen. 

Logga in  i MinSkatt

Se anvisningarna för MinSkatt.

Skattedeklarationen för jordbruk kan du även lämna 

Vi skickar inte tryckta deklarationsanvisningar eller ett returkuvert med skattedeklarationen. Deklarationsanvisningarna för skattedeklaration finns i skatt.fi. Returkuvertet får du vid behov på skattebyrån eller genom att be om det per telefon.

Uppgifterna i en skattedeklaration som lämnats annanstans visas i MinSkatt

Om du har lämnat skattedeklarationen via någon annan kanal än MinSkatt, till exempel på papper, visas uppgifterna i MinSkatt först senare.

Om du har en påminnelse i MinSkatt om att deklarationen saknas men du har lämnat deklarationen via en annan kanal eller på papper, är påminnelsen onödig och tas bort när deklarationen tas till behandling.

Kontrollera den skattskyldiges uppgifter

Kontrollera också den skattskyldiges individualiseringsuppgifter på första sidan av skattedeklarationen 2 eller 2Y. Om uppgifterna har ändrats eller har brister ska du ange uppgifterna med en ändrings- och nedläggningsanmälan. Blanketten för jordbruksidkare är Y6 och för jordbrukssammanslutningar Y5.

Skattedeklaration för sammanslutningar eller dödsbon

Beskattningssammanslutningar ska lämna sin skattedeklaration för jordbruk 2Y senast 28.2.2022. Även momsdeklarationen ska lämnas senast 28.2.2022 om sammanslutningens skatteperiod är ett år. Sammanslutningen kan lämna skattedeklarationen för jordbruk i MinSkatt eller som en skattedeklarationsfil skapad med ett anteckningsprogram. Skattedeklarationen kan också lämnas på en pappersblankett.

En beskattningssammanslutning är ett konsortium som två eller flera personer har bildat. Du ska på sammanslutningens vägnar fylla i en gemensam skattedeklaration för jordbruk 2Y och en momsdeklaration. I en beskattningssammanslutning beräknas inkomsterna och utgifterna separat för varje sammanslutning men inkomsterna fördelas för beskattningen som delägarnas inkomster.

Med skattedeklarationen får sammanslutningen en utredning av delägarna där skatteårets uppgifter om delägarna av jordbruksverksamheten i sammanslutningen finns. I fortsättningen ska du lämna uppgifter om de ändringar för skatteåret som gäller delägarna med skattedeklaration 2Y. Bestående ändringar i delägarnas inkomst- och förmögenhetsandelar ska dock anmälas med ändringsanmälan Y5 (ytj.fi). Närmare anvisningar finns i blankettanvisningen för skattedeklaration 2Y.

Lämna dödsboets skattedeklaration för jordbruk senast 1.4.2022. Momsdeklarationen ska du dock lämna senast 28.2.2022 om dödsboets skatteperiod är ett år. Också ett dödsbo kan lämna en skattedeklaration i MinSkatt eller som en skattedeklarationsfil skapad med ett anteckningsprogram.

Ett dödsbo beskattas som en separat skattskyldig. Dödsboet lämnar endast en gemensam skattedeklaration för jordbruk (blankett 2) och en momsdeklaration. Dödsbodelägarna svarar för att skattedeklarationen lämnas.

Så här loggar du in i e-tjänsterna

Jordbruksidkare

Du kan logga in i e-tjänsterna med dina egna nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om du vill befullmäktiga ett ombud (t.ex. en bokföringsbyrå) att sköta skatteärenden på dina vägnar ska du bevilja ombudet behövliga behörigheter på adressen suomi.fi/fullmakter. I MinSkatt behöver ombudet fullmakten "skatteärenden".

Dödsbo och beskattningssammanslutningar

Dödsbon och beskattningssammanslutningar kan lämna skattedeklarationen i e-tjänsterna om de har Suomi.fi-fullmakter.

Läs mer om omfattningen av fullmakterna och om användningen av dem i olika e-tjänster.

Anvisningar till den som deklarerar på papper

Om du lämnar skattedeklarationen och Skatteförvaltningens bilageblanketter på papper ska du ange ditt namn och personnummer eller FO-nummer på varje sida av skattedeklarationen och bilageblanketterna i punkterna som reserverats för dessa. Häfta inte ihop blanketterna. 

Skattedeklarationen ska alltid dateras och undertecknas. Jordbruksidkaren ska underteckna sin skattedeklaration personligen eller via ett ombud.

Förlängd deklarationstid

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid om du har särskilda skäl till det, exempelvis om du blir sjuk. Lämna en ansökan till Skatteförvaltningen före den sista inlämningsdagen för din skattedeklaration.

Du kan ansöka om förlängd deklarationstid i MinSkatt eller på en pappersblankett. Om Skatteförvaltningen godkänner din ansökan får du en ny sista inlämningsdag för din deklaration.

Anmäl dig som momsskyldig

Om din omsättning överstiger 15 000 euro om kalenderåret ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. Du kan också frivilligt ansöka om att bli momsskyldig även om din omsättning understiger 15 000 euro.

En personkund kan anmäla sig som momsskyldig och få ett FO-nummer i MinSkatt. Också en sammanslutning kan anmäla sig till momsregistret i MinSkatt om den har ett FO-nummer.

Skatteperioden för jord- och skogsbruksidkare är i allmänhet ett kalenderår

En skogsägare eller jordbruksidkare är som primärproducent berättigad till en skatteperiod på ett kalenderår vid momsbeskattningen oberoende av omsättningens storlek. Detta gäller personer, dödsbon och sammanslutningar som inte bedriver annan momspliktig verksamhet än jord- eller skogsbruk.

Nedläggning av momspliktigt verksamhet

Om din skatteperiod för moms är ett år och du lägger ned verksamheten mitt i skatteperioden upphör skatteperioden på nedläggningsdagen.

Lämna momsdeklarationen och betala skatten senast den 12:e dagen i den andra månaden efter den månad som verksamheten lades ned. Det betyder att momsdeklarationen för nedläggningsåret ska lämnas och momsen betalas tidigare än vanligt.

Exempel: Om verksamheten upphör 31.5.2022 ska du deklarera och betala momsen senast 12.7.2022.

Mer information om nedläggning av verksamhet

Vanliga frågor

Logga in i MinSkatt.

Se anvisningen: Så här hittar du skattekort, brev och beslut i MinSkatt

Beskattningsbeslutet finns med i listan om beslutet är färdigt. Dina beskattningsuppgifter kan ändras till och med den dag då din beskattning slutförs. Vi skickar beskattningsbesluten före utgången av oktober.