Kontrollera förhandsifyllda avdrag

Vissa avdrag finns färdigt antecknade på den förhandsifyllda skattedeklarationen och skattekortet. Kontrollera att uppgifterna stämmer.

Skatteförvaltningen har antecknat på den förhandsifyllda skattedeklarationen avdrag utgående från uppgifter som lämnats in av arbetsgivare, banker och försäkringsbolag. Därför är det viktigt att du kontrollerar att uppgifterna stämmer.

Deklarera på nätet (skatt.fi/skattedeklaration)

Webbtjänsten Skattereklaration på nätet 2017 har stängts. Det är inte längre möjligt att lämna in uppgifter i denna tjänst. Fyll i uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen och skicka den till skattebyrån per post.

Kontrollera också de avdrag som visas på skattekortet. Uppgifterna om avdrag kan ha föråldrats, eftersom de har beräknats på basis av beskattningsuppgifterna för det föregående året.

Medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor dras av från förvärvsinkomster

Medlemsavgifter till arbetsmarknadsorganisationer och avgifter till arbetslöshetskassor dras av till fullt belopp från löneinkomst, inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och sjukdagpenning innan skatten beräknas. Från sjöarbetsinkomsten kan dessa avgifter inte dras av.

Obligatoriska pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier kan kontrolleras på lönebeskedet

Din arbetsgivare anmäler till Skatteförvaltningen årligen de pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som har tagits ut på din lön. Dessa avgifter visas på den förhandsifyllda skattedeklarationen som avdrag från förvärvsinkomsterna. Kontrollera beloppet av uttagna försäkringspremier på årets sista lönebesked.

Självrisken för utgifterna för förvaltning och förvaring av värdepapper är 50 euro

Du kan dra av utgifter för förvaltning och förvaring av värdepapper, värdeandelar och annan jämförbar egendom från kapitalinkomsterna.

Sådana utgifter är t.ex. hyra för bankfack och årsavgift för värdeandelskonto.

Om du deklarerar utgifterna på skattedeklarationen, ange dem till fullt belopp utan att dra av självrisken. Om utgifterna understiger 50 euro, lönar det sig inte att deklarera dessa eftersom beloppet är lägre än självrisken.

Räntor på lån dras ofta av som underskottsgottgörelse

Räntorna på lån får dras av vid beskattningen endast om skulden är bostadsskuld eller skuld för förvärvande av inkomst. Räntorna dras i första hand av från kapitalinkomsterna, vilka exempelvis är hyresinkomster och överlåtelsevinster. Med undantag av amorteringar på studielån får återbetalningar av skuld inte dras av vid beskattningen. Rätten att dra av räntor på studielån i beskattningen slopas från och med början av 2015.

Om du inte har kapitalinkomster eller tillräckligt mycket kapitalinkomster för avdrag, görs avdraget från skatter på förvärvsinkomster i form av underskottsgottgörelse. Underskottsgottgörelsen är 30 procent av räntebeloppet. Av räntorna på skuld för förvärv av den första bostaden är underskottsgottgörelsen 32 procent. Maximibeloppet för underskottsgottgörelse är 1 400 euro + eventuell barnförhöjning.

Läs mer om underskottsgottgörelsen.

Från räntor på bolån kan man för skatteåret 2018 dra av 35 procent. Skatteåret 2017 är avdragsrätten 45 procent av räntebeloppet. Om bostaden är din första bostad, kontrollera att lånets användningsändamål har antecknats rätt i skattedeklarationen och på skattekortet. Ändra vid behov lånets användningsändamål till första bostad.

Mer information om avdraget för räntor vid beskattningen.

Premier för frivillig pensionsförsäkring och LS-avtal

Premier för frivillig pensionsförsäkring och långsiktigt sparande, dvs. LS-avtal, får dras av högst till ett belopp av 5 000 euro om året. Endast den försäkrade själv kan dra av premierna. Även om det skulle vara maken som hade betalat försäkringspremierna, får premierna inte dras av i makens beskattning utan avdraget beviljas endast den försäkrade.

Premierna som grundar sig på frivilliga pensionsförsäkringar och på LS-avtal för långsiktigt sparande får dras av från kapitalinkomsterna under betalningsåret. Om det inte finns kapitalinkomser eller tillräckligt mycket kapitalinkomster för avdrag av premierna, görs avdraget i form av en s.k. särskild underskottsgottgörelse från skatten på förvärvsinkomsterna. Den särskilda underskottsgottgörelsen är 30 procent. Den särskilda underskottsgottgörelsen dras automatiskt av i makens beskattning om den försäkrade själv inte har tillräckligt mycket skatter på förvärvsinkomster. Om inte ens makens skatter räcker till för att dra av särskild underskottsgottgörelse, förblir premien till dessa delar helt oavdragen. Förlust fastställs inte på grund av premier för pensionsförsäkringar och LS–avtal.

Information om avdraget för premier för frivilliga försäkringspremier vid beskattningen.

Detaljerad information om beskattning av premier för frivilliga pensionsförsäkringar och LS-avtal.

Nyckelord: