Maksetun varainsiirtoveron palautus

Jos varainsiirtoveroa on maksettu aiheettomasti tai liikaa, Verohallinto palauttaa liikaa maksetun veron. Pienin palautettava määrä on viisi euroa. Varainsiirtoveron palautusta on haettava kirjallisesti.

Varainsiirtoveron palautuksen syynä voi olla

 • aiheettomasti maksettu vero
 • kaupan purku ja hinnanalennus
 • ensiasunnon edellytysten täyttyminen vasta veron maksun jälkeen.

Esimerkki: Janne ostaa tontin, josta hän maksaa hankinnan yhteydessä varainsiirtoveron. Tontille rakennetaan omakotitalo, joka on Jannen ensiasunto. Kun ensiasunto otetaan käyttöön, Janne voi hakea tontista maksamansa varainsiirtoveron takaisin.

Hakemus pitää tehdä kirjallisesti

Hae varainsiirtoveron palautusta lomakkeella 6017 (Varainsiirtoveron palautushakemus). Hakemus voi olla myös vapaamuotoinen.

Hakemuksessa on selvitettävä veron palauttamisen perusteet ja siinä on oltava seuraavat liitteet:

 • kopio luovutuskirjasta (kauppakirja, vaihtokirja, osituskirja, perinnönjakokirja)
 • valtakirja, jos käytät asiamiestä
 • valtakirja henkilöltä, jonka henkilötunnuksella vero on maksettu, jos palautusta hakee eri henkilö kuin maksaja
 • kiinteistön luovutuksessa tarvitaan lisäksi
  • kopio lainhuuto- tai kirjaamistodistuksesta
  • kopio rakennusviranomaisen suorittaman käyttöönotto- tai loppukatselmuksen pöytäkirjasta, jos ensiasunto on uudisrakennus
 • arvopaperin luovutuksessa tarvitaan lisäksi kopio varainsiirtoveroilmoituksesta
 • muut tarvittavat selvitykset.

Hakemuksen voi toimittaa mihin tahansa Verohallinnon toimipaikkaan. Palautushakemusta ei voi tehdä verkossa.

Milloin hakemus on tehtävä?

Varainsiirtoveron palautushakemuksen tekemiselle säädetyt määräajat muuttuivat 1.1.2017. Hakemuksen tekemisen määräajat määräytyvät sen mukaan, onko kauppa tai luovutus tapahtunut ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Hakemus on tehtävä 5 vuoden kuluessa

 • Kun veroa on maksettu liikaa tai aiheettomasti, hakemus on tehtävä 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.
 • Kun edellytykset ensiasunnon verovapaudelle ovat olleet olemassa jo maksuhetkellähakemus on tehtävä 5 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

Hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa

 • Kun kysymyksessä on kaupan purku tai kauppahinnan alennus, hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana vero on maksettu.

 • Kun ensiasunnon verovapauden edellytykset täyttyvät vasta veron maksamisen jälkeenhakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa siitä, kun verovapauden edellytykset ovat täyttyneet.

Hakemus on tehtävä 1 vuoden kuluessa

 • Kun ensiasunnon verovapauden edellytykset täyttyvät vasta veron maksamisen jälkeen, palautushakemus on tehtävä 1 vuoden kuluessa edellytysten täyttymisestä.

Hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa

 • Kun varainsiirtoveroa on maksettu liikaa tai aiheettomasti, hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

 • Kun edellytykset ensiasunnon verovapaudelle ovat olleet olemassa jo veron maksamishetkellä ja vero on siten suoritettu aiheettomasti, hakemus on tehtävä 3 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

Hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa

 • Kun kysymyksessä on kaupan purku tai kauppahinnan alennus, hakemus on tehtävä 10 vuoden kuluessa sen vuoden päättymistä seuraavan vuoden alusta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muutoin alkanut.

Verohallinnon antamaan palautuspäätökseen voi hakea muutosta

Verohallinnon antamaan palautuspäätökseen voi hakea muutosta. Muutoksenhaun tapa ja määräaika riippuvat siitä, onko palautushakemukseen annettu päätös tehty ennen 1.1.2017 vai sen jälkeen.

Kun palautushakemukseen annettu päätös on tehty ennen 1.1.2017, päätökseen haetaan muutosta valittamalla suoraan hallinto-oikeuteen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun päätös on annettu postin kuljetettavaksi.

Kun palautushakemukseen annettu päätös on tehty 1.1.2017 tai sen jälkeen, oikaisua haetaan tekemällä oikaisuvaatimus verotuksen oikaisulautakunnalle.

Oikaisuvaatimuksen määräaika on 3 vuotta verovuoden päättymisestä, kuitenkin vähintään 60 päivää siitä, kun verovelvollinen sai tiedon päätöksestä. Verovuodella tarkoitetaan sitä kalenterivuotta, jonka aikana kiinteistön tai arvopaperin luovutus on tapahtunut tai verovelvollisuus on muuten alkanut.

Esimerkki: Jos kauppa tehtäisiin 1.2.2017, palautushakemukseen annettuun päätökseen voisi hakea oikaisua viimeistään 31.12.2020. Jos palautusta olisi kuitenkin haettu vasta vuoden 2020 lopulla, ja tieto palautuspäätöksestä saataisiin vasta vuoden 2021 puolella, oikaisuvaatimusaika olisi kuitenkin 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus hallinto-oikeuteen

Jos olet tyytymätön oikaisulautakunnan päätökseen, voit valittaa siitä hallinto-oikeuteen on 60 päivään kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon oikaisulautakunnan päätöksestä.


Avainsanat: